Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
5
Дата випуску:
06.01.1881
Дата завантаження:
02.11.2018
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

4 6-го января 1881 г.  5 – й ю ж н ы й к р а й . Ростовъ-на-Дону ,  января 2 дня 1881 г Товаръ непремѣнно сухой.  Отъ Д°  Пшен. озимая вѣсъ 47—49ф.за 10 п.нал. 12— 12  71 „ гирка 47—49  …………….  „ 12 60 13 2? „ гарновка 48—61  …. п  12 — 14 5( Рожь, вѣсъ ф ………………………  „ 12 ——— Ячмень………………………………….. „ 6 50 6 7Е Кукуруза………………………………. „ ————- Сѣмя льняное при 10°/о примѣси . „ 16 25 —— „ сурѣпное,, 12% „  . „ 8 ———– Овесъ за 6 пудъ  . „ 4 60 4 8С Крупа гречневая цѣльная пудъ .  1 60 1 7( „  „  мелкая  „  .  1 4 0 —— Пшено линепское 1 сор. „ .  ———- — »  п 2 „ „ „ россійское 1 , , ,, .  170 1 8С «  »  2 „ „ •  140 1 б( Просо за мѣру  …. — 80 1 — Мука Россійс. крупч. за 5п. Ісор.  13 50 19 — >.  я  Я  2 „  1 1 -1 1 7 1 „ Павлоградская „ 1 „  12 — 12 71 „ Ржаная привозная за пудъ.  1 30 „ ІІшенячныйрагмолъпривоз.  1 35 „ Пеклеванная 1 сор. 5 пуд.  11 25 я  Я  2 „ 5 „  10 50 „ Гречневая 1 сор. пуд. .  — — я  п  2 „ пуд. .  — — Мука мѣстной фабрикаціи,: • 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 1175 § 2-й „  „  „ 1 1 25 о 8-й „•  „  „ 975 о 4-Й Я  Я  я ^ ^5 о Размолъ  „  „ 7 75 jjJ Мезиситка „  „ 5 75 . Отруби мелкія за пудъ. . . — 45 ® „ крупныя „ . . . — 45 о No 0 сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 14 25  1-й „  „  „ 12 75 І Д 2-й „  „  „ 1125 I f 3-й  „  „ 10 25 s | 4-й „  „  „ 8 — К] § Размолъ  „  я  7 75 !§| Ржаная за мѣшокъ въ 4 п. 20 ф. 6 75 § 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75 § . 2-й „  „  „  11 25 3-  й  „ „  я  9 75 4-  й  „ „  „  7 75 Размолъ  „  „ 7 75 П Размолъ сѣяный „  ,, 9 25 tq ‘   –  ” Настроеніе рынка: тпхое. Погода: два. дня идутъ дожди. Справочныя свѣдѣнія. Во 2-мъ гражданскомъ департаментѣ  харьковской судебной палаты, назначено  къ слушанію на 9-е января 1881 года:  аппеляціонное дѣло но иску общества  крестьянъ сл. Мальтиной, къ обществу  крестьянъ сл. Стрѣлецкой, о землѣ. Оперный театръ. Во вторникъ, 6 января, представлено будетъ:  «Анда», большая опера въ 4-хъ дѣйствіяхъ, 7-мп  картинахъ, муз. Верди; участвующіе: г-жи Фрн-  деричи, Кадмпна; гг. Богатыревъ, Бѣлявскій,  Борисовъ, Андріевскій, Миллеръ и друг. Въ среду, 7-го января, представлено бу­ детъ: «Жизнь за Даря», большая опера въ 4-хъ  дѣйствіяхъ, съ эпилогомъ, муз. М. И. Глинки;  участвующіе: г-жн: Петрова, Святловская; гг.  Бѣлявскій, Опаскій н друг. Начало въ 77г час. Время прихода и отхода желѣзно­ дорожныхъ поѣздовъ. Приходятъ въ Харьковъ.  Пассажирскій.  Почтовый. Изъ Курска . . 12 ч. 12 м. дня. 8 ч. 15 м. веч..  „ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра  „ Полтавы . 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи  „ Сумъ . . . 7 ч. 24 м. веч. Товаро-пассажирскій. Изъ Курска ………………. 4 час. 39 мин. ночи. „ Таганрога  ….  9 час. 14 мин. вечера.  Отходятъ изъ Харькова.  Пассажирскій.  Почтовый. Въ Курскъ . .6 ч. 39 м. вечера. 8 ч. 14 м. утра  „ Таганрогъ . 1 ч. 22 м. дня. 9 ч. 15 м. веч. „ Полтаву . 2 ч. 24 м., дня. 10 ч. 04 м. веч. „ Сумы . . 9 ч. 39 м. утра. Товаро-пассажирскій. Въ Курскъ  ….  10 час. 56 мин. вечера. „ Таганрогъ . . . 6 час. 29 мин. утра. Агро­ метеорологическія наблюденія, СООБЩ. МЕТЕОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОРІЕЮ Харьковскаго университета. Мѣсяцъ  II число. а о  а tЛ Баром,  при 0°. Темпер.  по Ц. Влажност Направл.  и сила  вѣтра. Небо. Осадки ммл. Япв. 4 1 Д. 740,о -13,7 88 Юі 4 9 в. 743,7 —10,2 90 ІІ2 4 5 7 у. 737,2 -8,4 94 Во 4 10. Морозовъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Харьковъ. Типографія  N1. Зильберберга,  Рыбная ул., д, No 80. Главный корректоръ  Л. Лившицъ. Дозволено цензурою. Харьковъ, 5 января 1881 г. Календарь. Вторникъ, G-го января (6-й день). Православный календарь. © Богоявленіе (Крещеніе Господне). Св. мч.  Романа лакедемонца. Утр. Ев. Марка зачало 2:  глава I, стихъ 9—11; на литургіи: Апостолъ  зачало 302; посланіе къ Титу глава II, стихъ  11—14, глава III, стихъ 4—7; Ев. Матѳея за­ чало 6; глава III, стихъ 13–17. (Крестный ходъ на рѣку Лопанъ для освя­ щенія воды). Римско-католическій и протестантскій нален- дарь. Трехъ королей (крещеніе). Епифана. Аршяно-григоріянсній календарь. Рождество и Крещеніе Іисуса Христа. Бого­ явленіе. (Политургіи обрядъ Крещенія Госнодия  съ водосвященіемъ). Мясоѣдъ и но вечерамъ  нахатонакъ  до 13 числа. Народныя примѣты и календарь:  Крещен­ скія морозы. Трещи, трещи, минули водокрещп.  Отъ водокрещей до Евдокен пройдетъ семь  недѣль съ половиной. Дуй, не дуй, не къ Рож­ деству пошло,—къ Великодню. событія : Умеръ во Владимірѣ князь Владиміръ Все­ володовичъ въ 1227 г. Въ 1624 г. умерла первая супруга царя Ми­ хаила Ѳедоровича, царица Марія Владнжіровна,  урожденная княжна Долгорукова. Солнце восходитъ въ 7 ч. 51 м. Солнце заходитъ въ 4 ч. 32 м. Долгота дня 8 ч. 41 м. Время зажиганія и тушенія фонарей: отъ 5—  8% ч. вечера. (День неприсутственный).