Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8343
Дата випуску:
23.01.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ В, Ф. Лисаевскій, полковникъ, получившій во время осады Портъ-Артура орденъ св. Георгія 4 й ст. и назначенный командиромъ 16-го Вост.-Сиб. стрѣлковаго полка, оборонявшаго осаж­ денную крѣпость С. А. Рашевскій, полковникъ, бывшій главный помощникъ генерала Кондра­ тенко по укрѣпленію Портъ- Артура. Убитъ. Н А. Романовскій, подполковникъ, командиръ 3-й батареи 4-й Вост.- Сиб. стрѣлковой бригады. Во время зашиты Портъ- Артура былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й ст. И. X. Тойе-Авъ-Тенесъ, поручикъ артиллеріи, одинъ изъ защитниковъ Портъ-Ар­ тура. Раненъ. Перепелиная гора— послѣдняя опора портъ-артурснихъ защитниковъ Воскресенье, 23-го Января 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8343. ,10 Послѣдніе дни обороны Портъ-Артура. Генералъ-адъютантъ Стессель пропускаетъ войска, возвращающіяся съ передовыхъ позицій. Е. Е. Меньшовъ, бывшій полиціймейстеръ го­ рода Дальняго, а въ послѣд­ нее время полиціймейстеръ Новаго города въ Портъ- Артурѣ. і Изъ эпопеи Портъ-Артура. Во время осады Портъ-Артура японцы, подойдя близко къ нашимъ, швыряли изъ легкихъ деревянныхъ пу­ шекъ взрывчатыя бомбы въ нашъ строй. А- Д. Мгеладзе, врачъ, находившійся въ Портъ- Артурѣ съ самаго начала осады. Воскресенье, 23-го Января 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 11 Послѣ отбитія штурма въ Портъ-Артурѣ. .Вотъ все, что осталось отъ моей роты“… В. С. Книжниковъ, одинъ изъ дружинниковъ, обо­ ронявшихъ Портъ Артуръ. I М. А. Зедгинидзе, капитанъ, убитъ въ одно время съ генераломъ Р. И. Кондратенко въ Портъ-Артурѣ. В. К. Жураковскій, капитанъ артиллеріи въ Портъ- Артурѣ. Раненъ. И. П. Поповъ, одинъ изъ дружинниковъ, ОбО’ ронявшихъ Портъ-Артуръ. Волковъ, ‘ » штабсъ-капитанъ артиллеріи. Одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 2Л*го Января 1905 года. ,12 Воскресенье, 23-го Января 1905 года. В. Л. Мальшевскій, поручикъ 27-го Вост. Сиб. стрѣлковаго полка. Одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. Австрійскій адмиралъ Шпаунъ, пятый членъ васѣдающей въ Парижѣ международной слѣдственной коммиссіи, разсматривающей инцидентъ въ Сѣверномъ морѣ. В. В. Цвѣтковъ, капитанъ 7-го Вост. Сибирск. стрѣлковаго полка. Одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. ,Н. В. Скрыдловъ, капитанъ артиллеріи. Одинъ изъ защитниковъ у Портъ-Ар-‘ тура. Японскій Красный Крестъ въ Мацуяиѣ, нижній рядъ—раненые русскіе плѣнные. (Съ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). И. Б. Глѣбовичъ-Полонсній, поручикъ 4-го Восточ.-Сибир. стрѣлковаго полка. Одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. Харьковъ. Типографія .Южнаго Края*. Отмокая у л., д. А. А. кмефовнча Л 11. ЮЖНЫЙ КРАЙ.