Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8376
Дата випуску:
27.02.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ И. И. Мандрыковъ, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й брига­ ды 37-й пѣхотной дивизіи. Контуженъ въ бою подъ Ляояномъ 1-го октября. А. Ф. Антоновичъ. полковникъ, командиръ 60-го пѣхотнаго Замосцскаго полка. В. М. Васильевъ, полковникъ, командиръ 219-го пѣ­ хотнаго Юхновскаго полка. Раненъ подъ Мукденомъ 29 сентября 1904 г. С. К. Абакановичъ, полковникъ, командиръ 58-го пѣ­ хотнаго Прагскаго полка (8-го корпуса), получившаго боевое крещеніе подъ Сандепу, 12 января 1905 года. Ген.-м. Полковниковъ, командиръ 4-й стрѣлковой бригады. А. Ф. Кузнецовъ, полковникъ, командиръ 59-го пѣ­ хотнаго Люблинскаго полка (8-го корпуса), получившаго боевое кре­ щеніе подъЗ Сандепу, 12 января 1905 года. Полковникъ Зенкевичъ, командиръ 51-го драгунскаго Чернигов­ скаго полка, отличившійся въ бояхъ подъ Ляояномъ и Мукденомъ. Д. Д. Федченко подполковникъ, командиръ 2-й батареи, 5-го мортир­ наго полка, награжденный орденомъ св. Георгія 4-й ст. за дѣло 9 октября 1904 г,, у дер. Ламатунь, С- А. Панковъ полковникъ, командиръ 7-го Сибирска­ го казачьяго полка. Убитъ при объѣздѣ позицій 8-го октября 1904 г. Воскресенье, 27-го Февраля 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8376. ,10 южный КРАЙ. Воскресенье, 27-го Февраля 1905 года. Д. Л. Михайловсній,’- поэтъ-переводчикъ, скончавшійся 9 февраля въ Петербургѣ, К. П. Голановеній, священникъ 34 го пѣхотнаго Елецкаго полка, напутствовалъ подъ огнемъ въ бою умираю­ щихъ воиновъ. Т. Н. Черниковъ служившій въ полевомъ телегра­ фѣ и попавшій въ плѣнъ Фото- грфія снята передъ войной, когда Т. Н. Черниковъ служилъ на Никольско – Уссурійскомъ граж­ данскомъ телеграфѣ. И. И- Болдыжевъ и Н. П Наставинъ. въ плѣну у японцевъ въ Мацуямѣ, 17 (20) ноября 1904 г. Напитанъ Болдыжевъ командовалъ 4-мъ батальономъ 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка, а подпоручикъ Н. П. Наставинъ былъ адютантомъ ба­ тальона. Не будучи ранены, они попали въ плѣнъ 18-го іюля на Мензелин- скомъ перевалѣ. На рисункѣ плѣнные одѣты въ японскихъ „киримоно”. Походная церковь. Воскресенье, 27-го Февраля 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 11 В. С. Георгизонъ, подпоручикъ корпуса инженеръ- , механиковъ. Одинъ изъ защитни­ ковъ Портъ-Артура. Родился 15 іюля 1883 г., офицеромъ съ 26 ян­ варя 1904 г., прибылъ въ Портъ- Артуръ 21 февраля и прорвался из миноносцѣ .Сердитый” въ Чифу 19 декабря 1904 г. К. Н. Петерсонъ, доброволецъ; за короткое время былъ иагражденъ двумя степенями знака отличія Военнаго ордена. Убитъ въ стычкахъ передового отряда 23 ав­ густа 1904 г. И. Д Мирончиковъ, врачъ 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго попка, контуженъ гранатой 18 іюля 1904 г. на Янзелинскомъ перевалѣ. В- Н. Хвощинскій, сотникъ 2-го Верхнеудинскаго полка Забайкальскаго казачьяго войска. Убитъ на развѣдкѣ 25 августа 1904 г. Устройство редута саперами на позиціи у дер. Ердагоу. Н. Н. Кутейниковъ, флагманскій корабельный инженеръ, на­ ходившійся въ Портъ-Артуиѣ для исправ­ ленія судовъ. При взятіи Портъ-Артура онъ быль отвезенъ въ Нагасаки, теперь находится въ Шанхаѣ на пути въ Россію. И. Ѳ. Павловъ, вольноопредѣляющійся 4-й роты 122-го пьхотнаго Тамбовскаго полка. Уроже­ нецъ г. Харькова, прибылъ сюда для поправленія здоровья послѣ пораненія въ дѣлѣ 18 іюля 1904 г. Н. Ѳ. Павловъ, вольноопредѣляющ’йся 7 роты 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка. Уроже­ нецъ г. Харькова. Убитъ подъ Ляояномъ 20 августа 1904 г. ,12 Полковникъ Ахвледіани, 24-го Вост. Сибир. стрѣлковаго пол­ ка. Во время боя 11-ти іюля, замѣ­ тивъ, что японцы въ большихъ си­ лахъ направились въ разрывъ меж­ ду нашими частями, бросился, въ штыки съ своимъ батальономъ и смялъ ихъ. М. П. Владимірскій, подполковникъ 9-го пѣхотнаго Ингерманландскаго Императора Петра I попка. Участвовалъ въ бояхъ при р. Шахэ. 28 сентября раненъ въ одну ногу осколкомъ, въ другую пулей и контуженъ – въ голову. I Григорій Волынецъ. Рядовой 6-й роты 17 го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, уроженецъ Волын­ ской губерніи, 21 года. У Пханлинскаго перевала 7 іюня былъ взягь въ плѣнъ япон­ цами послѣ нанесенія ему 28 ранъ. На 3-й день бѣжалъ изъ плѣна, пенился въ 50-мъ полевомъ запасномъ госпиталѣ и 21 іюля поправился. Съ фотографій, доставленныхъ докторомъ В. В. Вицинскимъ. В. Ф. Засядко. капитанъ 24 го Вост. Сибир. стрѣл­ коваго полка. Убитъ 12-го августа и похороненъ у деревни Кафанзы подъ Ляояномъ. М. Н. Бобровъ, штабсъ-капитанъ 15-го Вост. Сибир. стрѣлковаго полка, убитъ въ бою при крѣпости Анчжу въ сѣверо-во­ сточной Кореѣ. В. А. Смоленскій, подъесаулъ 1-го Верхнеудинскаго казачьяго полка. Находился все вре­ мя въ числѣ защитниковъ Портъ- Артура. К. В. Згурскій, капитанъ 11-го пѣхотнаго Се­ мипалатинскаго полка, уби­ тый подъ Ляояномъ. Харьковъ. Типографія „Южнаго Края”, Сумская ул., д. А» 13. А. А. Іозефовича южный КРАЙ. Воскресенье, 2-го7 Февраля 1905 года.