Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
7
Дата випуску:
07.12.1880
Дата завантаження:
02.11.2018
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

4 ЮЖНЫЙ КРАЙ. 7-го Декабря 1880 г. JXQ *7-й. Торговый бюллетень. Одесса, 1/13 Декабри 1880 года. Получавшіяся нами въ истекшемъ Ноябрѣ мѣся­ цѣ извѣстія со всѣхъ рынковъ потребленія продол жали быть вялы съ пониженіемъ цѣнъ на всѣ зер­ новые продукты. Прибытіе грузовъ н благопріятная погода послужили причиною подобнаго затишья, но главная причина—отсутствіе спекуляціи. Покупки совершались только по мѣрѣ мѣстныхъ требованій, а потому весьма естественно, что мѣстныя сдѣлки за истекшій мѣсяцъ были ограничены. Продано:  Съ 1-го Ноября но 1-е Декабря про­ дано зерновыхъ продуктовъ около 2.420,000 пуд. Экспортъ:  Съ 3-го Ноября но 1-е Декабря от­ правлено зерновыхъ ‘продуктовъ за-границу около 3.071,000 пудовъ. Одесса, 1/13 Декабря 1880 г. Цѣна за пудъ. Наименованія. ОТЪ I до Пшеница польская . . . .) 38 55 „ бессарабская . . .) Сандомирка ………………… : . 1 42 1 52 Гпрка ………………………….. …..  . 1 38 1 55 Р ож ь……………………………………. 1 27 1 35 Овесъ  …………………………………… —. 84 — 86 Я чмень ………………………………. — 73 — 83 Арнаутка ………………………………. 1 50 1 70 Льняное сѣмя ……………………… 1 70 2 — Сурѣпа ………………………….. …..  . — 80 1 — Кукуруза  ………………………………. — 83 — 86 Рѣпакъ лѣтній и зимній. . . 1 45 1 75 Гофъ-маклеръ  Симонъ Бернштейнъ. Ц ѣны сущ еств ую щ ія на ростовском ъ  рынкѣ. Ростовъ па-Лону. Декабря 3 дня 1880 г. Отъ. До »  —— Пшен.озимаявѣсъ47,і д.за Юп.начиная 12 50 13 25 „ гирка 48—50  на „ 13 25 13 50 „ гарновка 48—62  на „ 13 50 16 — Рожь вѣсъ 46 ф.  на „ 12 70 Ячмень  на „ 7 70 Кукуруза  на „ — — Сѣмя льняное при 10% примѣси на „ 17 25 „ сурѣпное „ 12% „ на „ 8 25 Овесъ, за 6 пудъ  на ,, 4 80 5 — Крупа гречневая дѣльная нудъ .  1 50 1 60 „  „ мелкая „ . 1 40  1  50 Пшено линейское 1 сор. „ . 1 801 90 „ я  2 „ „  1 60 1 /О „ россійское 1 „ „  2 — 2 М я  » 2 j, n .  1 90 2 Просо за мѣру  …. ——- 1  — МукаРоссійс. крупч. за 5п. 1 сор.  13 50 19 — я  Я  и  я ^ Я  11 — 1175 „ Павлоградская „ 1 „  12 — 12 75 „ Ржаная привозная за пудъ.  1 50 „ Ншеничныйрагмодъпровоз.  1 65 „ Пеклеванная 1 сор. 5 пуд.  ——- я  я  2 „ 5 „ „ Гречневая 1 сор. пуд. .  ——- 2 пуд. .  – _ Спиртъ за градусъ 4% Мука мѣстной фабрикаціи: • 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 — 1 2-? я  я  » ‘S з-й „  „  я  іо § 4-й n  я  я 1 75 О Размолъ  „  „ 7 75 tq Мезиситка „  „ 6 — Отруби мелкія за пудъ. . . — 45 n крупныя „ . . . — 45 | S 0 сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 14 50 s I 1-й  я  я  Я  12 75 § 1 2-й „  „  „ И 25 | 1 3-й „  я  я  10 25 ч §* 4_н я  я  я  8 50 Размолъ  „  „ 7 75 ^ Ржаная за мѣшокъ въ 4 п. 20 ф. 6 98 а 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75 . 2-й „  „  я 1125 1¾¾ 3-й „  я  я 9 75 4-й „  „  „ 7 77 Размолъ  „  я  7 77 ^ Размолъ сѣяный „  „ 9 75 Ч  ——– Настроеніе рынка: тихое. Погода: дождь и -градъ при сильномъ вѣтрѣ. Календарь. 50-я пед. 26-я седмица по пятидесятницѣ. Воскресенье, 7-го Декабря (342-й день). Православный календарь. Св. Амвросія, еп. Медіоланскаго. Прм. Аѳино- дора. Св. Павла. Пр. Іоанна постника. Пр. Анто­ нія сійскаго. Пр. Нила столбенскаго. Мч. Дометія. Мчч.: Исидора, Акепсимн и Льва. Ир. Игнатія.’ Мчч.: Приска, Мартина и Николая. Пр. Григорія молчальника аѳонскаго. ГІр. Іоанна постника пе­ черскаго. Ик. ВМ. Селигерскія. Гласъ 1-й; утреннее Еванг. 4-е: Луки, гл. XXIV, стихъ 1—12; па литургіи Апостолъ зачало 229; посланіе къ Ефёссеемъ, гл. V, стихъ 9—19; Ев. Луки зачало 6¾ гл. XII, стихъ 16—21. Нилу:  на утрени Ев. Матѳея зачало 43, гл. XI, стихъ 27—30; на литургіи 2-е посланіе къ Ко- риноянамч., гл. IV, стихъ 6—15; Ев. Луки, гл. VI, стихъ 17—23. Солнце восходитъ въ 7 ч. 55 м. Солнце заходитъ въ 4 ч. — м. Долгота дня 8 ч. 5 м. Римско-католическій и Протестантскій кален­ дарь. . 2-й Адвентъ. Амвросія еп. (ВИГИЛІЯ). Леокадія и Антонія. Арияио-григоріянскш календарь. З-е Воскресенье по пятидесятницѣ.— Заговѣніе на ноетъ св. Іакова, до 12 числа. .Время зажиганія и тушенія фонарей: газовыхъ отъ  41/г  до^63Д вечера, кераспновыхъ отъ 4% до 6% ч. вечера. Событія:  Учрежденіе гербовой бумаги 1699 г. Договоръ съ Польшею противъ Швеціи 1705. Рожденіе принцессы Мекленбургской Анны Ле­ опольдовны. 1718. Справочныя свѣдѣнія. Время прихода и о тх о д а ж елѣзно­ дор ож ны хъ поѣздовъ. Приходятъ въ Харьковъ.  Пассажирскій.  Почтовый. Изъ Курска . . 12 ч. 12 м. дия. 8 ч. 15 м. веч. „ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра. „ Полтавы . 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи. „ Сумъ . . . 7 ч. 24 ы. веч. Товаро-пассажирскій. Изъ Курска ………………… 4 час. 39 мин. ночи. Изъ Таганрога  ….  9 час. 14 мин. вечера. Отходятъ изъ Харькова.  Пассажирскій.  Почтовый Въ Курскъ . . 6 ч. 39 м. вечера. 8 ч. 14 м. утра. „ Таганрогъ . 1 ч. 22 м. дня. 9 ч. 15 ы. веч. „ Полтаву . 2 ч. 24 ы. дня. 10 ч. 04 м. веч. „ Сумы . . 9 ч. 39 м. утра. Товаро-пассажирскій. Въ Курскъ  ….  10 час. 56 мин. вечера. „ Таганрогъ . . . 6 час. 29 мин. утра. Поправка: Во вчерашней передовой статьѣ „Южнаго Края” (No 6), въ первомъ столбцѣ, на 3-й строкѣ снизу, послѣ словъ „болѣе или менѣе” пропущено слово „широкихъ”, а во вто­ ромъ столбцѣ той же статьи, на 5-й строкѣ сверху, поставлена точка передъ словомъ „когда” вмѣсто запятой. Драшатичесній театръ: Представлено будетъ: въ воскресенье, 7 декабр: 1) „Тридцать лѣтъ или жизнь игрока11, драма в: 3 дѣйст. и 5 карт. пер. съ француз. Участвуютъ Г-жп Кудрппа, Грекова; Гг: Бабиковъ, Озеровъ Лавровъ, Кварталовъ, Славскій, Головинскій, Иль ковъ и др. 2) „Бракоразводный процессъ11, комед въ 3 дѣйст. Участвуютъ: Г-жи: Кудрина, Кутейнико ва, Сергѣева, Миловидова, Грекова; Гг: Максимовъ Головинскій, Медвѣдевъ, Илъковъ и др. Оперный театръ: Представлено будетъ: въ воскресенье, 7 декабрь „Гугеноты11, большая опера въ 5 дѣйст. муз. Мейер- беера; участв.: Г-жи: Борисова, Петрова, Борецкая Гг. Богатыревъ, Борисовъ, Бѣлявскій, Михинъ н др Начало въ  час. вечера. Д Ѣ Т С К А Я БО Л Ь Н И Ц А . Дворянская улица, домъ Городской думы, (гдѣ гауптвахта). 20 достоянныхъ кроватей. Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно )тъ 10 до 12 час. дня.  . Д И Ф Т Е Р И Т Н А Я Б О Л Ь Н И Ц А кшѣщается на Нетечинской улицѣ, въ домѣ Шафранова No 13. 25 постоянныхъ кроватей. Пріемъ больныхъ, во всякое время сутокъ, без- иатный. Метеорологическія наблюденія, СООБЩ. МЕТЕОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОР. Х а р ьков скаг 0 у Н И верс ИТ ета. Мѣсяцъ, н число. Й о оЗ & § 6 л . g w Й о н в Н О О W S3 сЗ – W I н 9|§& g-g ^ а >в ;Рн Н о 1 ѴО <х> W а Іа О Wi О  щ Декаб. 5 1 Д. 742,з + 1,0 89 103, 4 9 в. 744,8 “Ь 0,5 94 ІО,  0 4 Декаб. 6 7 У- 751,з -2 ,5 92 с в , 4 Ю. Морозовъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Харьковъ. Типографія  М. Ф. Зильберберга,  Рыбная ул., д. No 30. Главный корректоръ  Л. Лившицъ. Дозволено цензурою. Харьковъ, 6 Декабря 1880 г.