Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1_2
Дата випуску:
03.01.1848
Дата завантаження:
09.02.2022
Сторінок:
5
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Х А Р Ь К О В С К І Я Г Ш Р Н Ш Я Б Ш М О С Т И . СУББОТА , 1 . ГЕІІВАРЯ 3 ДНЯ, 1348 . ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. РАСПОРЯЖЕНІЯ НАЧАЛЬСТВА. ‘ I. Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ вслѣдствіе отношенія къ нему Г. Министра Финансовъ, поручилъ Г. Начальнику Харьков­ ской губериіи сдѣлать распоряженіе о повсе­ мѣстномъ объявленіи жителямъ ввѣренной ему губерніи: а) что платиновая монета, за изъя­ тіемъ оной изъ обращенія, не будучи болѣе Государственною монетою, должна быть почи­ таема за товаръ, опредѣленіе цѣнности кото­ раго зависитъ отъ взаимнаго соглашенія и б) что, при куплѣ и продажѣ товаровъ, никто необязывается къ пріему въ платежъ безъ до бровольнаго согласія Польскихъ и Финлянд­ скихъ ассигнаціи; вымѣниваемыя же мѣнялами таковыя ассигнаціи, онп должны отсылать, по принадлежности, въ Царство Польское, или Финляндію, пеиуская ихъ въ обращеніе, въ чемъ н обязать ихъ подписками, о чемъ имъ и объяз.глегся, независимо отъ сдѣланной уже прежде публикаціи чрезъ Градскія и Земскія Полиціи. П. Объявленіе Полтавскаго Губернскаго Комитета о коннозаводствѣ. Объ аукціонной продажѣ частныхъ лошадей въ і. Ромнахъ во время Ильинской яр * марки въ 1848 году. По разрѣшенію Управленія Государствен­ наго Коннозаводства, Коммитетъ сей произво­ дилъ по предписаннымъ правиламъ въ прош­ ломъ /847 году въ г. Ромнахъ во время Иль­ инской ярмарки, чрезъ Члена своего, аукціо­ нную продажу частныхъ лошадей; продажа сія не имѣ іа должнаго успѣха, чрезъ допу щепіе къ ауціоіпюй продажѣ лошадей безъ разбору: ничтожныхъ, съ различными пороками, непра- виіыіынъ показаніемъ лѣтъ, сиаровдеиимхъ и ,- 8 – болѣзненныхъ. На сей аукціонъ стекалось больше пившаго класса людей и Бареевъ, продажа шла тупо, многія лошади сходили съ круга не буду чп горюнаны, почему помѣщпкй и кошюзапод- чііілі нерѣша.шсь подвернуіь своихъ лошадей подобной аукціонной продажъ, пенмѣл въ виду самыхъ покуйтиковъ. 13 1 » слѣдствіе чего Коммнтстъ сен прсдста влля Господину Преді ъдате.іго Комчптета Г – су дарственнаго Коннозаводства результатъ Ро­ ли і ( каю вольнаго аукціона п имѣя пъль под- держать, возвысить въ з д і инимх краѣ кошю- завкдстио предоставивъ заводчикамъ слу чай но купать болѣе извѣстныхъ породою производи ‘і< ей п прпизііолитслыішіЪ; совершенно юд- иыхъ для заводовъ, также, чтобы оградить п іеі на гелей оѵі пріобрѣтенія сь аукціона ло- гі , л« й болѣзненныхъ и съ различными поро­ ками, испрашивалъ разрѣшенія, чтобы па бу­ дущее врамя д. пускать къ ауціошіой продажѣ ‘Гі дько жеіч бцовт. п кобылъ виолнт» достой­ ныхъ для прппл да п мериновъ способныхъ въ ремонтъ полковъ кавалерійскихъ и артиллеріи. По разсмотрѣніи каковаго предположенія Ком­ лю гсп. Государственнаго Коннозаводства поло­ жилъ, иедъ.іал сего постояннымъ правиломъ, іо ” извѣсти первоначально 1848 г. въ Ролшахъ опытъ аукиіоііін.іі продажи. Въ слѣдствіе чего Коммптетъ Полтавскаго I у < српсквг > Коннозаводства н объявляетъ всѣмъ г- • подамъ охотипкаліъ и заводчпкалп и гг. ремон- з и;•< ліъ. что въ сем ь > 8 48 году будетъ произ­ водиться въ г. Роммахъ во время II іыпіекоп яр- Мдрки аукціонная продажа частныхъ лошадей ц.і слѣдующихъ правилахъ: 1- е. Для аукціонной продажи лошадей, бу­ детъ учреждена особая Коммнс ія въ завѣдыва­ ніи член въ сего Комитета и нригласятся двіі о мі кишка коннозаводчика, хорошо знающіе коп но.іаводское дѣло и Ветеринарный Врачъ. 2 – е. Къ аукціонной продажѣ будутъ допус- с.з ься лучшихъ н родъ жерсбпы п кобылы, годные быть производителями и произвели- •і смі нвпамп, а также мерины и кобылы раз­ ныхъ породъ, но безъ всякихъ пороковъ, со­ вершенно годные къ ремонтированію Кавале­ ріи и Артил.іерш. 3- е. Л.іца, желающія продать лошадей сво­ ихъ съ аукціона, доставляютъ объ нихъ въ аукціонную Коммпсію заблаговременно и непоз- же какъ за два дня свѣдѣніе, съ описаніемъ породы, лѣтъ, роста и приметъ каждой ло­ шади. Члены Коммнсін свидѣтельствуетъ тѣхъ лошадей и выдаютъ отъ себя удостовѣреніе въ л стахъ, безпо очноегн іі здороныі допускае­ мыхъ къ аукціону; лошади приводятся въ наз» ііачеппое мѣсто продажи въ опредѣленные діш п часы іі заіиг ыкаіогся , по мѣръ нхъ привода въ особо заведенную книгу. 4 – е. Л >шади поступаютъ ва> продажу въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ представлены иа аукціонѣ; по начатіи аукціона, о каждой лоша­ ди поступающей въ продажу, объявляется по­ казаніе объ ростѣ, лѣтахъ, породѣ., а также н первоначальная цѣна, назначенная владѣль­ цемъ. За симъ производится самая аукціонная продажа установленнымъ порядкомъ. а-е. За всякую приданную на аукціонѣ ло- шадь, вычитается съ цѣны, за которую ло­ шадь продана, В 7 > пользу городскихъ доходовъ н аукціоннаго заведенія куртажъ 4 °, сог іасио 2 ,3о.? ст. і і Т. С’в. 3,ік. собственно сі. поку­ пателя. 6 ’ е Поступающія отъ покупателей суммы, съ слѣдующими куртажными деньгами, прпяіы маются завѣдывающпмъ аукціономъ Членомъ Ко.ммііссііі, записываются въ прпходирасход- ную книгу и по окончаніи аукціона немедлен­ но выдаюг< я владѣльцамъ проданныхъ лошц- ден, а куртажные деньги удерживаются. 1-е. Если покупатель всей суммы взнесть немедленно поможетъ, то обязанъ дать изъ оной въ задатокъ не менѣе і е°, а остальныя долженъ представить на дру гой день; въ про­ тивномъ случаѣ лишается задатка, который поступаетъ въ пользу аукцошіаго общества, съ тѣмъ, что если ку ртажъ не будетъ взне­ сенъ ііомшшжоѵх особо, то изъ означеннаго задатка отдѣляется со всей продажной цѣ,- ии въ пользу юрода. ,— 9 — Комитетъ увѣренъ, что мѣра сія можетъ до­ стигнуть весьма хорошаго результата, ибо го спода коннозаводчики и не отличные знатоки, смѣло могутъ получать на семъ аукціонѣ про изводитслей, ремоіітнры достойныхъ лошадей въ ихъ ремонты. Почему Комитетъ покорнѣй­ ше проситъ господъ охотниковъ, коннозавод­ чиковъ п ремой гнровъ принять участіе вт семъ общеполезномъ дѣлѣ; аукціонная прода­ жа начнется съ Іюля и будетъ производиться до 20 числа. ОБЪЯВ.ІЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ. Вызовы къ подрядамъ и поставкамъ. 1.) Отъ -Екатеринославскаго Приказа Об Шественнаго Призрѣнія объявляется, что въ ономъ будутъ производиться’торги, на постав­ ку въ уѣздныя градскія больницы, въ теченіи 1, 2 и 3 лѣтъ, какъ-то: продовольственныхъ припасовъ, дровъ, свѣчей, мыла, соломы, гро­ бовъ, прислуги, кроватей желѣзныхъ, столи Ковъ, посуды оловянной въ полномъ гранитурѣ, плевательницъ чугунныхъ и бѣлой жести, со- ЛОМЛ11 ПИКОВЪ, ‘НОФЯКОВЪ тиковыхъ, чехловъ для нодівлкекъ, рубахъ, колпаковъ, чулокъ, цро- сіынь, іюдъодѣ я льни ковъ, наволокъ, полоте­ нецъ, платковъ носовыхъ, салфетокъ, халатовъ, одѣялъ, туФ.ісіі ц ковриковъ, торгъ назпачеіп, въ.іо»п. Приказѣ Гснваря, съ положенною чрезъ три дня переторжкою— и ) Кіевскій Приказъ Общественнаго При­ зрѣнія вызы іаеі ь желающихъ взять поставкх Д ія Кнрц.іовскнхъ Бі>г<іугодныхъ заведеній, Фельдшерскоіі школы и рабочаго дома разныхъ хозяйственныхъ н больничныхъ вещей н аві7 і ру о. 7 4’ коп, дровъ трехъ ію.іѣнныхъ ольхо­ выхъ 3 ‘€.] саж. и С о с н о в ы 7 2 7′ саж., въ томъ числѣ бои саж. трехъ аршинныхъ, всего па 5 ,1 83 р. 37* к. п разныхъ съѣстныхъ при­ пасовъ и матеріаловъ на /4,юо р. <3з‘ к., а всего на 2^,-455 руб. 47’ коп. сереб., для чего назначенъ срокъ для торговъ на дрова п при­ пасы 1 9 Генваря, а на вещи 3 Февраля сего года, съ переторжкою чрезъ три дня.— 1. <Т.) Въ присутствіи Полтавской Казенной Палаты, сего ІѢЛ8 года Генваря зч-го, про­ изведенъ будетъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на постройку деревян­ наго на кирпичномъ Фундаментѣ и крытаго листовымъ желѣзомъ дома, для Константшю- градеыаго уѣзднаго училища, по смѣтѣ, раз­ смотрѣнной п одобренной Главнымъ Управле­ ніемъ Путей ‘Сообщенія и Публичныхъ Зданій, но коей исчислено расхода 457 1 руб. 3<> коп. серебромъ. На означенный торгъ приглашают­ ся всѣ лица, желающія въ немъ участвовать н имѣющія па то право, съ тѣмъ чтобы <-цц явились въ назначенные для торговъ и пере­ торжки сроки и представили законные залоги, въ обезпеченіе подрядной суммы. Утвержден­ ныя смѣта, чертежи и подробныя для тор­ говъ кондиціи бу дутъ предъявлены желающимъ торговаться въ присутствіи Полтавской Казен­ ной Палаты.—3. 4.) Ставропольское Полевое Провіантское Ком- мнсіонерство приступая къ распоряженіямъ о перевозкѣ въ 18 48 году въ магазины праваго п лѣваго Фланговъ Кавказской линіи и Черно- морін, для продовольствія войскъ, провіанта, съ пристаней: Подпольной до і ь0,00и четвер. и Серебряковской доЮ .Оао чет. муки п крупъ, объявляетъ о семъ желающимъ, съ тѣмъ, ч то­ бы явились къ торгу, назначенному въ Став­ ропольскомъ Губернскомъ Совѣтѣ »6 и пере­ торжкѣ 2 О числъ Генваря і8 1Ч года, Предва­ рительныя условія на эту перевозку и разчи • с.іешю провіанта по магазинамъ, можно в и д ѣ т ь въ Ставропольскомъ Губернскомъ Совѣтѣ и Провіантскомъ Коммисіоиерстві, —3. ,— ІО — а Продажа. /.) Отъ Б у р с к а г о Г у б е р н с к а г о Правленія объявляется: і-е , что за неплатежъ Путивль- скимъ мѣщаниномъ Григоріемъ сыномъ Бѣляе­ вымъ Колежскому Ассесору Семену Базилеви­ чу по закладной 6ооО руб. ассигнаціями денегъ, назпачено въ томъ Губернскомъ Правленіи въ продажу съ публичнаго торга, описанное у не­ го Бѣляева дворовое мѣсто, состоящее въ горо дѣ Путивлѣ, і части, въ і-мъ кварталѣ, подъ Я 12, съ плодовитымъ садомъ и съ состоя­ щимъ на ономъ каменнымъ домомъ, близь до­ ма каменная лавка и разное при домѣ надвор­ ное строеніе,, оцѣненное въ 28 \ 7 руб. сереб съ коего годоваго дохода показано Зоо руб. сереб. На продажу этого имѣнія срокъ торга опредѣляется в-го Февраля, и 2-е, что за не­ платежъ Поручшіею Настасьей) Федосѣевою дочерью Ранчковскою, должныхъ Надворному Совѣтнику Ѳедору Пузанову по закладной л 50 р\б сер. денегъ, назначено въ Губернскомъ Правленіи въ продажу съ публичнаго торга, описанное у нея Раичковскои имѣніе, заклю- чаюіцеесь: въ дворовыхъ людяхъ и крестья­ нахъ ревизскихъ мужеска пола 1 5, женски і і , наличныхъ мужеска 18 и женски іа душахъ со всѣмъ ихъ имуществомъ, господскимъ домомъ, распашною и нераспаппіою землею 6/ десят. 6 4 5 саж. состоящіе Обояпскиго уѣзда въ сло­ бодѣ Пѣнахъ; оцѣненное въ Ю 2 о, руб. 4 і к. сереб съ коего годоваго дохода показано ю2 руб. 4’ коп. сереб.; на пролажу эгого имѣнія срокъ торга опредѣляется Генвиря 25.— ». 2) О т ъ Б у р с к а г о Г у б е р н с к а го П р а в л ен ія о м к я в л я е т ся , что по н е п л а т е ж у Ш т а б с ъ -К л п п – тап о м ъ П авлом ъ Т р п Ф ан о вы м ъ р а зн ы м ъ к р е д и ­ то р а м ъ д е н е гъ , н азн ачен о въ том ъ Г у б е р н – ск< н ъ П р авл ен іи въ п р о д а ж у с ъ п уб л и ч н а го т о р г а , о п и сан н о е у н его Т риф он ова и м ѣ н іе, Р ы л ь – ск аго у ѣ з д а , въ се л ѣ Т е т к и н ѣ с о с т о я щ е е , за к ­ л ю ч а ю щ е е с я въ зем л ѣ 2ѣ[ д е с я т и н а х ъ и крестьянахъ ревизскихъ мужескаго пола жен­ скаго 4. наличныхъ мужескаго пола /1 жен­ скаго 6, душахъ съ пхъ имуществомъ п стро­ еніемъ, оцѣненное по десяти-лѣтпей сложно­ сти годоваго дохода въ 1054 руб. серебромъ. На продажу этого имѣнія срокъ торга опре­ дѣляется 26 Января сего года.—3. 3.) Огъ Полтавскаго Губернскаго Правленія объявляется, чт» въ ономъ назначено въ пуб­ личную продажу имѣніе Капитанши Марьи Родзянкшіой, заключающееся въ крестьянахъ ревизскихъ мужеска 5 п желека пола 3 ду­ шахъ съ пхъ имуществомъ, земли грунтовой, пахатной и сѣнокосной 2 3 десяг. /2<>0 квад. саж., оцѣненное въ 500 р., а годоваго дохода приносящее 50 р. сереб., на пополненіе долж­ ныхъ ею купеческому сыну Березинскому по заемному письму ібъ р. 75 к. сереб. и казен­ ной недоимки 8 9 р. » 2 * к. сереб., срокъ торга 19 Гонваря, |Я переторжка чрезъ три дня. Имѣніе то состоитъ Гіирятинскаго уѣзда, въ де­ ревнѣ Грцгоровкѣ.—3. 4.) Екатеринославское Губернское Правленіе вызываетъ желающихъ въ срокъ 2і Генваря 18 \8 года, къ покупкѣ 69 десятинъ земли, состоящей въ Александровскомъ уѣздѣ, при деревнѣ Любамнропкѣ, принадлежащей помѣ­ щицѣ і4 класса Варварѣ Жилиной, описанной на удовлетвореніе долга Коллежскаго Регист­ ратора Николая Васькова, присужденнаго Пра­ вительствующимъ Сенатомъ въ количествѣ Іо* р. 24* к. сереб., за передержате.іьство Жнлішою крестьянъ Васькова и оцѣненной въ 159 р. сереб.—3. ш. Оброчная статья. О т ъ Е к а т е р и н о с л а в с к о й П а л а т ы Г о с у ­ д а р с т в е н н ы х ъ И м у щ е с т в ъ о б ъ я в л я е т ся , ч то въ оной и м ѣ етъ б ы т ь 20 М ая с е го года т о р г ъ , съ у за к о н е н н о ю ч р е зъ т р и д н я п е р е т о р ж к о ю , на о тд ач у въ о бр оч н ое со д е р ж а н іе с ъ і- г о Г е ц – ,— и — паря /819 года на дозволенные закономъ сро­ ки слѣдующихъ казенныхъ оброчныхъ статей, состоящихъ въ Екатершюславакой губерніи, а именно: бъ Павлоградскомъ уѣздѣ: пустоши Бузиноватой при отверткахъ овраговъ Лозо- ватаго и Бузныоватаго, удобной /1\)0 де с., н въ 45 верстахъ отъ города Павлограда удобной 1240 де с., неудобной 50 дес. 2384 саж., въ Бахмутск^иъ уѣздѣ: въ пустоши Лозовой удоб­ ной 4 28 десят. І^ЪВ еажч неудобной 2 десят 21«! саж., отсуждеішой отъ ІІоручшіы При- бытковой удобной 5(95 дес. 1790 саж., неудоб ной 2 дес. 2 з (о саж , отсуждеішой отъ Ма- іора Святогора Штепнна удобной 520 десят., неудобиой 3 дес. 930 саж., вт. Александров­ скомъ уѣздѣ: Волноваяскнхъ участкахъ /2 удобной 11 20 дес. 150 саж., неудобной а дес. 400 саж., Л * 2 7 удобной 3093 десят., 1\0о саж., неудобной 7 дсс. 200 саж., Велнкоана- дольскнхъ No 25 удобной 2 08о дес., неудобной 29 дес. 836 саж., Л™ 44 удобной І4*2 дсс неудобной 6 дес. 792 саж., отсуждеішой отъ Коллежскаго Ассессора Спартнна удобной/ 02 ‘ десят. а /22 саж., неудобной 9 десят. 2376? саж.— 1. IV. \ О рОзысканіи . 1 .) Ставропольское Губернское Правленіе и з в ѣ ­ щаетъ о розысканіп крестьянина Тамбовской губерніи, Новоузенскаго уѣзда, села Рѣппова, Андрея Перемышлнпа и объявленіи ему, что онъ не можетъ быть перечисленъ въ Ставро- ІГоЛ I скую губернію, потому что онъ имѣетъ на себѣ значительную недоимку н состоитъ ва ближайшей рекруткой очереди. 2. ) Оренбургское Губернское Правленіе из­ вѣщаетъ о розысканш Коллежскаго Рпкстра- ■ юра Вержбицкаго и принадлежащаго ему иму­ щества. 3. ) Войсковое Правлепіе по Исполнительной Экспедиціи извѣщаетъ о розысканш Государ­ ственнаго крестьянина Мельхесѣдека Терлвц- каго и высылки ьъ оную Полицію. У . Обь утерянномъ паспортѣ. С т а в р о п о л ь ск о е Г у б е р н с к о е П р а в л е н іе объяви л я е т ъ о р о з ы с к а п іа п а с п о р т а А р м я н и н а О в а ­ н е с а Г р и го р ь е в а с ы н а К у зн е ц о в а , вы д ан н аго е м у и з ъ А с т р а х а н с к о й Г р а д с к о й Д у м ѣ 30 Д е« к а б р я 1848 го д а , ср о к о м ъ на 6-ть мѣсяцевъ. За Шще-Г^Сериатора, Старшій Совѣтникъ Тарановспііи Старили Секретарь Павлоѳск ‘