Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8390
Дата випуску:
13.03.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Его Императорское Высочество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь алексъ й Н ико лаевичъ : Родился 30-го іюля 1904 г., тезоименитство 5-го октября. И. Л. Перейма, подполковникъ, командиръ 33-го пѣхотнаго Елецкаго полка, тяже­ ло раненъ и контуженъ подъ Ляояномъ 15 августа 1904 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8390. Воскресенье, 13-го Марта 1905 года. Егермейстеръ Балашевъ, состоявшій уполномочен­ нымъ .Краснаго Креста” въ Портъ-Артурѣ во все время осады. К. Ф. Молоховецъ, подполковникъ корпуса инженеръ – механиковъ, Пріѣхалъ въ Портъ-Артуръ до начала войны, служилъ механикомъ отряда миноносцевъ и умеръ 2 февраля 1905 года. ,10 Воскресенье, 13-го Марта 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Н П. Линевичъ, генералъ отъ инфантеріи, бывшій начальникъ 1-й манчжурской арміи, назначенный главнокомандующимъ сухопутными и морскими силами, дѣйствующими противъ японцевъ. К. К. Максимовичъ, генералъ-адъютантъ, бывшій наказной атаманъ войска Донскорр, назначенный варшавскимъ генералъ-губернаторомъ и командую­ щимъ войсками варшавскаго военнаго округа. А. В Развозовъ, лейтенантъ съ эскадреннаго броненосца .Ретвизанъ”, особенно отличившійся при отраженіи послѣднихъ сухопутныхъ атакъ японцевъ на Портъ-Артуръ. Е. В. Дубровская, сестра милосердія екатеринослав- скаго земскаго отряда въ инфек­ ціонномъ госпиталѣ, бросившая педагогическую и литературную дѣятельность и отправившаяся вслѣдъ за своимъ братомъ офи­ церомъ на Дальній Востокъ. А. Н. Дранкина, сестрамилосердія Евгеніев- ской Общины. За храбрость и усердіе награждена ме­ далью на георгіевской лентѣ. К. К. Андржеевскій, капитанъ 2 ранга, командиръ ‘мино­ носца „Грозный” А. И. Неѣловъ, лейтенантъ, помощникъ командира Вла­ дивостокскаго порта, завѣдывающій ма­ стерскими, доками и плавучими сред­ ствами. Каронъ В. Е. Гревенецъ, лейтенантъ, старшій артиллерій­ скій офицеръ крейсера „Россія”, владивостокскаго отряда. За бой 1 августа въ 1904 г. награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й ст. Б. В. Андреевъ, полковникъ, раненый въ го­ лову 13 января 1905 г. при взятіи Безымянной сопки.. Группа п пѣнныхъ офицеровъ и врачей въ Мацуямскоиъ госпиталь. Нижній рядъ, сидящіе: Кабрановъ, Рышковъ, Костенко, Водопьяновъ и Янчуковскій. Верхній рядъ, стоящіе: Заіончковскій, Шастинъ, Pore, Назаровъ, Іозима (японецъ), Н. Вейсбергъ, Оглоблевъ, Іоси- кава и Поповичъ. Въ глубинѣ окна: Швецовъ и Ю. Бѣлозоръ. (Съ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). 1 Японскій Красный Крестъ въ МацуямЬ. японскіе врачи и сестры милосердія, а также русскіе раненые военно-плѣнные. Черные костюмы сестеръ мило­ сердія -выходные, бѣлые—рабочіе. (Съ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). Воскресенье, 13-го Марта 1905 года. ЛОЖНЫЙ КРАЙ. 11 ,12 Воскресенье, 18-го Марта 1905 года, ЮЖНЫЙ КРАЙ. Эскадренный броненосецъ „Императоръ Александръ ІІ-й “. Крейсеръ „Адмиралъ Корниловъ*. Крейсеръ І-го ранга „Память Азова*. Харьковъ. Типографія „Южнаго Края”, Сумская ул., д. А. А. Іоэефовича, No 13. Офицеры воздухоплавательнаго парка на крейсерѣ „Русь”. 1) прапорщикъ П. П. Розенбергъ, 2) штабсъ-ка­ питанъ М. М. Рейнфельдъ, 3) поручикъ Мар­ тенсъ, 4) подполковникъ Д. Д. Бѣляевъ и 5) мичманъ С. В. Дорожинскій. Е. Р. Егорьевъ, капитанъ 1-го ранга, командиръ крейсера „Аврора”, въ эскадрѣ генералъ – адъютанта Рожествен- скаго. В. И. Рудневъ 3-й, лейтенантъ, сынъ севастопольца и георгіевскаго кавалера адми­ рала Руднева. Прослужилъ всю осаду Портъ-Артура на крейсерѣ „Баянъ”. При послѣднемъ штурмѣ крѣпости раненъ въ руку. 1