Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8425
Дата випуску:
17.04.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Ахтырская чудотворная икона Божіей Матери, явившаяся въ Ахтыркѣ 2-го іюля 1739 г. Икона эта была похищена изъ Ахтырскаго монастыря въ ночь на 1-е апрѣля. (См. „Южн. Кр.“ Noj\& 8410, 8412 и 8416). Ахтырскій Покровскій соборъ, гдѣ находится чудотворная икона Божіей Матери, драгоцѣнная риза съ которой, стоимостью въ 36000 руб., похищена въ ночь на 1-е апрѣля с. г. Воскресенье, 17-го Апрѣля 19U5 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8425. ,ЮЖНЫЙ КРАЙ. Генералъ отъ-инфантеріи Н. П. /Іиневмчу ^главнокомандующій сухопутными и морскими силами, дѣйствующими противъ японцевъ. И М. Паинцевъ, подпоручикъ 25-го Вост.-Сиб. стрѣлковаго полка, одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. Во время осады крѣпости былъ раненъ въ ногу. Те­ перь находится въ плѣну въ Мацуямѣ. А. А. Гудимъ, капитанъ Квантунской крѣпостной артиллеріи, пробывшій въ Портъ-Ар- турѣ съ перваго дня осады до па­ денія крѣпости. Теперь онъ, легко ра- неный, находится въ плѣну въ Me- |;цуямѣ. Н. И. Студеневсній, поручикъ 123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, скончался отъ ранъ 24 августа 1904 г. А. В. Клевцовъ, штабсъ-капитанъ 123 го пѣ­ хотнаго Козловскаго полка. Убитъ въ бою 28 октября. Минный крейсеръ .Украйна*. Первый изъ восемнадцати минныхъ крейсеровъ, построенныхъ на добровольныя пожер­ твованія, собранныя Высочайше учрежденнымъ Комитетомъ по усиленію нашего военнаго флота. Воскресенье, 17-го Апрѣля 1905 года, 13 Ю Ж НЫ Й КРАЙ. П- А. Смирновъ, протоіерей, предсѣдатель учебнаго ко­ митета при Святѣйшемъ Синодѣ, празд­ новавшій 29 марта пятидесятилѣтній юбилей своего служенія. Н. А. Соксловъ, полковникъ, командиръ 10-го пѣ­ хотнаго Новоингерманландскаго полка. Еъ ‘>ояхь подъ Мукде­ номъ командовалъ Тамбовскимъ полкомъ. Экипажъ миноносца „Статный”, который прорвался чрезъ блокаду и привезъ въ Чифу всѣ знамена портъ- артурскаго гарнизона и секретныя бумаги. Операціонное и развѣдочное отдѣленіе штаба главнокомандующаго. Слѣва: генеральнаго штаба капитанъ Кузнецовъ, г. ш. полковникъ Ломновсній, г. ш. пол­ ковникъ Линда и г. ш. штабсъ-капитанъ Михайловъ. Б. А. Флейшеръ, мичманъ, убитъ при отбитіи штурма японцевъ на Высокую гору въ Портъ- Артурѣ. N1. С. Дпничъ, подполковникъ 55-го пѣхотнаго Подоль­ скаго полка, пропавшій безъ вѣсти въ Мукденскомъ бою. Н. М. Бородатовъ, подполковникъ, командиръ портъ- артурской крѣпостной роты, про­ бывшій въ крѣпости всю осаду. Воскресенье,117-го Апрѣля 1905 года. 12 ,14 Воскресенье, 17-го Апрѣля 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. П. С. Садовскій, поручикъ 124-го пѣхотнаго Воро­ нежскаго полка, участникъ боевъ подъ Симученомъ, Ляоячомъ и Мук­ деномъ. 10 сентября въ бою при Путиловской сопкѣ раненъ въ пра­ вое бедро. Находится на излеченіи въ Харбинѣ. Александръ Стариковъ, поручикъ 27-го Вост.-Сибир. стрѣлковаго полка, находив­ шійся въ Портъ-Артурѣ во время осады. За боевыя отли­ чія награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й степени. Высочайше учрежденная номииссія по улучшенію быта рабочихъ ’военнаго вѣдомства В. Н. Руденковъ, Н. М. Лисовскій, Н. К. Поповъ, В. I. Ракинтъ, В. А. Кухарскій В. В. Тавастшерна, И. А. Взоровъ, А. А. Пѣвцовъ и К. Л. Лаврентьевъ. Развлеченія въ сферѣ артиллерійскаго огня японцевъ/ Генералъ Бильдерлингъ, Н. А. Лухманова и другіе почетные гости въ зрительномъ залѣ. Харьковъ. Типографія .Южнаго Края”, Сумская ул., д. А. А. Іозефовича, No 13. Махмутъ-Мирза- Г аа джаръ, принцъ ‘персидскій, принимаетъ участіе во второй кампаніи: въ турецкой’1876 г. и нынѣшней.