Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости (додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
4
Дата випуску:
27.01.1840
Дата завантаження:
20.01.2022
Сторінок:
8
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:
Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

КЪ ХАРЬКО ВСКИМ Ъ ГУБЕРН СК И М Ъ ВѢДО М О СТЯМ Ъ . N. 4- С уббот а, ‘Я нваря 27-го дги I. И З В Ь С Т І я. Объ открытіи Горыгоргьцкой Земледѣлъ- геской Школы. (о т ъ Т р е тья го Д епартамента М инистерства Г о ­ сударственныхъ Имущ ествъ.) С ъ В ысочайшаго р а зр ѣ ш е н ія , в ъ н а с т о я ­ щ ем ъ 1540 го д у п о с л ѣ д у е т ъ о т к р ы т і е Г о р ы го р ѣ ц к о й З ем л едѣ л ьческо й Ш к о л ы , у ч р е ж д а е ­ мой с ъ о б р а сц о в ы м ъ сел ьски м ъ х о з я й с т в о м ъ и ко р ен н о ю о в ч а р н е ю , М оги левской гу б е р н іи О р ш а н с к а г о у ѣ з д а , въ м ѣ с т е ч к ѣ „ Г о р к а х ъ , въ в и д а хъ р а с п р о с т р а н е н ія п у с о в е р ш е н с т в о в а ­ н ія се л ь с к а го х о з я й с т в а . П о ч е м у ж елаю щ іе п о м ѣ щ а т ь м о л о д ы хъ лю дей въ Г о р ы го р ѣ п ,к у ю Зэмледѣльчесж ую Ш к о л у для о б р а зо в а н ія , п о у с т а н о в л е н н ы м ъ для се го заведенія и ниж е с е г о о зн а ч е н н ы м ъ п р ави л ам ъ , м о г у т ъ п р и с ы л а т ь въ Т р е т і й Д е п а р т а м е н т ъ М и н и с т е р с т в а Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ И м у ­ щ е с т в ъ п р о с ь б ы о т о м ъ , с ъ п ри лож еніем ъ надлежащихъ с в и д ѣ т е л ь с т в ъ о с о с т о я н іи , р о ж ден іи п здор овьѣ . Ц ѣ л ь у ч р е ж д е н ія Г о р ы го р ѣ ц к о й Земледѣлье ѣеско й Ш к о л ы , п р ави л а н а п р іем ъ в о с п и т а н ­ н и к о въ , у ч е н іе п х ъ п п р а в о п о в ы п у с к ѣ , п о В ысочайше у т в е р ж д е н н о м у 2 4 а п р ѣ л я 1 8 3 6 года п олож ен ію о сем ъ завед ен іи , з а к л ю ч а ю т ­ с я в ъ сл ѣ дую щ ем ъ : О цтьли заведенія. 1. ) Ц ѣ л ь Зем л едѣ л ьческо й Ш к о л ы в ъ соеди> н ен іи с ъ о б р азц о вы м ъ х о з я й с т в о м ъ е с т ь т а , ч т о б ы п р и г о т о в и ш ь людей для в в е д е н ія и р а с п р о с т р а н е н ія у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы х ъ ме­ т о д ъ с е л ь ск а го х о з я й с т в а , к а к ъ в ъ видѣ р а ­ с п о р я д и т е л ь н о м ъ , т а к ъ і і и с п о л н и т е л ь н о м ъ . 2 . ) П о с е м у в о с п и т а н н и к и Ш к о л ы р а з д ѣ ­ л я ю т с я л а два р а зр я д а : п ер вы й пли младш ій п р о д о л ж а е т ъ угч ен іе т р и года, для п р и г о т о в ­ л ен ія лю дей, п о д ъ им енем ъ зем л едѣ л ьчески хъ у ч е н и к о в ъ , и м ѣ ю щ и хъ д о с т а т о ч н ы я т е о р е ­ т и ч е с к і я п п р а к т и ч е с к ія п о з н а н ія , ч т о б ы п р и в е с т и в ъ д ѣ й с т в іе , п о о со б о м у п р е д н а ­ ч е р т а н і ю плп п о д р у ги м ъ п р и м ѣ р ам ъ, п л а н ъ у л у ч ш е н н а г о се л ь ск а го х о з я й с т в а п п о д д ер ­ ж и в а т ь о н о е в ъ надлеж ащ емъ с о в е р ш е н с т в ѣ . В т о р о й р а зр я д ъ п р и г о т о в л я е т ъ п р акп ш ц е- ,с х п х ъ а гр о н о м о в ъ с ъ п о зн а н ія м и болѣе р а ­ с п р о с т р а н е н н ы м и , м о г у щ и х ъ у п р а в л я т ь з н а ­ ч и т е л ь н ы м и и м ѣ н іям и , со в вед ен іем ъ в ь о н ы х ъ у л у ч ш е н н а г о хозяйства, п о с о б с т в е н н о м у и х ъ п л а н у . У ч е н і е п х ъ п р о д о л ж а е т с я два г о д а . О правилахъ на пріемъ. 1 . ) В ъ З ем л ед ѣ л ьческо й ІП к о д ѣ п о л а г а е т с я в о с п и т а н н и к о в ъ к а з е н н ы х ъ 3 0 п п а н с іо н е р о в ъ 1 2 0 , и зъ сы н о в е й : л и ч н ы х ъ д в о р я н ъ , с в я щ е н – н о-п ц е р к о з н о -с д у ж н т е л е й , к у п ц о в ъ , м ѣ щ ап ъ , з а п а д н ы х ъ о д н о д во р ц евъ , р а з н о ч и п ц е в ъ н к а ­ з е н н ы х ъ к р е с т ь я н ъ ; а для р а с п р о с т р а н е н ія х л ѣ б о п а ш е с т в а м еж ду Е в р е я м и , п р и н и м а е т с я Н ѣ сколько в о с п и т а н н и к о в ъ и н зъ о н ы х ъ ; въ п а н с іо н е р ы ж е п о с т у п а ю т ъ , с в е р х ъ в ы ш е ­ о з н а ч е н н ы х ъ с о с т о я н і й , н лю ди п ом ѣщ и ковъ. 2. ) В о с п и т а н н и к и п р и н и м а ю т с я т о л ь к о в ъ п е р в ы й р а зр я д ъ . П р іе м ъ и х ъ в ъ в ы ш ео зн а ч ен п о м ъ ч и с л ѣ н а ч н е т с я с ъ 1 8 4 0 го д а п п р о д о л ­ ж и т с я в ъ т е ч е н і и Л ір е х ъ л ѣ т ъ , п о 5 0 ч ел о ­ в ѣ к ъ каж ды й годъ; в т о р о й ж е р а з р я д ъ н а п о л ­ н я е т с я о т л и ч н ѣ й ш и м и п л у ч ш е о б р а з о в а н ­ н ы м и в о с п и т а н н и к а м и п е р в а го р а з р я д а , с в о ­ б о д н а го с о с т о я н і я ; а п р о ч іе п о о к о н ч а н іи к у р с а в ы п у с к а ю т с я п р я м о н зъ п е р в а го р а з р я д а . 3 . ) П л а т е ж ъ за к а ж д а го п а н с іо н е р а с о с ш а в л я е т ъ в ъ го д ъ п о п е р в о м у р а з р я д у 8 5 р у б . 1 1 к о п ., а п о в т о р о м у ш р у б . 2 8 к о п . се- реб. в ъ г о д ъ , или 3 0 0 п 4 0 0 р у б . а сс и гн а ц ія м и . 4 . ) Д ен ьги за п а н с іо н е р о в ъ у п л а ч и в а ю т с я в с е гд а за го д ъ в п е р е д ъ , с ъ д о с т а в л е н іе м ъ н х ъ в ъ ш ко л у н а с ч е т ъ о т д а т ч и к о в ъ ; п р и в ы п у ­ с к ѣ в о с п и т а н н и к о в ъ п е р в а го р а зр я д а о с т а ­ в л я е т с я пмъ Одежда ш ко л ы , а в т о р а г о р аз* р я д а п о л у ч а ю т ъ о т ъ нгеод-и н ео б хо д и м о ю гр а ж д а н с к у ю одеж ду. К а з е н н ы е в о с п и т а н н и к и д о с т а в л я ю т с я р о д и т е л я м и , или р о д с т в е н н и ­ кам и, а в ъ с л у ч а ѣ с о в е р ш е н н а г о н е д о с т а т к а , н а с ч е т ъ ш ко лы . 5.) П о с т у п а ю щ іе в ъ з а в е д е н іе г одж ны б ы т ь не м олоа;е 16 и н е с т а р ѣ е 2 0 л ѣ т ъ , зд о р о ­ в а го с л о ж е н ія , безъ в а ж н ы х ъ т ѣ л е с н ы х ъ п о­ р о к о в ъ , зн а ю щ іе ч и т а т ь , п и с а т ь п н а ч а л а А р и ѳ м е т и к и . Объ угебиомъ порлЬкгъ. 1) Т е о р е т и ч е с к о е у ч е н іе в о с п и т а н н и к о в ъ 1 -го р а зр я д а з а к л ю ч а е т ъ : З а к о н ъ Б о ж ій . Г р а м м а т и к у и у п р а ж н е н ія в ъ п р о с т о м ъ со ч и н ен іи . Р и с о в а н іе зем дем ѣ р екп хъ л а р х п т е к т у р . и ы х ъ п л а н о в ъ до н ѣ к о т о р о й с т е п е н и . Н а ч а л а п л а н и м е т р ія н п р а к т и ч е с к о е м еж еван іе и н и вел и р о вка. Н ео б хо д и м ы я п р е д в а р и т е л ь н ы я п о з н а н ія и са м а я т е о р і я р а з н ы х ъ о т р а с л е й с е л ь с к а го х о з я й с т в а , о т н о с я щ и х с я с о б с т в е н н о до зем * л е н а ш е с п ій , с к о т о в о д с т в а , л ѣ с о в о д с т в а , с а * доводеш ва и о г о р о д н и ч е с т в а . О б щ ія п о н я т і я о б ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а с т я х ъ с е л ь ск а го х о з я й с т в а , к а к ъ т о : о в ц е в о д с т в ѣ , п ч е л о в о д с т в ѣ , к о н с к и х ъ з а в о д а х ъ , в и н о к у р е ­ н іи и п р о ч . 2 ) В о в т о р о м ъ р а з р я д ѣ п р е п о д а ю т с я п р и ­ г о т о в и т е л ь н ы я п с о б с т в е н н о а г р о н о м и ч е с к іе н а у к и в ъ б о л ѣ е п р о с т р а н н о м ъ ви дѣ, ск о л ь к о п р а к т и ч е с к о м у а гр о н о м у н у ж н ы , к а к ъ т о : Ф и з и ч е с к ія н х и м и ч е с к ія п о з н а н ія , о с о б е д – ,( 3 1 ) не для узнанія почвы земли, разныхъ родовъ туковъ п возбудительныхъ средствъ ; зооло Уіі и .теченіе домашнихъ животныхъ, бо та йй«а сельскихъ произрастеній и необходимѣй іиія свѣдѣнія, къ исторіи, с т а т и с т и к ѣ и географіи сельскаго хозяйства относящ іяся. О б щ ія п о н я т і я о сел ь ск о й а р х и т е к т у р ѣ . Общая агрономія въ надлежащей подробно­ с т и , а отдѣльныя отрасли оной по мѣрѣ надобности. Лѣсоводство, правила обсушки болотъ и рѣзанія торфа и другія познанія, званію Практическаго агронома необходимыя. 3 ) П р а к т и ч е с к ія р а б о т ы п р о и з в о д я т с я во с п в т а и іш к а м и п р и о б р а зц о во й за п а ш к ѣ с ъ Ніоіо ц ѣ л ію , ч т о б ы о з н а к о м и т ь с я с ъ п р о и з­ в о д с т в о м ъ и у с п ѣ х о м ъ у л у ч ш е н н а г о хо з я й сщ в а , к а к ъ для п р и м ѣ н ен ія с е г о к ъ т ѣ м ъ и м ѣ Н іямъ, гд ѣ п о вы п у ск ѣ б у д у т ъ с л у ж и т ь , т а к ъ Ц для н а вы к а к ъ п р а к т и ч е с к и м ъ п р іем ам ъ . Сверхъ т о го , при всѣхъ случаяхъ ознако­ м ятся со всѣмъ тѣм ъ, ч т о о т н о си тся къ Добропорядочному управленію крестьянами, Дабы въ послѣдствіи не только могли зани­ м аться улучшеннымъ земледѣліемъ, но н съ Полнымъ успѣхомъ управлять имѣніями. В с е сіе ученіе производится по особому Подробному учебному плану. Начальствомъ будутъ приняты мѣры, Дабы воспитанники свободнаго состоянія были содержимъ! въ заведеніи отдѣльно о т ъ Другихъ воспитанниковъ. О вы пускъ и правахъ воспитанниковъ. і ) Казенные воспитанники обязаны про­ служ ить, по выпускѣ изъ школы, б лѣ тъ въ должностяхъ при казенныхъ имѣніяхъ, если въ т о м ъ б у д е т ъ н а с т о я т ь н а д о б н о с т ь . 2 ) Л у ч ш іе изъ к а з е н н ы х ъ в о с п и т а н н и к о в ъ в т о р а г о р а з р я д а , п о у с м о т р ѣ н ію Н а ч а л ь с т ­ в а , п о с ы л а ю т с я в ъ ч у ж іе край для д а л ьн ѣ й ­ ш аго у с о в е р ш е н с т в о в а н ія в ъ агр о но м іи . 3 ) В ы п у щ е н н ы е с ъ о д о б р и т е л ь н ы м ъ а т т е ­ с т а т о м ъ и зъ і- г о р а зр я д а зем ледѣ льческіе у ч е н и к и , будѳ с в о б о д н а го с о с т о я н і я , н е о б я ­ за н ы и з б и р а т ь р о да ж и зни , а долж ны т о л ь ­ ко п р и п и с а т ь с я к ъ к а к о м у либо г о р о д у для с ч е т а ; оии л и ч н о о с в о б о ж д а ю т с я о т ъ п л а ­ т е ж а п о д а т е й и п о д л е а іа т ъ р е к р у т с к о й п о ­ в и н н о с т и п еи н а ч е, к а к ъ п о с у д е б н о м у л р н г о – в о р у . В ы п у с к а е м ы е изъ 2 р а зр я д а п р а к т и ч е ­ ск іе а гр о н о м ы п о л у ч а ю т ъ в с ѣ п р а в а в о с п и ­ т а н н и к о в ъ т е х н о л о г и ч е с к а г о и н с т и т у т а , буде п о р о ж д ен ію в ы с ш а г о н е и м ѣ ю т ъ , и и м енно: он и с н а б ж а ю т с я а т т е с т а т а м и и б езс р о ч н ы м и п а с п о р т а м и ; н а н и х ъ н е возла­ г а е т с я о б я з а а и о с т н з а п и с ы в а т ь с я в ъ к а к о е либо о со б о е со с л о в іе , н о м о г у т ъ з а н и м а т ь с я сво и м ъ п р е д м е т о м ъ во в с ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ Р о с – V* . с ш ; п ри в с т у п л е н іи ж е в ъ д о л ж н о с т и прш к а з е н н ы х ъ и м ѣ н ія х ъ , он и к е м о г у т ъ ч и сл и ш ь­ с я н а к о р о н н о й сл у ж б ѣ , ни п о л у ч а т ь ч и п о въ . О з н а ч е н н ы м и п р авам и в о с п о л ь з у ю т с я пдѣгпи и х ъ , есл и п о й д у т ъ п о с т е з ѣ р о д и т е л е й ; в ъ п р о т и в н о м ъ ж е с л у ч а ѣ о б я за н ы о н и б у д у т ъ и з б р а т ь себ ѣ р о д ъ ж изни . Ч т о к а ж е т с я до о т л и ч н ѣ й ш и х ъ в о с п и т а н н и к о в ъ с е го р а з р я д а , ш о ои и у д о с ш о и в а ю т с я п р а в ъ п о т о м с т в е н ­ н а г о п о ч е т н а г о г р а ж д а н с т в а , с ъ у т в е р ж д е ­ н ія в ы с ш а го П р а в и т е л ь с т в а . 8 Ноября 1839 года. ,( 38 ) О хим игескихъ превращеніяхъ. О дн ом у изъ п аш п хъ (р о ссій ск и хъ ) хим и­ ковъ обязанъ учен ы й с в ѣ т ъ п о сти ж ен іем ъ во зм о ж н о ст и преобразовывать в е щ е с т в а , пред­ ст а в л я е м ы я природою въ другом ъ видѣ для п аш п хъ ч у в с т в ъ . До т ѣ х ъ п оръ , хи м ія и т е х н о л о гія ограничивались очищ еніемъ, и з­ влеченіемъ, разлож еніемъ п со ст авл ен іем ъ , въ подраж аніе природѣ, н ѣ к о т о р ы х ъ , д піо про с т ѣ н ш а г о с о с т а в а , в е щ е с т в ъ : каковы , напри мѣръ киноварь, а у р н п н гм е н т ь , Еж ели и прет­ воряли хлѣбные н сладкіе р а с т в о р ы въ с п и р т ъ , ш о непначе, какъ п р е д ст а в и в ъ ш п з а с т а в и в ъ д ѣ й с т в о в а т ь п іу же природу. К прхю Ф ъ по и с т и н ѣ сдѣлалъ эп о х у въ наукѣ. О нъ первый ум ы слилъ у п о т р е б и т ь сѣ р н ую к и с л о т у о р у­ діемъ для д ѣ й ст в и т е л ь н а го преобразованія соверш енн о безвкусн аго к р ахм алу въ особен­ ны й родъ са х а р у . П рош ло съ небольшимъ д в а т ц а т ь л ѣ т ъ : п мы уж е видимъ со т н я м и и т ы с я ч а м и п удо въ — въ продаж ѣ вк у сн у ю п а т о к у , с л а д о с т ь ю далеко п р ево схо дящ ую пчельный медъ. К т о з н а е т ъ , ие п р ій м ет ся -л п хи м ія, соврем ененъ, и за преобразованіе дре­ весн аго в е щ е с т в а въ п и т а т е л ь н о е ? I I п ы т ­ ливый геніи н ек уеш ва не скаж еш ъ-.іи п о ­ добно д р у го м у и ск у си т е л ю : ,,р ц ы хвр асп іію „и сѣ н у сем у да б у д е т ъ іпебѣ снѣдь?41 . П о крайней-мѣрѣ, я съ моей с т о р о н ы , не ви ж у въ т о м ъ н ево зм о ж н о сти . И п о ч и т а ю т а к о й хим ической п р оц ессъ д о сто й н ы м ъ и с п ы т а н ія , наипаче въ нынѣш немъ іо д у . Л вы зы ваю сь даже п р о и зв е с т и он ы ш ы въ боль­ ш ихъ м ѣрахъ, если б у д у с т о л ь к о с ч а с т л и в ъ , ч т о б ъ н а й т и с о у ч а ст н и к о в ъ въ издерж кахъ. К ъ сож алѣнію , справедливо, ч т о всякое пред­ п р ія т іе , вслѣдъ зам ы сл ію о п е м ь , т р е б у е т ъ — денегъ! Е сл и -б ы , полагая акцію въ 2 5 рублей а с ­ си гн аціям и, н а б р а т ь х о т я д в а ш ц а т ь акціо­ неровъ, т о можно-бы уж е п р и с т у п и т ь къ дѣлу въ одной изъ здѣш нихъ л аб о р ат о р іи и въ надеждѣ ч т о число акціонеровъ приба­ в и т с я . В. Каразинъ . Харьковъ, января 2 2 го. О концертгь. Не льзя безъ особеннаго ч у в с т в а ум иленія говоришь о бывшемъ у пасъ 23 я н вар я кон­ ц е р т ѣ дѣвицы Ю л ія Гр и н бер гъ . О ч а р о в а т е л ь ­ ная и гр а ея на Фортопіано, э т о вѣрное, х у – дож есш венное выполненіе сам ы х ь т р у д н ы х ъ м ѣ с т ъ луч ш и хъ к о м п о зи т о р о въ , были д о ­ с т о й н ы т о й прекрасной цѣли, съ к о т о р о ю давался к о н ц е р т ъ . Х в а л а и б л аго д ар н о ст ь милой волшебницѣ наш ей, умѣвшей своими очар овательн ы м и звукам и , т а к ъ ч а с т а , ск. о- і і я и і ь н асъ кь б л аго т во р е н ію ! П о и с т и н ѣ , великодуш ный ея подвигъ въ п ользу н есча­ с т н ы х ъ , п р п т е р п ѣ вш и хъ о т ъ пож аровъ, до с т о и т ь наименованія прекраснаго. . . Н ельзя не о т д а т ь б л аго д ар н о сти и публикѣ н аш ей, ум ѣвш ей о ц ѣ н и т ь дарованіе в и р т у о зк и , и всегда го т о в о й , т а к ъ согласно п радуш но, с п о с п ѣ ш е с т в о в а т ь б л аго т во р и т е л ь н о й цьдц сп е к т а к л е й . ,Н ипЬш ій к о н ц е р т ъ б ш ъ многочисленнѣй­ ш ій: зал а дворян скаго собран ія бы ла, в ъ т о ч – помъ см ы слѣ, наполнена сл у ш а т е л я м и : едва д о ст а ва л о м ѣ с т ъ для дамъ. И сп о лн ен іе к о н ц е р т а превосходное. К акъ иъ рондо К алкбрепера С а § с сГашіііе, гдѣ вс Дичайшая т р у д н о с т ь въ нснолпеніп б о р е т ся сл> очарованіемъ гармоніи п въ пей исгезаетъ , т а к ъ н въ Карвосііс н Р о е т е (і’аш оиг Ген – Зе.іыпэ, Ю л ія Л ьвовн а Гр и н бер гъ была п ри ­ в ѣ т с т в о в а н а всеобщ им и, во сто р ж ен н ы м и рукоплесканіям и. По еще болѣе понравилась ум и ли тельн ая м узы ка Т алб ер га на т е м ы нзъ оперы Норма. Г . Б о гу ш евск іи д о ст о й н о наполнилъ анш – т р а к п іы п р екр асн аго к о н ц е р т а дѣвицы —и г­ рою на віолончели ч е т в е р т а г о собранія р у с ­ ской м узы ки, сочиненіе Б ер н ар да Р о м б ер га. Театръ. € 0 го января, суббота: С ватанье па гончаровъ*, Мілороссіиская онера ва. т р ех ъ дѣйствіяхъ; Первое іюля въ пешергоФѣ, ш у тк а водевилъ въ одномъ дѣй­ с т в ія . го января, воскресенье: Папъ Твердовскій, боль­ шая волшебно-романтическая онера въ четы рехъ дѣйствіяхъ. 9 9 го января, понедѣльникъ: Король Лиръ, большая Цірагедія въ п яти дгйспівінхъ. 93 го января, вторникъ: Шельмепко-депщпкъ, но­ вая комедія въ п я ти дѣйствіяхъ. 94 го января, среда: Преціоза, лирическая мелод­ рама въ четы рехъ дѣйствіяхъ; Тѣнь мужа, или не жавъ не мертвъ, водевиль въ одномъ дѣйствіи. 95 го япваря, четвергъ: Нѣмой Ьт> ГОраХъ СісрЫ Морены, или таинственный нищій , большая опера въ т р е х ъ дѣйствіяхъ. 96 го января, Пятница: Каспаръ-Гаузеръ, драма въ четы рехъ дѣйствіяхъ; Ж ена за столомъ, а мужи подъ поломъ, водевиль въ одномъ дѣйствіи. ЧАСТН Ы Я ИЗВѢЩ ЕНІЯ. Отъ Справогной Конторы. 1.) Ч Р езъ посредство Справочной К онторы же­ л аю тъ продать: а) яноіповую т у б у , кр ы тую темно» зеленымъ сукномъ, почти новую, за 495 руб.; б) же­ лаю тъ договорить 400 подводъ здѣшнихъ Фурщиковъ (чумаковъ) для перевозки лѣтомъ соли изъ Крыму въ орловскую губернію; в) дама, знающая, Француз­ скій, нѣмецкін н руесій языки, рукодѣлья и музыку, желаешь п о сту п и тъ гувернанткою въ домъ; г) же­ лаю тъ о т д а т ь подъ вѣрный залогъ капиталу 5000 руб.; а ) приглашаютъ попутчика до Одессы; ж) о т ы ­ скивается сортировщика, шпанской ш ерсти, знаю­ щій свое дѣло ; з) ж елаютъ напять въ имѣніе в е т е ­ ринара. О сихъ предметахъ подробнѣе можно узііащь во всякое время въ Справочной К онторѣ. Справочная К онтора доводитъ до свѣдѣпія люби» іпе.іей чтенія русской и Французской словесностей, ч т о въ библіотеку ея поступили въ крещенскую яр­ марку все лучшія ся произведенія нашей словесно­ сти и множество лучшихъ произведеній извѣстныхъ и любимыхъ публикою Французскихъ авторовъ. Цѣна билету для чтенія русскихъ и Французскихъ книгъ не перемѣняется, а остается прежняя,— т о – ссіпь: за чтеніе въ квартирѣ (здѣсь, въ городѣ) чрезъ цѣлый годъ 14 лучшихъ журналова, отборнѣйшихъ русскихъ до 9000 книгъ н лучшихъ новѣйшихъ Фран­ цузскихъ. цѣна билету 55 руб: ассиг. полугодовому 90 руб. ассиг., и мѣсячному 5 руб. ассиг. О танцмейстертъ. 9.) Прибывшій на дняхъ въ Харьковъ учитель тан ц о ­ вальнаго искуства, Фома Кржисевпчь, имѣетъ ч е с т ь извѣстишь почтеннѣйшую публику, ч т о онъ препо* даета., но самой новѣйшей методѣ, существующ ей ва> Петербургѣ, всѣ тан ц ы , какъ бальные, т а к ъ ха­ рактеристическіе, балетные и соловые. Ж и т е л ь с т ­ во имѣетъ на Сумской улицѣ, въ домѣ Долгополова, въ квартирѣ Профессора Гречины. ,( 40 ) сгпва поручикъ Сосновскін; Павлограда, о тставн о й ш табсъ-капитанъ Времьевъ; Землянска, о тставн о й поручикъ Плотниковъ; Чугуева, о тста вн о й подпол­ ковникъ Остроградскій; о тставн о й ш табсъ-ка питанъ Пугачевскій; коино-арпіиллсрійской 110 22, батареи прапорщикъ Остроградскій; Оренбурга, о тста вн о й генералъ-маіоръ Х’сльдх; ІІзюма, о т ­ ставной маіоръ Тарановъ; Цуповки, о тставн о й подполковникъ К ви тк а; Валокъ, валковскаго земскаго, суда секретарь Крамаровъ; Рѣдкодубовки, о т с т а в ­ ной поручикъ Громовъ; с. Тиньковъ, о тста вн о й ротм истръ Любовниковъ; Зміева, о тставн о й подпо­ ручикъ Махвиловъ; С Петербурга, замоскаго егер­ скаго полка ш табсъ-капитанъ Черногубовъ; с. Ново* бѣлгорода, бѣлгородскаго уланскаго полка ш табсъ- ротм и стръ Тухорѣловъ; Курска, о тставн о й пору­ чикъ Выкоцкій; Зміева, о тставн о й маіоръ 1 ашии-, скій; Миргорода, о тставн о й прапорщикъ Лапа; С. Повобѣ.ігорода, генералъ-маіоръ Ланге; Чугуева, Чу­ гуевскаго уланскаго полка поручики: Гурьевъ, Со- шальскін, Заворикшп, н ротм истръ Раевскій; .Зміева, дѣйствительный с т а т с к ій совѣшцикъ Донецъ Захар- жевскій; Бѣлгорода, отс.ніавной поручикъ Мухановъ; Херсона, ошешавной полковникъ ГнВздовскіа и ки­ расирскаго Ея В ы со чества Елены Павловны полка карнетъ Бойцовскій; Чугуева, состоящ ій но кавале­ ріи подполковникъ Рубець; Новосерпухова, Серпухова скаго уланскаго полка ішпабсъ-роіпмисіпрь Дашке­ вичъ; Слонима, гусарскаго Е го Величества короли ганноверскаго полка шшабсъ-рошмисшръ Баронъ Буд- бергъ; Е.ш саветграда, елнсаветградскаго гусарскаго полка ротм истръ Доішнъ; Екатеринослава, конио- артиллерійской легкой 110. 10, батарей подпоручикъ Короленко и шіпабъ-лекарь Олѣдзіевскій; Терновъ, о тставн о й карнѣіпъ Мѣчковскій; Волоокаго Куша, о тста вн о й ротм и стр ъ Абаза; Воробьевки, о т с т а в ­ ной подпоручикъ Чумаковъ; Екаіперинославля, псков­ скаго кирасирскаго полка маіоръ Отаровъ; Чугуева, пугуевскаго уланскаго полка маіоръ Яковлевъ; ад ъ ю тан тъ ротм и стр ъ Красовскій; Волчанска, шіпабъ-лекарь Ризвановъ; С. Петербурга, лейбъ-гвар* дін конио-гранадерскаго полка поручикъ Ф онъ-Ш тейнъ; П олтавы , о тста вн о й полковникъ Вишневскій; с- Должнка, о тставн о й полковникъ Веселовскій; Бѣл­ города, коллежскій ассесорь Головинскій; Павлограда, конно-артиллерійской НО. 8, батареи поручикъ Ли­ хачевъ; Павлограда, титулярны й совѣтникъ Линка и поручикъ К ур тъ ; с. Повобѣ.ігорода, бѣлгородскаго уланскаго полка ротм и стры : Левашовъ и Илншигіец- кій; Кунянека, о тста вн о й ш табсъ-капитанъ Мака­ ренковъ; Ннжиедѣвицка, губернскій секретарь П л о т ­ никовъ; Чугуева, губернскій секретарь Краевскій; Одессы, губернскій секретарь Журавнцкій; д. Ти ­ то вки , о тста вн о й маіоръ Б и ту за те л ь; А хты р ки , коцно-башарейаой НО, 16, батареи шшабсъ-капишанъ Л.) Имѣю ч е с т ь и звѣ сти ть, ч т о въ модномъ мага­ зинъ моемъ, состоящемъ на московской улицѣ, въ домѣ Ч истякова, продаются лучшихъ извѣстныхъ мастеровъ Фортепіано, стр у н ы , н о т ы ; столовы я гармоніи, скрыпка лучшаго вѣнскаго мастера и Флей­ т а ; такж е продаются и дѣлаются по заказу разные брилліантовые, галантерейные и другіе модные дам­ скіе хборы, по сходнымъ цѣнамъ.— Г г . благоволившимъ у до сто и ть меня своимъ довѣ­ ріемъ, вмѣняю себѣ въ обязанность порученныя мнѣ коммиссіи выполнять съ совершенною исправностію. Харъковскил кутила К о з а ііе Н еіш . О. бгьглоліь геловгьктъ. А.) Записанный за мною по 8 й ревизіи харьков­ скаго уѣзда при селѣ Карасовкъ дворовой человѣкъ Иванъ Харитоновъ сынъ Шаповаловъ, сь 7 го на 8 с число сего генваря, взявъ съ собою ружье, подъ ви­ домъ будто бы игпти на о х о т у , доселѣ не явился. Но развѣдыванію же оказалось, ч т о онъ Иванъ Ш а­ поваловъ, взявъ съ собою все свое платье, бѣлье, нѣ ­ сколько паръ сапогъ, и сверхъ т о г о ружье, немогъ всего несши пѣшкомъ, а вѣроятно по предваритель­ ному условію пріѣзжалъ за нимъ к т о либо со с т о ­ роны, ибо всѣ экономически, какъ люди, та к ъ н ло­ шади, по справки, оказались дома. Примѣты сго Ивана: р о с т у 2 арш. 5 верш , лнце круглое, бѣлое съ ве­ сну шками, волосы свѣтлорусые, л ѣ т ъ 26, умѣетъ грам отѣ. Покорнѣйше прошу, гдѣ онъ о т ы щ е т с я , представишь сго въ ближайшее полицейское мѣсто для доставленія на м ѣсто его ж и тел ьства.— 5. Харьковскаго уѣзда помѣщикъ полковникъ и кавалеръ Петръ Димитріевъ сынъ Хру­ щевъ. Съ 18 го по 21 е генваря прибыли въ городъ: Изъ города Изюма, о тста вн о й подполковникъ Б а х ­ метьевъ; Зміева, о тставн о й ш табсъ-капитанъ Замя­ ти н ъ; Констаншинограда, о тставн о й штабсъ-капи­ т а н ъ Басовъ; с. Лопани, о тставн о й полковникъ Ли- невъ; Николаева, инженеръ прапорщикъ Полпицкій; Павлограда, ошетавиой ш табсъ-капитанъ Роговскій; с. Новосшародуба, сшародубскаго кирасирскаго полка поручикъ Маяденко; Екатеринослава, командующій 1 ротою екашеранославскаго ар естан тскаго вѣдом- ,Третъяковъ; д. Сосновки, коллежскій ассссорт, Кова­ левскій; Повобългорода, командиръ бѣлгородскаго уланскаго полка полковникъ Бобылевъ; Валокъ, кол­ лежскій ассесоръ Вороновъ; Чѵгуева, чугуевскаго уланскаго – полка поручикъ Сенжуръ; д. Кугановкн, о тста вн о й полковникъ К уту зо въ Голенищевъ; С. Петербурга, сшашскій совѣтникъ Тулубьевъ; с. ІІо- ѣобългорода, бѣлгородскаго уланскаго полка р о т ­ мистръ Панковскій; Валокъ, о тста вн о й маіоръ Со- Шальскій; Бѣлгорода, бѣлгородскаго уланскаго полка Маіоръ Любовниковъ и р отм и стр ъ Смирипцкій; с. Ііовоборпсоглѣбска, борнсогльбсмаго уланскаго полка карнѣтъ Лисаневычъ; Новооскола, о тста вн о й пору- чякъ Полторацкій; с. Новоекатерниославля, адъю­ т а н т ъ начальника 1 кирасирской дивизіи ротм и стр ъ Шаровкинъ; П олтавы , александрійскаго гусарскаго полка поручикъ Никишинъ; Воронежа, о тста вн о й шіпабсъ-капншанъ Дсбальцовъ; д. Риндавы, ошегііав- ион подполковникъ 1’рузевичъ; Кіева, грузинскаго отдѣльнаго корпуса старш ій адъ ю тан тъ капитанъ С т т ш т с к ій ; Богодухова, богод’ѵховскаго земскаго суда дворянства засѣдатель Мераиди; Чѵгуева, чу- Чуевскаго уланскаго полка порѵчніл» Силишіхинъ; Бѣл города, о тставн о й н- ручнкъ Черноглазокъ; Пав­ лограда, о тставн о й ш табсъ-капитанъ Пановъ; Еі;а- теринослава, о тста вн о й пппабсъ-капитанъ ІІозиръ; Ыовооскола, коллежскій секретарь Старовъ; Воро­ нежа, ш табъ-лскарь Максимовичъ; Изюма, коллеж­ скій секретарь Тарановъ; Курска, о тста вн о й маіоръ МензенкамнФъ; Ры.іьска, о тставн о й маіоръ Фален- бергъ; Иоліиавы, непремѣнный членъ полтавскаго приказа общественнаго призрыіія коллежскій ассе- Соръ Бряжннскій и надзиратель полтавскаго воспи­ та т ел ь н а го дома бѣдныхъ дворянъ 8 класса Певадов- скіп; Таганрога, адъ ю тан тъ отдѣльнаго корпуса внутренней стражи лейбъ-гвардіи уланскаго Е го В ы ­ сочества Михаила Павловича полка ротм и стръ і т а ­ ковъ; с.Д уван кн , о тставн о й маіоръ Гиршъ; Купян- ека, надворный совѣтникъ Федоровичъ; с. і’ол <скаго Куша, 1-2 ар ііінллсрійской брвгады капитанъ Сонинъ; Чугуева, чугуевскаго уланскаго полка подпоручикъ Тел ь г инъ; начальникъ 2 конно-аршиллсрійской дивизіи генералъ-маіооъ Ж т п о в ь ; С. Петербур­ га, служащій въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ с т а т с к ій совѣтникъ Лессвичъ; с. По зоборисог.гьбека, штабъ-пекарь Панковскій; Чѵгуева, см отритель го­ спиталя 12 класса Медвсде.». Орла, кирасирскаго Е го В ы со ч ества Михаила Павловича полка карнетъ Ржевскій; Зміева, борнсоглъбскаго уланскаго полка поручикъ Щербаковъ; Данкова, о тставн о й капитанъ Ягошннскій Хекевичъ; Ахшырки, почетный смотри­ т ел ь коллежскій ассесоръ Бразель. Выѣхали: Въ городъ Изюмъ, лейбъ-гвардіи копио-піанернаго экскадрона капитанъ Донзосъ; въ Москву, т и т у л я р ­ ный совѣтникъ Кромъ; въ Кубяы, о тста вн о й маіоръ Эсауленко; въ Купянскъ, ошешавной ш табех-капн- т а н ь Гавришевъ; о т ста вн о й шпіабсъ-ротмистръ М я ­ соѣдовъ ; въ Славянокъ, о тставн о й поручикъ Еннше- ровъ; въ Валки, о т ста в н о й подполковникъ Баронъ Розинъ; въ с. Дуванку; кирасирскаго Е я В ы сочества Маріи Николаевны полка маіоръ Шлиикевичъ, въ д> Лосевку, о т ста вн о й полковникъ Лосьевъ; въ. д. Во* гаевку, о тста вн о й подполковникъ Богаевскій; въ д» Хлоиовку, Одесскаго уланскаго полка карнетъ Хло­ повъ; въ Кобыляки, о тставн о й подполковникъ Ко­ зельскій; въ П олтаву, гусарскаго Е го В ы со чества Наслѣдника Цесаревича полка ротм истръ фраішко* ичъ; въ Валки, здѣшней полиціи квартальный над­ зиратель Л евитскій; въ с. Корсбочкпнѵ, чугуевскаго уланскаго полка маіоръ Чурсовъ; въ Валки, надвор* ный совѣтникъ Федоровичъ; въ с. Городище, т и т у ­ лярный совѣтникъ Куколсвскій; въ П олтаву, над­ ворный совѣтникъ Максимовичъ; въ с. Н оіюоѣлго » родъ, генсраль-маіоръ Лангъ; въ с. Лопань, о т с т а в ­ ные: полковникъ Лшіевъ и ротм и стръ Любовниковъ; въ И; помъ, о тставн о й полковникъ и кимбургскаго драгунскаго полка капитанъ Тихоцкіе; въ П олтаву о т ста в н ы е : ш табсъ-капитанъ Броцкій и пшіабсъ- рошмисшръ Басовъ; въ Павлоградъ, о тста вн о й ка­ питанъ Роговскій; въ Зміевъ, ошешавной капитанъ Радинъ; въ Севастополь, инженеръ полковникъ Ана- сшасьесъ; въ Павлоградъ, о тставн о й штабсъ-капи- шанъ Времьсвъ; въ П олтаву, штабсъ-лекарь Кон- сшантиновичъ п о тставн о й поручикъ Сухотиповъ; въ Бѣлгородъ, драгунскаго Е го В ы сочества Михаила Павловича полка прапорщикъ Ману сура; въ с. Пово- ссриуховъ, о тставн о й маіоръ Курпсовъ; въ Одессу, о тставн о й подпоручикъ Бѣлой и губернскій секре­ т а р ь Кѵрасовскій; въ с. Покровскую, о т ста в н о й Флота лей тенантъ Арцибашевъ; въ А хты р кѵ , о т ­ ставной маіоръ Карповъ; въ д. Удковку, о тставн о й полковникъ и гусарскаго князя В тпгинш тсйна полка шінабсъ-роіпмиспірь Фонъ Викпны; въ П олтавѵ, о т * еіпасной пініабсъ-роіпмиспіръ Бабанинъ; въ Гном ъ, титулярны й совѣтникъ Горгншченко; въ д. Рогозину* о тставн о й р отм и стр ъ Куколь Яснопольскій”, въ Николаевъ, карабельнын инженеръ прапорщикъ По- лнцкій; въ Ахшырку, о тставн о й ш табсъ-капитанѣ Лелюкогл; въ Бѣлгородъ, гусарскаго Е го В ели чест­ ва короля ганноверскаго полка ш табсъ-ротмнсш рѣ Баронъ Будбсргь; въ Чугуевъ, елисаветградсгаго гу­ сарскаго полка ротм истръ Денинъ; вь Кременчугѣ* ошешавной подполковникъ Остроградскій и ішпабс’ь- каіпшіаііь 1 Іугачевскін; въ П олтаву, надворный со в ѣ т ­ никъ Коронкевичъ; въ д, Бокишную, о тста вн о й иоде ,С 42 ) ко сникъ ‘Хлопог-ъ; въ Ахгпырку, о т ста вн о й капи­ т а н ъ Красовскій; въ Чугуевъ, чугуевскаго уланскаго полка поручики: Гурьевъ, Сошальскііі и Заварнкннъ; въ Кременчугъ, могилевскаго пѣхотнаго полка под­ поручикъ Саббо; въ Кушінскъ, о тставн о й шшабсь- капшпанъ Ыазаренковъ; въ Чугуевъ, состоящ ій по кавалеріи подполковникъ Рубецъ; въ с. ІІовобѣлго- родъ, бѣлгородскаго уланскаго полка ш ш абсь-рот- мистръ Тухорѣловъ; въ Константииоградъ, ошсшав- иой капитанъ Навроцкій; въ Курскъ, о тставн о й ш табсъ-ротмисіпръ Мордвиновъ; въ Т ифлисъ , со­ стоящ ій но кавалеріи полковникъ князь Галицынъ; въ Екетерпнославъ, ар хи текто р ъ 8 класса Вишнев­ скій и помощникъ 14 класса Львовъ; въ Одессу, по­ мощникъ окружнаго генерала почшъ инспектора кол­ лежскій совѣтникъ Б ѣлоспіоцкій и о тставн о й гвар­ діи ротм истръ Тульнсвъ; въ д. Ящикъ, губернскій лѣсничій Ласковцовъ; въ Чугуегъ, чугуевскаго улан­ скаго полка маіоръ Яковлевъ; въ Изюмъ, о т с т а в ­ ной маіоръ Савинъ; въ с. ІІовобѣлгородъ, бѣлгород скаго уланскаго полка маіоръ Любовниковъ; въ В о ­ ронежъ, александрійскаго гусарскаго полка поручикъ Никишинъ, въ Б ахм утъ , о тставн о й штабсъ-капи­ т а н ъ Дебальцовъ; въ С. Петербургъ, с т а т с к ій со­ вѣтникъ 1 улубьевъ; въ Чугуевъ, о т ста в н ы е: т и т у ­ лярный совѣтникъ Липка и подпоручикъ Куршъ; въ К расяокутскъ, губернскій секретарь Журавпцкін; г.ѣ Екатеринославъ, конно-артн.ілерійской легкой 110. 10 батареи подпоручикъ Корб.існко; въ Изюмъ, о т ­ ставной поручикъ Высоцкій; въ Екатеринославъ, коллежскій ассесоръ Бу гаевскій; въ Волчанскъ, шгпабх- лекарь Рѣзвановъ; въ д. Воробьевку, ошешавцой под­ поручикъ Шумаковъ; въ П олтаву, о тста вн о й гене- ралъ-маіоръ Еельдмъ; въ М оскву, о тставн о й маіоръ Шабе.іьскій; въ Бѣлгородъ, ти тулярны й совѣтникъ Сергѣевъ н коллежскій ассесоръ Головинскій; въ д. Колодяжную, о тста вн о й ротм и стр ъ Мерескуловъ; въ с. ІІовобѣлгородъ, бѣлгородскаго уланскаго полка ротм и стр ы : Левашовъ, Имшинецкій н Панковскій; вт> Курскъ, о т ста вн о й маіоръ Эллерцъ; въ с. Оль- шапу, исправляюіцій должность харьковскаго гу берн­ скаго предводителя дворянства Ковалевскій; въ д. Одноробовку, о тставн о й поручикъ Суржанскій; въ Валки, коллежскій ассесоръ Вороновъ; въ Чугуевъ, чугуевскаго уланскаго по.іка поручикъ Ссижуръ; въ с. Даниловну, о тста вн о й маіоръ Х’нршъ.