Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край
Регіон:
Харків
Номер видання:
17
Дата випуску:
18.01.1881
Дата завантаження:
02.11.2018
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2017-2018
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Газета громадська, літературна і політична. Щоденне видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Ш южный край. 18-го я н в а р я 1881 г.  1 7 – й Ростовъ-на-Дону, января 10 дня 1881 г. Отъ До Пшен. озимая вѣсъ 47—49 ф.за 10 п. нал. 12 — 12 75 гирка 47—47 ……………..  „ 12 50 13 25 „ гарновка 48—51  ….  „ 12— 1450 Рожь, вѣсъ ф ……………………… „  12 ———- Ячмень .  . ………………………….  . „ 6 50 6 75 Кукуруза……………………………….  п  ————- Сѣмя льняное нрп 10°/о примѣси . „ 16 2 5 —— » сурѣпное „ 12°/о „  . „ 8 ——– — Овесъ за 6 пудъ  . „ 4 50 4 75 Крупа гречневая цѣльная нудъ .  1 50 1 60 ‘ „  „  мелкая  „  .  140 145 Пшено линейское 1 сор. „ .  ——– —– я  »  2 „ я  -~ „ россійское 1 „ я •  160 180 Я  Я  2 »  я  •  140 160 Просо за мѣру .  . . .  — 80 — 90 Мука Россійс. крупч. за 5 и. 1 сор.  13 50 19 50 „  я  я  » 2 „  И – 1150 „ Павлоградская „ 1 „  117512 25 ,, Ржаная привозная за пудъ.  1 35 „ Пшеничный рагмолыіривоз.  1 40 „ Пеклеванная 1 сор. 5 нуд.  11 — я  Я  2  „ 5 „  10 25 „ Гречневая 1 сор. нуд. .  —• — я  Я  2 „ нуд. .  —— Мука мѣстной фабрикаціи: ■  1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 11 75 1 2-й „  я  „ П 25 -S 8-*  я  я  я  9 75 § 4-й „  „  „  7 75 О Размолъ  „  „  7 75 [ц Мезиситка  „  „  5 75 . Отруби мелкія за пудъ. . . — 45 ■Ѳі  „  крупныя „ . . . — 45 <6 No 0 сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 14 25 S I 1-й  »  я  я  1 2 7 5 І Д 2-й  „  «  »  И 25 І | 3 – й  я  Я  я  ! 0 – І а, 4-и  „  „  н . 8 — К) § Размолъ  „  „ . 7 75 ^ Ржаная за мѣшокъ въ 4 п. 20 ф. 6 75 я 1-й сортъ за мѣшокъ въ 5 пуд. 12 75 1.2-й  „  „  я  П25 8-й „  „  я  9 75 ^ 3  ”  »  я  7 75 &  Размолъ  „  »  7 75 Г! Размолъ сѣяный „  „  9 50 tq  —— – ” Настроеніе рынка: тихое. – Погода: небольшіе морозы. Справочныя свѣдѣнія. Дѣла назначенныя къ слушанію въ харьковской судебной палатѣ ,  по 2-м у гражданскому департаменту • .  •••■;•  ■; ‘  {  . / – ■;; >.•;;•.% ’ на 20 января. По искамъ: 1) Истоминой къ Ветчинину о зем­ лѣ; 2) Костенка къ Сеню объ имѣніи; 3) Финкель­ штейна къ Иванову 2008 р. по векселю; 4) Ста- вицкаго къ Песчаному 2746 р. 60 к. по договору. Время прихода и отхода желѣзно­ дорожныхъ поѣздовъ. Приходятъ въ Харьковъ.  Пассажирскій.  Почтовый. Изъ Курска . . 12 ч. 12 м. дня. 8 ч. 15 зг. веч.- „ Таганрога . 5 ч. 29 м. дня. 7 ч. 22 м. утра „ Полтавы .. 4 ч. 14 м. дня. 5 ч. 44 м. ночи „ Сумъ . . . 7 ч. 24 зг. веч. Товаро-пассажирскій. Изъ Курска …………………. 4 час. 39 мин. почи „ Таганрога. . . . 9 час. 14 мин. вечера Отходятъ изъ Харькова.  Пассажирскій.  Почтовый. Въ Куровъ . . 6 ч. 39 м. вечера. 8 ч. 14 м. утра „ Таганрогъ. 1 ч. 22 м. дня.  9 ч. 15 м. веч. „ Полтаву , 2 ч. 24 м. дня.  10 ч. 04’зг. веч. я Сумы . . 9 ч. 39 м. утра. Товаро-пассажирскій. Въ Курскъ . . . .1 0 час. 56 зшн. вечера. „ Таганрогъ . . . 6 час. 29 мин. утра. К алендарь. Воскресенье, 18-го января. (18-й день). ЗЗ-я седмица по пятидесятницѣ, съ понедѣльника 19 по 26 день. Православный календарь. Св. Афанасія и Кирилла, архіеи. александрій­ скихъ. Пр. Маркіана кирскаго, муч. Ксеніи. Прр. Илларіона, Еми.ііана, Димитрія. Муч. Ѳеодосіи, Блаж. Максима новаго, деспота сербскаго. Гласъ 7-й, утр. Ев. Іоанна гл. XXI, стихъ 1—14; лит.: Апостолъ 1 посланіе къ Тимофею гл. 1, стихъ 15—17; Ев. Луки гл. ХѴІП, стихъ 35—43. Св. Афанасію и Кириллу: Апостолъ зачало 334; посл. къ Евреямъ гл. XIII, стихъ 7—16; Ев. Матѳея за­ чало 11; гл. V, стихъ 14—19. Народныя примѣты и календарь. На Афанасья береги носъ. Афанасій и Киридо забираютъ за рыло. Ришско-католичесвій в протестантскій кален­ дарь. Недѣля 2-я но св. Крещеніи. Либераты дѣвы. Гальвеція, Петра. Аршяно-грнгоріянскій календарь. >59 1-е Воскресенье по Рождествѣ и Крещеніи. с о б ы т ія : Присоединеніе Грузіи въ 1801 г. Бракосочетаніе В. К. Дмитрія Донского съ княж­ ною нижегородскою, Евдокіей Дмитріевной 1367 г. Въ 1721 г. послѣдовалъ указъ о дозволеніи ку­ печеству пріобрѣтать деревни къ фабрикамъ и за­ водамъ. Солнце восходптъ въ 7 ч. 37 м. Солнце заходитъ въ 4 ч. 53 м. Долгота дня 9 ч. 13 зг. Фазы луны 0 новолуніе 18 числа, въ 3 ч. 13 м. по полудни. Время зажиганія и тушенія фонарей: отъ 5У* час. веч. до 65Д час. утра. Драматическій театръ. Въ воскресенье, 18-го января, представ. будетъ: «Вокругъ свѣта въ 80 дней» Начало въ 7 часовъ. Оперный театръ. Въ воскресенье, 18-го января: представлено будетъ: «Аида», большая опера въ I дѣйств., и 7 карт. зіуз. Верди. Участв.: г-жи Кадзшна, Пет­ рова; гг. Богатыревъ, Каминскій, Бѣлявскій, Ан­ дріевскій, Миллеръ. Начало въ 7Уа часовъ. Метеорологическія наблюденія, СООБЩ. МЕТЕОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОРІЕЮ харьковскаго университета. g j g  и I а’ о § Ѵ -г  o j g S a °’| § . ж  S g 1 “ ° я м О Зн  & и н и  м I ° Янв. 16  1 д. 757,6 —14,6 — Ві О 9 в. 757,о —18,4 — Вз О 17 7 у. 753,о -1 2 ,і – Ві 4 Ю. Морозовъ. ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ДѢЙСТВІЕ ДЕГТЯ • •» на горловыя вѣтви и на мукозы вообще,  вызвало многочисленные опыты, изъ ко­ ихъ нынѣ слѣдуетъ то, что одно изъ наи­ лучшихъ средствъ противъ одышки состо­ итъ въ прижиманіи капсюлей Гюйо изъ  дегтя, и поэтому многочисленныя и не­ дѣйствительныя средства, изобрѣтенныя  для излѣченія одышки, впали въ забвеніе. Въ большей части случаевъ, двѣ или  три капсюли, принятыя какъ разъ передъ  ѣдою, производятъ быстрое облегченіе;  слѣдуетъ замѣтить, что когда недугъ уже  застарѣлъ, то надо принимать капсюли  нѣсколько времени сряду. Впрочемъ, по  причинѣ скораго облегченія, которое боль­ ные ощущаютъ, они рѣдко хотятъ пре­ кратить употребленіе капсюлей до полна­ го выздоровленія. Это лѣченіе обходится по чрезвычайно  умѣренной цѣнѣ, приблизительно по 4 или  5 копѣекъ въ день. Мы съ достовѣрностію узнали, что мно­ гія особы, страдающія насзюркомъ, воспа­ леніемъ горловыхъ вѣтвей или чахоткою  требовали въ аптекахъ капсюли изъ дег­ тя и имъ продавали капсюли сдѣланныя  не въ нашей лабораторіи. Мы должны на­ помнить больнымъ, что не всѣ сорта дег­ тя имѣютъ одинаковый составъ и что слѣ­ довательно дѣйствительность ихъ не мо­ жетъ быть одинакова. Не желая брать на себя чужую отвѣт­ ственность, мы объявляемъ, что мы не мо­ жемъ гарантировать качество иныхъ кап­ сюлей, какъ только качество и слѣдствен­ но дѣйствительность настоящихъ капсю­ лей Гюйо изъ дегтя, которыя имѣютъ  на ярлыкѣ флакона нашу подпись трехъ  цвѣтовъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Харьковъ. Типографія  М. Зильберберга,  Рыбная ул., д, No 30 . Главный корректоръ Л. Лившицъ. Дозволено цензурою. Харьковъ, 17 января 1881 годщ Дѣтская больница. Дворянская улица, дозіъ Городской думы, (гдѣ гауптвахта). 20 постоянныхъ кроватей. Пріезгь приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 12 час. дня. Дифтеритная больница нозіѣщается да Нетечпнской улицѣ, въ дозіѣ Шафранова No 13. 25 постоянныхъ кроватей. Пріезгь больныхъ, во всякое врезія сутокъ безплатный.