Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8329
Дата випуску:
09.01.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Ф. п. Никитинъ, бывшій директоръ лѣсного департамента, не­ давно назначенный Товарищемъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Ѳ. В. Дубасовъ, вице-адмиралъ, назначенный представителемъ Россіи въ собравшейся въ Парижѣ международной коммиссіи по дѣлу о гулльскомъ инцидентѣ. М. М. Добровольскій, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й бригады 55-й пѣхот­ ной дивизіи (въ 6-мъ Сибирскомъ корпусѣ ген.-лейт. Соболева^ Д. Д. Федченко. подполковникъ, командиръ 2-й батареи 5-го мортирнаго полка; по приговору георгіевской кавалерской думы награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й ст. за дѣло 9-го октября у д, ^ Ламатунъ. Д. Л. Мордовцевъ. (По случаю 50-лѣтія его литератур­ ной дѣятельности). Воскресенье, 9-го Января 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8329. ,10 южный КРАЙ. Воскресенье, 9-го Января 1905 г о д а . А К. Новиковъ, главный ветеринаръ Манчжурской арміи, скончавшійся на войнѣ.г Н. А. Клименко, вольноопредѣляющійся 4-й роты 121-го пѣ­ хотнаго Пензенскаго полка, уроженецъ г. Харькова. 18-го іюля былъ раненъ двумя пулями въ правый бокъ на вылетъ; 1-го сентября возвратился въ полкъ и 13 дней участвовалъ въ дѣлахъ подъ Мукденомъ. Награжденъ знакомъ военнаго ордена и произведенъ въ унтеръ-офицеры. Л. В. Лешъ, полковникъ,командиръ 1-го Вост.-Сибир. стрѣлковаго полка, контуженъ въ бою подъ Ляояномъ. Г. Г. Сухотинъ, подполковникъ 219-го пѣхот­ наго Юхновскаго полка, убитъ подъ Мукденомъ. Братская могила, въ которой погребены офицеры и нижніе чины 2-го дивизіона 9-й артиллерійской бригады, погибшіе при своихъ орудіяхъ во время внезапной атаки японцевъ 1-го октября, около 7 часовъ утра у д. Сахепу. Могила находится сѣвернѣе д. Падавяза въ полуверстѣ по мандаринской дорогѣ, около 15 верстъ южнѣе Мукдена. Въ братской могилѣ погребены: командиръ 4-й батареи подполковникъ Базановъ, 5-й батареи подпоручикъ Шахъ-Назаровъ, 6-й батареи штабсъ капитаны: Владиміръ Исаевъ 2-й и Лшцинокій, 17 нижнихъ чиновъ 2-го дивизіона 9-й артиллерійской бригады и одинъ казакъ 6-й сотни Оренбургскаго казачьяго полка. (Съ фотографіи штабсъ-капитана Келимбета). И. М. Курышкинъ, подполковникъ 9-го пѣхотнаго Ин- германландскаго полка, тяжело ране­ ный остался на полѣ сраженія М. Н. Чириковъ, штабсъ-капитанъ 2-го Вост.- Сиб. стрѣлковаго полка (брать писателя Чирикова), пропалъ безъ вѣсти послѣ боя подъ Вафангау. Шпигель, подпоручикъ 26-й артилле­ рійской бригады, скончав­ шійся отъ ранъ, получен­ ныхъ въ бою у дер. Упя- нинъ, 20 -го сентября. А. Н Шульженко, принадлежитъ къ отряду гене­ рала Ренненкампфа, раненъ подъ Ляояномъ. Участникъ бурской войны, былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ англича­ нами. интернировавшими его Воскресенье, 9-го Января 1 905 года. 11 ЮЖНЫЙ КРАЙ. Церковь въ Харбинѣ. (Съ фотографіи любителя Ширкова). Японскіе солдаты переходятъ рѣну Шахэ. (По рисунку „Jllustrat. London News*). Землянки для нижнихъ никовъ Манчжурскихъ армій, приготовленныя на зимнее время ,12 Воскресенье 9-го Лнвяря 190 5 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ, В. Ф. Побоевскій, ■одполковникъ 12-го пѣхотнаго Барнауль­ скаго полка, награжденъ орденомъ св. Геор- гіи 4-й степени, за отраженіе восьми атакъ и сохраненіе съ своимъ баталіономъ по­ зиціи въ бою подъ Дашичао. Большая китайсная улица въ Харбинѣ. (съ фотографіи любителя^Ширкова). Н. Л. Рафаловичъ, доброволецъ 2-го дагестанскаго волка, Кавказской конной бригады. Окончивъ въ концѣ мая универ­ ситетъ, отправился добровольцемъ на Дальній Востокъ. За отличіе въ дѣлахъ противъ японцевъ на­ гражденъ знакомъ отличія военнаго ордена, произведенъ въ унтеръ- офицеры и представленъ къ про­ изводству въ офицеры. Арка корейской независимости. построена по дорогѣ изъ Сеула въ Пекинъ по иниціативѣ бывшаго русскаго посланника. (съ фотографіи любителя Ширкова). Харьковъ. Типографія „Южнаго Края”, Сумская ул., д. А. А. Іозефовича, Л» 13.