Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8430
Дата випуску:
24.04.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Е. И. В. Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна за работой въ складѣ Ея Величества въ С.-Петербургѣ. (По рисунку академика И. Самокиша изъ „Лѣтописи Войны ). К. Р. Довбиръ-Мусницкій, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й бри­ гады 1-й Вост.-Сиб. стрѣлковой ди­ визіи. Раненъ подъ Вафонгоу. Воскресенье, 24-го Апрѣля 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8430. К. В. Всронновскій, подполковникъ 35-го пѣхотнаго Брян­ скаго полка, участвовалъ въ бояхъ въ теченіи девяти мѣсяцевъ. Убитъ 17 фев­ раля 1905 г. на правомъ флангѣ подъ Мукденомъ. Б. Ф. Запольскій, полковникъ генеральнаго штаба, убитый 23 февраля подъ Мукде номъ, во время командованія пе­ редовымъ отрядомъ. ,10 Воскресенье, 24-го Апрѣля 1905 гола. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Н. А. Вевернъ, подполковникъ 2-го сибирскаго ар­ тиллерійскаго дивизіона, отличив­ шійся въ бояхъ подъ Ляояномъ и Мукденомъ. В. А. Вевернъ, командиръ 1-й сибирской артил­ лерійской, бригады произведенный въ полковники и награжденный золотымъ оружіемъ за отличіе въ битвахъ полъ Дашичао, Ляояномъ и Мукденомъ. И. Я. Волчановскій, полковникъ, командующій 33-мъ пѣхотнымъ Елецкимъ полкомъ. Отличился въ бою подъ Ляояномъ 19 августа 1904 г. А. Г. Пащенно, подполковникъ, командиръ 2-й ба­ тареи 9-й Вос.-Сиб. арг. бригады. Въ сою 11 іюля подъ Дашичао, будучи раненъ въ руку и конту­ женъ въ голову, командовалъ батареей въ теченіе 14 часовъ. Награжденъ орденомъ св. Георгі- 4-й степени.. Ю. Козловъ, подпоручикъ 33-го пѣхот­ наго Елецкаго полка. Убитъ въ бою подъ Ляояномъ. Г. Д. Гебенштрейтъ, инженеръ-механикъ выпуска 1904 года. Служилъ на броненосцѣ „Пересвѣтъ”, раненъ и при ка­ питуляціи Портъ-Артура оставал­ ся въ госпиталѣ. Подполковникъ Ахвледіани, Барнаульскаго полна; за бой при Дашичао награж­ денъ орденомъ св Георгія 4-й ст. Воскресенье 24-го Апрѣля 1905 года- ЮЖНЫЙ КРАЙ. 11 Оставшіеся въ живыхъ офицеры 5-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, бывшаго въ Портъ-Артурѣ. Первый рядъ (сидятъ на полу) слѣва: поручикъ Андреевъ (раненъ въ руку), прикомандированный поручикъ Чулковъ, заурядъ- прапоршикъ Агаповъ (три раза раненъ). Второй рядъ: докторъ Троицкій (контуженъ), свяшенникь Слюнинъ (контуженъ), штабсъ-капитанъ А ландеръ (контуженъ), полковникъ Третьяковъ (два раза раненъ и два раза контуженъ), капитанъ С тенпневскій (сильно контуженъ) и штабсъ-ка­ питанъ Андреевскій. Третій рядъ: подпоручикъ Бицю къ (три раза раненъ), капитанъ Ф оф оновъ, поручикъ Ф ростъ (раненъ въ лицо и контуженъ), подпоручикъ Лоборевъ (раненъ въ голову на вылетъ), поручикъ Галилѣевъ (раненъ и контуженъ), подпоручикъ Григорьевъ и штабсъ-капитанъ Ф ѳлацынъ (контуженъ). Н. И. Бородинъ. командиръ 5-й роты Зб-го Вост.-Сиб. стрѣлковаго полка, при ночной атакѣ 29 сентября 1904 г. раненый въ бедро, первый вскочилъ въ окопъ противника и быпъ поднятъ на штыки. Е. Я. Майхровскій, капитанъ, командиръ 1-й роты 146-го пѣхотнаго Царицынскаго полка.Убитъ 28 сентября 1904 г при взятіи сопки съ кумирней. М. И. Ивановъ, младшій врачъ 148-го пѣхотнаго Кас­ пійскаго полка, раненъ 24 декабря 1904 г. въ дер. Сандязы и остался при исполненіи своихъ обязанностей. ,12 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 24-го Апрѣля 190.5 года . Переноска раненаго товарища послѣ боя. (Изъ „Лѣтописи Войны” по фотографіи В. Будда). Харьковъ. Типографія «Южнаго Края”, Сумская ул., 13, д. А. д і0зефовича 124-го пѣхотнаго Воронежскаго полка подпоручики: В. Е. М алыш евъ (раненый) и В П. К витка (раненый) и сотникъ 1-го Читинскаго полка В. Е. Ш иринкинъ (скончался отъ ранъ въ Гунчжупинѣ). Перевозка раненыхъ на мулахъ.