Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1_1
Дата випуску:
01.01.1849
Дата завантаження:
27.10.2022
Сторінок:
2
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

1 8 4 9 ЧАСТЪ ОФФИЦІАЛЬНА Ъ О т д е л п е р в ы й и » ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИоВ’-ЛЦЕЩ . Вызовъ къ подрядамъ и пос)пас:-4Лф . Управленіе Харьковскимъ Учебный* О кругомъ приглашаетъ желающихъ принятъ и: себя подрядъ на перестройку, по В ысочайше Ч тверж дени ому проэкту, трехъ-этажнаі о л<,ѵа ‘ йа возведеніе одного Флигеля въ дна атаж<< “■ Г уберн ской іи ш азіц въ г. Воронежѣ на ‘* осковс ‘ д 0 й улицъ, близъ Митрофанова на что по смѣтѣ назначено 29,161 к. сереб. Желающіе участвовать въ тор Ілаговолягъ явиться въ Канцелярію геля Харьковскаго Учебнаго округа, въ вѣ, въ Университетскомъ домѣ. Срокъ ъ 18 генваря 1549 года, Гь переторж- чрезь три дия,—2. II. ІІродая.а. П распоряженію Харьковскаго Губерн­ скаго ііравл -нія, за неплатежъ не состоятель­ нымъ должникомъ .Почетнымъ Гражданиномъ Max й.юмъ Шс.іііховымь разнымъ кредиторамъ ді>.:гс ;Ъ, назначено въ іукціо ную продажу съ Ю генваря 18-19 года, при бытности г. Асое- тора Правленія, разное имущество Шелихова, за», іючаюіцсеся въ красныхъ товарахъ, па сум­ му 2*>’І6 р. П и. сер. Же. ющіе приг.іаша- ‘ю тсл для покупки товара на г вето нахожденія 1 онаго г. Харькова въ 1-п час и.’—2. ПІ. Оброчныя статьи. 1.) В г. Харьковской Палатѣ Государствен­ ныхъ Имуществъ имѣютъ быть произведены ,8 30 яппаря 1849 года торги, съ переторжкою чрезъ три дня, иа отдачу въ откупное содер­ жаніе права продажи горячихъ напитковъ въ при вал.іегнроваиныхъ казенныхъ селеніяхъ, Волчанскаго округа: Хотомлѣ п Мартовой, Зміевскаго- окруча: -Л тю яѣ и Черкаскомх Быіпкішѣ;’Изіомскаго окруца: Маякахъ, Чер­ каской, Бі^ібзсщімѣ и Хрнстпщѣ; Богодухов- скаго ок|уіУ ^ фіатовъ,.! ІІавловкѣ, МураФѣ. Руб.іёвШу; Ко.юнтаевѣ, Любивкѣ, Лихачевкѣ. Демьяновнѣ и Сшюлицовкѣ; Ахтырскаго скру га; Боромлѣ, Краснопольѣ, Злодѣеькѣ, Са мотаевкѣ, и Лебединскаго округа, въ хуто­ рахъ: Куриловъ и Рябушкахъ, Фомшіценомъ и ВЪ СЛ. В’>п жбѣ — 1. 2.) Ахтырская Градская Дума вызываетъ .Желающихъ взять въ оброчное годовое содер жаніе городпвыя озера, находящіяся внутри города и па выгонной городовой землѣ, съ рыб Ііымп ловлямп п сѣнокосами; торгъ 16 Февра ля, съ переторжкою чрезъ три дня.— 1. 3_) Б ігодуховскаго уѣзда въ Сеиянскомъ Во лостіюмъ Правленіи отдаются въ оброчшк содержаніе двѣ водяныя мелышаы съ рыбны ыи ловлями, принадлежащія М.ілоіщепревск< га обществу. Торгъ 31 генваря 1849 г. и чрезі три дня переторжка.—2. . 4) В*> Сумскомъ Окружномъ Управленіи иазиачеды 31 января 1849 г. торіи и чрсіѵі три дня переторжка на отдачу въ оброчное содержаніе до 24 лѣтъ включительно 4-хъ ка­ зенныхъ Фруктовыхъ садовъ, въ дачѣ села/ Чсриетчішы Сумскаго уѣзда, изъ копхъ 1-г.’, называемый Котовъ, имѣетъ пространства 6 десят. 1270 саж.; 2 -Й Деошісьевъ 11 десят., 1270 саж.; 3-й, Котовъ 1 дес. 1290 с 4-й Комышанскін 1 десят. 1567 саж.— 5) Лебединскаго уѣзда въ Червленс Волостномъ Правленіи назначены торги января 1849 г. н чрезъ три дня пере’ на отдачу въ оброчное содержаніе во мельницъ, принадлежащихъ Пригорода екому обществу.—3. IV. О пригульныхъ животныхъ. 1.) Купянскій Земскій Судъ объявляег .тыщется ли хозяевъ къ пригульному въ ніе помѣщика Губернскаго Секретаря Ник. Мечникова жеребчику, трехъ лѣтъ, шері геыносѣрому. 2.) Волчансьій Земскій Судъ объявлг чго въ хуторъ ПоТИХОНОВЪ къ крестья Ивану Бихонову забѣжали двѣ лошади, к іыя примѣтами: 1-я. кобыла, шерстью с рпиа иа правую сторону, роста среді > лѣтъ, и 2-я, меринъ гнѣдой, грива на м о оторои*’, роста небольшаго, 4-хъ л праГ’чі ухо разрѣзано. (‘ ѵ . О найденномъ кинжалѣ. мнтетъ 6 Каваллерійскаго окр -янскаго военнаго -* іенія извѣш 10 ноября, на Харько. Улицѣ, временной рабочей роты а ^ найденъ кинжалъ, который и, у бухгалтера Мартшіенка. За Віще-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Тараноѳскій • Старшій Секретарь Соболевъ.