Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8437
Дата випуску:
01.05.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 1-го Мая 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8437. Н. Н. Малаховъ, гонералъ-отъ-инфантеріи, коман­ дующій войсками московскаго военнаго округа. А. П. Ганенфельдъ, генералъ-маіоръ. командиръ 2-й бригады 14-й пѣхотной дивизіи, командовалъ арьергардомъ вь послѣднихъ бояхъ подъ Мукде­ номъ. Во время отступленія арь­ ергарда былъ отрѣзанъ японцами. Раненъ въ ногу съ раздроблені­ емъ кости. Находится въ плѣну. Мичманъ А. Трусовъ, сынъ погибшаго командира крейсера „Рюрикъ”. Произ­ веденъ въ лейтенанты за от­ личія въ дѣлахъ противъ япон­ цевъ у Портъ-Артура. Китайскій генералъ Ма. X. X. Роопъ, генералъ-отъ-инфантеріи,пред­ сѣдатель военной коммиссіи для разслѣдованія причинъ капитуляціи Портъ-Артура. М. Н. Ляпуновъ, генералъ-маіоръ, военный губер наторъ острова Сахалина. tffl – Я. Ф. Гилленшмидтъ, подполковникъ, начальствовавшій отря­ домъ, разрушившимъ въ ночь на 8 фев­ раля мостъ въ пяти верстахъ отъ Хай- чена, и при возвращеніи пробившимся среди непріятелей. И. А. Павловъ, штабсъ-капитанъ 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка, въ сраженіи подъ Ляояномъ 20 августа 1904 г. раненъ въ ногу, навылетъ; въ бою подъ Мукденомъ вторично раненъ 17 февраля 1905′,г. въ голову. П. П. Тереховъ, подпоручикъ 122-го пѣхот­ наго Тамбовскаго полка. Убитъ въ послѣднихъ бояхъ подъ Мукденомъ. ,Воскресенье, 1 -го Мая 1905 года. 10 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Командующій 10 -мъ армейскимъ корпусомъ генералъ- лейтенантъ Церпицкій со своимъ штабомъ на Дальнемъ Востокѣ. Б. Г. Пальшау, сотникъ 7-го сибирскаго казачьяго пол­ ка, находится въ плѣну въ Японіи. – Уроженецъ Харькова, служилъ въ 30-мі драгунскомъ Ингерманландскомъ пслку и отправился на театръ войны добро­ вольцемъ. Участвовалъ во многихъ раз­ вѣдкахъ и бояхъ, начиная съ Вафангоу; получилъ три награды. Былъ ординар­ цемъ генерала Засулича, а наканунѣ Мукденскаго боя отпросился въ строй. 27 го февраля при отступленіи полу­ чилъ рану въ руку, перевязалъ ее самъ, но сейчасъ же былъ раненъ въ животъ. Приказалъ казакамъ оставить его и былъ взятъ въ плѣнъ. Б. В- Нарушевичъ, штабсъ-капитанъ 122 пѣхот­ наго Тамбовскаго полка. Убитъ въ бою подъ Мукденомъ. Группа ординарцевъ генерала Линевича на позиціи. В. В. Александровъ, врачъ 138-го пѣхотнаго Вол­ ховскаго полка, сынъ Харь­ ковскаго старожила, доктора медицины В. С Ал-ва. Послѣ Мукденскаго боя попалъ въ плѣнъ, но затѣмъ вернулся къ позиціямъ. Воскресенье, 1-го Ми л 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 11 ,12 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 1-го Мая 1905 года. Владивостокъ, Тигровая гора съ крѣпостнымъ флагомъ и базарная пристань въ бухтѣ Золотой Рогъ. Профессоръ Рентгенъ, знаменитый ученый, открывшій .рентгеновскіе* лучи, проникающіе сквозь непрозрачные предметы. (По случаю 10-тилѣтія еге открытія). Островъ Скрыплева, защищающій входъ въ проливъ Восточный Босфоръ изъ Уссурій­ скаго залива во Владивостокъ. Бѣлое зданіе—маякъ. Б. М. Цыбулевскій, вольноопредѣляющійся 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго полка, произведенный въ заурядъ- прапорщики 24 октября 1904 г. Сынъ священника, слободы Хотомля, Волчанскаго уѣзда. Н. В. Таубе, братъ милосердія, приняв­ шій при атакѣ Лянденсяна 4 и 11 іюля до 400 ране­ ныхъ и оказывавшій і’ имъ * помощь. -}- Оттонъ Васильевичъ Струве. Извѣстный астрономъ, бывшій директоръ Пулковской обсерваторіи. Харьковъ. Типографія .Южнаго Края”, Сумская ул., д. А. А. Іозефсвича, Ns 13.