Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8411
Дата випуску:
03.04.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ М. И. Батьяновъ, генералъ-отъ-инфантеріи, назначенный командующимъ 3-й манчжурской’ арміей. А. М. Кузминскій. сенаторъ, на котораго возложено порученіе обревизовать городъ Баку и Бакинскую губернію. Д. Д. Кузьминъ-Короваевт», генералъ-маіоръ, назначенный исправляющимъ должность товарища генералъ-фельдцейхмейстера. Воскресенье, 3-го Апрѣля 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ НЪ Ns 8411. Л Б. Яворская (по случаю гастролей ея въ Харьковѣ). ,ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 3-го Апрѣля 1905 года. Ген.-лейт. А. К. Биргеръ, начальникъ 41-й пѣхотной дивизіи. Н. М Бородатовъ, подполковникъ, командиръ портъ-артур- ской минной роты. * Н. А. Третъяковъ, генералъ-маіоръ, раненъ. Вершининъ, подполковникъ квантунской артиллеріи, бывшій во время осады Портъ-Артура предсѣдателемъ городского совѣта. Принцъ Наполеонъ Мюратъ, сотникъ 2-го Дагестанскаго коннаго полка, раненъ въ бою подъ Ляояномъ и въ февралѣ подъ Мукденомъ. Баронъ И. Р. Мирбахъ, подполковникъ, убитъ у де­ ревни Санюхены 15 февраля 1905 г. А. В Бельгардъ, новый начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати. С. Г. Ковалевсній, новый директоръ департамента полиціи. Юанъ-Ши-Кай, вице-король Печелійской провинціи. Воскресенье, 3-го Апрѣля 1905 года. Н. Н. Нѣженцевъ, капитанъ, старшій офицеръ 1-й батареи 4-й Вост.-Сиб. артиллерійской бригады. Одинъ изъ доблестныхъ защитниковъ Портъ-Артура. Во время послѣдняго штур­ ма раненъ въ ногу и високъ; отъ разо­ рвавшагося вблизи 12-ти дюймоваго сна­ ряда былъ совершенно засыпанъ землей и камнями. Въ настоящее время нахо­ дится въ плѣну въ Японіи. За боевыя отличія получилъ нѣсколько орденовъ, а въ послѣднее время былъ представленъ къ ордену св. Георгія 4-й степени. А. П. Шереметьевскій, вольноопредѣляющійся 124-го пѣхотнаго Воронежскаго полка, произведенный въ заурядъ-прапорщики за отличіе вь бо­ яхъ съ 12-е по 24 января. М, Е Мамоновъ, недавно произведенный за военные подвиги въ заурядъ-прагзоршики, ун­ теръ офицеръ 58-го пѣхотнаго Праг- скаго полка. ЮЖНЫЙ КРАЙ 11 В. И. Логвиновъ, заурядъ-прапорщикъ, 121-го пѣ­ хотнаго Пензенскаго полка, быв­ шій фельдфебель Воронежскаго полка, призванъ на службу изъ запаса при 1-й мобилизаціи, уро­ женецъ города Харькова. Имѣетъ знакъ отличія военнаго ордена 4-й степени и теперь представ­ ленъ къ тому же ордену 3-й сте­ пени. П. Н. Перваго, штабсъ-капитань 147-го пѣ­ хотнаго Петровскаго полка, при взятіи Путиловской соп­ ки поднятъ и разорванъ че­ тырьмя штыками. А. Е. Пригожій, штабсъ-капитанъ 13-го Взст. Сиб. стрѣлковаго полка, раненъ на Высо­ кой горѣ въ Портъ-Артурѣ; теперь въ плѣну въ Мацуямѣ. Н- В. Ленгаровъ, вольноопредѣляющійся Приморскаго дра­ гунскаго полка, отличившійся 3 октября при взятіи Путиловской сопки. Награж­ денъ именнымъ знакомъ отличія военнаго ордена и представленъ къ производству въ офицеры. Л. А. Кузминскій, вопьноопредѣляющійс- 3-й роты 6-го са­ пернаго баталіона, отличившійся во мно­ гихъ смѣлыхъ дѣйствіяхъ охотничьихъ командъ. Представленъ къ производству І Ш і . ■ і.йі въ офицеры. И. Е. Довбищенко, вольноопредѣляющійся 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго полка, уроженецъ г. Харь­ кова, убитъ въ бою при Пегоу, 13 ав­ густа 1904 г. 10 ,12 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Харьковъ. Типографія „Южнаго Края”, Сумская ул., Л& 13. д. А. А. Іозефовича, Воскресенье, 3-го Апрѣля 1905 года.