Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
2_1
Дата випуску:
10.01.1848
Дата завантаження:
09.02.2022
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ. No СЗЕБ О ТА, 18 48 ГЕНВАРЯ 10 ДНЯ, ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. ОБЪЯВЛЕНІЯ II ИЗВЪЩЕНІЯ I. ВызооЫ къ подрядамъ и поставкамъ. 1 ) Харьковская Губернская Строительная Коммисія вызываетъ желающихъ примять на себя поставь)’ суконъ, холста и проч. для Харьковской арестантской роты ни сумму до 3562 р. /о* к. сер., торгъ нм Есть Сыть въ Строительной Киммікііі 2і числа сего Гепва- ря, а потомъ чрезъ три дня переторжки.— і. 2.) Въ Куплпской Уѣздной Дорсжпоп Ком- мисіи назначены торги на устройство тюкъ Иорома подъ г. Ку Нянекъ на р. Осколѣ; па что по с м ‘ і і т Б изчпелепо 9#4 р. 7 г к. сереб Почему желающіе взять на себя атотъ под­ рядъ, ИМѢЮТЪ ЯВИТЬСЯ ВТ, ДнроЖІіуЮ К .ММІІ- СІю іо числа Г’ ннарл 1*4<У іода, и чрезъ Три Д”і на переторжку.— 1. і і з.) Г> юнодекое коннозаводское Окружное Вравл-лі вызываетъ желающихъ взять на себя постройки: / е, главной копюшіш въ Дерку іьскомь Государственномъ конскомъ за­ водѣ, состоящемъ Харьковской губерніи, Сга- робѣльскаго уѣзда, въ Бѣловодско.мъ округѣ изъ кирпича н< каменномъ Фундаментѣ, подъ желѣзною крышею на сумму до Зо тыс. руб. і ереб ; 2 е, въ заштатномъ городѣ Бѣловодскѣ каменнаго двухъ этажнаго дома для помѣщенія во.юстнаго правленія и сельскаго приказа на сумму до 3 тыс. руб. сереб.; желающіе долж­ ны явиться въ то Правленіе, состоящее Харь­ ковской губерніи Стпробѣльскаго уѣзда въ заштатномъ городъ Бѣловодскѣ для торговъ на 2(і Февраля 1#4 8 года ц чрезъ три дня на переторжку.— і. 4 .) Харьковскій Комитетъ о Губернскомъ Коннозаводствѣ »4 Генваря сего года назна­ чилъ произвести торги, съ узаконенною пере­ торжкою. на поставку Фуража, для продоволь­ ствія жеребцовъ здъні еіІ земской случной і.оіпоиіііи, въ /к4* г .п, а именно: овса л(1 ости 6 чети, сѣна 46» нуд. п ‘симім >Г>2(/ пуд., горш въ здѣііп еп Казенной Пала : !..—2. ,— 1 4 — І.) Ахтырекия У іздная Дорожная К’ммп- сія приі.іашаі іъ желай щахъ принять на себя уетроіюви вг Ахіырекомъ уѣздѣ. но Лебе­ ди нсксй почты» н дс рогѣ, въ урочынѣ Ковша- рахъ. къ мосту на рѣкѣ Ворек.іѣ девяти ря­ довъ ледорѣзовъ, на что по смѣтѣ исчислено серебромъ 001 руб. “і к> и ; желающіе мдлтъ явиться въ До|іо;кплю Коммисію, ”его 1848 года Геішаря д.іЯ торта /6 и переторжки /О чис.гь по утру. съ узаконенными видами и благонадежными за ютами.— і. 6.) Пзюмекая Уѣздная Дорожная Коммпсія вызываетъ же.іающмхі. взять съ подряда уст­ ройство порты д.ія несенной переправы чрезъ рѣку Сѣверный Донецъ въ городѣ Изюмѣ, на что опредѣлено 9 .3 р. 9Р к. сереб , торгъ 6‘ Февраля и переторжка чрезъ три дня —8. 11. Продажи. /.) По распоряженію Харьковской Падаты Государственныхъ Имуществъ буду-іъ прода­ ваться пзлыиыі хлѣбныхъ запасовъ, накопив- шіес.ь въ бщеетвеппыхъ магазинахъ, сверхъ оиредѣ.іеіііюи по числу дмпъ пропорціи, за- к.ночаюіціесь въ озимомъ и ярыюмъ хлѣбѣ, при полое і пыхъ правленіяхъ: Б годухопскаго округа, К”3ѣевскомъ 3<У2і четверть 4 чет. 3*а гари., торгъ ІО Геішаря І8 8 года, съ узако* неіпіою чрезъ три дня перето) жкою, н Старо* більеваго округа. Трехнбепскомъ 227 четвер- теіі четвер. ‘2 гари., торгъ 30 Генваря, съ у закинешь к» пері Торжкоіо; Новобѣляпекомъ о і і четверть і четвер. к гари, тортъ 2 г<. Февраля, еі узаконенною переторжкою; Бѣло • у ракпііскомъ /9 чеівертей. Тортъ 6 Февраля, е і \ аакоііенпоіо перст. ржычо, п Ста робѣлъ* < і. чъ 3 3/ Четверіь > четвер. 3 гарп., торгъ ,о Февраля, ек у за ко іеніюю переторжкою. -лающіе купить означенный хлѣбъ, приг.іа* шаются па Т0Р’ и въ т ѣ волостныя правле- .,.) Б о г о д у х о в с к а я Г р а д с к а я Д у м а в ы зы в аетъ яЗЮЩііхъ д л я покупки з д а н ія з а н и м а е ­ маго прежде острогомъ въ г. Богодуховѣ,, на сносъ, срокъ торга сего 84я года Феврадя: шея а і<9 числа ы переторжки чрезъ три ДНЯ — Іі 3.) Командиръ 8.го Каналеріііскего округа украинскаго военнаго поселенія извѣщаетъ, что съ разрѣшенія Высшаго Начальства въ штабк того округа. Сіаробк.іьекаго уѣзда, въ слободъ Ново-Астрахань, при Окружномъ Ко­ мтетѣ 3 числа Февраля 84′ года съ узако­ ненною чрезъ три дня переторжкою, будетъ продаваться пшеница, полу четкія изъ урожая /,’4 1 года, іы усиленіе заемнаго денежнаго капитала военныхъ імселяпь, озимой/к— чет­ вертей 6 чехи. 4 зо гарнца, яровой арпауткц іЛ , .,ч четвер тей 1 ‘0 гарнца, всего 2.004 чет­ верти Ь четвер. 5^о гарнца — . 4 ) Въ Харьковскомъ Губернскомъ Правле* ніи, за неплатежъ Губернскимъ Регистрато­ ромъ Иваномъ Шу бенког.ы.мъ штрафа 5<ю р\б. сереб., іыдиачеио въ публичную продажу, на 4 Февраля, въ заштатномъ городѣ (‘.іаияпскѣ, на старой базарной площади: і , домъ деревян­ ный. дубовыхъ пластинъ, объ одномъ этажѣ, длиною і3‘, шириною 0, вішпшою, 3* ар­ шина, въ немъ комнатъ пять, с’Гнпы съ пьж- пимъ и верхнимъ потолками, печей три, изъ коихъ одна варнстая, дверей 8, оконъ 12, съ крыльцомъ, съ двухъ сторонъ еъ реіиеткоку, крылъ ктіышемъ, іо о руб; 2 , амбаръ сосно­ выхъ Досокъ, построенъ въ столбы, ДЛИНОЮ 9, ширшюю 6, вышиною аріп., еъ нижнимъ и верхнимъ потолками, конюшня соси» пыхъ досокъ, въ столбахъ ветхая, длиною 9, шири­ ною 6а аріи., подъѣздной сарай, хворостлный, въ сторчъ плетеный, обмазанный глиной, дли­ ною Л , шмріѣюю 82‘ арш , подъ одною комы- шевою ветхою крышею, /но ру б.; 8., походной погребъ, длины п ширины по 5 ар., а въ шѣп сплго устроена варнстая печь, Ю р.; 4., дво­ роваго и огороднаго мѣста, д.інн. по уликѣ 80 и ширины въ глубъ двора 18!2 трехь-аршшг- ныхъ саж., съ хворостяною отъ дшцы огоро­ жею и досчлтыми воротами і)0 руб., всего на 400 руб. сереб.; почему желающіе для поку •* ,— 15 — кн означеннаго дома, двороваго іі огороднаго мѣстъ благоволятъ явиться въ Губернское Правленіе на 4 Февраля.— 3. 6) По распоряженію Харьковскаго Г\берн­ скаго Правленія, хранлшіссь въ ономъ мине­ ралы состоящія изъ 56’ штукъ, принадлежа­ щія чиновнику 7 класса Густаву Гесь-де-Каль- вс, (‘Писанныя и оцѣііенкыя всего на сумму серсб. въ / р. У о к., назначены въ публичную продажу въ Правленіи при Совѣтникѣ (Наго К ’л ко овѣ; срокъ продажи 2 1 Генваря 1&\ъ года.— о. III. Оброчныя статьи. 1 ) Сіамскаго уі.зда въ Верхпесыроватскомъ в мѣстномъ правленіи отдается съ торговъ кт. оброчное сі.ді ржаніе съ /8 числа Марта 18\8 іода рыбная ловля, еоснящая въ рѣкѣ Сыро- ваткѣ, нрпнаддежаніая Нпжпесыроватста му сель скому обществу. Желающіе приглашаются въ волостное правленіе для торга 7 числа буду­ щаго Февраля и чрезъ три дия на переторж­ ку —/. ?.) Лебединскаго уѣзда, въ Недрпганлоі.- екочъ волостномъ правленіи назначенъ торгъ 7 Февраля и чрезъ три дня переторжка, па отдачу въ оброчное содержаніе яри ричныхъ мѣстъ, въ слободахъ: О.іьикшоіі и ДеркачевкЪ; желающіе приглашаются въ волостное прав­ леніе на торги съ б.іагонадіжпы.ни залогами.-1. 3 ) Въ ІІзюмско.мъ волостномъ правленіи отдается съ торговъ въ оброчное содержаніе ма.іокомыі’іевахекая мѣловая і’орл; желающіе приглашаются- въ волостное правленіе для торга 18 Февраля і848 года и чрезъ три дия на переторжку.— 2 . 4.) Въ сельскихъ общее:вахъ Изюмскаго округа, отдается на 1848 г.»дъ въ наемъ па­ ха! ная и сѣнокосная земля, выдѣленная на у былыя и неимущія души: Цареборисовскимъ 5^9 десятинъ, Ьарвенковскимъ 650 десятинъ, Ве.нікомь.ніевахскнмъ 4#4» д<оят.. Груіііеваг- екп.мъ і .оч дссят н Спиши кпмъ І.’ОО десят. Т-« ргн назначены при полостныхъ правленіяхъ: Царебориеовеіюмъ 6, Барвенкевскомъ /о и Са­ ни пекомъ 1 > Ф ( Враля, съ узаконеніи ю нере- Т(ір;ккою. Желающіе принять эту зе.м.ло ьъ оброчное содержаніе приглашаются на торіи и переторжку въ означенныя волостныя прав­ ленія, съ благонадежными залогами.— ». 5.) Въ Валковскомъ Окружномъ Управленіи назначены 20 чне іа Генваря сего года торги и чрезъ три дня переторжка, на отдачу въ • прочное содержаніе на два года, находящей­ ся Валковскаіо лѣсничества въ собственно ка­ зенномъ учасікѣ Петропавловскомъ нашейной лѣсной поляны 5 десят. 173 квадрат саж; же. атошіе нм потъ яви ться въ то Окружное Управленіе на означенные сроки съ благоікы ,южными залогами. Условія торговъ будутъ ■ бълвлемы въ Окружномъ Управленіи.—2. 6.) Въ МереФяпскомъ волостномъ правленіи отдается въ оброчное содержаніе водяная мель­ ница, принадлежащая МереФлнскому сельскому обществу. Желающіе приглашаются въ то во­ лостное правленіе для торга на 14 число Геи- варя и чрезт три дия па переторжку,-3. ІУ . О забѣжавшихъ животныхъ. / ) В лчанскііі Земскій Судъ извѣщаетъ не окажется ли гдѣ .юшадн, неизвѣстно гдѣ дѣ­ вавшейся съ пастбищнаго мѣста слоб. Ольхо- ватыі, которая примѣтами: кобыла, темносѣрая. съ маленькимъ .іоШ(іикомъ, 5 лѣтъ на 6, грш а на обѣ стороны, роста нсбольшаго. 2) Комитетъ 6 кавалерійскаго округа Украин­ скаго военнаго поселенія пзві.щаетъ, что къ ві^ енцому поселянину слободы Малиновой нехозяшіу Демьяну Батвияьеву забѣжала неизвѣстно чья лошадь примѣтами: кобыла гнѣдая, грива напра­ во, на лбу сѣдина, лѣвое ухо сверху разрѣза – зано, а у праваго сверху вырѣзка; спина сбп та, росту малаго, /о лѣтъ, стоющая примѣрю три рубля серебромъ. ,V . О разысканіи родственниковъ или владѣльцевъ Харьковское Губернское Правленіе извѣ­ щаетъ о розыскапш родственниковъ, находя­ щейся въ домѣ ума лишенныхъ, здѣшнихъ Бо­ гоугодныхъ заведеній, дочери чиновника 6 -го класса С о ф іи Фаіе.іь, и объявленіи пмъ чтобы явились въ Харьковскій Приказъ Обществен­ наго Призрѣнія для принятія ее иа свое по печеніе. V I. О розысками. Харьковская Палата Гражданскаго Суда из­ вѣщаетъ о розысканіи Поручика Якова Голо­ винскаго, и объявленіи ему чтобы онъ явился въ ту Палату для полученія духовнаго завѣ­ щанія, учиненнаго родною его сестрою Авдоть- сю Богдановою. V I I . I О еызооѣ къ иыслушанію рѣшенія. Сумскій Уѣздный Судъ извѣщаетъ, если гдѣ окажется на жительствѣ гражданка Аѳанасьева, то объявить ей чтобы она явилась въ топ. (‘удъ сама или прислаіа вмѣсто себя уполно­ моченною законною довѣренностію для выслу- иіапія рѣшенія, состоявшагося но дѣлу ея съ Княгинею Оболенскою о долговой претензіи ію заемному’ письму Генерала Титова, выданно­ му Коллежскому Совѣтнику Бедрягѣ. V III. О подкинутомъ младенцѣ. Волчанская Градская Полиція объявляетъ, что прошдаю і 8-» 7 іода Октября 10 на 11 ч, н о ч ь ю к ъ д о м у В о л ч а н с к а г о м ѣ щ а н и н а И в а н а Ничепуренка, неизвѣстно к ѣмъ подкинуто груд­ ное дитя женска мола, обвитое въ пеленки изъ лыіянаго холста, свивальникъ изъ стараго мег- калю, къ которому если окажется владѣлецъ или родственникъ, то явнлея бы въ Полицію за полученіемъ онаго дитяти. IX . 0 найденномъ знакѣ отличія. Славянскій Частный Приставъ извѣщаетъ, что Славяискимь мѣщаниномъ Емельяномъ Ер­ молаевымъ представленъ къ нему найденный пмъ близь куналень на тамошнемъ озерѣ ор­ денъ Св. Анны 5-й степени, почему не ока­ жется ли кому принадлежащимъ. * X. 5 Объ огпдчаѣ отпускной. ‘1 Харьковская Палата Гражданскаго Суда I чрезъ сіе обълЦЛлетъ Мліоршѣ Марьи Фе до* ■ ров<>іі дочерѣ Гутннковцй, по первому мужу 1 ІІІебаінепой, что если она крестьянкѣ своей, 1 вдовѣ Надеждѣ Парфсновой дочерѣ Міхнневой, совсрщешіой и іюлученнон изъ Палаты 18 ч года. Февраля >.0 отпускной неотдала по при­ надлежности, то вручила бы еп немедленно, опасаясь з а удержаніе—зак иной отвѣтственно­ сти. X I . Обь открытіи ярмарки. Харьковскаго у ѣзда, въ слободѣ МереФѣ, от­ крыты три ярмарки: /-я, Марта / въ день Св. Евдокіи; 2-я, Сентября 8 въ день празд­ ника Пресвятыя Богородицы; 3-я> Декабря 12 въ день Св. Спиридона. •іа Ьііие-1 у<>« (. матова, Старшій Совѣтникъ Тарановскій, Старшій Секретарь Павловскій,