Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8404
Дата випуску:
27.03.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 27-го Марта 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8404. Н и Н . В . Ш а х о в с к о й Д . Ф . К о б е к о А . Ѳ. К о н и В . К . С л у ч е в с к ій К н . В . П . М е щ е р с к ій К . К . А р с е н ь е в ъ А . С . С у в о р и н ъ М . М . С т а с ю л е в и ч ъ Особое совѣщаніе для пересмотра законовъ о печати. Засѣданіе 17-го февпаля въ залѣ Государственнаго Совѣта. (Съ фотографіи бюро корреспонденцій А Батхонъ) М. Г. Чириковъ, генералъ-маіоръ, бывшій коман- диръ 2-й бригады сибирской ка­ зачьей дивизіи. П. И. Вершининъ, дивизіонный врачъ 7-й Вос.-Сибир. стрѣлковой дивизіи, пробылъ въ Поргь-Артурѣ сь начала войны до сдачи крѣпости. А. Трентовіусъ, квантунской крѣпостной артиллеріи подполковникъ. ,IG ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 27-го Марта 1905 года. Д. 0. Эйзенштейнъ, хорунжій 9-то коннаго полка Си­ бирскаго казачьяго войска. Погибъ смертью героя у деревни Чолбу вмѣстѣ съ разъѣздомъ 28 декабря 1904 г. А М. Бенуа, капитанъ 4-й Вост-Сиб. артиллерійск. бригады. Всю осаду пробылъ въ Портъ-Артурѣ. За бой 3 мая 1904 г. получилъ чинъ подполковника. Въ настоящее время находится ,въ плѣну въ Матцуямѣ. А. А. Кирилловъ, . – прапорщикъ запаса 1-го Вост.-Сиб. стрѣлковаго Его Величества полка, отправившійся на войну доброволь­ цемъ съ Кавказа еще въ мартѣ прош­ лаго года. Раненъ четырмя пулями 1-го іюня, а подъ Ляояномъ забо­ лѣлъ брюшнымъ тифомъ и былъ вва- куированъ въ Ялту, въ лазаретъ Общины Краснаго Креста. Въ насто­ ящее время находится для оконча­ тельнаго излеченія въ Батумѣ. За храбрость награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й ст. Командовавшій 3-й. арміей генералъ баронъ Каульбарсъ и командиръ 6-го сибирскаго корпуса генералъ Соболевъ со штабомъ въ окопахъ позиціи Сахепу. Воскресенье, 27-го Марта 1905 года. 11 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Братья Николай и Константинъ Штрандманъ, * і -r. !ЭД служившіе въ Императорскихъ” стрѣл­ кахъ, во время войны перешли въ 24-й Вост.-Оиб. стрѣлковый полкъ. Второй изъ нихъ, Константинъ (въ сюртукѣ), смертельно раненъ 14 января 1905 г. при атакѣ укрѣпленій дер. Сумапу. По­ койный получилъ три боевыхъ награды и командовалъ ротою. -л Походная церковь на передовыхъ позиціяхъ. (Изъ журнала „Искра”, по фотографіи С. М. Чернова). Штабъ 6-го сибирскаго армейскаго корпуса во главѣ съ командиромъ корпуса генераломъ-отъ-инфантеріи С о б о л е в ы м ъ ; съ правой стороны его начальникъ его штаба генералъ- маіоръ П о с т о в с к ій , слѣва -начальникъ артиллеріи генералъ-маіоръ Я р ы г и н ъ . ,12 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Н. Н. Мерчанскій, хорунжій 2-го Нерчинскаго полка Забайкальскаго ка­ зачьяго войска Сынъ пол­ ковника, портоетъ котора­ го былъ напечатань 25 іюля въ Л; 8162. Былъ посланъ на развѣдку въ Корею, гдѣ 9 января раненъ и, достав­ ленный на позицію, скон­ чался 23 января. С. В. Ларіоновъ, прапорщикъ 121 пѣхотнаго Пен­ зенскаго полка. Раненъ въ бою подъ Мукденомъ 28 сентября 1904 г., но остался въ строю. Матросы и офицеры съ крейсера .Рюрикъ*, снявшіеся въ плѣну вмѣстѣ съ японскими врачами, сестрами милосердіч и православнымъ священникомъ о. Сергіемъ Сузуки, послѣ совершенія панихиды въ 40 й день гибели „Рюрика”. ( С ъ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). vw.: Фундутунка. Образецъ китайской упряжи. (По рисунку „Лѣтописи Войны”). Харьковъ. Типографія „Южнаго Края*, Сумская ул., д. А. А. Іозефовича, Л* 13. Воскресенье, 27-го Марта 1905 года.