Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8369
Дата випуску:
20.02.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 20-го Февраля 1905 года ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8369. Гвнералъ-маіоръ Алексѣевъ. генералъ-квартирмейстеръ 3-й манчжур­ ской арміи. П. Т. Склифасовскій, главный хирургъ 2-й манчжур­ ской арміи. Д. Ф. Кобеко, членъ Государственнаго Совѣта, дѣйствительный тайный совѣтникъ, назначенный предсѣдателемъ особаго совѣщанія для устраненія изъ дѣйствующихъ правилъ о* цензурѣ и печати излишнихъ стѣсненій. Е. И. В. Великій Князь СЕРГЪЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, злодѣйски убитый 4 февраля 1905 г. С. С. Манухинъ, новый управляющій Министерствомъ Юстиціи. ,10 ЮЖНЫЙ КРАЙ. П. А. Рукавишниковъ, штабсъ-капитанъ 124-го пѣ­ хотнаго Воронежскаго полка, командиръ 10-й роты. Вылъ тяжело раненъ 28 іюля при атакѣ высотъ у с. Дапудзы. Скончался въ плѣну въ Японіи. К. К фонѵЛезедовъ, полковникъ, помощникъ инспектора артиллеріи 2-й манчжурской арміи. Воскресенье, 20-го Февраля 1905 года. Ѳ. В. Кошелевъ, заурядъ-прапорщикъ 122 пѣ хотнаго Тамбовскаго полка. Участвовалъ во всѣхъ бояхъ полка вольноопредѣляющимся; 10 августа произведенъ въ заурядъ-прапорщики, а 17 ав­ густа, командуя 11-й ротой, раненъ въ грудь шрапнелью. Эскадренный броненосецъ .Императоръ Николай I”, флагманскій корабль отряда’к.-а. Небогатова. Броненосецъ береговой обороны .Генералъ-адмираіъ Апраксинъ*, отряда к.-а. Небогатова. Броненосецъ береговой обороны .Адмиралъ Сенявинъ’, отряда к.-а. Небогатова. Броненосецъ береговой обороны „Адмиралъ Ушаковъ1*, отряда к.-а. Небогатова.Л 11 Воскресенье, 20-го Февраля 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Крейсеръ .Русь” отряда к.-а. Небогатова. Подробности о немъ помѣшены въ No 8357 .Южнаго Края. “ Братья Нлембовскіе, бывшій командиръ Тамбовскаго полка и его ордина­ рецъ капитанъ л.-гв. Измайловскаго полка, оба ра­ неные одновременно въ бою подъ Ляояномъ 13 авгу­ ста,-—въ лазаретѣ гр. Шувалова. 0 1 Крейсеръ 1 ранга „Владиміръ Мономахъ’ , отряда к. а. Небогатова. Полковникъ Шверинъ, и. д. начальника артиллеріи 3-го Сибирскаго армейскаго корпуса. Въ бою 17 августа за высоты южнѣе Ляояна управлялъ огнемъ артиллеріи лѣвой половины по­ зиціи, привелъ къ молчанію зна­ чительно сильнѣйшую артиллерію ‘японцевъ. П. Н. Гавриловъ, подпоручикъ 7 го Краснояр­ скаго стрѣлковаго полка, завѣ- дывавшій ох’ тничьей коман­ дой. Контуженъ у Ляояна въ голову, раненъ у Шахэ и вто­ рично при защитѣ л. Сойма. П. Д. Ползиковъ, штабсъ-капитанъ 121 пѣхот­ наго Пензенскаго полка, уби­ тый подъ Мукденомъ. В. А. Исаевъ, штабсъ-капитанъ 9-й артилле- Ыйской бригады. Убитъ близь Сахепу, подъ Мукденомъ. ,12 М. Д. Юзефовичъ, хорунжій Уссурійскаго казачьяго полка. Убитъ 6 августа во время развѣдки. Н- I. Августовскій, старшій ърачъ броненосца „Пересвѣтъ”, оставшійся въ Портъ-Артурѣ для по­ мощи раненымъ и больнымь. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Н В. Власовъ. Вольноопредѣляющійся 12-й роты, 34-го Сѣвскаго полка, сынъ священника города Богодѵхова. За мужество и рас­ порядительность въ сраженіяхъ подъ Цынгоу—Анпиной и подъ Ляояномъ награжденъ знакомъ Военнаго оппена и произведенъ въ заурядъ-прапорщики. Въ сраженіи при Шаха 1-го октября раненъ въ грудь на-вылетъ Для воз­ становленія здоровья отпущенъ на родину. Воскресенье, 20-го Февраля 1005 года. В. В. Витгефтъ, мичманъ, сынъ убитаго адмирала Вит- гефта. По производствѣ въ офицеры въ 1904 г. прибылъ ьъ февралѣ въ Портъ- Артуръ, гдѣ и остался до конца осады, будучи легко раненъ въ сентябрѣ. За поенныя отличи награжденъ орденами: Св. Анны 4 й ст., Св, Станислава 3 ст. съ мечами и бантомъ и Св. Владиміра 4 ст. съ мечами и бантомъ. Шгабсъ-хатитанъ Тамбовскаго полка Маньковскій и ѳго охотники. Е К. Синневичъ, поручикъ 26 го Восг. Сиб. стрѣл­ коваго полка, начальникъ охотни­ чьей коианпы.убигь въ Портъ-Арту-