Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8260
Дата випуску:
31.10.1904
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ В. Е. Андоо-Бюи-де-Гинглятту генералъ-маіоръ, помощникъ интенданта манчжурской арміи, который, въ виду перерыва сообщеній съ Портъ-Артуромъ, не могъ прибыть туда къ своему посту командира бригады. Л. л Сидоринъ, генералъ* маіоръ, начальникъ штаба 8 го армейскаго корпуса. М. Н. Масловъ, генералъ-маіоръ, командиръ 1-й бригады 1-й пѣхотной сибирской дивизіи, отли­ чившійся въ бою подъ Ляояномь. К. Т. Рябинкинъ, Е. Э. Трегубовъ, генералъ-маіоръ. командиръ 1-й бригады полковникъ, начальникъ штаба 14-й 9 й пѣхотной дивизіи. Раненъ смертельно пѣхотной дивизіи, въ бою 30 сентября. А. Н. Васильевъ, полковникъ, командиръ 55 го пѣ­ хотнаго Подольскаго полка. А. И- Зубковскій, полковникъ, командиръ 54-го пѣ­ хотнаго Минскаго попка. Г. Г. Ммлеантъ, полковника, командиръ 53 го пѣ­ хотнаго Волынскаго полка. П. К. Рутковскій, генералъ-маіоръ, начальникъ штаба приамурскаго военнаго округа. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8260. Воскресенье, 31-го Октября 1904 года. ,10 южный КРАЙ. Г. С. Шуваловъ, капитанъ 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго – попка, раненый подъ Ляояномъ К. И Арцышевскій, капитанъ 122-го пѣхотнаго Тамбовскаі полка. Раненъ 30 сентября. (Съ портрета фотографіи Мобёгпе В. Д. Фокинъ, капитанъ 124-го пѣхотнаго Воронежскаго попка, тя­ жело раненый въ бою при Симученѣ. Воскресечи*, 31-го Октября 1004 года. С. 0. Ковалевскій, подполковникъ 35-го пѣхотнаго Брян­ скаго полка. Въ дѣлѣ подъ Ляояномъ, въ ночь съ 13 на 14 августа, остался на полѣ сраженія. По частнымъ свѣдѣ­ ніямъ, полученнымъ его дочерью, под­ полковникъ Ковалевскій находится въ плѣну у японцевъ. (Съ портрета фотографіи Гамаль, въ Кременчугѣ). И. И. Аксеновъ, капитанъ 122-го пѣхотнаго Там­ бовскаго полка. Убитъ 18 іюля въ сраженіи на Юшуменскомъ перевалѣ. И. А. Павловъ, штабсъ-капитанъ 121 Пензенска­ го пѣхотнаго полка, командовав­ шій 6-й ротой. Раненъ въ ногу подъ Ляояномъ. (Съ портрета „Русско&^Сиѣтописи”). Б. К. Насалевскій, капитанъ 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка, раненый подъ Ляояномъ. В. К. Штанковъ, капитанъ 6 го Сибирскаго Енисейскаго пѣхотнаго попка. Раненъ въ ногу 28 сентября. До мая 1904 г. капитанъ В. К. Штанковъ служилъ въ 201-мъ Лебединскомъ полку. (Съ портрета фотографіи Мобёгпе). Л. А. Марковскій, штабсъ капитанъ 122-го пѣхот­ наго Тамб ескаго полка, раненый 18 іюля на Янзелинскомъ пере­ валѣ. По истеченіи 15 октября возвратился въ полкъ. (Съ портретъ фотографія А. М. Иваницкаго) Воскресенье^ 3 1-го Октября 1904 года 11 А. Л. Островскій, капитанъ 123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, ране» ный подъ Ляояномъ А. М. Вержевсній,5С’ штабсъ-капитанъ 124 пѣ­ хотнаго Воронежскаго пол ка, раненый у Ляояна. Горецъ Кавказа. По рисунку Н. Пирогова изъ .Лѣтописи Войны”, попк. Дубенскаго. М. С. Барановъ, капитанъ 123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, ране­ ный подъ Ляояномъ. А. Н. Красильниковъ. поручикъ 123-го пѣхотнаго Козловскаго полка, ране­ ный 20 августа у Ляояна. А. Т. Морозъ, поручикъ 122 го пѣхотнаго Тамбовскаго полка. Раненъ. (Съ портрета фотографіи МоЗёгпе). С. С. Кухарь, поручикъ, 121-го пѣхотнаго Пензенскаго полка. Контуженъ. (Съ1 портрета фотографіи Мобёгпе). В В. Кедровсній, поручикъ 122-го пѣхотнаго Тамбовскаго , полка. Раненъ. ‘■(Съ’портрета фотографіи Мо<іёгпе). ЮЖНЫЙ КРАЙ. ,Воскресенье, 31-го Октября 1904 года. 12 Е /I. Гостилинсній, поручикъ 36-го пѣхотнаго Орловскаго полка, раненъ и контуженъ 5 іюля на перевалѣ Сяокаолянѣ. Теперь находит­ ся на излѣченіи въ Харбинѣ. Казанъ, переодѣтый слѣпцомъ, съ поводатыремъ-иитайченкомъ отправляющійся въ станъ НбЛрІЯТеЛЯ Не развѣдки. (По рисунку газеты .Новости Дня*). Г. С. Платоновъ, мичманъ, убитый на крейсерѣ .Рюрикъ*. Вѣстовой Михаилъ Савчукъ, рядовой 7-й роты 122-го Тамбовскаго полка, вынесшій 18 іюля во время боя на Юшалинскомъ перевалѣ раненаго капитана I. Г. Баньковскаго. (Ст. фотографіи корр. .Русскаго Листка*). Типографія .Южнаго Края*. Горцы Бжегатлунеевскаго аула. Добровольцы, отправляющіеся на Дальній Востокъ съ Кавказа. Н. Н. Микульшинъ, поручикъ 124 пѣхотнаго Воро­ нежскаго полка. Смертельно ра­ ненъ 18 іюля въ бою на Янзе- линскомъ перевалѣ. (Съ портрета фотографія Скасся). ЮЖНЫЙ КРАЙ.