Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8336
Дата випуску:
16.01.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 16-го Января 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8336. ,ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 1б*го Января 1905 года. Воскресенье, 16 -го Января 1905 года. ЮЖНЫЯ КРАЙ. 11 Франновскій, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й бри­ гады 55-й пѣхотной дивизіи. я. В. Цыбульсній, полковникъ, командиръ 12-й В. С. Его Импе­ раторскаго Высочества Наслѣдника Цесареви­ ча стрѣлковаго полка. Полкъ отличился въ дѣ­ лѣ при Тюренченѣ, потерявъ изъ 36 офицеровъ 28, въ томъ числѣ 11 ротныхъ командировъ. За-Тюренченъ полковникъ Цыбульскій награж­ денъ золотымъ оружіемъ. Бывъ много разъ въ отдѣлѣ, полкъ особенно отличился 4 іюля, удерживая въ продолженіе дня цѣлую япон­ скую дивизію на Сыбейлинскомъ перевалѣ С Б. Мехмандаровъ, командовалъ 2 бат. Забайкал. арт. див. Одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. За храбрость про­ изведенъ изъ полковниковъ въ генералъ-маіоры. Профессоръ-хирургъ Кикуци, Генералъ-маіоръ, главный консультантъ япон- °каго госпиталя въ Мацуямѣ, для русскихъ военноплѣнныхъ. Получилъ образованіе въ ерманіи. Много содѣйствовалъ благоустрой- СтвУ госпиталя и улучшенію быта русскихг военно-плѣнныхъ. Городъ Мацуяма гдѣ интернированы русскіе плѣнные. Городъ, каналъ и замокъ. (Съ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). 10 ,12 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воекресепьа 16 г» Января 1905 года. В. Н. Юрьевъ, штабсъ-капитанъ 23 Вост. -Сиб. стрѣлковаго полка, убитъ 29 сен­ тября на р. Шахэ. Русскіе офицеры военноплѣнные въ Мацуяиѣ. Нижній рядъ: Ждановъ, Кропотовъ, Кабрановъ, Ротъ, Лавровъ, Ковалевскій, Плазовскій, Анисимовъ, Лисевицкій, Рыбаковъ и Ивановъ. Средній рядъ: Богдановъ, Панкевичъ, Водопьяновъ, Ушаковъ, Костенко, Поповичъ, Швецовъ, Pore, Крузманъ, Тагеевъ, Поповъ, Багрецовъ, Доронинъ и Арашидзе. Верхній рядъ: Заіончковскій, Сѣриковъ, Сорокинъ, Лузинъ и Фришманъ. (Съ японской фотографіи, доставленной С. А. Поповичемъ). Н. Я. Цыбульскій, ■оручикъ 12-го Вост.-Сиб. Его Император­ скаго Высочества Наслѣдника Цесаревича стрѣлковаго полка, одинъ изъ восьми офице­ ровъ, уцѣлѣвшихъ послѣ боя у Тюренчена. Сынъ полкового командира, портретъ коте- раго помѣщенъ на третьей страницѣ. Плѣнные русскіе врачи у пр іживающаго въ Мацуямѣ врача индусу лейбъ-медика виц-короля Индіи. Г.г. Поповичъ. Солуха, Paira-Mall (индусъ). Швецовъ и Рышковъ. (Съ японской фотографіи изъ Мацуямы, доставленной С. А. Поповичемъ). Харьковъ. Типографія .Южнаго Края*. Сумская уя, ж. А. А. Іовафояича, Я 13.