Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1_1
Дата випуску:
03.01.1859
Дата завантаження:
21.02.2022
Сторінок:
2
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Х А Р Ь К О В С К І Я Цѣна за готовое изданіе Вѣдомостей, въ одномъ экземплярѣ: безъ переплета—3 руб. ссребр., вь корешковомъ переплетѣ—3 руб. 85 к. сер., за пересылку или доставку “на домъ прилагается 30 к. се|. Желающіе по­ лучать какоіі ннбудь отдѣлъ Вѣдомостей, особо отъ діугнхъ, платятъ по 2 р, сер. Подписка прпні. дастся въ ‘’ едакціп Харь­ ковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей при Г у ­ бернскомъ Правленіи, также у всѣхъ Зем­ скихъ Исправниковъ, Ілдрод.ичихъ и Ста­ новыхъ Приставовъ. Статьи для напечатанія въ Неофиціаль­ номъ отдѣлѣ просятъ при с? дать па пші Г, Редактора,— I. СУББОТА, ГЕІІІІЛРЯ 3 ДІІЯ І8о9 ГОДА. *1АСІЬ ОIIЦIАе® Ѣ ПАИ. : • г і г з з р н * зг; j-.ro з а . относительно перемѣнъ по Г ражданской служ бѣ . Опредѣлены: По распоряженіемъ Харьковскою Губернскаго Прагиі нін, состоявшимся: 18 Декабря, •км-одуховскіЙ Частны й При­ ставъ, Титулярный Совѣтникъ Заикниь, Смот ригелемъ boro л>ховскэго тюремнаго замка, а на мѣсто его, Частнымъ Приставомъ состоя­ щій въ семъ Правленіи на службѣ и прокомап- лироналнмі) д.ія занятіи в Харьковскоіі Град­ ский Полиціи, Коллежскій Секрета іь іірлцииі- ИИКОІІЪ. II е р е м Ѣ щ е а ы: 11 Декабря, служащій въ Приказѣ О стнсіюаго Призрѣнія ІІомоіцникоы ь Ст чэлміика временнаго стола, Тотулярвмі? никъ Иванъ Сидоренко, согласно его предложенію Г. Начальника злѣй* отъ 12 Декабря за J V / 13131, г дярскихъ чиновниковъ Кани сходнтельства. Служащій въ Харьког писецъ 2 разряда, ( ,II. ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ. службу въ штатъ канцелярскихъ служителей Ахтырской Градской Полиціи. У в о л е н ы: 8 Декабря, Письмоводитель Старобѣльскаго Уѣзднаго Стряпчаго, писецъ 1 разряда Зощен­ ко въ отпускъ иа 28 д іеіі въ городъ Новочср- j каскъ. 18 Декабря, Смотритель Богодуховскаго тю ремнаго замка, Коллежскій Регистраторъ Тер- тпчвиковъ, согласно предложенію Г. Началь- і нпка здѣшней губерии отъ 16 того же Декаб- ] ря за J \} ‘ 13635, огь службы въ отставку. Харьковскою Губернскою Гтроитеяьпоюи Дорож­ ною Коммисіею. Опредѣленъ: 27 Ноября, отставной Губернскій Секретарь Александръ Колтуиовскіо канцелярскимъ чниов- j виномъ Харьковской Губернской Строительной u Дорожной Коммисіи. Перемѣшевч.: 15 Ноября, канцелярскій служитель Харьков ской Палаты Гражданскаго Суда Вечеславъ Ка­ линовскій на службу въ Харьковскую Губерн­ скую Строительную u Дорожную Коммисію, кан­ целярскимъ же служителемъ. Харьковскомъ Дворянскимъ Депутатскимъ Соб – j раніемъ Переметенъ: 20 Декабря, Столоначальникъ Харьковской Палаты Государственныхъ Имуществъ, Коллеж­ скій Секретарь Аполлонъ Велиховъ Секрета- пемъ канцеляріи Харьковскаго Губерискаго Ііред- водителя Дворянства. У в о л е и ъ: абря, Секретарь канцеляріи Харьков ‘нокаго Предводителя Дворянства, вѣтникъ Семенъ Любицкііі, сог- его, но болѣзни отъ службы I. Объ открытіи на Боромлянскоіі станціи пріема и выдачи про­ стои корреспонденціи. Харьковская Губернская Почтовая Контора объявляетъ, что, еъ разрѣшенія Господина Главноначальствуюшаго иадъ Почтовымъ Де­ партаментомъ, съ 1-го Инвара 1859 года от­ крывается на Боромллискои иочтовои станціи (Ахтырскаю уѣзда) пріемъ и выдача простои корреспонденціи. II. 0 продаж ѣ почтовыхъ карман­ ныхъ книжекъ. Харьковская Губернская Почтовая Контора объявляетъ, что карманная ночтоная книжка, съ двумя почтовыми картами Европейской u Азіатской Россіи, продается въ сей конторѣ по семидесяти пяти копѣекъ серебромъ за эк­ земпляръ сь пересылкою. ІИ. Продажи. 1.) Нзюмская Градская Дума объявляетъ, что по распоряженію еа съ публичныхъ торговъ продаются городскія мѣста подъ постройку j домовъ, состоящія на В ысочайше когфіірыо ванномъ нлаиѣ подъ JV? ‘284, 285 и 286, для чего назначенъ торгъ на 28 число £ енвара ! 1859 года, съ узаконенною чрезъ три дня пе­ реторжкою.— 1 j 2.) По распоряженію Богодуховскаго Уѣзд­ наго Суда, будетъ продаваться съ публичнаго ( торіа Флигель купеческой жены Настасіо Бала- 1 шовой, состоящій Богодуховскаго уѣзда 2 ста- S на въ хуторѣ Шляховомъ, оцѣненный 45 руб. 1 сереб , на сносъ, описанный за неплатежъ слѣдуемыхъ, съ нея земскихъ новииностей 43 і руб. 3 коп. сереб ; почему желающіе купить тотъ Флигель имѣюсь явиться на мѣсто нахож- j денія Богодуховскаго уѣзд*2 стана въ хуторѣ j Шляховомъ, 26 Февраля 1859 года.—2. атора, Старшій Совѣтникъ Рева. секретарь Лвхнеръ.