Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
23
Дата випуску:
25.01.1881
Дата завантаження:
02.11.2018
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

4 Ю Ж Н Ы Й 24-го января 1881 г.  2 3 – и Цѣны существующія на ростовскомъ рынкъ. Ростовъ-на-Дону, января 20 дня 1881 г. Отъ До Ппіен.озим. вѣс.47-49ф.за 10  іг.  налнч. 12,— 12 75 „  гирка 47—49  на „ 12 50 13 25 „ гарновка 48—50  на „ 12 — 14 50 Рожь вѣсъ ф.  на „ 1 1 2 5 ——- – Ячмень  на ,, 6 60 6 75 Кукуруза  на „ — ———– Семя льнян. при 10°/опрнмѣси на „ 16 5 0 —– – „ сурѣня. „ 20°/о ,,  на „ 8 25 — — Овесъ за 6 пудъ  на „  4’50 4 75 Крупа гречневая цѣльн. пудъ . .  1 50 1;60 „ ,,  мелкая „ . .  140 145 Пшено лнненское 1 сор.  „  . .  ————– – П  )!  2 „  „ „ россійское 1 „  ,, . .  160 180 «  „  2 „  „ .  .  140 1|60 Просо за мѣру  ……. —180  — 190 Мука россінс. ісруп. за 5 п. 1  сор.  13 50 19І50 »  »  „  „ 2 „  11’— 1150 „ Павлоградская „ 1 „  11;75 12 25 „ Ржавая привозная за пудъ. 1|30 „ Пшеничный размол. привоз. Г35 „ Пеклеванная 1 сор. 5 пуд.  10|50 „  »  2 „ 5 „ .  9 75 „ Гречневая  1  „  пуд. . ,,  » 2 „ пуд. . Мука мѣстной фабрикаціи: с 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 11 75 1  Ч  »  Я  » 1125 1 3-й „  „  „ 9 75 §  »  я  :>  1 Т5 ^ Размолъ  „  „ 7 7о Мезпстка  „  „  5 75 . Отруби медкія за пудъ . . . . — 45 „ крупныя „  ….  — 45 § No 0 сортъ за мѣтокъ въ 5 пуд. 14 25 * і 1-й  „  я  » 12 75 8 ¾ 2-й  ,,  „  „ 1125 f t з-й ;;  ;;  ;;  ю – § О  А.ТГ  й — Іа .’ *1 я  я  я ° й | Размолъ  „  „ 7 75 ^ ^ Ржаная за мѣшокъ въ 4 и. 20 ф. 6 53 | 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75 § . 2-й  „  „  „ 1 1 2о З-й „  „  „ 9 75 »  Я  я  Ц6 Размолъ  „  „  7|7о >4 Размолъ сѣяный „  „ 9 50 1-4 Настроеніе рынка: тихое Погода: оттепель. Днемъ 1 га. тепла. Календарь. Субота,  24  январи. (24- й  день.) Православный календарь. Пр. Ксеніи плп Евсевіи. Мчч.: Вавплы си­ цилійскаго п учениковъ ого: Тимоѳея и Ага­ мія. Пр. Македонія сирійскаго., Мчч.; Павла, Павспрія н Ѳеодотіона. Пр. Филона, еіі. Калпа- сійскаго. Пр. Филиппика пресвитера. Мч. Вар- спмы съ двумя братьями. Пр. Зоснмы. Пр. Діо­ нисія на Олимпѣ. Муч. Іоанна казанскаго. Апостолъ зачало 273; I посланіе къ Сожуня- намъ гл. Y, стихъ 14—23; Ев. Луки зачало 84; гл. ХѴП, стихъ 3—10. Тезоименитство Е. И. Вел. Кпяжпы Ксеніи Александровны. Ріш ско-католическій и протестантскій календарь. Эриха. Тимоѳея еп. мученика. Армяно-григоріяпскій календарь. Св. патріарховъ: Аѳанасія, Кирилла и Гри­ горія Богослова. Народныя примѣты и календарь:  Аксиньи полухлѣбницы, нолузпмнпцы. Какова Аксинья, такова весна. с о г» ы т і я: Табель о рангахъ 1722. Скончалась ростовская, княгиня Агафія Кон­ стантиновна въ 1221 году. Солнце восходитъ въ 7 ч. 28 м. Солнце заходитъ въ 5 ч. 02 м. Долгота дня 9 ч. 34 м. Время зажиганія н тушенія фонарей: отъ бѴг час. веч. до 67* утра. Дѣтская больница. Дворянская улица, домъ городской думы, (гдѣ гауптвахта). 20 постоянныхъ кроватей. Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 12 час. дня. Дифтеритная больница помѣщается на ГІетечепской улицѣ, въ домѣ Шафранова No 13. 25 постоянныхъ кроватей. Пріемъ больныхъ, во всякое время сутокъ, безплатный. Время прихода и отхода желѣзно­ дорожныхъ поѣздовъ. Приходятъ въ Харьковъ. Пассажирскій. Почтовый. Изъ Курска . . 12 ч. 12 м. дня. 8 ч. 15 м. веч. „ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра. „ Полтавы . 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи. „ Сумъ . . . 7 ч. 24 м. веч. Товаро-пассажирскій. Изъ Курска …………………. 4 час. 39 мин. ночи. „ Таганрога. . . . 9 час. 14 мин. вечера. Отходятъ изъ Харькова.  Пассажирскій. Почтовый. Въ Курскъ . . 6 ч. 39 ы. веч. 8 ч. 14 м. утра. „ Таганрогъ . 1 ч. 22 м. дпя. 9  ч.  15 м. веч. „ Полтаву. . 2 ч. 24 м. дня. 10 ч. 04 м. веч. „ Сумъ . . . 9 ч. 39 м. утра. Товаро-пассажирскій. е Въ Курскъ  ….  10 час. 56 мин. вечера. „ Таганрогъ . . . 6 час. 29 мнн. утра. М етеорологическія наблю денія, СООБЩ. МЕ’ГЕОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОР. харьковскаго университета. Мѣсяцъ! н число. Ч а с ы. О w сЗ д иО  л w я Темпер. по Ц. н О о я н а ч CQ й Н d : СЗ Ч « a s р< и я я Небо. Э- н 5 й Янв. 22 1 д. 751,4 – 3 ,0 — Юо 4 — 9 в. 751,о – 4 ,7 — ІОВо 4 23 7 У- 750,8 – 5 ,4 — ІОВо 4 ІО. Морозовъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Справочныя свѣдѣнія. Дѣла, назначенныя къ слушанію въ харьковскомъ военно-окружномъ судѣ, на 26 января въ 11 час. утра. 1) О ефрейторѣ 34 пѣхотнаго сѣвскаго пол­ ка Петрѣ Сѣдлецкомъ, обвиняемомъ въ кражѣ серебряныхъ часовъ, (вступившее но несогла­ сію командира полка съ приговоромъ полко­ вого суда). 2) О рядовомъ 18 пѣхотнаго воло­ годскаго полка Томашѣ Калнпко, обвиняемомъ въ первомъ пзъ службы побѣгѣ съ переходомъ за границу п который продолжался болѣе ше­ сти мѣсяцевъ. на 27 января въ 11 час. утра. 1) О рядовомъ 70 резервнаго пѣхотнаго ба­ таліона Дмитріѣ Бабковѣ, обвиняемомъ въ оскорбленіи словомъ н дѣйствіемъ своего ун­ теръ-офицера. 2) О рядовыхъ 68 резервнаго баталіона Николаѣ Ченкасовѣ и Павлѣ Ма- тіящукѣ, обвиняемыхъ въ самовольной отлучкѣ, пьянствѣ, сопротивленіи исполненію распоря­ женій начальника и оскорбленіи словами своего фельдфебеля, сверхъ сего Чепкасовъ въ под­ нятіи на него руки. 3) О канонирѣ 5 батареи 31 артиллерійской бригады Васнліѣ Бѣлкинѣ,’ обвиняемомъ въ самовольной отлучкѣ и оскорб­ леніи словами и дѣйствіемъ начальника изъ нижнихъ чиновъ. въ харьковской судебной палатѣ во 2-мъ гражданскомъ департаментѣ. на 27 января. 1) Панасченка къ ІОхповоІі 700 р. по заем- пому письму. 2) Парамоновой къ Антоновой о части двороваго мѣста. 2) Файдыіпа къ Ше- иовадову 5,200 р. 3) Ляха къ обществу кресть­ янъ с. Вайтовецъ о землѣ. 4) Варле къ Кра­ совскимъ 29,500 р. съ °/» но купчей крѣ­ пости. Оперный театръ. Въ суботу, 24 января, представлено будетъ: «Галька», онера въ 4 дѣйствіяхъ, музыка Мо- шошео ;  участвующіе:  г-жи:  Фрпдернчп, Ларіо­ нова; гг.: Байцъ, Каминскій, Миллеръ п другіе. Начало въ 77г час. Драматическій театръ. Въ суботу, 24 января, нредеіавлено будетъ: 1) «Нищіе духомъ», драма въ 4 дѣйствіяхъ, Н. А. Потѣхина; участвующіе: г-жи: Уманецъ- Райская, Звѣрева, Грекова; гг.: Бабиковъ, Фор- кати, Максимовъ, Надлеръ, Медвѣдевъ, Иль- ковъ н другіе. 2) «Ревнивый мужъ и храбрый любовникъ», комедія-водевиль въ 1 дѣйств., перев. съ франц.; участвуютъ: г-жи: Милови­ дова, Грекова; гг.: Головинскій, Славскій. Начало въ 7 часовъ. Харьковъ. Типографія  М. Зильберберга,  Рыбная ул., д. No 30. Главный корректоръ  /1. Лившицъ. Дозволено цензурою. Харьковъ, 23 января 1881 года.