Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
26
Дата випуску:
27.01.1881
Дата завантаження:
02.11.2018
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Ю Ж1 Ы Й 27-го января  1881  г.  JNo 36-й Цѣны существующія на ростовскомъ рынкѣ. Р о с т о в ъ -н а -Д о н у , я н в а р я 2 3 дн я 1 8 8 1 г. Отъ ~ До Пшен.озіш. вѣс. 47-49 ф. за 10 п. налич. 12—^12 76  „ гнрка 47—49  на „ 12 5013 25 „ гарновка 48—50  на „  12—14  50 Рожь вѣсъ ф.  на „ 1150 — — Ячмень  на „ 6 50 7 — Кукуруза  на „ ————— Селя льнян. при 10°/опрныѣсн на „ 16 25 —— „ сурѣпя. „ 20°/о „ на „ 8 25 — — Овесъ за 6 пудъ  на „ 4 50 4 70 Крупа гречневая цѣльн. нудъ . . 1 50 1 60 „ „  мелкая „ . . 140 145 Пшено лпнейское 1 сор.  „ .  . ————– »  я  я • •  ———- ■—- „  россійское 1 „ „ . . 160 180 » •„  2 „ „ . . 140 160 Просо за м ѣ р у ………………………….  — 80 — 90 Мука россійс. круп. за 5 п. 1 сор. 13 50 19 50  „  ■ „ .  „  я  2 „ 11 – И 50 „ Павлоградская ‘ „ 1 „ 11 7512 25 „ Ржаная привозная за нудъ . 1 30 „ Пшеничный размол. привоз. 1 35  „ Пеклеванная Г сор. 5 пуд. 10 50 „  »  2 я 5 „ . 975 ‘ „ Гречневая 1  „  пуд. . я  я  2  »  пуд. . М ук а мѣстной фабрикаціи: s 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 11 75  | 2-й „  „  „ 1125 2 8-й »  я  я 9|75 4-й „  „  я 7 &0 ■ Размолъ  „  „ 7,75 Мезпстка  „  „  5,75 Отруби мелкія за пудъ . . . . . — 45 •Ѳі „ крупныя „  ….  — 45 § ‘ No 0 сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 14 25  1-й „  „  я 12 75 я  я  я И25 | | 3-й „  я  » 1 0 – | а, 4-й я  я  „• 8 – pq | Размолъ  „  , 775 м ^ Ржаная за мѣшокъ въ 4 іг 20 ф. 6 53 2 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75 I . 2-й „  и  , 1125 1.¾ 3-й я  „  „ 8 75 Ю 4-й „  .,  7,75 ~ Размолъ  „  „ 7 75 !sj Размолъ сѣяный „  „ 9 50 ^ Настроеніе рынка: тихое  Погода: оттепель. Справочныя свѣдѣнія. Драматическій театръ. Во вторникъ, 27-го января, представлено бу­ детъ: 1) „Донъ-Жуакъ“, ком. въ 5-ти дѣйств,  соч. Мольера; участвуютъ: г-жи: Майерова, Грекова и Миловидова; гг.: П. М. Медвѣдевъ,  Форкати, Бабиковъ, Лавровъ, Надлеръ, Озеровъ,  Ильковъ, Головинскій и др. 2) „Затѣйница”,  водевилъ въ 1-мъ дѣйств.; участвуютъ: г-жа  Уманецъ-Райская; гг.: Медвѣдевъ и Надлеръ.  3) „Лакейская”, сцены въ 1-мъ дѣйств., соч.  Н. В. Гоголя; участвуютъ: г-жи: Сергѣева, Зо­ рина; гг.:  Г оловинскій ,  Ильковъ, Кварталовъ,  Черепановъ п др. Начало въ 7 час. Оперный театръ. Во вторникъ, 27 января, въ бенефисъ артис­ та И. Е. Бѣлявскаго, представлено будетъ:  „Жидовка”, драматическая опера въ 5 дѣйств.,  музыка Галевп; участв.: г-жи Кадмина, Петро­ ва; гг.: Богатыревъ, Бѣлявскій, Байдъ, Мил­ леръ п др. Начало въ 71/* час. Календарь. Вторникъ,  2 7  января. (27-й день.) Православный календарь. + Перенесеніе мощей св. Іоанна Златоуста  въ 438 году. Св. Маркіаны царицы. Пр. Петра  египетскаго. Пр. Клавдипа. Вмч. Дмитрія.  Апостолъ зачало 60; 1-ое посланіе Петра гл.  III, етнхъ 10—22; Ев. Марка зачало 55; гл.  XII, стихъ 18—27 .— Іоанну Златоусту:  утр.  Ев. Іоанна зачало 35; гл. X, стихъ 1—9; лит.  Апостолъ зачало 318; посланіе къ Евреямъ гл.  ѴП стихъ 36—УПІ, 2; Ев. Іоанна зачало 36; гл.  X, стихъ 9—16. Р ииско – католическій и протестантскій календарь. Іоанна Златаустаго. Юліана. Армяно-грнгоріяпскій календарь. Св. Муч.: Евгенія. Макарія, Валеріана, Кон-  дпта, Акилы и св. Андрея стратилата и рати  его, св. мч. Каілнннка п Дометія. событія : Бракосочетаніе царя Петра I съ Евдокіей  Ѳедоровной Лопухиной 1689 г. Подписанъ окончательный мирный договоръ  съ Турціей 1879 г. На дуэли смертельно раненъ Пушкинъ 1837  года. Учрежденъ въ Оиб. институтъ для образова­ нія переводчиковъ съ калмыцкаго языка 1829  года. Солнце восходитъ въ 7 ч. 23 м. Солнце заходитъ въ 5 ч. 07 м. Долгота дня 9 ч. 44 м. Время зажиганія и тушенія фонарей: отъ  47 г  час. ноч. до 67* утра. Дѣтская больница. Дворяпская улица, домъ городской думы, (гдѣ  гауптвахта). 20 постоянныхъ кроватей. Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно  отъ 10 до 12 час. дня. Дифтеритная больница помѣщается на Нетеченской улицѣ, въ домѣ  Шафранова No 13. 25 постоянныхъ кроватей. Пріемъ больныхъ, во всякое время сутбйъ,  безплатный. Время прихода и отхода желѣзно­ дорожныхъ поѣздовъ. Приходятъ въ Харьковъ. Пассажирскій. Почтовый. Изъ Курска . . 12 ч. 12 м. дня. 8 ч. 15 м. веч.  „ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра.  „ Полтавы . 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи.  „ Сумъ . . . 7 ч. 24 м. веч. Товаро-пассажирскій. Изъ Курска ………………… 4 час. 39 мин. ночи. „ Таганрога. . . . 9 час. 14 мин. вечера. Отходятъ изъ Харькова. Пассажирскій. Почтовый. Въ Курскъ . . 6 ч. 39 и. веч. 8 ч. 14 м. утра.  „ Таганрогъ . 1 ч. 22 м. дня. 9 ч. 15 м. веч. „ Полтаву. . 2 ч. 24 м. дня. 10 ч. 04 м. веч. „ Сумъ . . . . 9 ч. 39 м. утра. Товаро-пассажирскій. Въ Курскъ . , . , 10 час. 56 мнн. вечера. . „ Таганрогъ . . . 6 час. 29 мин. утра. Метеорологическія наблюденія, СООБЩ. МЕТЕ0Р0Л0Г. ОБСЕРВАТОР. харьковскаго университета. М ѣсяцъ  н число. Часы. §о 5 ¾ св И м е 1 Темиер.  по Ц . В лаж ност Н аправл. и снла  вѣтра. Небо. 3 • к  % св  Я  о а  О Я нв. 25 1  Д- 753,т – 9 ,0 — ІО 112 4 — 9 в. 753,в -6 ,1 — ІОВ<і 4 26 7  У- 752,в -7 ,1 — ІОВ2 4 Ю. Морозовъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Харьковъ. Типографія  М. Зильберберга,  Рыбная ул., д, No 30. Главный корректоръ  Л. Лившицъ. Дозволено цензурою. Харьковъ, 26 января 1881 года 4