Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1
Дата випуску:
01.01.1883
Дата завантаження:
21.01.2022
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

С у б б о т а , 1-і АРЬКОВСКІЯ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: а) Въ конторѣ редакціи въ г. Харьковѣ, близь Павловской шоиіадп, въ Конномъ переулкѣ, въ домѣ Общества Взаимнаго >ѳдита Прпкащнковъ, и б) въ квартирахъ гг. исправниковъ и становыхъ приставовъ Харьковской губерніи, И О Д II II С II А і і II, ‘ll Н А: на 12 м. 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс. О мѣс.’ 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс. л) СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ……………………… 9 р. 8 р. 50 к. 8 р. 7 р. 50к. 7 р. ,6 р. 50к. 6 р. 5 р. 4 р. 50к. 4 р. 3 р. 1 р. 50ж. 1) СЪ ДОСТАВКОЮ………………………. 8 р. 7р.50к. 7 р. 5 р. 50г. 6 р. 5р.50к. 5 р. 4 р. 50к. 4 р. 3 р. 50к. 2 р. 50к. 1 р. 40к. і) БЕЗЪ ДОСТАВ. И ПВРЕСЫЛКИ . 7 р. 50 к. 7 р. 6р.50к. 6 р. 5 р. 50к. 5 р. 4 р. 3 р. 50к. 3 р. 2 р. 50к. 2 р. ІІ р. 20к Цѣна отдѣльному нумеру въ конторѣ редакціи 5 коп. Плата за частныя объявленія, печатаемыя корпусомъ, взимается по таксѣ (которая вывѣшава въ конторѣ редакціи) за мѣсто, имаемос объявленіемъ. No 1-й. Января Шоа года. ЖЪ РЕДАКЦІИ, Статьи п корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія въ Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ должны быть: а) под­ писаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса; б) въ корреспонденціи не должны быть влагаемы письма; в) нрн первой по­ сылкѣ статьи, авторъ долженъ обозначить условія, на какихъ онъ желаетъ печатать свон статьи; разсчотъ съ авторами про­ изводится въ концѣ слѣдующаго мѣсяца за истекшій мѣсяцъ; г) статьи, присланныя безъ обозначенія условій, признаются без­ платными н поступаютъ въ полное распоряженіе редакціи; д) статьи, признанныя неудобными къ печати, не возвращаются,— сами авторы благоволятъ присылать за ними; е) непринятыя въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ статьи подлежатъ уничтоженію; ж) принятыя для напечатанія статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ сокращенію и з) авторъ статьи, при заявленіи о томь, можетъ получить 10 отдѣльныхъ оттисковъ съ каждой напечатанной его статьи. Личныя объясненія съ редакціей ежедневно отъ 12 до 2 часовъ дня. Редакція помѣщается въ Койномъ переулкѣ, въ домѣ Общества Взаимнаго Кредита Прикащпковъ. Е Ж Е Д Н Е ВIIО В Н 3 Д А II Т Е. О т к . і э : ы г г і ШШМІІ ШРКІІІІ ЩМІІСТГ НА 1883 ГОДЪ. ■■■ ■■ ідписная цѣна обозначена въ заголовкѣ каждаго .¾ газеты. Сегодня І-зо Января 1883 года, въ день Но- аго Года, въ Харьковскомъ Каѳедральномъ оборѣ имѣетъ быть совершена Преосвященнымъ мвросіемъ, епископомъ Харьковскимъ и Ахтыр- ігимъ, Божественная Литургія и торжественное юлебствіе. Харьковскій Губернаторъ имѣетъ честь іѵзвѣ- гить объ эгомъ Гг. служащихъ, равно Гг. дво­ ивъ и городское общество, и просит ь иожіло:;ать а означенное число въ Каѳедральный Соборъ. СЛИСОКЪ ицамъ, имѣюідияь право быть присашным/і .асѣдатслам!? въ 1883 году по Старобѣль- скоиу уѣзду. (Окончаніе *). •апасными при яжными засѣдателями съ 1 января по I іюля 1883 іода. Дворяп. Михаилъ Люцгановичъ Вольскій, сосг. въ VIII кл. Мьхаилъ Алексѣевичъ Капустянскій, ;вор. Алексѣй Александровичъ Кириловъ, пров. Зладнміръ Фнлпповпчъ Ольденборгеръ, тнтул. сов. Андрей Николаевичъ Очкуровъ. Купцы: Александръ Алексѣевичъ Лебедевъ, Ллья Тимофіевичъ Медвѣдевъ, Александръ Мак­ симовичъ Псповъ, Тимофѣй Яковлевичъ Сели­ верстовъ. Мѣщане. Федоръ Николаевичъ Захаровъ, Пор­ фирій Петровичъ Кисилевъ, Андрей Андреевичъ Іимешовъ, Констаптішъ Александровичъ Лебе­ девъ, Ассоиъ Порфировичъ Мищенко, Николай Афанасьевичъ Мозулевскій. Ічхрсдными присяжными засѣдателями съ 1 іюля по I октября 1883 года. Двор. Александръ Михайловичъ Бедрага, двор. ііетръ Михайловичъ Бѳдряга, отст. к л. регпетр. Иванъ Михайловичъ Кобелевъ, огстав. пор. Ни­ колай Мпхайлівнчъ Калита, кол. per. Георгій Осиповичъ Петровъ. Кунцы: Илья 1-й Николаевичъ Ланшинъ, Илья 2-ц Николаевичъ Ланшинъ, Александръ Нико­ лаевичъ Ланшнвъ, Илья Михайловичъ Лихачевъ, Павелъ Михайловичъ Лихачевъ, Евграфъ Ивано­ вичъ Меркуловъ, Насилій Петровичъ Мягковъ, Афанасій Васильевичъ Мягковъ, Платовъ Гри горьевнчъ Овсѣеиковъ, Андрей Козьмичъ Слю- саревъ, Павелъ Козьмичъ Слюсаревъ, Тнмофей Козьмичъ Слюсаревъ. ],}?:”>< л, аііъщ ‘Ш і : Семенъ Нетровнчъ(1іирѣевъ, Якові Петровичъ Кнрѣевъ, Савва Яковлевичъ Климон- юнъ, Иванъ Петровичъ Корсиченко, Иванъ Та расовичъ Колесниковъ, Кондратъ Логвиновичъ Щывошвинъ, Василій Айдреевнчъ Коиарскій *•> ‘! t М 889 „Х»рь*. Губ. ВЬд.“ л 1882 г, о, ВЪ ДОІЖ мь расноря % Варлаамі •ѣщанинъ й- ютою мѣща здатамн кі ‘СХОВОЙ Е- сь’нм l ра нъ Икаиі нивъ На­ гою цехо- чему це- Міштопъ Михаиловичъ Кудренко, Козьма Ми­ хаиловичъ Кудреико, Гавріилъ Федоровнчъ Ко- чинъ, Моисей Ильичъ Листопадовъ, Семенъ Ива­ новичъ Масленниковъ, Андрей Ивановичъ Самой­ ловъ, Петръ Фнлпповпчъ Томильцовъ, Алексѣй Гавриловичъ Филевскій, Николай Алексѣевичъ Щепетпльпиковъ. Разночинцы: отст. ппс. Федоръ Ар.хин аи« •! Морозовъ, отст. вахм. Дмитрій Павловичъ Нег­ робовъ, отст. вахм. Федоръ Антоновичъ Негро­ бовъ, поч. гражд. Федоръ Яковлевичъ Пасгу ховъ, отст. фейерв. Яковъ Васильевичъ Прасолъ, отст. нарядч. Николай Васильевичъ ІІѢченикпяъ, отст. наряд. Ііетръ Игнатьевичъ Половинко, отст. конюхъ Никифоръ Евтѣевнчъ Пекунъ, отст. конюхъ Иванъ Ефимовичъ Радченко. Крестьяне: Андрей Яковлевичъ Еремѣнко, Афанасій Васильевичъ Еременко, Михайло Фе- доровичъ Журавлевъ Кариъ Фатѣевпчъ Желѣз­ някъ, Данило Семеновичъ Журавлевъ, Григорій Емельяновичъ Желтобрюховъ, Иванъ Сем- новнчъ Зинченко, Данило Федоровичъ Зюбипъ, Ивань Тимофѣевичъ Зоволодько, Петръ Даниловичъ Зосименко, Елизаръ Романовичъ Зайцочь, На­ велъ Романовичъ Зайцовъ, Владимірь Василье­ вичъ Колиыковъ, Антонъ Васильевичъ Коробее- ко, Иванъ Семеновичъ Колгпнъ, Ѳоі*?, Василье­ вичъ Кучеровъ, Семенъ Андреевичъ Ковалевъ. Григорій ІСарцовичъ Коломыйцовъ, Іустинъ’Евдо- кимовичъ Кваша, Иванъ Васильевичъ Кучеренко, Ііетръ Іосифовичъ Кученко, Ѳома Андреевичъ Ііузменко, Аптонъ Григорьевичъ Комлыкъ, Анд­ рей Григорьевичъ Кулагинъ, Никифоръ Михай­ ловичъ Курило, Трофимъ Фплиновичъ Ключка, Еішмахъ Григорьевичъ Корочанскій, Яковъ Гри­ горьевичъ Косенко, Максимъ Григорьевичъ Ко- шиль, Андрей Трофимовичъ Кривуля, Андрей Васильевичъ Кудиновъ, Алексѣй Артемьевичъ Катерининъ, Данило Андреевичъ Кравченко, Дфанасій Андреевичъ Киба, Захарій Степано­ вичъ Крутоголововъ, Василій Егоровичъ Кова­ левъ, Тимофѣй Григорьевичъ Калюжный, Тимо­ фѣй Михайловичъ Колтунъ, Семенъ Даниловичъ Клименко. Иванъ Алексѣевичъ ТІлястлн, Антоыъ Сидоровичъ Писанный, Алексѣй Григоровичъ, ііроеинъ, Григорій Семеновичъ Позняковъ, Игнатъ Яковлевичъ Ировенькій, Яковъ Теренгьевіггъ ІІуголовко, Африканъ Никитичъ Панченко, Яковъ Гавриловичъ Рукннъ, Ѳедоръ Алексѣе­ вичъ Рубанъ, Иванъ Романовичъ Роменскій Иваиь Васильевичъ Радченко, Николай Федоро- впчъ Рыбянцовъ, Петръ Федоровнчъ Решетнякъ, Савва Ивановичъ Рыбалка, Алексѣй Ивановичъ Рыковъ, Максимъ Прокофьевичъ Разумный, Вик­ торъ Андреевичъ Самароковъ, Михайло Ники­ форовичъ Сидоренко, Фелииъ Александровичъ Сысоенко, Макѣй Даниловичъ Скорикъ, Ѳома Васильевичъ Скорикъ, Алексѣй Михаиловичъ Со­ лонина, Василій Ильичъ Саввнновь. Запасными присяжными засѣдателями съ 1 іюля по 1 октября 1883 и Сост. въ VIII кл. Ивапъ Федоровнчъ К« рсепъ, сост. въ X кл. Ѳеодосій Терентьевичъ Комыша- новъ, кол. секр. Яковъ Васильевичъ Федоровъ. Мѣщане: Александръ Антоновъ, Иванъ Хри­ стофоровичъ Антоновъ, Федоръ Федоровичъ Бой- чевскій, Константинъ Леонтьевичъ Болтушкішъ Феодосій Степановичъ Верховодъ, Дмитрій Да­ ниловичъ Волошинъ, ІІрокофій Гавриловичъ Во­ лошинъ, Дмитрій Ивановичъ Гомаренко, Алек­ сандръ Ивановичъ Корухановъ, Степанъ Ивано­ вичъ Курчинъ, Иванъ Матвѣевичъ Косенко. Афанасій Михайловичи Михайловъ. Очередными присяжными засѣдателями с<> 1 октября по I января 1881 г. Кол. ассес. Петръ Николаевичъ Миловъ, кол. секр. Филшіъ Тихоновичъ Мальцовъ, губ. секр. Иванъ Никифоровичъ Стрѣлецъ, отст. пор. Егоръ Тимофѣевичъ Струковъ, кол. секр. Іуманъ Ва­ сильевичъ Сиверскій, кол. per. Николай Фплп- иовичъ Филиповъ, огст. штаб.-кашіт. Николай Ивановичъ Чернявскій, кол. per. Федоръ Федо­ ровичъ Чмыховъ, па*в. сов. Павелъ Дмитріевичъ Шаповаловъ. Купцы: Николай Ивановичъ Ковтуновъ, Ни­ кита Анисимовичъ Козыревъ, Иолнкариъ Ники­ тичъ Козыревъ, Дміпрій Николаевичъ Лапшинъ, Степанъ Карповичъ Лозовой, Николай Александ­ ровичъ Сергѣевъ, Козьма Тимофѣевичъ Слюса­ ревъ. Евдокимъ Козьмичь Слюсаревъ, Алексѣй Антоновичъ Фоминъ, Семенъ Ермолаевичъ Фан- діевъ, Николай Константиновичъ Черкасовъ, Ііетръ Яковлевичъ Чнкннъ, Иорфирій Ермолае- внчъ Щмпгинъ. Т О Р Г Ъ . К Новочеркаскій тюремвый комитетъ объяв­ ляетъ, что въ присутствіи онаго, 20 января 1883 года, будутъ произведены торги, сь уза­ коненною переторжкою и съ допущеніемъ, на основаніи 1935 ст. X ч. I изд. 1857 г., за­ печатанныхъ объявленій, на поставку вещей для мѣстныхъ арестангевъ, содержащихся въ ново- черкаскомъ вамкѣ, полицейской и сиаявский тюрьмахъ, съ 1 марта 1883 г. по 1 января 1884 года, на сумму 4692 р. 43 кои. н съ представленіемъ залога въ количествѣ */ю час’ іи подрядной суммы. Желающіе принять на се­ бя упомянутый подрядъ должны явиться лично или прислать запечатанныя объявленія въ по­ рядкѣ прсдинсаномъ законами до 11 ч. ут. въ день торговъ. Кондиціи на подрядъ можно чи­ тать вь присутственные дни н часы въ ново- іеркаскомъ тюремномъ комитетѣ, а образцы, п оимъ имѣютъ быть доставляемы ареотантскі. вещи, м ясно видѣть нри вовочеркаскомъ замкѣ. іі Р О Л. А ЯІ И 1 . Но журнальному опредѣленію харьковска­ го г^рнскаго правленія, состоявшемуся 24 де­ кабрѣ 1882 г. и на основаніи указа Прави­ тельствующаго Сената, отъ 17 ноября за No 15554, въ присутствіи губернскаго правленія назначены торги на 2 іюня 1883 г. н пере- ! горжка 7 іюня на продажу солѳгареннаго за­ вода славянскаго купца Ивана Васильевича Ми­ хайловскаго, находящагося въ г. Славяискѣ, заключающагося въ деревянномъ заводѣ, де­ ревянномъ амбарѣ и водолейной машинѣ съ колодцемъ, — всего на 1050 р.; иму­ щество это будетъ продаваться за непла­ тежъ Михайловскимъ акцизной за соль не­ доимки 2552 р. 81 к. Имущество это состоитъ на городской землѣ съ правомъ пользоваться оною на основаніи контракта, заключеннаго владѣльцемъ Михайловскимъ съ славянскою го­ родского управою, съ уплатою назначенныхъ управою сборовъ н съ обязательствомъ снести заводь по первому требованію городской уп­ равы. Бумаги, относящіяся до продажи, жела­ ющіе участвовать въ торгахъ могутъ разсмат­ ривать въ губернскомъ правленіи во всѣ при­ сутственные дни.— 1 2. Управленіе государственными имущества­ ми екатериноелавской губ., объявляетъ, что на продажу лѣса изъ дачп Леонтьевъ-Байракъ наз­ начается окончательный торгъ 26 января 1883 г., при новопавловскомъ волостномъ правленіи, міусскаго округа; въ продажу назначены части лѣсосѣкъ Л» 2 и 3 въ кварталахъ 5, 10, 9 и 12, площади 14 дес. 435 кв. саж. на сумму 10123 р. 50 к. Оцѣнку подробныхъ дѣлянокъ и условія можно видѣть въ новопавловскомъ волостномъ правлепін. 3. Судебный приставъ изюмскаго окружяаго суда Кравченко, жител. въ г. Изюмѣ, въ домѣ Сумскихъ, на Большой ул., объяв;яетъ, что 26 января 1883 г., въ 10 час. у г., будетъ про­ изведена при изюмскомъ окружномъ судіі Буб­ личная продажа недвижимаго имѣнія принадле­ жащаго мѣщ нниу Якову Григорьеву Ляхову (окиже Ляшенко), состояща о харьковской губ. изюмскаго уйз., во 2 мир. учм изюмской вол., въ сл. Гнидовкѣ, заключающагося въ дворовомъ и садовомъ мѣстѣ иа немъ изба изъ стараго дерева, объ одпой комнатѣ, крыта соломой. По­ ложеніе и границы можно узнать изъ описи, н назначено въ продажу на удовлетвореніе псі:а штабсъ-ротмистра Федора Федорова Зарембы, по исполнительному листу мироваго судьи 2 уч. изюмскаго уѣз., отъ 14 мая 1882 г за No 582, blcto на сумму 15 р. 15 к., которое будетъ продаваться съ оцѣночной суммы 101 р. Имѣ­ ніе вь залогѣ не cot тоитъ и булетъ продавать­ ся въ цѣломъ составѣ.–¾ 4. Тотъ-же судебный приставъ объявляетъ, что 26 января 1883 г., въ 10 час. уіра, бу­ детъ произведена при изюмскомъ окружномъ су- дЬ публичная продажа недвижимаго имѣнія при­ надлежащаго мѣщанкѣ Татьянѣ Семеновой Теп­ линой, состоящаго харьковской губ., въ г. Ста- робѣльскѣ въ 1 мир. уч., 36 кварт., яакшчі- ! ющагоея въ двор >вомъ мѣстѣ, па немъ дотъ : деревянпый одно этажный о 5 комнатахъ н са­ рай хворостяной крытые соломою. Положеніе : н границы можно узнать изъ описи, и назначе­ но въ продажу па удовлетвореніе иска конкур- I сяаго управленія по дѣіамъ несостоятельнаго сгаробѣльскаго общест город. байка, ио нсиол-1 нательному листу изюмскаго окружнаго суда огъ 24 іюня 1882 г. за Де 937, всего па сум­ му 568 р. 62 к. съ когорое будетъ проді- ваться съ оцѣночной суммы 450 р. Имѣніе въ залогѣ состоитъ въ старобѣльскомъ город. об.ц. банкѣ въ суммѣ 500 р. съ $ па удовлетворе­ ніе которой назначается въ продажу н будетъ продаваться въ цѣломъ составѣ. — 3 5. Тогъ-же судебный приставъ объявляетъ, что 26 января 1883 г., вь 10 час. ут., Су­ детъ произведена при изюмскомъ окружномъ с.у- дЬ публичная продажа не/вижимаго имѣнія uj>u- оадзежащаго умершему старобѣльскому мѣщ. Ивану Иванову Найденову, состоящаго харью в- ской губ., въ г. Старобѣльекѣ уѣздѣ, въ 1 мир. уч., вь 25 кварт., заключающагося въ дворо­ вомъ мѣстъ на немъ домъ деревян. одео-эгаж- ный на каменномъ фупдамевтѣ о 4 комнатахъ крытъ камышемъ, къ нему пристроена кухня крытая желѣзомъ, при домѣ слѣдующія пост- J ройки: амбаръ деревянный, сарай шелевчат й, загонъ н навЬсъ. Всѣ постройки ветхія и туе-j буютъ капитальнаго исправленія. Положеніе ь j раеицы можио узнаіь изъ описи н назначено; въ иродажу па удовлетвореніе иска конкурспа-! го управленія но дѣламъ несостоятельнаго ста-‘ Рѵбѣльскаго обществ. банка, по исполнительно- • му листу изюмскаго окружнаго суда отъ 24-го! іюня 1882 г. за No 942, всего па сумму 1415 р. 2 к. съ $, которое будетъ продаваться сь| оцѣночной суммы 500 р. Имѣніе въ валогѣ сос­ тоитъ въ старобѣльскомъ общественномъ банкѣ вь суммѣ 1150 р. на удовлетвореніе котораго назначается въ продажу и будетъ продаватіея въ цѣломъ составѣ.— 3 6. Тотъ-же судебный приставъ объявляетъ, что 26 января 1883 г., въ 10 час. утра, 6у- доіъ произведена при нзюм к мь окружномъ’ судѣ публичная иродажа недвижимаго имѣнія •ірзііадлежащаго отставному поручику Аполло- у Андреевичу Кришгафовичу, с< стоящаго харь- корсі . о Й губ., изюмскаго уіз., ьь \ мир. уч., «•іюльской вол., »іъ уроч. Должикъ, заклю.і.*»- .цал »ся въ 138 дес. разной лѣсной земля иренму- щутвенно сноповый лѣсъ разной величины; въ kjM имѣются двѣ избы для лѣсничихъ; при еѣь, такъ какъ имѣніе это находится въ об­ щемъ віадѣміы, то на долю должннва причи­ тается изъ всего количества лѣсной земли 23 дес.; положеніе и границы нмѣнія можно уз- иать изъ описи ; назначено въ продажу на удовлетвореніе иска купца Андрея Ивановича Болтунова, но исполнительному листу изюмска­ го окружнаго суда отъ 9 іюля 1882 г. за Л* 979, всего на сумму 792 р. 65 к. съ $ ко­ торое будетъ продаваться съ оцѣночной суммы 105 р. Имѣніе въ залогѣ не состоитъ и въ си­ лу 1183 ст. уст. гр. суд. будетъ продаваться лишь право должшгка безъ предварительнаго вы­ дѣла онаго. — 3 7. Харьковская таможня симъ объявляетъ, что W января 1883 г., съ 11 час. утра, при оной будутъ продаваться съ аукціоннаго торга слѣдующіе товары: 1 п. 32 ф. (26 шт.) рѣза­ ковъ, 352 и. 7 ф. (36l j ящикъ н 25 ислуящ ) чаю чернаго и 12 и. б ф. архивныхъ дѣлъ и документовъ таможни. — 3 1. Судебный приставъ острогожскаго ок-. уж- иаго суда Г. Аишцеиковъ, живущій въ г. Остро­ гожскѣ, на Бородпипской улицѣ, въ д*>мѣ Ива­ нова, объявляетъ, что публичная иродажа недвн- жкмаго имѣнія, принадлежащаго крестьянкѣ Ан­ нѣ Михайловнѣ Щедриной, заключающагося въ землѣ 210 дес. съ кустарниками папой, состо­ ящаго острогожскаго уѣзда, воронежской губер­ ніи, біизь слоб. Писаревки, въ уроч. Роскош­ номъ, оцѣненнаго въ 4000 р., по иску кресть­ янина Ивана Михайловича Щедрина 6000 руб. съ °/0 и судебными издержками, назначенная па 14 октября текущаго іода вь острогожскомъ окружи.-мь судѣ, о которой нйисчатаио въ „Харь­ ковскихъ Губ. Вѣдом.** 12 августа 1882 г., Лі 206, будетъ произведена тамъ же 13 января 1883 г., съ 10 час. утра. — 3 Вице-Губернаторъ В. Соснозсній. j Начальникъ Газетнаго Сгола //. Sop ли оа ъ. Ч А С Т Ь Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я . ОТКРЫТА ПОДПИТКА НА 1883 ГОДЪ. ( третій годъ изданія ). „ЮЖНЫЙ ШІ“. ГАЗЕТА ОБЩ ЕСТВЕННА Я , ПОЛИТИЧЕСКАЯ – II Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . . ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ РАЗМѢРѢ БОЛЬШАГО ПЕЧАТНАГО ЛИСТА Въ газетѣ „Южный Край*1 принимаютъ участи слѣдующія лица: Н. С. Авдаковк профес­ соръ П. А. Безсоновъ, Д. И. Багалѣй, Е. М. Ба ;оцкіІ, П. іі. БуценсиіГі, В. В. Ёсмчаксзь, Е. А. Ганэйзеръ, В. М. Гаршинъ, Ю. Н. Гозэруха-Отрокъ, і. Н. Гордомъ, А. Н. Гус.-вь, Г. П. Данилевскій, К. К. Детловъ, А. М. Калмчнова, бтронъ М. А. Корфъ, доцентъ П. А. Ко­ валевскій, Н. И. Костомаровъ, доцентъ ГІ. И. Морозовъ, прсфесорь Ю. И. Морозозъ, А. Ф. ГЛавіусъ, профЕСОръ В. К. Надлеръ, професоръ А. и. Лалюмбецкій, И. П. Сазицкій, В И. Сокальскій, И. 0. Фесенко, Н. И. Черняевъ, п;офесгоръ В. И. Шерцль. Г. И. Шрейдеръ н многіе другіе. Редакція имѣетъ собсте. корреспондентовъ въелѣд. гор. ЮацэЙ Россіи: Азовп% Акса Некой стаи. Аккерманѣ, Александріи, Александровскѣ, А с ныркѣ, Алснсвц і ъ, Бердичевѣ, Бахчисараѣ* Бердянскѣ , Богодуховѣ , Бѣлгородѣ , Біълополыь , Бирючѣ, Бах^щѣ, Валкахъ* Вер.тсднп »?.- ропекѣ, Волчанскѣ , Воронежѣ , Гадячѣ , Гроиѣронѣ , Глуховѣ, ‘Городкѣ, Елис жтградѣ, Екатеринославѣ , Ейскѣ , Житомірѣ, Зиньковѣ, Анивѣ, Золотоноіиі\ 3ллочсвѣ, Изюмѣ, ст . Каменской , Кіевѣ , Кишиневѣ, Кобелякахъ Козельцѣ , Конотопѣ, Коноіъштиноірад/ъ , Кори­ нѣ, Кремснчуіѣ , Кролевцѣ, Купянскѣ, Ку пекѣ, Керчи, Кисловодскѣ, І\і/\уисѣ, .'[соедини, Липецкѣ, Лубкахъ , Луганскомъ Заводѣ, Мозырѣ, Миргородѣ, Мелитополѣ, Мар у поли, Николаевѣ , Никополѣ, Нѣжинѣ, Новозыбковѣ, Новочеркасскѣ, Новомосковскѣ, Новгородъ, Сѣверскѣ, Нахичсвани-на~Дону, Новомъ – Оско.аь, Обоя .и, Орлѣ, Одессѣ, Оріъхонп,, Пол­ тавѣ, Павлоградѣ, Переяславлѣ, Путивлѣ, ІІлрятиніъ. Призу пахъ, Иятшорскіь, Ром­ махъ , Ростовѣ-на Дону, Ровно , Сквирѣ, Славяискѣ, Олавлноссрбскѣ, Ставрополѣ, Стпрг- бгъльскѣ, С шаромъ-Осколѣ, Симферополѣ, Севастополѣ, Суднсѣ, Сумахъ, Тамювѣ, Тиф­ лисѣ, Таращѣ, Таганрогѣ, cm. Урюпинской, cm. Усть-Медвѣдицкой, Херсонѣ, Хор кіи, Чд- тповѣ, Черкасахъ, Эривани, Ялтѣ, Ѳеодосіи а друг. Кромѣ псстояніыхъ корреспонденцій изъ Петербурга и Москвы, редакція озаботилась полу­ ченіемъ свѣдѣній изъ большихъ центровъ 3 ладной Европы и Америк/. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ. На 6 мѣс. На 3 міс. На 1 мѣс. Безъ доставки . . . 10 р. 50 в. 6 р. – к. 3 р 50 к 1 р. 20 к. Сь доставкою …12я — „ 7 „ — „ 4„ — „ 1я40и Съ порес. иногородн. .12я50„ 7„50я 4„50„ 1„60„ Подписка принимается въ конторѣ редакціи въ Харьковѣ, на Московской ул., въ д. Харьковск. Университета No ‘1. Съ іюля мѣсяца 1882 г. газета печатается въ собственной типографіи, шрифтомъ болѣе убористымъ, вслѣдствіе чего текстъ газеты уве­ личился на одну треть прежняго размѣра. .(* гв, *#, so и ів)« П Р А Р, /1 F И I F шштшш Б А Н Hi А симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣніи, что въ ономъ Правленіи имѣются на продажу Ці-ныс закладные листы. (X 29) 87СІІ 40—7— Продаю желѣзные рельсы. Лопансьій переулокъ, домъ No 11-й, квартира! ЖоговоВ. (М3) 8899 5 — 3 X і 1 < > н и К А Прошлый 1 8 8 2 годъ, съ воторнаъ иы проетнлпсь еегодни, но будетъ отмѣченъ въ ПСТОрІН ИІІКіІКІІМН ГрО.ПКИІШ СобыТІЯМИ ВО: ШіЫШІЬЛ т,т,ѵч..іЛгт-ч)< . ……. г* ѣл; ^ ряду нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ оиъ былъ по преимуществу спокойный годъ, годъ мирныхъ общественныхъ и экономическихъ успѣховъ и неудачъ. Въ частности, по от­ ношенію къ нашей мѣстности, минувшій годъ также не богатъ выдающимися явленіями, но и не прошелъ безслѣдно для мѣстной общественной жизни, оставивъ пъ ней нѣ­ сколько существенныхъ результатовъ и по­ лезныхъ уроковъ. Въ области сельскаго хозяйства 1 й 8 2 годъ не можетъ быть названъ удачиыАъ: недородъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ “йарьког.- СК..Й и сосѣднихъ съ ней щ’берній сопро­ вож дала. « . . . ВО ВТ 0 ]І 0 Й половинѣ года хлѣбныхъ цѣнъ, главныхъ образомъ, вслѣдствіе уменьшенія требованій ні иност­ ранные хлѣбные рынки. На развитіе сель- ,скохозяйствеішѳй промышленности въ минув­ шемъ году обращено было со стороны обще­ ственныхъ учрежденій больше вниманія, чѣмъ въ прежніе годы. В ъ Х арьковѣ состоялся областной съѣздъ представителей 8-зга губер­ ній для обсужденія мѣръ противъ вредпыхъ насѣкомыхъ. Харьковское общество сельска­ го хозяйства посвятило цѣлый рядъ засѣ­ даній разработкѣ существенныхъ вопросовъ сельскаго хозяйства, положило начало об­ разцовымъ опытнымъ работалъ, устроивъ онытное поле для культуры спекли п уст-. роило весьма удачную выставку сѣмянъ въ’ Харьковѣ; въ работахъ на пользу сельскихъ • промысловъ ему соревновали Полтавское п; Кабелякекое общества, устроившія въ мп-| нуншемъ году нѣсколько сельскохозяйственъ нихъ выставокъ. По овцеводству нужно от.чѣ-. тить тотъ фактъ, что на Всероссійской выетап- ( кѣ первыя награды получили производители, изъ нашей мѣстности и что въ Х арьковѣ,’ послѣ неудачныхъ опытовъ Екатериноелав-. екаго землевладѣльца Кудрявцева, по.юже – 1 но начало прививки овцамъ сибирской яз-| вы, на научныхъ основаніяхъ. Торговля, находящаяся въ тѣсной зави-; симости отъ урожая, въ началѣ минувшіго года шла удовлетворительно, а на Троицкой ярмаркѣ обороты съ шерстью были даже хо­ роши; но во второй воловинѣ года чувст­ вовался недостатокъ въ обращеніи налич­ ныхъ денегъ, сократились требованія на то­ вары не первой необходимости и годъ за­ кончился жалобами на торговое затишье. В ъ началѣ 1 8 8 2 года въ Харьковѣ прои-і зошло офиціальное открытіе торговой баржи; и учреждено отдѣленіе общества для содѣй-! стнія торговли и промышленности. Изъ перемѣнъ въ административныхъ сфе­ рахъ за 1 8 8 2 годъ важнѣйшее— упраздненіе временнаго Харьковскаго генералъ-губерна­ торства. Главныя усилія земскихъ учрежденій Харьковской губ. въ прошломъ году были направлены на помощь населенію, потерпѣв­ шему отъ неудовлетворительнаго урожая и многочисленныхъ пожаровъ. Губернскимъ зем­ ствомъ предположено по продовольственно­ му отдѣлу выдать ссудъ 4 3 5 тысячъ руб­ лей, а по отдѣлу взаимнаго зеленаго стра­ хованія уже выдано вознагражденія пого­ рѣльцамъ свыше 3 5 0 тысячъ руб. Сверхъ того, вслѣдствіе появленія тифа въ Изюм- скомъ уѣздѣ губернское земство ассигновало сумму для выдачи ссудъ тѣмъ уѣздамъ, гдѣ появится эта болѣзнь. Долго ютившая­ ся въ различныхъ мѣстностяхъ Харьков­ ской и сосѣднихъ губерній эпидемія дифте­ рита, по свидѣтельству земскихъ отчетовъ, замѣтно ослабѣла въ прошломъ году. Въ Харьковскомъ городскомъ управленіи j составъ нынѣшней думы доживалъ въ ми-| нувшемъ году послѣдній годъ своего суще-j етвованія: въ будущею мартѣ или апрѣлѣ будутъ произведены новые выборы город-, екихъ гласныхъ. Множество дѣлъ, накопив­ шихся въ городскомъ управленіи, не могли быть разрѣшены своевременно, частію вслѣд­ ствіе неудовлетворительнаго состоянія город- екаго бюджета, частію вслѣдствіе обильныхъ, нерѣдко безрезультатныхъ преній въ засѣ- і даніяхъ думы. Долго тормозимый такими преніями вопросъ о конной дорогѣ разрѣ­ женъ въ положительномъ смыслѣ и еще з а ‘ 8 ‘/ , мѣсяца до наступленія нынѣшняго го -1 да жители могли пользоваться однихъ от- j крытымъ участкомъ дороги. Водопроводъ, і долженствовавшій быть принятымъ городомъ j еще въ 1 8 8 1 году, не принятъ до сихъ поръ, вслѣдствіе недоразумѣній между стро – 1 отелями и городомъ,— недоразумѣній, повед­ шихъ къ судебному процессу. В ъ концѣ ми­ нувшаго года сдѣланы были предложенія для миролюбиваго разрѣшенія водопровод­ наго вопроса, избрана для этаго городская коммисія и можно пожелать, чтобы въ ны­ нѣшнемъ, но крайней мѣрѣ, году ей удалось удовлетворительно разрѣшить свою задачу. Въ наслѣдіе нынѣшнему году остался так­ же вопросъ о городскомъ домѣ вмѣстѣ съ его развалинами. Самымъ больнымъ мѣстомъ въ жизни городскаго управленія въ те­ ченіи года былъ больничный вопросъ, въ особенности сь того времени, какъ земство ограничило пріемъ больныхъ изъ города, въ земскую больницу и какъ увеличилось въ средѣ городскаго населенія число заболѣва­ ющихъ сифилисомъ. Увеличеніе госпиталь­ ныхъ средствъ города— составитъ едвали не важнѣйшую, настоятельную задачу для го­ родскаго управленія въ нынѣшнемъ году. К ъ концу минувшаго года произошелъ весь­ ма важный разладъ между городомъ и зем­ ствомъ по вопросу объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ Харьковѣ, для взиманія гу­ бернскаго земскаго сбора. Губернское зем­ ское собраніе безъ участія городскаго уп­ равленія оцѣнило эти имущества почти нт, пять разъ болѣе существовавшей оцѣнки; дума обжаловала это постановленіе земска­ го собранія и такимъ образомъ споръ горо­ да съ земствомъ будетъ разрѣшенъ офи­ ціально. Повѣтріе банковскихъ растратъ п кра­ ховъ минуло Харьковъ въ истекшемъ году: ни въ одномъ изъ_« многочисленныхъ харь­ ковскихъ банковъ не было даже временна­ го замѣшательства въ дѣлахъ, а солиднѣй­ шее изъ -..тыхъ учрежденій, .харьковскій го­ родской банкъ, блистательно оправдалъ ■ Строгую ревизію, произведенную со опредѣ- хеніѴ- ’юродской думы. И зъ 0 T-li.-a .in> о засѣданіяхъ ученныхъ обществъ, каходниочтг.и РЪ Х арьковѣ (* 1 ,- д п п яскато. ДГОХНИЧреКЛІ’і . і “Г—- I- л . . « . ‘. ’Ъч’-ЬН!'”! ВОДНО. ги ч ег.а.о , фялі’Ь’. » ” ” ■ у что дьлтг..и.нрсть ихъ »•’> і * ”’- 1 ••••! “ ; болѣе плодотворна, чѣмъ,;, въ предыдущіе; Ч исло такихъ обществъ увеличилось образа;. діемъ общества для изслѣдованія .іар ази И » » * » учрежденіе котораго вызвано серьезинци санитарными потребнос­ тями и новыми открытіями въ области мик­ роорганизмовъ. Харьковское отдѣленіе тех­ ническаго общества обогатилось пріобрѣте­ ніемъ въ 1 8 8 2 г. собственнаго музе ■ Обращаясь къ области и зян д акъ ствъ, нельзя не сказать, что минувшій годъ былъ весьма плодотворенъ. Онъ передалъ нынѣшнему году двѣ прекрасно сформиро­ ванныя театральныя труішы— оперную и драматическую; въ теченіи прошлаго года произведены реформы въ преподаваніи въ Харьковскомъ отдѣленіи Русскаго Музыкаль­ наго Общества, музыкальнымъ классамъ ко­ тораго Правительствомъ разрѣшена денеж­ ная субсидія; существующая въ Х арьковѣ школа рисованія получила награду и де­ нежную премію на Всероссійской выставкѣ; наконецъ, нъ минувшемъ-же году положено наш ло городскому музею изящныхъ ис­ кусствъ. Въ области мѣстной періодической печа­ ти отмѣтимъ превращеніе журнала ,М ;ръ “4 возникновеніе талантливо редактируемаго ..Статистическаго Листка”, журнала „Ве­ теринарный Вѣстникъ”, разрѣшеніе изданія журнала для духовно-нравственнаго чтенія „Влаговѣсть” и пріобразованіе „Харьков­ скихъ Енарх. Вѣдомостей”, которыя съ нынѣшняго года, по иниціативѣ преосвя­ щеннѣйшаго Амвросія, будутъ выходить въ новомъ видѣ и въ учащенные сроки.’ — Въ послѣдніе дни передъ новымъ го­ домъ, по случаю взноса гильдейскихъ и другихъ платежей, корридоръ и большая часть комнатъ городской управы переполне­ ны публикой самой разнообразной. Многимъ изъ служащихъ приходится работать въ ото время почти всю ночь. Не дремаютъ въ это время н господа раклы и ни одинъ день не проходитъ безъ того, чтобы карма­ ны посѣтителей пе были подвергнуты реви­ зія. Третьяго дня также у одного изъ пла­ тельщиковъ сняли часы и произвели выемку кошелька. – .— Намъ передаютъ, что на Б лаговѣ­ щенскомъ базарѣ, на святкахъ, пронзоніелъ слѣдующій возмутительный случай. Ѣхавшій въ саняхъ сбилъ съ ногъ семилѣтняго ре­ бенка и, желая избѣжать преслѣдованія, про­ должалъ погонять лошадь въ то время, какъ ребенокъ оставался подъ санями. Въ тру­ домъ торговки успѣли остановить лошадь, опрокинуть сани я высвободить окровавлен­ наго малютку. — Мы слышали, что ия постройку го­ родскаго дома, который все еще только со­ бирается возникнуть изъ развалинъ, вповь представлено въ городскую управу четыре проекта. Изъ нихъ два принадлежатъ мѣст­ нымъ городскимъ техникамъ, третій состав­ ленъ однимъ изъ петербургскихъ архитекто­ ровъ, а четвертый— московскимъ архитекто­ ромъ Терскимъ. З а этотъ послѣдній проектъ высказалось большинство членовъ тиравы, хотя меньшинство находитъ, наоборотъ, что кланы, составленные мѣстными техниками, по расположенію помѣщеній, гораздо болѣе отвѣчаютъ потребности. — Студенты физико-математическаго ф а – ; культста высшихъ курсовъ намѣрены въ яп- варѣ 1 8 8 3 года отправиться на экскурсіи въ Орловскую губернію на пугупно-литейпнй и механическій заводъ генерала Мальцева. — Въ пассажирскомъ поѣздѣ, слѣдовав­ шемъ 30-го декабря изъ Ворожбы до Харь­ кова, возлѣ станціи Тростянецъ, у одного пассажирскаго вагона 3-го класса сломалась ось среднихъ колесъ. К ъ счастію, среднія кодесеа скатились съ рельсъ и д ѣ ло ;’обош- лоеь безъ несчастій, и кончилось только ма­ ленькимъ испугомъ со стороны пассажировъ. — Сегодня, 1 января, выйдетъ въ гор. Харьковѣ и разосланъ подписчикамъ X 1 общедоступнаго духовно-нравственнаго изда­ нія, подъ редакціею, Г . И . Кулжинскато, „Благовѣсть”. Содержаніе этого J 6 слѣдую­ щее: 1 января 1 8 8 3 г., г. Х арьковъ. IСлово на Новый годъ. Веніамина, еп. Сум­ скаго, Путевыя записки русскаго пастыря 0 священномъ Востокѣ, евлщ. А. Анненко­ ва. Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обояисній ( 1 7 0 5 — 1 7 5 4 г.) Г. И. Ку.тжинскаго. Новыя книги. Отвѣты редакціи. Объявленія *). — — Намъ сообщаютъ, что извѣстный чтецъ 1 профессоръ вѣнской консерваторіи Стравошъ, ,’знакомый уже харьковской публикѣ по про­ шлогоднимъ своимъ чтеніямъ въ Дворянскомъ Собраніи, намѣревавшійся посѣтить Харьковъ еще въ прошломъ 1 8 8 2 году, отложилъ свой пріѣздъ до Великаго поста. — Въ четвергъ, 30-го декабря, на сце­ нѣ опорнаго театра поставленъ былъ „Фа- У’-гь” съ г-жей Силиной въ партіи Марга­ риты. Публики, не ечы рч < ъ ію- б.тІ артис- гря >. : • собралось д< ” ѵ >..!<>. • ч. гея. навѣрное …….. -« чаті Гт: і (»‘ ,.:п.ш а п •’ .■•..на. .• „ .м-,,- ; *1 ціна па . \і ь ■ „ г- , т\,. Яа’. Ііцедаз. і t. V, І редамиіп помѣщаются въ г. Харьковѣ, во Ива­ новской г«пѣ, «а Шокахъ, д. Захарьева. ■ венными артистами, кого . 1 1 могли служить примань- :: . , ступившая въ первый р».,’ ¢ 1 . – ¾ ¾ ¾ тіи Маргариты, замѣтно ібѣла, и йр” •.ой вообще сценической я опытности матипеская сторона партіі ей совсѣмъ! г ■ іі <* ь. Н а во:.- :г і иснолій ■ о не осталась ‘ лига робопь} . (увѣренность въ сноге •• и .\ . хотя и | *и;> ;первый разъ артіи”) . оя п\ большойХ ус­ пѣха, ей поднесспь 04 . 0 ^ лшіый 6 yfeeTi, и корзинка цвѣтоі тамъ втоі | аг0 дебз.ііі, который со ра, 2 -го* ян­ варя: спектакль этотъ представляетъ 4¾¾¾ большій интересъ, что и остальныя uaW in распредѣлены между лучшими силами тфѵп- пы,— г-жа Рафаэль-Махвицъ (Зибель).і ’гг. Медвѣдевъ (Фаустъ), Каминскій (Валентинъ) и Матчинскій (Мефистофель). Что к а са й с я участвовавшихъ въ спектаклѣ 30-го декаб­ ря, .можно только отмѣтить г. Вайца, к!ОТо- рый хорошо справляете,я « . партіей Фуѵс- та, г. Махалова— который съ успѣхомъ и з ­ держивалъ ансамбль. Большой неуспѣхъ іщ- налъ на долю г. Александрова-, котврінй тѣмъ только п замѣчателенъ, что всегда бываетъ „не въ голосѣ”. . — Обращаемъ вниманіе на назначенгцій 3 января маскарадъ, благотворительная цѣль котораго заслуживаетъ полнаго сочув­ ствія: сборъ съ маскарада назначается въ пользу Харьковскаго общества безпріютныхъ малолѣтнихъ сиротъ. Во время маскарада, устраиваемаго въ залахъ дворянскаго собра­ нія, будетъ устроено, буфетъ, въ которомъ ібудутъ продавать дамы въ національныхъ ‘костюмахъ. Продажа будетъ производиться но таксѣ. Д ля маскарада приглашенъ ор­ кестръ музыки. Начало маскарада въ 10 ч. веч., окончаніе въ 4 ч . утра. Ц ѣна за входъ съ мужчинъ 1 р. 5 0 к., съ дамъ 1 р ., съ гг. студентовъ 75 к. Хоры: 1-й рядъ— 3 р ., 2-й рядъ—-2 р. Въ маскара­ дѣ можно быть въ маскахъ и безо, масокъ. — По словамъ „Ыоск., В ѣд.“ признано необходимымъ, начиная съ 1 8 8 3 года, об­ разовать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южной Россіи бюро для собиранія свѣдѣній, сколь. ;ко предвидится требованій на пришлыхъ рабочихъ въ данномъ году н своевременно ихъ опубликовывать въ мѣстныхъ вѣдомо­ стяхъ, а равно и рассылать въ тѣ мѣстности, откуда преимущественно являются рабочіе. — Насъ просятъ исправить неточность въ напечатанномъ во вчерашнемъ .No „Хар. В ѣд.“ спискѣ дежурства дамъ въ столовой ‘„дешевыхъ обѣдовъ”, учрежденной въ г. j Харьковѣ княгинею Н. А. Доядуковою-Кор- е.іновою, на январь мѣсяцъ 1 8 8 3 г. Де­ ж урство далъ попечительницъ, омпачепиой столовой, въ текущемъ январѣ мѣсяцѣ, рас- j предѣлястея по слѣдующей очереди: І-то числа Л . А. Калачова. 2 „ „ 0 . П . Радсцкая. 3 „ „ Е . П . Сосибвская. | 4 „ „ А . В. Гордѣенко. j 5 „ „ А. Н. Бразоль. 6 „ „II. В. Рыжова. 7 „ „ М. В. Сев.іетьяночичъ. 8 „ „ А. А. Го’ічярова. : 9 , „ А. Г. Харина. 10 „ „ В. М. Данилевская 1 1 , „ М. А. Башкирова. 1 2 , „ М, Е . Эртель. 13 „ „ А К Хорватъ. 14 „ „ А. Н . Максимова. 15 „ „ Н . К. Бекарюкогія. 10 „ „ М. Н . Лоранъ. 17 , „ ІО. А. Гиршнаиъ. 18 „ „ Д . Д . Оболенская. 19 „ „ А . И. Н енарочиты . 2 0 „ „ К. Г. Яковлева. 21 „ „ А. X . Роговская. 22 „ „ Ю. А. Киткевичъ. 2 3 „ „ А. И . Дельянеякова. 2 1 – „ „ Э И . Рубинштейнъ. 2 5 „ „ Ф. В. Грубс. 2 6 „ „ А. И . Акименко. 27 „ „ Е . С. Масалова. 2 8 „ „ Ы. Т . Радченко 2 9 „ „ М. А . Питра. 30 „ „ 3- Н . Сунцова. 31 „ „ А. М. Калмыкова. — Л е б е д і ш ъ , Харьковской губерніи. ( Ііорреспон „ Хары:. Яѣд.“). Н адъ на­ шимъ богоспасаемымъ градомъ тяготѣетъ к а ­ кой-то злой рокъ— ‘никакими мѣрами ие удается ему выбраться изъ „дефицитнаго” положенія. Въ прошломъ году, когда при заключеніи смѣты городскихъ доходовъ и расходовъ оказался дефицитъ, гласные ло­ мали головы надъ вопросомъ, какъ выйти изъ непригляднаго положенія— еще разъ пе­ ресмотрѣли смѣту, еще разъ,— ничего ие выходило: какъ ни пытались экономничать, какъ ни «опрощали расходы, все они пре­ вышали доходы. П равда, былъ способъ по­ бороть врага— -нужно было не расходы со­ кращать, которые въ большинствѣ несокра­ тимы но своей обязательности, нужно было постараться увеличить доходы, но это по­ казалось нашимъ уѣзднымъ финансистамъ невозможнымъ, или,. по крайней мѣрѣ, че­ резчуръ : .-л 1 : 0.:0 – – Поэтому і .. . л.’… -J . смѣту „ТИКЪ’ – 1 — .ь. ;.і ііоасаь -: дефицита пус- •■ч ”•(%« іс ііао-офиціальиукі мѣ- • і с -родской управѣ открыть і ! – ‘ ‘.ласку для собиранія, добровол !’ жертвованій. “Ііа ч ъ неязчѣвтнѳ, * ! – результаты далъ этоіъ новый фи»” А І выя пріемъ, но надо полагать, что гла нымъ нашимъ онъ пунравилс*. Въ нынѣі Ша — 1 8 8 3 годъ,’ дблонно, какъ и : Г , . 1 .. „ ила дефицитъ: ])а-, ‘ % ается нриблизитель-‘ покрытіе которыхъ; і./ьк о 1 0 ,6 5 0 рублей до-! ^нзбѣженъ дефицитъ в ь ‘ _. г , . Т ысячи рублей.’ Конечно,I •вамъ, жителямъ губернскаго города, такой ничтожной, можно сказать., официтикъ толь-. ко смѣшонъ И жалокъ, но, къ сожалѣнію,’ это— толькД такъ кажется >■ ь перваго взгля -1 да. Н амт/понятію еще, какую бурю под­ няли въ думѣ, въ обществѣ и печати, к о -! гда ха|іькот;кая дума утвердила 5 0 тысяч­ ный дефицитъ за прошлый годъ, а вѣдь для Харькова п . его 6 0 0 тысячнымъ бюд­ жетамъ 50 тыс. значитъ далеко не больше чѣмъ для вашего уголка тысяча рублей. Но наши гласные въ нынѣшнемъ году уже холоднѣе отнеслись къ дефициту, благо— фортель найденъ, и вотъ въ постановленіи думы объ утвержденіи смѣты на 1 S 8 3 годъ читаемъ и такое: на пополненіе окозав- шагося дефмтта предоставитъ упра­ вѣ открытъ подписку для пожертво­ ваній частныхъ лицъ. Это такъ мило по своей наивности, что, право, и еордиться-то нельзя. М. Г. — Слой. Л и іІ Ц Ы , Харьковскаго уѣзда. ( Корреміонд. „Хирьк. Вѣд.’). Сильная и холодная мятель, бывшая въ день Рожде­ ства Христова, надѣлала у насъ нс мало хлопотъ. Еще за 3 часа до, свѣта, когда уже народъ началъ пробуждаться, въ ожи­ даніи утренняго богослуженія, мы услыхали звонъ колоколовъ лишь только въ одной Рождественской церкви; въ остальныхъ двухъ цер квахъ — (Николаевской и Покровской), несмотря на такой великій праздникъ, ко­ локольнаго. звона не было до самаго раз­ свѣта. Н а разсвѣтѣ народъ съ ропотомъ началъ собираться къ этимъ двумъ церквямъ, чтобы узнать. ш> какой именно причинѣ нѣтъ въ н и х ъ ‘слу ж ен ія.. ‘К ъ великому прискор­ біи мы узнали, что священниковъ нѣтъ до­ ма. что 0115 , еще утромъ, въ пятницу, до млтелп. ноѣхалн въ е. Веселое, отстоящвэ отъ Дпнецъ въ 7 верстахъ хоронить умер­ шую многоуважаемую землевладѣлицу Марію Михайловну Степанову и до сихъ поръ ие- возвращалиеь домой. Сколько не ожидали около церквей прихожане своихъ батюшекъ, но на могли дождаться и по неволѣ оста­ лись въ этогь великій праздникъ безъ за­ утрени и обѣдни. В ъ 12 часовъ дня, ког­ да многіе уже разговѣлись, мы увидѣли діакона Покровской церкви Ковалева, ѣду­ щаго изъ Тишковъ, бывшаго также на по­ хоронахъ въ с. Веселомъ; онъ объенилъ, что оба настоятеля вчера въ сумерки вы­ ѣхали изъ Веселой еще раньше его, что оііъ сам ъ. ѣхалъ на, одной лошади ипми и отсталъ. Сколько онъ ни просилъ ѣхав­ шихъ впереди не спѣшить, сколько ие кри­ чалъ, видя что лошадь его отстаетъ, ко криковъ его не было слышно за снѣжной бурей, такъ что онъ иредпочелъ воротить­ ся обратно, въ с. Веселое, гдѣ .взялъ въ волости 2-хъ провожатыхъ. Съ этими про­ вожатыми оиъ все-таки заблудился и прі­ ѣхалъ не въ Липцы, а въ с. Тишки, от- .етоящіе отъ Липецъ въ 8 верстахъ. Такая вѣсть произвела въ семействахъ отсутствую­ щихъ большой испугъ, плачъ женъ и дѣ­ тей. Изъ волостнаго правленія -были немед­ ленно снаряжены рнзыскн священниковъ. Сколько ни старались наши гонцы но по­ иски ихъ были напрасны и лишь только на возвратномъ пути изъ Веселой они уви­ дѣли ихъ ѣдущихъ опять въ Веселое. Оба священники находились въ плачевномъ ви­ дѣ. передрягшіе, иззябшіе и быть можетъ простудившіеся. Въ особенности пострадалъ ихъ кучеръ, бывшій въ неособенно теплой і одеждѣ, который лишь только благодаря энергіи о. П авла Сиретеми былъ спасенъ j отъ смерти, такъ какъ онн сбились съ до- I роти іі остановились ночевать въ чистомъ полѣ, среди холода, вьюги л рева снѣжной мятели. 0 . Павелъ прикрылъ своего ком­ па піона епанчей, а самъ цѣлую ночь бѣ­ галъ съ кучеромъ около экипажа и по вре­ менамъ проѣзжалъ лошадей, которыя также подвергались опасности. Кучеръ не разъ пытался спать, но каждый разъ былъ про-: буи;день сильнымъ ударомъ о. Павла. Т а -: кичъ образомъ, наши уважаемые пастыри хо­ тя и остались въ живыхъ, но во веякояъ случаѣ они очень много пострадали, почему и 2 6 декабря, въ воскресный день, у насъ пе было обѣдни. Кучеръ лежитъ въ посте­ ли и сильно боленъ. Другой случай слѣдующій: веселов’скій портной И. А. Толстоносовъ, 2 4 декабря, въ довольно легкой одеждѣ былъ въ Лип­ цахъ на базарѣ, гдѣ, конечно, принялъ из- рядрую дозу водки. Х отя онъ и поѣхалъ вт. с. Веселое со своимъ спутникомъ, но по невыяснившимся обстоятельствамъ, вече- ію г. въ 7 часовъ былъ найденъ мѣстнымъ жителемъ Константиномъ Цыпякою подъ плетнемъ засыпанный уже снѣгомъ, почти мертвый. Цышіка далъ знать волости, от­ куда явились десятскій и взяли Толстоносова, находившагося почти безъ всякихъ призна- ловъ жизни и лишь благодаря медицинскимъ средствамъ, добытымъ у мѣстнаго фельдше- Іре. І’олстоносовъ къ свѣту былъ приведенъ і въ чувство. Обо всемъ бывшемъ съ нимъ себѣ ночлегъ вблизи мадбищ а, а на утро былъ поднять хертвымі Х уторъ ІНошшъ, ДеМштѣевской волости, расположенный на довольно низменномъ мѣ­ стѣ, совершенно занесенъ снѣгомъ, такъ, что снѣгъ поровнялся съ крышами построекъ. Н а Рождество крестьяне цѣлый день ue- корзгали своего скота занесеннаго снѣгомъ и были заняты раскопкою нтнесеншго снѣгу. 26 декабря, въ 10 часовъ утра, чрезъ слоб. Лішцы проѣхала катафалка съ тру­ помъ многоуважаемой землевладѣлицы М. М. Степановой для похоронъ въ Верхохарь­ ковскомъ Николаевскомъ женскомъмонастырѣ, устроенномъ покойнымъ мужемъ ея Михаи­ ломъ Ивановичемъ и сестрою’ этого послѣд­ няго, игуменіею Эмиліею. Изъ села Весе­ лаго до’ с. Стрѣлечья покойную соаровож- дали двѣ ея дочери н большое число род­ ныхъ и знакомыхъ, ѣхавшихъ въ своихъ экипажахъ. 2 7 декабря въ Николаевскомъ монастырѣ при огромномъ (теченіи народа изъ окрестныхъ селеній, г .’оекявіеннычъ Веніаминомъ, епископомъ Сужкію і , и а от­ служена заупокойная литургія и «свершено погребеніе. Она была похоронена въ Нико­ лаевской церкви, гдѣ покоятся в- вьѣ ея родпые. Покойная Марія МнхайлбвшіАво- ими денежными и другими пособіями мно­ го помогла бѣдному народу при народной бѣдѣ, какъ, напримѣръ, пожары и ироч. Она всегда охотно награждала бѣдныхъ подходившихъ крестьянъ своими Ш м щ і пожертвованіями, не говоря уже л жерт­ вахъ, какія она приносила для церкви, мо­ настыря и школы, которую въ с. Веселомъ она построила на собственныя свои средства и до самой смерти состояла въ не. попе­ чительницею. При погребеніи многіе азъ на­ рода плакали. В нутреннія И звѣстія . *** Петербургъ.— 26-го декабря со­ стоялось празднованіе 100 лѣтняго юбилея покойнаго митрополита московскаго іінсоко- нреоевяіцеігааго Филарета. Петербургское „Общество распространенія религіозно-нрав­ ственнаго пресвѣщенія” почтило празднова­ ніемъ этотъ день. Одинъ изъ членовъ, спе­ ціалистовъ но части церковной литературы, преподавателемъ с.-петербургской -хишюіі сѳмиварік Яковомъ И. Зарницкимт ік. а >- руленію „Общества”, составлена и прочтена была въ залѣ городской думы рѣчь „о мо­ сковскомъ митрополитѣ Филаретѣ я его про­ повѣднической дѣятельности”. Покойный ар­ хипастырь родился 26-го декабря, 1782 г. Сынъ бѣднаго дьякона города Коломны, о* Михаила Дроздова, Василій Дроздовъ, йи;і(! въ мірѣ звали митрополита Филарета, поф лучилъ, тѣмъ нс менѣе, прекрасное домііщ – TlCte ПіГіттіІ и іо в м ш л і ш вй»дді)іа А » немъ правилъ нравственности и истиннаго благочестія, чѣмъ онъ, главнымъ образомъ былъ обязанъ вліянію своей въ высшей сте­ пени симпатичной матери, но добродѣтелямъ напоминавшей женщинъ-матерей первыхъ вѣ­ ковъ христіанства, воспитавшихъ такихъ Служителей церкви, какъ Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоанпъ Златоустъ и др. На 9 году мальчика опредѣлили въ коломенскую духовную семинарію, гдѣ онъ перенесъ много труда и лишеній, еще въ школѣ ослабившихъ его здоровье’. Семинар­ ское начальство аттестовало Василія Дроз­ дова, какъ ученика „дарованій, прилежанія и успѣховъ похвальныхъ”. По окончаніи курса, здѣсь, молодой Дроздовъ съ званіемъ студента перешелъ въ старшій классъ алек­ сандровской духовной семинаріи (нынѣшняя академія) и занялся весьма успѣшно изуче­ ніемъ богословія, греческаго и еврейскаго языковъ. Еше здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе наставниковъ, какъ талантъ, рѣзко выдѣлявшійся изъ обыкновенной среды. Рек­ торъ академіи замѣчалъ о немъ, что „но предмету россійской поэзіи окъ но прилежа­ нію и остротѣ ума стоитъ выше всѣхъ то­ варищей”. По выходѣ изъ „александро-нев- ской семинаріи”, Василій Дроздовъ сначала назначенъ былъ въ ней же учителемъ гре­ ческаго и еврейскаго языковъ, затѣмъ съ 1806 г. послѣдовательно— преподавателемъ поэзіи, высшаго краснорѣчія и риторики. Подъ вліяніемъ тщательнаго изученія источ­ никовъ христіанскаго ученія и отцовъ цер­ кви у весьма юнаго еще Василія Михаило­ вича Дроздова возникла мысль сдѣлать важный переворотъ въ своей жизни: въ 180 8 г. онъ подалъ прошеніе митрополиту о разрѣшеніи принять монашескій санъ и въ томъ же году былъ постриженъ съ име­ немъ инока Филарета. Въ скоромъ времени Филаретъ былъ вызванъ въ Петербургъ и быстро началъ здѣсь повышаться, проходя постепенно должности-инспектора е.-петер- бургской духовной семинаріи, ректора духов­ ной семинаріи, ректора духовнаго училища, баккалавра академіи, члена многихъ об- іцестіл.-’Съ званіемъ доктора богословія и ироч. Въ 1 8 1 7 г. получилъ санъ епископа, менѣе двухъ лѣтъ состоялъ викаріемъ с.-пе­ тербургскимъ еъ званіемъ епископа ревель- скаго, затѣмъ имѣлъ епархіи тверскую и яркдавскую ; наконецъ, въ 182 6 г. Высо­ чайшимъ цовѳлѣніемъ назначенъ былъ на каеедру митронолита . московскаго. К акъ много и разнообразно трудился покойный высокопреосвященный— можно понять отча- лыхъ имъ Между я у насъ право ид- кіевскому панагіи, съ глу­ бочайшимъ уваженіемъ, что можно ви д іі изъ замѣчательнаго Высочайшаго рсскрияі присланнаго на его имя но случаю 50-І •гія его архіерейства 1 8 6 7 г. 5-го авгущ Умеръ высокопреосвященный Филаретъ 19: ноября 1 867 г., 8 5 лѣтъ отъ роду, бі| заранѣе предувѣдомленъ посредствомъ ч; наго видѣнія о днѣ своей кончины. К і проповѣдникъ, Филаретъ стоитъ по сва? блестящимъ трудамъ на недосягаемой ( сотѣ и можетъ служить идеаломъ для I каго проповѣдника во всѣ времена. I церковнымъ проповѣдямъ ОІІЪ относился* мымъ серьезнымъ образомъ: обладая ог^* ною памятью” н необыкновеннымъ красно} чіемъ, онъ никогда нс позволялъ себѣ t норитъ въ церкви безъ тетради. Блестки проповѣдническій талантъ митрополита ‘1 ларета впервые открытъ былъ эпітррпоі томъ московскимъ Платономъ, назщіч’шшС Филарета еженедѣльно говорить пропонЯ въ Троицкой лаврѣ. Такое важное н а і ченіе молодого свѣтскаго человѣка— веЩ совершенно необычная, и евндѣтедьавуеі какъ о вѣрномъ взглядѣ. Платона, такъ о талантѣ Филарета. Платонъ сравнива’ его съ Аѳанасіемъ Великимъ и Златоустоі Н а одной проповѣди Филарета онъ сдѣла. надпись: „tu es princeps oratorum ” (ты- глава проповѣдниковъ). В ъ Петербургѣ Ф ларетъ пріобрѣлъ огромную извѣстность: то давшій министръ ’ духовныхъ дѣлъ кня’ Голицынъ и многіе изъ аристократовъ ка^ дый праздникъ ѣзд . і- ь а .’еі:сМ!3|рі’Яе екую лавру слушать Фіыаінта г :$ .л с р рывъ приглашали с і къ ««г 1 иа дою многіе даже заискивали ; «его. Отъ Фя.т рста осталось до о – ‘і вроі’-і ѣдей, мн»і еще не изданы; иѣь «, .. норексдицы і иностранные язы ки… По словамъ оратор: литературные труды никойпаго іерарха та* высоки, такъ глубокъ его анализъ, что і настоящее время нѣт:> такого ума, когорь могъ бы все это обнять разомъ и уяснит всякая характеристика, даже еамая иску пая, будетъ; блѣдна и не полна. При этол лекторъ сообщилъ аналогичное преданіе Златоустѣ. Послѣ одной изъ ето пропои дей одна изъ слушательницъ замѣтила еи „кладезь краснорѣчія твоего глубокъ, а не вія ума нашего коротки, такъ что едваі мы можемъ достать до дна”… Тоже, по еі мнѣнію, нужно сказать и о Филаретѣ. (Н ов.). ** Въ скоромъ времени предстоятъ нр: зднованіе двадцатипятилѣтія со дня осв. іценія Исаакіевскаго собора. Ко дню два, цатинятйлѣтія рѣшено было снять лѣса, у.а нѣсколько лѣтъ загромождающіе соборъ С; Испанія: но это рѣшеніе, какъ сообща»! „С.-Петербургскія Вѣдомости”, пришлось о 1 цѣнить, такъ какъ въ послѣднее время окі зались необходимыми еще нѣкоторыя круі ныя передѣлки снаружи собора. ‘Гекъ, р- ■ г кА но Ч \ гром;$ жо ЛдѴ іф авнлі леи ія <{ : тироватьх дить желЪІ тавраціи в 4 пѣшно. ІІре расно роста ворсніе пщ мается тепа дожествсиюі читѳльно т няхт* рабоп’ стръ BnyTjM въ самомъ і дается иос4 сочестна Be’. сандр-;*вичгц: лично осіотр ■ V ‘Й \ . Жукои очень тор; торжества ; іццхъ лиц Бйтюнікова 0. Тагані^ Вейнбергаі лбжена тщ ксвшдронеи рой нохорщ сткенное зщ въ уникерей. юйріхъ рѣчзд нію которыхі шйхъ л у ч ш / ставленіе Ц театровъ со^| анской дѣны“і Кі’ігорую войд^ ЯІ1: КОМНОЗИТОІ живыхъ жарть веденіямъ, ,й7гж—^ раса ти I л о яі Ш | возя П01Л неі itjV ,ль» поклоненія праху великаго трибуна Франція и присутствія при печальной це­ ремоніи преданія землѣ тѣла Ганбеттв. Н ѣ­ которые -изъ выѣхавшихъ возложатъ вѣнки на могилу ведш аго патріота. Какъ слышно, между ними находится и одинъ, изъ пред­ ставителей присяжной адвокатуры округа! с.-петербургской, судебной палаты. *** Кіевъ. — -27 декабря въ Г ‘Д ча­ совъ вечера, въ то именно время, когда ro-j родскоіі театръ былъ наполненъ публикой и съ минуты на минуту ожидали поднятія за­ навѣса, за кѵлисамн показалось пламя, ко­ торое, благодаря разумной распорядительно­ сти, а болѣо всего ечастлівой случайности, ке надѣлало переполоха и не повело за со­ бою паники со всѣми ея печальными пос­ лѣдствіями. Уже дымъ началъ пробиваться сквозь двойную занавѣсь въ зрительный залъ, свѣтъ газовыхъ рожковъ сталъ осла­ бѣвать, за сценой поднялас. суетня, тѣнь не менѣе, по какому-то чуду, публика ни­ чего пе подозрѣвала и ш ш дилась въ пои­ стинѣ блаженномъ «свѣдѣніи. Главное зат­ рудненіе состояло въ томъ, чтобы узнать, гдѣ горитъ. Дослали за ік жаркой коман­ дой, но пока послѣдняя яі гласъ, домашни­ ми средствами все было, покончено и пред­ ставленіе началось на 3/ , 1 м® позже наз­ наченнаго времени, а для того, чтобы от­ влечь подозрѣніе у публики, сдѣланъ былъ на авансценѣ анонсъ о томъ, что по болѣз­ ни одного изъ участвующихъ артистовъ, ро­ ли измѣнены н артистамъ іриходится ня ново гримироваться. Пожаръ начался въ новой пристройкѣ, гдѣ помѣняются уборныя хористокъ. Загорѣлись стропила отъ желѣз­ ной печи, труба которой не имѣетъ оборо­ товъ, а проведена прямо въ крышу черезъ потолокъ, сдѣланный изъ простыхъ шеле- вокъ. Приетройка”принадлежить къ числу тѣхъ сооруженій, которыя ремонтированы го­ родской управой гь нынѣшнемъ году въ ви­ ду катастрофы въ вѣнскомъ Рингъ-театрѣ и исправлена весьма дурно, на живую нитку, безъ всякихъ соображеній, хотя деньги по­ трачены немалыя. Рано илл поздно должно было случаться го, что случилось. Огонь изъ печн, благодаря тому, что въ трубѣ нѣтъ оборотовъ, прямо достигаетъ деревян­ наго потолка. Огъ сильной тонки труба на­ калилась н зажгла дерево. V H a-дняхъ въ музей кіевскаго церко­ вно археологическаго общества поступила интересная колекція древностей, собранная генераломъ Комаровымъ изъ разныхъ вѣсть К авказа. Въ ней находятся предметы ка­ меннаго, бронзоваго и желѣзнаго вѣка. Мы здѣсь упомянемъ вкратцѣ о важнѣйшихъ предметахъ зтой колекцщ. Обсидіановые но­ жи, скребки и накоиечр-чи (изъ уроч. Ц алка) имѣютъ виды преимущественно тре- грапной призмы съ прекрасно (лхр. чшпшиміі- е.я острыми краями. Дв^ брдоѵиы 1 бгасле- Щ съ довольно изящпоігіЦриа шг ‘” К0Й (изъ тнфлискоі! губ.); бронзовь.;> т< іорь язь ру­ сла р. Пороха; два jjjp іыхь кольца, множество каменныхъ, ■Орлі.-лвыхъ, снинцо- *ѵ іиыхъ. бусъ изъ различныхъ ѵ, представляютъ большоі •іормѣ, величинѣ и отдѣ.і- / ѣ л . каменныхъ бусъ обра- у іч ай ч о тщательно— мозаична и \J нихъ сохранилась прекрасно я іоящаго временя. Интересны также і . фонзовыя еннрали (длиною oro . io 5 ‘., а толчідьою въ палецъ) и нѣсколь- мелкихъ украшеній изъ бронзы и желѣ- ( Что •» касается до восьми желѣзныхъ % рій и- ь той же колекція, то едва ли за «м н останется названіе наконечниковъ ст­ рѣлъ, присвоенное имъ пока вг. ожиданіи точнѣйшаго опредѣленія.— На-дпяхъ-же по­ лучены музеемъ отъ нреосв. Порфирія Ус­ пенскаго (бывЩ. викарія кіевскаго) фотог­ рафическіе снимки сь древнихъ греческихъ и славяискмхъ рукописей (начиная съ Ѵ Іі в.) изъ принадлежащаго ему собраніи. Важ­ ное значеніе имѣютъ» этя снимки въ томъ отношеніи, что при каждомъ изъ нихъ, на­ ходится точно опредѣленная дата. („Зар.‘ і *„* О д е с с а .— Г . временный одесскій генералъ-губернаторъ, ген.-адъютантъ Гуркі. уѣзжаетъ въ Петербургъ 5-го января, г. уѣзжаетъ, какъ говорятъ, надолго. Носятся слухи, будто ген. Гурко приглашенъ въ Петербургъ для участія въ коммиесія, об­ суждающей теперь вопросъ о преобразова­ ніяхъ въ военномъ вѣдомствѣ. V В и п н и ц к ій у ѣ з д ъ .— ИомѣЩН ки наши сильно пріуныли: хлѣба у всѣхъ въ изобиліи и въ скирдахъ, и въ закро­ махъ, а денегъ нѣтъ и спроса на хлѣбъ никакого. Т ѣ изъ помѣщиковъ, которые за­ продали хлѣбъ п получали задатки ран­ нимъ лѣтомъ, пребываютъ въ томительномъ, ожиданіи, пока купцы заберутъ купленный : хлѣбъ и уплатятъ деньги: еъ условленной цѣны дѣлаются значительныя сбавки, нс купцы не торопятся, потому что имъ сбы­ вать некуда. Такого мертваго времени нс запомнятъ у насъ. 03а р.) V О с е т с р ъ . — „Чсршіг. Губ. .Вѣд.” сообщаютъ, что изъ донесенія остерскаго ѣзднаго исправника видно, что въ м. Го- ш в ѣ , при раскопкѣ фундамента училища, найденъ рабочими горшокъ, наполненный од- ними^голько мелкими древними монетами, относящимися ко времени польскаго короля Сигизмунда I II; монеты эти, въ количествѣ 2 3 3 штукъ серебряныхъ н 321 мѣдныхъ, представлены въ Императорскую археологи­ ческую комисію. V * В о р о н е ж ъ . — Изъ Воронежа въ петербургскія газеты отъ 27 декабря теле­ графируютъ что губернскій предводитель дворянства Па шитикъ заявилъ земству # сво­ емъ желаніи устроить на собственныя сред­ ства два ремесленныя училища въ Вороне­ жѣ и народное училище, въ селѣ Телешовѣ, Задонскаго уѣзда. *,* Рязань. — -„Голосу” пишутъ изъ Р я ­ зани о слѣдующемъ бывшемъ тамъ недавно случаѣ: послѣ богослуженія, въ праздничный день, къ мѣстному архипастырю подошелъ къ рукѣ подъ благословеніе неизвѣстный, ,какъ говорятъ, какой-то заштатный дьячекъ и во время цѣлованія руки у архіерея такъ сильно укусилъ ее ему, что преосвященный долженъ былъ тотчасъ же примочить окро­ вавленную руку водой и обвязать ее плат­ комъ. Говорятъ, что эта дикая выходка сдѣлана, слабоумнымъ заштатнымъ причетни­ комъ одной городской церкви. ** Сибирь. — „Тобольскія Губернскія Вѣдомости) сообщаютъ что при похарѣ 25 октября въ деревнѣ Спасской, Тарскаго ок­ руга. въ домѣ крестьянина Рѣдкині, сго­ рѣли сынъ его, 9 лѣтъ, двѣ дочері, 1 1 и 3 лѣтъ, п сильно обожжены— сана Рѣд­ кимъ. жена его и двѣ другія дочері, 17 и 14 лѣтъ. Пожаръ произошелъ, кисъ по­ лагаютъ, отъ поджога. V „Семипалатинскія Областныя Вѣдо- і-ти“ сообщаютп что въ Устькаменг«рскомъ уѣздѣ, 6 ноября, при переправѣ черезъ озеро Чангельекуль цѣлаго табуна лошадейj при трехъ табунщикахъ-Киргизахъ подло-‘ мялся ледъ и утонуло 75 лошадей. V А с х а б И Д Ъ .— Газета „Кавказъ” [ передаетъ что около мѣсяца тому назадъ Мернинцы наняли на русскаго офицета кор- нуса военныхъ топографовъ, производившаго съемку я поранили его (по другимъ извѣс­ тіямъ— убили), а изъ числа четырехъ соп­ ровождавшихъ его казаковъ трехъ чело­ вѣкъ убилп. Наши власти въ Аеіабадѣ требуютъ отъ. Мервскаго хана выдачи ви­ новны* ь. 1ІЕПОСРЕДСТВЕННЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ „ХАРЬКОВСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ”. : !;ъ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства”. ПЕТЕРБУРГЪ ПравленіеКур- іено – Харькова – Азовской дороги ! переведено изъ Петербургъ въ I Харьковъ. —- Сообщеніи „Иетерб. і:ѣд.“ ‘объ ограниченіи власти гене­ ралъ-губернатора и вообще рус­ скаго вліянія въФинляндіи вымы­ шлены; власть генералъ – губер­ натора прежняя, командный сло­ ва въ Финскихъ войскахъ рус­ скія. русскія училища проекти­ руется передать русскому Ми­ нистерству Народнаго Просвѣ­ щенія, агитація о передачѣ Фин­ скимъ войскамъ русскихп крѣ­ постей ио существуетъ. — „Journal do St.-B etersbourg”. Нче- ра въ католической церкви Сн. Екатерины была отслужена па­ нихида по генералѣ НІанзи, присутствовали: Великій Князь Оладнміръ Александровичъ, По­ енный Министръ, Товарищъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ Влангалн, барои ь-Жомнші, мно­ го генераловъ, весь персоналъ французскаго посольства, из­ бранная публика. — „Новое Время“. Коммиссіи но спиртовой контрабандѣ приз­ нала необходимымъ понизить акцизъ въ пограничной полосѣ, уничтожить ночныя работы на заводахъ въ виду затруднитель­ ности надзора, раздѣлить заво­ ды на промышленные и хозяй­ ственные, учредить бдительный надзоръ надъ первыми. ОДЕССА. Русское общество па­ роходства я торговли заключи­ ло конвенцію съ желѣзными до­ рогами, но которой оно откры­ ваетъ съ февраля прямое замор­ ское сообщеніе для перевозки грузовъ изъ внутренней Россіи вт. Китай, Индію н Европейскіе порты; для рейсовъ Китая обще­ ствомъ заказ. въ Англіи два оке­ анскихъ парохода,—Персоналъ Тираспольскаго временнаго го- шіетяля преданъ военному суду за злоупотребленія. ОРЕНБУРГЪ. Въ ISS3 г город­ ской доходъ 296503 р., расходъ 257489; въ городѣ показалась черная оспа. МОСКВА. Сегодня состоится первое засѣданіе коммисін для разсмотрѣнія проекта новаго уло­ женія о наказаніяхъ. БЕРЛИНЪ. Поенный министръ сообщилъ бюджетной коммиссін что предполагается увеличеніе артиллеріи. ■— Предложеніе Внндгорста благодарить императора за по­ мощь пострадавшимъ отъ навод­ неніи принято рейхстагомъ еди­ нодушно: въ знакъ согласія всѣ встали, также встали и соціали­ сты. Предложеніе соціалиста Лнйбкнехта отмѣнить исключи- Ѵелыща законы вызвало бурныя пренія; Внндгорстъ заявилъ,Что яринцшінльно ояъ врагъ исклю­ чительныхъ законовъ, но они не­ обходимы противъ людей, сочув- ( ‘дующихъ русскому нигнлиз- я Предложенія Либкнехта от- н і нуты. ПАРИЖЪ. Тѣло Ганбетты вь субботу отправляютъ въ Ниццу, I гдѣ произойдутъ торжественныя j похороны. Отъ „Междукародн. Телеграфъ Агентства”. П ЕТ Е РВУ РГЪ. „Правя тел ьст – венныйВѣстникъ“:Высочайшимъ рескриптомъ на имя предсѣдате­ ля департамента законовъ Уру­ сова, по поводу отставки его. по­ жалованъ орденъ Св. Андрея Пер­ возваннаго. — Коммиесія контрабанднаго спирта окончила свон занятія. Признано необходимымъ: пони­ зить акцизъ до граничной поло­ сы. уничтожитъ ночныя рабо­ ты на заводахъ въ виду трудности надзора, раздѣленіе заводовъ на двѣ категоріи: сельско хозяйственныя и промы­ шленныя, и назначить усиленный надзоръ за послѣдними. — На дняхъ будетъ внесенъ въ Государственный Совѣтъ про­ ектъ правилъ о взысканіяхъ и нарушеніяхъ питейнаго устава къ 1 января 1883 г. I — Вышелъ списокъ лицъ Свиты Его Величества; всѣхъ лицъ 348. МОСКВА. Обіцество россійской словесности почтить юбилей И А. Жуковскаго особымъ торжест­ вомъ и собраніемъ. П ослѣднія И звѣстія . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 2 9 декабря. Въ пер­ вый день Рождества Христова Государь Им­ ператоръ я Государыня Императрица послѣ литургіи и принятія поздравленій отъ Особъ Императорской Фамиліи отправились вмѣстѣ съ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Великимъ Княземъ Владиміромъ Алексан­ дровичемъ и другими Высочайшими Особа­ ми въ манежъ Кирасирскаго Е я Величе­ ства полка, въ которомъ отъ двора Ихъ Величествъ была устроена рождественская елка сь различными подарками дли ниж­ нихъ чиновъ: Собственнаго Его Величества конвоя, сводной гвардейской роты, дворцо­ вой полицейской команды, жандармовъ, по- ; жирныхъ я нѣсколькихъ изъ нестроевой ро- | ты гвардейскаго экипажа находившихся на Гатчинской флотиліи, а также занятыхъ электрическимъ освѣщеніемъ Гатчинскаго дворца и вахмистровъ лейбъ-гвардін Кира­ сирскаго Е я Величества полка. — Начальникъ шгаба 8-го армейскаго корпуса, генеральнаго штаба генералъ-май­ оръ Скобельцынъ назначенъ командующимъ 1 і)-ю кавалерійскою дивизіей. ■— Поволѣио: Высочайше утнерждениое 15 іюня 1 88 2 года положеніе о пошли­ нахъ съ имуществъ переходящихъ безмезд­ ными способами, правила объ оцѣнкѣ иму­ ществъ для взиманія пошлинъ еъ безмезд­ наго перехода оныхъ и временныя правила о порядкѣ исчисленія и взиманія пошлинъ съ наслѣдственныхъ имуществъ привести въ дѣйствіе съ 1 января 1 8 8 3 года. — Опубликовано Высочайшее повелѣніе 0 сокращеніи числа ремонтеровъ и объ уп­ раздненія должностей помощниковъ лхъ въ 1-й гвардейской кавалерійский дивизіи. — Въ силу Высочайшаго повелѣнія 28 декабря 1881 года, съ 1 января насту­ пающаго 1 8 8 3 года состоится окончатель­ ный переводъ крестьянъ съ оброчной въ пользу помѣщиковъ повинности на выкупъ, чѣмъ причисляются въ разряду крестьянъ- собственниковь псѣ крестьяне остающіеся еще въ об зате.тьныхъ отношеніяхъ къ по­ мѣщикамъ въ губерніяхъ Великороесійекихъ и Малороссійскихъ. Вознагражденіе за на­ дѣлы крестьянъ, помѣщикамъ будутъ выда­ ны выкупныя ссуды 5″/о банковыми биле­ тами, сь назначеніемъ на нихъ процентовъ съ 1-же января 1 8 8 3 года. -— Въ виду предстоящихъ реформъ въ управленіяхъ государственными имуществами, на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта ‘ внесенъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ выработанный илъ проектъ вновь образуемыхъ палатъ. 1 — Въ Министерствѣ Финансовъ ириету- нлено къ составленію проекта измѣненій въ существующихъ нынѣ законоположеніяхъ от- ноептельно ярмарокъ и базаровъ. — Министерство Государственныхъ Иму­ ществъ, въ видахъ ознакомленія еъ поль­ зой торфянаго производства, предполагаетъ устроить въ предстоящемъ 1 8 8 3 году осо­ бую спеціальную выставку разныхъ предме­ товъ этого производства и конкурсъ тор­ фяныхъ машинъ. — Морскимъ Министерствомъ сдѣлано распоряженіе чтобы строящійся казенными средствами въ новомъ адмиралтействѣ фре­ гатъ „Дмитрій Донской” и обращаемый пннѣ въ закрыто-батарейный былъ лѣтомъ 1 8 8 3 года проведенъ на пловучихъ гидравличе­ скихъ докахъ въ Кронштадтъ, установленъ тамъ въ докѣ и окончательно приготовленъ къ осеннему заграничному плаванію буду­ щ ею года. — Цроекть правителя канцеляріи воеп- по-топографическаго отдѣла, дѣйств. гт. сов. Деляврона, заключившійся въ раздѣленіи гласнаго штаба на два самостоятельные от­ дѣла— инспекторскій и генеральнаго штаба, послѣ тщательнаго разсматриванія въ осо­ би) коміиссіи, признанъ неудобнымъ для примѣненія его на практикѣ. При это*’* йа начальника главнаго штаба генералъ-адъю­ танта Обручева возложена работа по изго­ товленію подробныхъ соображеній относи­ те!.’!,но наиболѣе цѣлесообразнаго преобразо­ ванія главнаго штаба, въ смыслѣ возмож­ наго уцрощенія дѣлопроизводства п сокра­ щенія переписки. — Недавно выработанъ проектъ^объ у- стройствѣ бсзплатныхЛиталень для просто­ го народа и въ непродолжительномъ време­ ни будетъ представленъ на разсмотрѣніе гг. министровъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго ; просвѣщенія. I — ,,S t.-P etersb urg er H erold“ , со словъ „M ed. Corresji. В1.“ , сообщаетъ, что пе­ тербургскому врачу, доктору Мамману, по­ ручено подвергнуть медицинскому осмотру проживающихъ въ Госсіи гермапсвихъ под­ данныхъ съ точки зрѣнія пригодности ихъ къ военной службѣ. Л ІО Н Ъ , 9 января (2 8 декабря). Въ сегодняшнемъ засѣданіи суда по дѣлу анар­ хистовъ обвиненные протестовали противъ строгихъ мѣръ которыя противъ нихъ при­ няты. Прокуроръ заявилъ что протестъ ихъ ни на чемъ нс основанъ. Во время допро­ са многіе изъ обвиняемыхъ открыто заявили что принадлежатъ къ революціонной партіи. П А Р И Ж Ъ , 9 января (2 8 декабря). Въ сенатѣ президентъ по старшинству лѣтъ помянулъ сочувственными словами Гамбстту п НІанзи. Въ четвергъ будетъ выборъ пре­ зидента. — Въ палатѣ депутатовъ, президентъ но старшинству въ ‘н ач алѣ засѣданія помянулъ Гамбетту, смерть котораго есть большое нес­ частіе для республики. Президентомъ па­ латы избранъ Вриссонъ большинствомъ 2 5 0 голосовъ изъ 3 1 9 . Отецъ Гамбетты телег­ раммой къ Греви потребовалъ чтобы тѣло сына было доставленно-въ Ниццу. Респуб­ ликанскій Союзъ открылъ подписку на па­ мятникъ Гамбеттѣ. М А Д Р И Д Ъ , 9 января (2 8 декабря). Новый кабинетъ составленъ: назначены: Са- гаета— министромъ президентомъ, Армихо— министромъ иностранныхъ дѣлъ, Пуллояъ— внутреннихъ дѣлъ, Іѵампбсъ— военнымъ ми­ нистромъ, Гиронъ (G iron)— министромъ юс­ тиціи, Пелаго-ІСруэнта— финансовъ, Аріасъ— морскимъ министромъ, Арсе (Агее;— минис­ тромъ колоніи, Гамасо— публичныхъ работъ. Министерство сегодня приноситъ присягу н представится завтра кортесамъ. Въ парла­ ментскихъ кругахъ полагаютъ что новое ми­ нистерство будетъ стараться Поддержать со­ глашеніе между партіями цснтралистскою и конституціонною. СА РА ЕВО , 10 января (2 9 декабря) Сегодня утромъ начался пожаръ въ зданіи высшаго суда. Весь верхній этажъ сгорѣлъ; зала засѣданій, библіотека |и всѣ судебные документы сдѣлались жертвой пламени. В У Д А П И Ш Т Ъ , 10 января (2 9 декаб­ ря). Депутатъ Мочарп внося запросъ зая­ вилъ, что министръ путей сообщенія при­ нялъ всѣ мѣры для спасенія жизни и иму­ щества жителей Гааба еще до наступленія опасности наводненія. Опасность эта впро­ чемъ уменьшается. Тиса заявляетъ, что онъ распорядился выдать необходимыя средства всѣмъ принужденнымъ переселиться вслѣд­ ствіе опасности наводненія. По офиціаль­ нымъ ^свѣдѣніямъ, ІО.ООО еомейетвъ безъ крова, три или четыре тысячи домовъ за­ топлены и частію разрушены. В А Ш И Н Г Т О Н Ъ , ІО января (2 9 де­ кабря). Сенатъ принялъ билль о замѣщеніи поста президента п вице-президента въ слу­ чаѣ если они умрутъ, подадутъ въ отстав­ ку или станутъ неспособны къ работѣ Билль опредѣляетъ, что въ подобномъ случаѣ дол­ жность президента или вице-президента ис­ правляетъ какой-либо членъ кабинета по старшинству должности, прежде другихъ статеъ-секретарь иностранныхъ дѣлъ. Если конгрессъ не собранъ и долженъ собраться не раньше 3 0 дней, то исправляющій дол­ жность президента долженъ созвать его въ двадцатидневный ерокъ. КОЛОМ БО, 10 января (2 9 декабря). Сюда прибылъ ‘А раби съ шестью другими сосланными. Г. НІепсъ сообщаетъ въ „N . W . Tagb- lati” пѣсколько выраженій, которыя ему удалось слышать отъ Гамбетты по поводу Бисмарка. Онъ увѣренъ, что покойный го­ товъ былъ вступить съ канцлеромъ въ пе­ реговоры, еслибъ ему не пришлось самому сдѣлать первый шагъ. Г ам бета, только что вернувшійся изъ Германіи сидѣлъ за обѣдомъ. Рѣчь зашла объ его свиданіи съ княземъ Бисмаркомъ: „ Д а , господа; это правда,— сказалъ Ганбетга:— я имѣлъ сви­ даніе съ княземъ Бисмаркомъ. Вы удивле­ ны? Н о я вамъ разскажу вее. Это было единственный разъ, и на самое короткое время, но, все-такй, свиданіе было. Я былъ тогда молодой человѣкъ, безъ имени и безъ значепія, а онъ уже извѣстный политикъ. Это было лѣтомъ 1 8 6 7 г., когда Луи Н а­ полеонъ вздумалъ организовать всемірную выставку, чтобъ замаскировать грозившее ему крушеніе. Императоры и короли были гостями въ Тюльери, гдѣ собралось видимо- невидимо самой блестящей публики въ зо­ лотыхъ мундирахъ, въ странныхъ костюмахъ и богатѣйшей одеждѣ. На всемірную вы­ ставку явились также прусскій король съ своимъ премьеромъ, графомъ Бисмаркомъ. Однажды вечеромъ, послѣ спектакля, я си­ дѣлъ къ однимъ другомъ… передъ кафе на площади Оперы. Здѣсь была неописанная давка; стояла сильная жара, страдали отъ жажды п стекались въ кафе. Я съ своимъ другомъ съ трудомъ пріютились у одного стола, и мы спросили себѣ пе кружкѣ ки­ вай ;ы болтали, и я забылъ на минуту о |евс’ маѣ. Когда я хватился его, я уже . ѵ‘ ‘ і а. своей кружки. В ъ ату минуту I ? іо д ъ ,. сидѣвшіе какъ разъ возлѣ і ін ли н удалились. Одинъ изъ иихъ И .1 сѣкъ громаднаго роста, другой ) м .’ кій и худенькій. Другъ сказалъ мнѣ, еіг 1 ьг Видишь этого рослаго господина! Э’.і- -Бк маркъ: онъ осушилъ твой стаканъ”. Съ тѣхъ норъ,— заключилъ Гамбетта свой разсказъ, —мнѣ пришлось имѣть не мало дѣлъ съ к / ііійямъ Бисмаркомъ; но это было мое един­ ственное свиданіе съ ш и ъ “ . Азныя И звѣстія . an Въ январьской книжкѣ журнала „Дѣт­ скій Отдыхъ” начнется печатаніемъ новое произведеніе извѣстной талантливой писа­ тельницы Евгеніи Туръ, подъ названіемъ „Мученики Колизея”. Судя по произведенію г-жи Туръ „Гимекія Катакомбы” сдѣлавше­ муся одною изъ наиболѣе любимыхъ и по­ лезныхъ книгъ въ отроческомъ возрастѣ, новый ея трудъ обѣщаетъ быть дорогимъ вкладомъ въ дѣтскую литературу. а» А . Скибпевскій сообщаетъ слѣдующій случай остраго галлюцинаторнаго помѣша­ тельства. 8 -го іюля 1 8 8 1 г. въ Глазов- евую лѣчебницу положенъ крестьянинъ, Ни­ колай Андреевъ, 30-ти лѣтъ, тѣлосложенія слабаго, съ плохою мускулатурою, еъ нич­ тожнымъ подкожнымъ жиромъ. Зимою онъ занимался возкою лѣса, весною— -гонкою илотовъ, лѣтомъ-же до сѣнокоса— вытаски­ ваніемъ мокраго лѣса на берега изъ рѣки Послѣдняя работа крайне тяжела, требуетъ много усилій, истощаетъ слабые организмы. Отъ постояннаго физическаго напряженія [больной такъ ослабѣлъ что подъ конецъ работы еле таскалъ ноги. 5-го іюля, вслѣд­ ствіе общаго недомоганія, весь девь проле­ жалъ въ постели, ночью не могъ уснуть отъ постоянныхъ галлюцинацій зрѣнія и слуха. Т акъ какъ больной уже совсѣмъ не могъ работать, то и рѣшился уѣхать въ [деревню 6 -го числа. Дорогою галлюцинаціи продолжали преслѣдовать больнаго: емуслы- іінался разговоръ хозяина, который ругалъ его, видѣлся самъ хозяинъ, требовавшій отъ I больнаго работы. Доха галлюцинаціи и ил­ люзіи еще болѣе усилились: хозяинъ лѣ­ зетъ на него съ кулакомъ, вслѣдствіе чего больной даетъ отпоръ — колотитъ свою жену (принимая ее за хозяина). Гал­ люцинаціи слуха стали еще рѣзче; постоян­ но разговариваетъ съ воображаемыми това- ріпцами-работниками, съ хозяиномъ. Приня­ тый въ лечебпицу, больной лежитъ еновой­ но на кровати, укутавшись подъ одѣяло, что-то бормоча себѣ подъ носъ; лишь по време- намънеожидапо вскакиваетъ прося больныхъ отогнать хозяина. Н а вопросы отвѣчаетъ одно: „хозяинъ здѣеь, требуетъ меня на ра­ боту,— я же дюже обезсилилъ; велите, го­ сподинъ докторъ, прогнать его”. Съ вечера больной спокойно заснулъ отъ данной дозы chloral h y d ra t’a. В ъ полночь палатный слу­ житель вдругъ неожиданно былъ разбуженъ стукомъ отворявшейся рамы; взглянувъ въ окно, онъ увидѣлъ нашего больнаго бѣжав- вшимъ но дорогѣ къ своей деревнѣ. Его насилу догнали; дорогой онъ ругался, про­ силъ спустить его, лѣзъ въ драку, прини­ мая служителя за хозяина. Утромъ разска­ залъ причину побѣга: „Проснулся я и елы- шу разговоръ хозяина съ работниками: „та­ щите его, хопіенника, ипіь, не хочитъ ра­ ботать,-— вотъ я ему дамъ встрепку”. Я испугался, скорѣе подъ одѣяло; немного погодя высунулъ голову, смотрю— хозяинъ идетъ ко мнѣ. Я бѣжать отъ него, онъ за мною,— догналъ меня”, 27-го іюля больной выписался совершенно здоровымъ. („Медиц. Об.*). an Извѣстный композиторъ „Марты”, Фло­ товъ, напечаталъ въ послѣднемъ выпускѣ „Deutsche Revue” воспоминанія изъ своей жизни. Между прочимъ, въ этихъ воспоми­ наніяхъ встрѣчается разказъ о вечерѣ у маркиза д ’Эетэиа въ П арижѣ. У маркиза, человѣка очень богатаго и извѣстнаго мно­ гими литературными трудами, Флотовъ встрѣ­ тилъ Ш опена и Ж оржъ Зандъ. Вотъ, что пишетъ о пей и ея отношеніяхъ къ Ш опе­ ну авторъ „воспоминаній”: Лакей доложилъ о комъ-то маркизу и тотъ поспѣшилъ изъ залы, но вскорѣ вернулоя съ дамой. Лакей громкимъ голосомъ возвѣстилъ: „Госпожа Ж оржъ Зандъ”. Всѣ поспѣшили къ ней на­ встрѣчу. Всякій хотѣлъ подойти к ъ ней пер­ вымъ, раскланяться съ нею или, по край­ ней мѣрѣ, взглянуть на нов. Знаменитая пи­ сательница привѣтливо улыбалась, обмѣни­ валась еъ знакомыми дружескимъ еловомъ или рукопожатіемъ. Шопену она также по­ дала руку. Когда всѣ заняли мѣста, я у- сѣлсн такъ, чтобы могъ наблюдать за нею. Она была уже немолода; и наружность ея, на мой взглядъ, не представляла ничего особеннаго. Н ачался концертъ; потомъ стали Просить Ш опена еъиграть одну изъ своихъ мазурокъ. Его друзья говорили, что онъ иг­ ралъ въ этотъ вечеръ лучше, чѣмъ когда- либо. Я его слышалъ въ первый разъ и былъ въ восторгѣ отъ его игры. Когда онъ кончилъ, наступилъ антрактъ. Тогда случи­ лось нѣчто невѣроятное для того времени: Ж оржъ Зандъ спросила сигару,— настоящую ‘сигару. Нужно знать Парижъ тридцатыхъ [годовъ, чтобы понять какое впечатлѣніе произ-. вели эти слова въ аристократическомъ домѣ маркиза д ’Эстэна. Молодежь въ то время не курила утромъ, если приходилось идти вечеромъ въ гости. Съ тѣхъ поръ правы перемѣнились. Сигара была принесена, дверь въ садъ отворена, и— началось своего ро^ да представленіе Накинувъ шаль и надѣвъ шляпу, танъ какъ было свѣжо, знаменитая иисателышца начала расхаживать взадъ и впередъ но саду, пуская клубы дома. Н а нее устремились сотни глазъ, но она нс об­ ращала па нихъ вниманія. Молодыя жен­ щины находили, что это очень оригинально; молодые мужчины были въ восторгѣ, а же­ натые заволновались, опасаясь дурнаго при­ мѣра для своихъ женъ. Но ничто не вѣч­ но подъ луною, и сигара Ж орж ъ Зандъ то­ же кончилась. Она бросила окурокъ и вер­ нулась къ обществу. Ш опена просили с ъ и г рать еще что-нибудь. Сначала онъ отказы­ вался, но, затѣмъ, объявилъ, что попытает­ ся исполнить импровизацію. Раздалось за­ ранѣе всеобщее браво. Онъ ужь сѣлъ за ро­ яль, но вдругъ опять поднялся съ мѣста и шепнулъ маркизу, что онъ можетъ черпать вдохновеніе только изъ глазъ знаменитой пи­ сательницы, желаетъ, чтобы она сидѣла про­ тивъ него. Ж оржъ Зандъ исполнила его просьбу и помѣстилась у противоположнаго конца рояля. Оба обмѣнялись долгихъ взгля­ домъ, іі импровизаторъ заигралъ. Осталь­ ные -смертные или „безсмертные” сидѣли или стояли кругомъ. Всѣ слушали еъ большимъ вниманіемъ. Съ того вечера прошло болѣе 4 0 лѣтъ, но я до еяхъ поръ помню им­ провизацію Ш опена, какъ будто вчера толь­ ко слышалъ ее. Когда онъ кончилъ, разда­ лись безконеченыя одобренія и восторжен­ ные возгласы; Ж оржъ Зандъ горячо пожа­ ла ему руку. Онъ отошелъ отъ рояля, ви­ димо, утомленный. Вскорѣ затѣмъ общества стало расходиться, н я ушелъ въ восторгѣ, что слышалъ знаменитаго Шопена н видѣлъ, какъ курить знаменитая французская писа­ тельница. Б иржевыя свѣдѣнія . Телеграммы о фзнцозыхь и товарныхъ курсахъ. Ош іМсждунароРч.тіглеір. л«еммси>«а” С.-Петербургъ, 31 декабри 1802 года Цѣна nojjiiMHepiajy . . . . 8 р. 35 к. „ гульдену . …………………………… — 8 5 ½ „ Вексельный курсъ на 3 кѣ- сяца на Лондонъ …. 23s/, пснс. Вексельный курсъ на 3 мѣ­ сяца на Гамбургъ . . . . 201 ‘/а Вексельный курсъ на 3 мѣ­ сяца на Парижъ …. 348 сапт. й’А °/о Р е н т а ……………………………. 98’/, % І-В внутр. заемъ съ вынгр. . . 2208/ , р. В ’8 „ в , „ . . 2 0 8 •/, р. 5°/» баик. бііл 1 выпуска . . 94’/, «/, 5% * о 2 „ . . 9 0 ‘/, % 5°/о г . 3 „ . . 9 0 % % й% . „ 4 . . 90% «/» Ь°/. » , « , • • 9 0 % % Восточный заемъ 1-го выиѵсяа . 88% % „ . 2-го . 88’/, «/, n п 3-го „ . 88% % Звк. 1 . ласты С.-петерб. обіц. взавмн. пся, кр. , . . . 131 руб. „ „ херсон. зонел, баи. 90 „ » „ Харьков. „ „ 92 „ О » ао-’Т» „ „ 9 О3/ , „ » » исс«- » » »4% „ „ бесараб.-тавр. „ 91% „ Акціи г»вт. бан. рѵс. пои. кр. 4G up. Облиг. с.-петер. гор. кр. общ. 83’/, „ москов. „ „ „ 84 Акціи харнг. зо.»і. баи. . . . 2С5 ир. » колт. „ „ . . . 325 „ гл. об. р. as. д. . . . 254% 1; Рыбинск. Болговской . . 59’/, * с -вет. стр. общ. . . 228 іік . Вексел. курсъ взъ Парижа на С.-1Іетер ……………………………………… 246 фр. Век-ел. курсъ изъ Берлина на С.-Петер. на 3 мѣс. . . . 196— 20 м. Вексел курсъ изъ Берлина на С -ІІет.р, на 2 мѣс. . . . 197— 60 ,, Русскіе кр. бнл. въ Берлинѣ. . 198—90 „ Настроеніе денежнаго рыята крѣпче. С правоч ньш С вѣдѣнія . Оперный театръ. В субботу, 1-го динара, данъ будетъ боль­ шой вокально-музыиалышй и хореографическій вечеръ съ живыми картші&Уіі, при участіи ар­ тистовъ, хора, оркестра и балета русской опе­ ры въ 4-хъ отдѣленіяхъ. Въ воскресенье, 2-го января, дана буд. опера, „Ф а у с Т Ъ “ . Участвующіе: Г-жи Силина, Рафаэль-Махвндъ; гг. Медвѣдевъ, Каминскы, Маха ловъ и др. Въ понедѣльникъ, 3 -го января, бенефисъ Л\. Э. І’афавль-Мнхвнцъ. ЛЕЧЕБНИЦА. Харьк Мед. общ. (На Шлепкой у., вс:мі Сн- нагогы). Пріемъ больпыхъ сжеді евно отъ S до 9 ч. іи и. Прі внтіе телячьей лимфы въ вссвресеяьв и четверіъ отъ 12 до 1 ч. дня. Метеорологическія наблюденія, еооиц. мвткородог. дчлвічитог. Х а и к о з с к з г о j r e s E e j c z i e r a . »а • ® с. ” . s f o о о О $7 . dgjJap,. • к я 7» —і о* р о н . j * «а я ’ * м PC « 5 1 я ^ …. “ = £ ё J Дек. 30 1 X – 743,8 – 24,3 — СЗ, О га. — 9 * 746.6 -2 1 ,3 — ; гзз 31 7 у. 749,4 — 20,6 ; — , Ю. Морс-з Редакторъ АНДРЬ’ЕБ’} ,тътштт. АГЕНТСТВО настоящихъ заграничныхъ ш ш лілніт, пр’і складѣ Я, А. Опаталека, бъ г. сумахъ. А Д Р Е С О В А Т Ь С Я : О ГХ А Т А Л В К Ъ – С У М Ь>1. (» 30 – 18 } 8 « – I – Агентъ Я. А. Опаталекъ. Д – Ь Т О К А Я Т Т Т К О Л А jiL J I . ^Д р у ж к о в о й , Сумская ул. и Инструментальный иер , д’ Лертпера. Ш кола снабжена всѣми нуж­ ными наглядными пособіями. (» 1 ») 12 ,8‘— 1 – В н о в ь – о т к р ь і т а , к о м я і р ч м к а і і гоотякяюи” еь і. Харьковѣ, на углу Армянскаго и Костюрии. персул., въ д. Ерасоаыхъ. Гостинница имѣетъ 14 удобныхъ номеровъ, прнлпчно-меблпрованпыхъ, которые будутъ от­ даваться гг. пріѣзжающимъ по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Ресторанъ гостинницы имѣетъ хорошо – устроенную нухню. Провизія самая сві.жая и лучшаго достоинства. Буфетъ снабженъ винами и водками лучшихъ фирмъ. Содержатель гостинницы, принявъ заправило доставлять своимъ посѣтителямъ возможно болѣе удобствъ, и назначивъ ва всѣ продукты возможио-дешезыа цѣпы, льститъ себя надеж­ дой, что почтеннѣйшая публика не оставитъ его своимъ посѣщеніемъ. Обѣды отъ 12 до 6 час. дня, по-мѣсячно: изъ 2 блюдъ— 9 р., ивъ 3-хъ— 12 р. Отдѣльные обѣды изъ 2-хъ блюдъ— 35 к., изъ 3 х і- 50 к. (No29) 10 3 — 1 1 (бѣжала молодая собака, бѣлая, съ желтыми пятнами, уши желтаго цвѣта, кличка П ал ьм а. Доставившій получитъ I вознагражденіе. Садъ Т и н о л и . (ш )#8-і ХКІарьков. 2 гильдіи купецъ Николай Степановичъ Букшнъ объявляетъ, что выданный ему Г-мъ Начальн. Харьк. губ. паспортъ на одинъ годъ, имъ утерянъ, который счит. недѣйс гв. ____________________________________________________________________ __________________(»19) 7 3 -1 БАЛАНСЪ ” Ш’ЫІІІІШЙ АЩіІИІРІІіШ ВіІІіШІІІІ ІІ 0 Ш 0 ІІІІІ ІІІЕРі/ТііІО. На 1-е Января 1883 года. т/1 е (і е х гі . . Р.. К. р ч Е т -ь кассьг 1 ) Наличными деньгами . . . . . 1 6 4 6 2 3 2) Н а текущемъ счету въ банкѣ . . . 4 0 0 0 0 0 3) Член. взн. въ Общ. Взаим. Ііред. . . . 1 0 0 0 р чЕ тт» д о л г о в ъ : }) П одъ наличную шерсть …. 1 1 0 1 4 5 5 6 2) П одъ обязательства . . … . . . 8 5 6 7 8 0 0 3) П о счетамъ разныхъ лѣтъ . . . . 1 4 6 3 6 5 8 7 3/< р ч в т ъ с о бс тв ен н о ст и : 1) Н едвижимой ………………………………………….. 3 9 3 0 6 1 1 V , 2) Движимой . . . . . 1 0 1 5 0 50 */. С ч е т ъ , / иой ки : 1 ) Наличными деньгами . . . . 2 6 5 3 2) Матерьялами . . . . . . 1 5 6 9 00 3 9 8 8 9 7 8 1 * /, К р е д и т ъ , Р . К. р ч Е т -ъ к а п и та ло въ .: 1) Основной . . . . . . 3 0 0 0 0 1 66 2) Запасный . . . . . . 4 2 2 3 4 9 */2 3) Кондратьевская премія …. 1 0 0 0 0 0 р ч Е г ѵ . д о л г о в ъ ,: р) Долгъ Государств. Банку . . . 8 7 6 0 1 41 2) Нерозданный дивидендъ . . . . 4 5 1 2 0 0 3) Невыплачено за акціи, вышедшія въ ти­ ражъ погашенія . . . . . 4 5 7 12 4) Разныхъ счетовъ . . . . . 4 0 0 0 0 6) Чистой ярібы.ти . . . . . 7 0 2 13 3 9 8 8 9 7 8 1 ‘/ , Примѣчаніе: К ъ 1-иу Января 1 8 3 3 года въ складахъ Компаніи находится на конкисіи и храненіи ненанской шерсти фабрично-мытой 1 5 4 5 пуд. 2 ф. и перегонной 5 9 9 4 п. Предсѣдатель Правленія ,7. Илляшевичъ. Директоры Мих. Война. А. Шидокирскій. (»19,24, 2 В, зо, 18) 11 . Бухгалтеръ Ф. Вранооскій Ж елаютъ имѣть репетитора, студента,; за столъ и к артиру къ ученику 1 го класса гимназіи, обратиться домъ Су­ дакова X 2 3 противъ реальнаго учи­ лища. (»5) 9. П ри сл уга требуется не молодыхъ лѣтъ, трез- 11 имя и благонамѣренныя: лакей и кухарки. Содерлсаніе приличное Спросить въ казначействѣ Лабннскаго, бевъ рекомендаціи не являться. _ ________________________________ (*2) 13 4- 1— П ерчаткн тен лы ялобы кновеіш ы ям уж скіян -дамскія получены изъ за границы съновшш ма­ шинками лучшаго качества а также и жерсе разныхъ размѣровъ, гарусъ берлинской въ 4 п 8 нитокъ по 3 р. глицериновое мыло на­ стоящее пульса 1 р. 8 0 к.дю жена, торгов­ цамъ дѣлается уступка, тутъ-же принима­ ются заказы и передѣлка дамскихъ шляпъ фаты, цвѣты и головные уборы въ.маг. дамс. рукод. А. Н . Золотаревой въ Пассажѣ X 1 8 — 2 0 около зеркала. Цѣны самыя добро- совѣствыя и безъ запроса дешевле деше­ выхъ распродажъ въ Пассажѣ. (S 15) 3 2—1 Л ѣсной складъ Г. И. Малцкаго переведенъ содвора Андроповой, на Воскр. площ. въ дворъ Гребіішциковаіе 2 пр. Нетеч моста, тамъ- же иродаются дрова 1-й сортъ по 30 руб. саж. ___ _ _ ____ _ ________ (» 3) 4 3-1 p o ijiB городсвія, медвѣжій фартукъ дешево продается п.ш отдается на прокатъ Конная ч. домъ Бермана К 12. (»2) 5 «—1 —— іштііа для ф ш ииіш . соч. ]Т . р р п о в о д а : о , исполняемая харьковскими оркест­ рами, напечатана 2 мъ изданіемъ и продастся въ музык. магаз. И. Оль- вейера. Цѣна 40 к. (»9) 8970 2 — 2 — Съ разрѣшенія начальства рекомендуется |{ \\ \ Р ] і{ Р \ со всѣми необходимѣйшими удобствами для гим­ назію говъ и приготовляющихся во всѣ учеб­ ныя заведенія. Цѣна умѣренн а. Методъ обу­ ченія экспериментальный: индукція, синтезъ, наглядность, изобразите т.ность; тамъ-же нрн- нішается мѣтка бѣлья но умѣреннымъ цѣнамъ. ОоляшіковскШ нереул. домъ Ій 6, вк. Лі 2. Пріемъ отъ 8 — 11 утра и отъ 4 — 6 ч. но- полудик. (ЛіІЗ) 8994 3 – 2 — Е а ярмароку отдается комната со сто­ ломъ, чаемъ на мѣсяцъ, можно и по суточно на Рыбной улицѣ домъ Об­ щества Прикащиковъ. (*4) 8980 J —2j- Д ЕШЕВО ПРОД. ШУБА воя. цѣн. и брю­ ки черн. нов. (Москалев.), Мончная ул. д. Ульянова і» 18. (J>£2) 8964 „2“— 2 Г І Т Ш а Я Р Т б і Т выѣжеяная лошадь І 1 р і ‘ Д б П П е / І и сани подержанн. Петерб. работы. Больш ая Москаловская ул. домъ J6 6-й; спросить о цѣнѣ кучера Федора. (»5) 9002 2-2 “Ѵ тО Т И П П І мною кожаный ѵ 1С/£ІЛХЗ£» черный коше- л е к ъ вмѣстѣ съ деньгами (рублей двадцать) и роспискою. Нашедшаго прошу доставить на Кузнечную ул. д. Коняева Л? 27, кв. No 4, за что получитъ приличное вознагражденіе. _______________________________(»8) 9і-07 4- 2 Гі ¢1 Rji “L продается съ садомъ, на двѣ r k — **• Ы улицы. Кентская, J6 34. __ (»2) 8790 ,4‘—3 — ТГа окта на ярмарку отдает ѵА.(ламХа> ед П0 Рыбной улицѣ въ домѣ Троицкой церкви; спросить въ конторѣ И. Гиринскаго, Рыбная ул . No 20. (»5)8907 3—3 / ^ О х Ѵ Г Ъ продается на Рыбномъ базарѣ Л: 12; о цѣпѣ уз­ нать на Старо-Москов., домъ .1¾ 30. _______ __ _________________(»3)8908 6—3 Правленіе Норонежскаго Городгйаю Общественнаго Банка, по постановле- пію своему 13 Декабря сего 1882 года состоявшемуся, назначило въ присутствіи своемъ торги 14 Марта 4 883 года, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на продажу при­ надлежащаго Воронежскому мѣщанину Прокофію Иванову Кудрову въ городѣ Воронежѣ, Московской части, 43 квартала подъ No ш|520 каменнаго двухъ-этажнаго дома съ двумя фли­ гелями, надворнымъ строеніемъ и дворовымъ усадебнымъ мѣстомъ въ 1010, 5 квад. саж. за неплатежъ процентовъ и части капитала, на погашеніе, какъ недоимки, такъ и капиталь­ наго долга н согласно 104 и 118 ст. Уст. о Город. Баші. штрафа, сколько будетъ при­ читаться но день продажи имѣнія, съ переводомъ капитальнаго долга съ суммѣ 54()0 руб. на покупщика, для платежа но срокамъ, въ теченіи четырехъ лѣтъ по 180и р. въ годъ, Ѵь причитающимися п о расчету процентами. Имѣніе эго оцѣнено ігь 8 0 0 0 р. и съ этой суммы начнется торгъ. Но сему желающіе купить сказанное имѣніе, могутъ явиться въ Правленіе Банка гл. н.іеначеиное для торговъ число; торгъ и пе­ реторжка будутъ начинаться съ 11 ч. утра и продолжаться до 2 ч. по полудня, относящіяся же до сей цродаж : бумаги, могутъ быть -разсматриваемы въ канцелярія Банка ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней. (» 45 – 3 . 1 ) ¢019 3 – 1 Харьковъ. Печатано въ Типографіи Губернскаго Правленія. 110 ПРИМѢРУ ПРОШЛАГО ГОДА с ъ 5 2 Q т о Д е к а б р я 1 8 8 2 г о д а ТОРГОВЫЙ домъ ТПаесаж’Ок» 2Т.І-ЙТ Г У Б Е Н К О , (Пассажъ » » ‘2 Г)~ НАЗІІАЧИЛ’Ь ДѢЙСТВИТЕЛЬНО Д Е Ш Е В У Ю П Р О Д А Ж У п ш и в і ш , ш ш ш іі і ш ш . товаровъ . Ц – Ь Н Ы 3 E S I£ A 3 a:S b З А П Р О С А , продаж а на наличныя д ен ьги . ________________________________________________ ___________ (»30—18) 8991 2 -2 – -_ ПРИПАЮ жито для перемола и гречиху для рушки на крупу по сход­ ной цѣііѣ, – за Нетечыо, домъ Кч 41-й, спросить у НИКИТЫ ГРИТЧИНА. (»24) 9008 3—2 – ПРАВЛЕНІЕ общ ества Курско-Харьково-Ааокекой жел. дор. симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что спеціальные тари­ фы, поименованные въ статьяхъ; 142, 200, 202, 21(5 и 254 перечня спеціальныхъ тарифовъ и дополненій кь клас­ сификаціи изданія 1875 года, дѣйствующихъ на Курско- Харьково-Азов. жел. дор. вънастоящ. 1882 г. и устаповлен- пые на срокъ по 1 Января 1883 года, будутъ продолжены по 1—е Іюля 1883 года. (» 29 ) 8957 з —2 ПРАВЛЕНІЕ ВЫСОЧАЙНІЕ-утвержденнаго Веприкскаго Промышленнаго и Торговаго на паяхъ Товарищества приглашаетъ гг. владѣль­ цевъ паевъ сего Товарищества на экстренное собраніе имѣющее быть въ городѣ Сумахъ восемыіадцатого Января 1883 года въ шесть часовъ вечера въ квартирѣ Адольфа Веніаминовича Лоретца въ домѣ Чугуевцева по дѣлу на вы­ дачу директору-распорядителю довѣренности на окончаніе спор­ наго процесса съ Книшовекимъ Обществомъ о землѣ въ уро­ чищѣ ,,Гребельне“ . Директоръ-распорядитель Ю. Конрада. (»?0—18) 8948 3 3 ПРАВЛЕНІЕ |З т О Р А Г О ^ О С С І Й С К А Г О р Т Р А Х О В А Г О О Т Ъ О Г Н Я р Б Щ Е С Т В А , гч р е ж д . въ 1835 году, честь имѣетъ пзв Ьстить гг. страховаталей, что по случаю от­ каза отъ Гл. Агентства въ Харьковѣ г. О. Баіора, оно по его предложеньи, утвердило главнымъ агентомъ, директора Харьков­ скаго газоваго завода г-на Петра Федоровича Ш ш ш кіі . Контора Агентства: – (V’i|,j 8009 — ^ и к о л э е ѳ с ц а л п л о щ , д о м ъ р е л ь Ф е р и х а . _ u _ 15_ ШТЕЛЬ ГИМНАЗІИ ковъ сред. учебп. заведеній съ репетиціею уро- ков ‘ і . Приготовляетъ также къ экзамену. Опро­ сить: Канарская ул. к 20, вв. Л- 2. ________________ (»4) 8822 8 – 4 – 0 , кон. X. Реальн. У. желаетъ давать урони, й Г полетъ въ отъѣздъ и нриготовз. для пріоб- рѣтеиія нрава отбывать воинскую повин­ ность по 2-му п 3-му разряду. Цово-маю- Сумская, *. Масловича Л* 23. (.»4)8495 ^5“—5— Н а ярмарку отдается сухая теплая ком­ ната съ самоваромъ и столомъ; можно и цо-мѣснчно,Театр. площ. д. X 4, кв. J 6 1 . (»3) 8993 ,3‘—2 – О т л а е т с я помѣщеніе подъ ресторацію, U I Д а о | o n на рыбцомъ базарѣ домъ Де- ревяпкпной. (J»2) 8959 3— 3 ОтЛЯЮТСЯ дв^ кваРти 1 ы. одна изъ 5-ти V» I Д Ш и I l/П комиатъ въ нижа, этажѣ со службами, вторая во флигелѣ съ 3-хъ коми, со службами, въ д. Гребеныцикова Лі 6 на Воскр. пл. ___________ _ ________________ (»3) 8960 3 -3 Т Г й Т А П Л СУХІ!І 1 ‘ Г° С0Р Т а ДУ- 7 8 ІИШгІ, бовыя, продаются съ – 11 ‘ доставкою на-домъ— 30 рублей сажень въ складѣ 11о- луехтова, противъ дивнаго завода Корытина, въ домѣ Котлярова. _ _________________ _ __________ (»7)8956 5—3 Е .I ill I | И рысистой породы продіютсл {I ѵ Ш 1 Д іі въ дворѣ Колокольцовой на § !| Екатервнослав. улицѣ; спросить кучера Феофана. (No3) 8971 3 – 3— К учерскіе кафтаны, теплыя ш а п к и , копровыя попоны теплыя для покрыванья лошадей, сѣти — получены въ шорномъ магазинѣ О ачев а па Николаевской площ. (» 5 ) 8974 з_ д . О ТДАЮТСЯ три сухія и теплыя комнаты со службами. Конторская ул. д. И 44. (»2)8933 3 -3 —1 П п п л я в т е д ва Конторской н 11 jj U Д £1С I Ы І Дмитріевской ДОМѢ Грвгоросуло изъ 10§ приносимаго дохода съ пе- р вод. долги банку и съ разсроч. платежа вла­ дѣльцу цоловнны остальной суммы. ________________ (»4) 8693 ,4‘—4— Р О Д А 10 Т С Л дамскія вещи: шубка на лисьемъ мѣху, куньи иорстники, муфты и нроч. Ви­ дѣть мощно отъ 9 до 2 час. дня; спросить1 хозяйку дома: Савельев­ с к ій пср.Ц ДОМЪ 9. (»6) 8903 6—4 — 0 ТДАЮ ТС ч л наемъ двѣ большія меб лированн Чцаіы съпарад. ходомъ, ” вблизи Опорнаго театра; объ ледпві- яхъ можно узнать на Яршсда’ Аі’лянцевой, въ кварт. Алф Л п м , и большой садъ нрод» М ‘-‘Іп D „ вмѣстѣ, тамъ-же квау Черноглазое, ул. No 9. (No2) 8,873 П РОДАЮ ТСЯ фаэтонъ, четыре л ди, упряжь, на Конной улипѣ, ді Платонова X 41-й; енроеить кучер йвтра. (»4) 8855 0 – 6 — Н а Университетской улицѣ нъ д. Обо- ленцова X 2 7 отдается въ аренду дворъ со складами, съ флигелемъ, въ которояъ находится 10 номеровъ; о цѣнѣ узнать тамъ-же, въ кварт. Фесенкова. ____ _ ________________ (»5)89 0 6 -0 Г’) родается въ 8 вер. отъ Харькова и въ 3-хъ j . j . вер. отъ Кургж. мояост. хворост. лѣсъ, ьъ колнч. 140 дес. н сверхъ того 10 дес. сѣпокоса Вьлѣсу нах. небол. прудъ и дачи, домъ о 4 кон. О цѣнѣ можно узн. на Конт. у. въ д.ДІ ІЗ у хоз. дома. (»4)87.3 10—7— П п . п л э е т і ‘а домъ въ 32 ком“нт“ съ ІІридаСІЬП флигелемъ н всѣмн служ­ бами на Дѣвичьей улицѣ No 4 н мѣсто на Кули­ ковской ул., съ перевод. долга банк,. Объ ус­ ловіяхъ продажи узнать во флигелѣ. (»4)8719 10 -8 — Р ояли и иіаниио въ бол. выборѣ продажа но деш. цѣн. Конная у л. д. Бермана X 1 2 . _______________________ (» 2) 8398 10—8 —– О п г я ц г . “РСЬ съ Ь м-‘: валами, тамъ-же U p l Ш1 D црод. рояли и форгочьлны. Ека- гснослав. ул. д. Додукалова No 8 . __________________________ (»2)8618 10—8 — О Т Ъ 2 Р У Б Л . ЗА 1 2 К А Р Т О Ч . ВЪ ФОТОГРАФІИ М . О н ч и н і ш і г о и а , на Еіитеринос.і. ул. домъ Машелъ. .»5) 8500 ю-9— егдьяаккі чаі—мі.’ ігпи Г.г г ядамавааижмтаа ѵаьажіі-.гіа&ршазт д металлическія издѣлія В. Дорфа въ Харь- ноѳ/ъ. Нинолаѳв. площ. д. НулипОва, ь ІІ пРот’ Дво ян. Собранія. Кровати, мат­ рацы, умывальники, пыяков. и желѣзныя «айны сънагрѣват.пбезъ оныхъ, переноса, ватер- к юзоты и устройство таковыхъ на мѣстѣ, ведра, іахаикн, кувшины,мороженицы,маслобойки, поля* валышцы, оконныя п иечн. вентиля горы, судна, уілецо. ки, совки и пр. ме гал. изд., а также пріів. зак. и шіч. изъ жел., мѣди, свішця, циика и Ш ) 8120 ,12*— 1 0 – U . Д одх»т. а з гду Тюремной в Чеботарской улицъ, близь вокзала — продаются и отдаются въ наемъ подъ складъ ;ѣса и угля дво­ ровыя мѣста; о цѣнѣ узнать па Благо- оііідеп. ул. въд. КузиецоваЛНб, въ кв. Лебедева. (Лв4.) 7510 ,20*— 13 —