Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1
Дата випуску:
01.01.1882
Дата завантаження:
20.01.2022
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Пятница, 1-го АРЬКОВСКІЯ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Января 1882 годі момости. ОТЪ РЕДАКЦІИ. Ш І-іі а) Въ конторѣ редакціи въ г. Харьковѣ, близь Павловской площади, въ Конномъ переулкѣ, въ домѣ Общества Взаимнаго Кредита Прикащнковъ, и б) въ квартирахъ гг. исправииковъ и становыхъ приставовъ Харьковской губерніи. На годъ. На у 2 года. На 3 мѣсяца. На 1 мѣсяцъ. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Безъ доставки и пересылки …. 7 р. 50 к. 4 руб. 3 р. — к. 1 р. 20 к. ———————- Съ доставкою на д о м ъ …………………………. 8 „ — „ 5 — 3 „ 50 „ 1 „ 40 „ ——-—— — пересылкою …………………………………….. 9 „ — „ G — 4 „ — „ 1 „ 50 „ Цѣна отдѣльному нумеру въ конторѣ редакціи 5 коп. Плата за частныя объявленія, почитаемыя корпусомъ, взимается но таксѣ (которая вывѣшена въ кои юрѣ редакціи) за мѣсто, занимаемое объявленіемъ. Объявленія и подписка принимаются ежедневно, въ дни выхода газеты, отъ 9 До 2 часовъ дня. Статьи и корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія въ Харьковскігхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, долины быть: а) под­ писаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса; б) въ корреспонденціи не должны быть влагаемы письма; в) при первой посылкѣ статьи, авторъ долженъ обозначить условія, на какихъ онъ желаетъ печатать свои статьи; разсчотъ съ авторами производится въ концѣ слѣдующаго мѣсяца за истекшій мѣсяцъ; г) статьи, присланныя безъ обозначенія условій, признаются безплатными и посту­ паютъ въ полное распоряженіе редакціи; д) статьи, признанныя неудобными къ печати, не возвращаются,— сами авторы благово­ лить присылать за ними; е) непринятыя въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ статьи подлежатъ уничтоженію; ж) принятыя для напечатанія статьи, въ случаѣ надобпостн, подлежатъ сокращенію и з) авторъ статьи, при заявленіи о томъ, можетъ получить 10 отдѣльныхъ оттисковъ съ каждой напечатанной его статьи. Личныя объясненія съ редакціей ежедневно отъ 12 до 2 часовъ дня. Редакція помѣщается въ Конномъ переулкѣ, въ домѣ Общества Взаимнаго Кредита Прпкащнковъ. ІІо случаю Новаго года, слѣдующій No Харьк. Вѣд. выйдетъ въ воскресенье, 3 января. О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А „ш к и п р и ВІШ І“. П А 18 82 Г О Д Ъ . Въ 1882 году «Харьковскія Губ. Вѣдомости» будутъ выходить въ томъ-же форматѣ и въ тѣ-же сроки, какъ и въ настоя­ щемъ году. Редакціею прішяг гы мѣры для пополненія содержа­ нія отдѣловъ «В ѣломлллеи», преимущественно мѣстнаго; увели­ чено татже гудетъ число непосредственныхъ телеграммъ. Под­ писная гдЬна, объявленная въ заголовкѣ каждаго j Y , остается въ будущемъ году безъ измѣненія. І С Т Ь ОФИЦІАЛЬНАЯ. д ѣ й с т в ія П р а в и т е л ь с т в а ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. /кгзомъ Правительствующаго Сената, отъ 7 габря 1881 г. за Лг 152, переименованъ , си­ дящій въ штатѣ чиновниковъ канцеляріи харі.- «скаго губернатора, отставной норучикъ Илья Іочо ло есн ій —въ губернскіе секретари по праву оснитанія, полученнаго имъ во 2-мъ военномъ овстантиновскомъ училищѣ. іо резолюціи г. начальника губерніи, сосго- ейся 80 декабря 1881 г., уволены : состоя- при губернаторѣ младшішъ чиновникомъ ■ъ порученій сверхъ штата, титулярный со- ь Петръ Акининъ и состоящій въ штатѣ жовъ канцеляріи губернатора, губернскій >ь Иванъ Сем ихат овъ —отъ службы въ , согласно ихъ прошеніямъ. д.іцинскимъ департаментомъ 8 минувшаго джабря назначенъ лекарь Викентій Нрѳтѳчноѳ- н ій —бѣлопольскимъ городовымъ врачемъ. По судебном у онругу. По постановленію прокурора харьковскаго ок­ ружнаго суда, состоявшемуся 28 декабря 1881 года, утвержденъ и. д. секретаря при прокуро­ рѣ харьковскаго окружнаго суда, кандидатъ на удебныя должности, коллежскій секретарь /о- щнъ —въ настоящей должности. ЖУРНАЛЫ I. Чалновсной городской думы. З а с ѣ д а н іе 17-го ноября 1881 года. Въ засѣданіе прибыли городской голова Я. В. чровицкій и 24 гласныхъ. Предметы совѣщаній: • ѵ !-гладу юродскаго головы о назна­ чено 16 ст. гор. нолож., времени на tl .ле Избирательныхъ собраній, какъ въ на- « 5 >ящемъ году для выбора гласныхъ думы на »ѣдующее третье четырехлѣтіе, такъ н на бу­ дущее время, въ виду того, что такого опре­ дѣленія дума не постановляла при послѣднихъ орахъ гласныхъ .на истекающее второе че- дѣтіе,— опредѣлено: 1) время на созваніе іьныхъ собраній въ настоящемъ году ь *.5, 26 и 27 числа текущаго ноября . на будущее время собранія эти еозы- ‘’орой половинѣ ноября мѣсяца выбор- Ч, и 2) способъ распуб.шкованія сші – .збиратеіеіі установить на будущее вренл такой самый, какой существуетъ въ настоя­ щее время, т. е. выставка особыхъ объяв­ леній мѣщанскому старостѣ и волостному прав­ ленію, для оглашенія ихъ между мѣщанами и крестьянами, живущими въ городѣ на ихъ обще­ ственныхъ сходахъ. Избирательныя собранія въ 1881 году назначить: 25 ноября—для 1-го раз­ ряда, 26—для 2 разряда и 27—для 3 разря­ да, очень выставить особыя объявленія выіуб- личныхъ мѣстахъ города. И. В олчансной городской думы. З а с ѣ д а н іе 2 3 ноября 1881 года. Въ засѣданіе прибыли городскои голова В. И. Поновъ и 16 гласныхъ. Предметы совѣщаній: 1. По разсмотрѣніи доложенныхъ унравою из­ бирательныхъ списковъ на 4-хлѣтіе съ 1882 года,— постановлено: доложенные списки утвер­ дить и опубликовать посредствомъ напечатанія ихъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ поручить управѣ выставить но городу на видныхъ мѣстахъ объявленія о томъ, что жела­ ющіе повѣрить свои права на участіе въ город­ скихъ избирательныхъ собраніяхъ могутъ обра­ щаться за справками въ городскую управу. 2. По докладѣ смѣтъ доходовъ н расходовъ ио г. Волчанску на 1882 годъ,— постановлено: доложенную смѣту, вмѣстѣ съ приложеніями, передать на разсмотрѣніе и заключеніе ревизі­ онной комшіеш. 3. О питейныхъ заведеніяхъ но г. Волчанску на будущій 1882 годъ, — постановленіе не пе­ чатается за передачею на обсужденіе губ. по гор. дѣламъ присутствія. 4. По заявленію учителя юродскаго приход­ скаго училища Стрижакова о назначеніи ему квартирныхъ денегъ, — постановлено’. передать заявленіе Стрижакова на заключеніе въ реви­ зіонную коммисію и затѣмъ, при разсмотрѣніи городскихъ смѣтъ на будущій годъ, доложить объ этомъ думѣ. В ы зо въ н а с л ѣ д н и к о в ъ . 1. Мировой судья Лебединскаго судебно-мп- роваго округа 3 уч. вызываетъ наслѣдниковъ священника Ивана Ивановича Чумакова предъ­ явить по подсудности нрава свои на оставшееся по немъ недвижимое имущество, находящееся Ле­ бединскаго уѣзда, въ селеніи Буймерѣ, п заклю­ чающееся въ усадебномъ мѣстѣ, съ находящими­ ся на ономъ домѣ и другими постройками, мѣ­ рою одна десятина, и движимое, заключающееся Б Ш Б Д Н Б В Н О Е И З Д А Н І Е . въ капиталѣ 2004 руб., хранящемся въ харьков­ скомъ государственномъ банкѣ по разсчетпой книжкѣ за Лз 3472, въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд.— 1 2. Сумской мировой судья 5 уч. вызываетъ наслѣдниковъ къ имѣнію умершей вдовы капн- ! тана Марфы Ивановны Титовой, для предъявле­ нія по подсудности нравъ своихъ на наслѣдство. Имѣніе состоитъ сумскаго уѣзда, павловской во­ лости, роздѣ села Искрпсковщпны, въ хут. Сер­ гіевскомъ, заключается въ одной десятинѣ фрук­ товаго сада, съ усадебной землей, разными па оной постройками и движимостію, а также въ 3-хъ десятинахъ иахатной земли близь хут. Сер- гіевска, въ урочищѣ Хутовщина; въ срокъ, уста­ новленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гр.— 1 Н есост оят ельност и. 1. 1880 года іюня 26 дня, по опредѣленію харьковскаго окружнаго суда, купецъ Иванъ Ильичъ Журавлевъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, вслѣдствіе чего присутственныя мѣ­ ста и пачальства благоволятъ: 1) наложить за­ прещеніе на недвижимое имѣніе должника и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ вѣ­ домствѣ находится, и 2) сообщить въ харьков­ скій окружный судъ о своихъ требованіяхъ на несостоятельномъ должникѣ или о суммахъ, слѣ­ дующихъ ему отъ оныхъ мѣстъ и начальствъ. Частныя-же лица имѣютъ объявить окружному суду: І) о долговыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельномъ и о суммахъ, ему должныхъ, хотя-бы по тѣмъ и други мі, сроки къ платежу еще не наступили; 2) объ имѣніяхъ несостоятель­ наго, находящихся у нихъ на сохраненіи или закладѣ и обратно объ имуществѣ, отданномъ несостоятельному на сохраненіе или подъ за­ кладъ. Объявленіе сіе должно быть учинено въ четырехмѣсячіщй срокъ, считая со дня припе- чатанія послѣдней о семъ публикаціи въ сенат­ скихъ объявле иіяхъ. — 1 2. Изюмскій окружный судъ объявляетъ, что по опредѣленію онаго, состоявшемуся 12 ноября 1881 года, коллежскій регистраторъ Дмитрій ІІІрамченко признанъ несостоятельнымъ’доллгпп- комъ; вслѣдствіе сего правительственныя уста­ новленія н должностныя лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижимое имѣніе должника и арестъ на движимое, если таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщить въ окружный судъ о своихъ требованіяхъ на несо­ стоятельнаго должника или о суммахъ, слѣдую­ щихъ нмъ отъ сихъ установленій и должност­ ныхъ лицъ. Частныя-же лица имѣютъ объявить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ на несо­ стоятельнаго и о суммахъ, имъ до.іжныхъ, хотя бы тѣхъ и другихъ сроки къ платежу еще не наступили, и б) объ имѣніи несостоятельнаго Шрамченко, находящагося у него, Шрамченко, на сохраненіи или въ закладѣ и обратно объ имуществѣ, отданномъ на сохраненіе пли йодъ закладъ. Объявленіе это должно быть учинено въ четырехмѣсячный срокъ считая со дня прнпечата- еія послѣдней публикаціи въ сенатскихъ объяв­ леніяхъ.— 1 Отъ предводит еля дворянст ва а хт ы рскаго у ѣ з д а . Въ 1882 году имѣютъ быть произведены вы­ боры въ должности мировыхъ судей но ахтыр- скому судебно-мировому округу на трехлѣтіе съ 1882— 1885 годъ. Почему предводитель дворян­ ства ахтырскаго уѣзда простъ тѣхъ изъ мѣст­ ныхъ жителей города Ахтырки и уѣзда онаго, которые, па основаніи 19—22 ст. учр. судеб. уст. 20 ноября 1864 г., имѣютъ право на из­ браніе въ мировые судьи, доставить ему къ 1 мая 1882 года указанныя въ означенныхъ 19— 22 ст. свѣдѣнія, а именно: по образованію, по службѣ и имущественному цензу, какъ не­ обходимыя для составленія списка лицамъ, имѣ­ ющимъ право быть избранными въ должности мировыхъ судей.—3 Отъ конкурснаго у п р а в л е н ія , 1. Конкурсное управленіе, учрежденное по дѣламъ несостоятельнаго должника Башлаева, покорнѣйше нроситъ гг. кредиторовъ послѣдняго пожаловать 3 генваря 1882 года въ общее со­ браніе, назначенное для разсмотрѣнія всѣхъ рас­ поряженій и постановленій конкурснаго управ­ ленія, къ 5 час. вечера, въ помѣще­ ніе конкурснаго управленія на Москалевкѣ, по Владимірской улицѣ, домъ No 15.— 3 СПИСОКЪ лиц ам ъ , избраннымъ номмиссіѳю въ очер ед­ ные и запасные присяж ные з а с ѣ д а т е л и по ха р ь ко вско м у у ѣ з д у на 1 8 8 2 годъ. На первую четверть юда. Январь, Февраль и Мартъ. Очередные. Зсмлевладіъм> (,ы уѣзда, Демьяненко Никаноръ Андреевичъ, шт.-рот.; Ильченко Тимоѳей Федоровичъ, крест/, Квитка Николай Васильевичъ, кол. сек.; Котляръ Гера­ симъ Герасимовичъ, харьк. 2 гпл. купецъ. Состоящіе на службѣ въ канцеляріи г. харь­ ковскаго губернатора. Оомііиъ Николай Александровичъ, губ. секр. Въ губернскомъ правленіи, Блиновъ Александръ Васильевичъ, кол. сек.; Вольскій Николай Семеновичъ, над. сов.; Рын- фвекій Александръ Григорьевичъ, кол. сов. Въ казенной палатѣ. Болдыревъ Михаилъ Григорьевичъ, кол. per; Велйчковскій Георгій Степановичъ, неим. чина. Въ канцеляріи судебной палаты.. Ефремовъ Владиміръ Ивановичъ, кол. сек. Въ контрольной палатѣ. Харламовъ Петръ Матвеевичъ, кол. ассес.; Якименко Василій Ивановичъ, кол. сов. Въ губернской почтовой конторгь. , Амелинъ Николай Федоровичъ, помощ. эвен.; Незабнтовскій Аполлинарій Антонов., пом.дпр. Въ конторѣ государственнаго банка. , Ракщевскій Митрофанъ Васильевичъ, губ. сек.; йшічъ Эдмундъ /Петровичъ, губ. секр. Въ акцизномъ управленіи 1 округа харьков­ ской губерніи. Александровъ Василій Степановичъ, двор.: Че­ ботаревъ Иванъ Ивановичъ, кол. per. Въ гщгужномъ военно-мсдицинскомъугіравлгніи. . Кузьминъ Василій Александровичъ, над. сов. Въ управленіи іосударствссными имущест­ вами. Кабль Евгеній Александровичъ, кол. секрет.; Лоранъ Николай Ивановичъ, дѣйст. стат. сов. Въ управленіи телеграфнаго округа. Разумихинъ Александръ Ивановичъ, нач. окр.; Франкъ Максимиліанъ Федоровичъ, глав. мех. Въ телеграфной станціи. Л ’еинике Алексѣй Демьяновичъ, тел. 1 разр.; Мѣсняевъ Христофоръ Николаевичъ, тел. 1 раз.; Ползиковъ Николай Помпеевнчъ, телег. 1 раз. Въ депо конюшни государственнаго конно­ заводства. Негробовъ Иванъ Дмитріевичъ, вет. врачъ. Въ глазной складочной таможтъ. Авраменко Александръ Семеновичъ, кол. сов.; ЗѳЬенцовъ Василій Савичъ, стат. сов.; Макаре- вівгь Моркелъ Доминиковичъ, кол. ассес. Be окружномъ интендантскомъ управленіи. Каймананъ Филиппъ Ивановичъ, маіоръ.; Ро- маьовнчъ СтЛЙѢъ Ивановичъ 7 надГ совѣт. Въ управленіи акцызными сборами харь­ ковской губерніи. Ннкифораки Петръ Георгіевичъ, кол. сов. Въ университетѣ. Потебня Александръ Афанасьевичъ, стат. сов.; Безсоновъ Петръ Алексѣевичъ, стат. совѣт.; Да- невскій Всеволодъ Піевичъ, сост. въ VII клас.; Ковальскій Матвей Федоровичъ, стат. сов. Въ встсргшарномъ интитутѣ. Гордѣевъ Петръ Андреевичъ, маг. вет. наукъ. Въ земледѣльческомъ училищѣ. Постниковъ Владин. Ефимов., канд. ссл. хоз. Въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ Ѳеоктистовъ Василій Кондратьев., неим. чина. Въ духовной семинаріи. Извольскій Василій Михайловичъ, канд. акад. Въ канцеляріи попечителя учебнаго округа. Лукьяновъ Петръ Борпсов., дѣйст. сгат. сов. Въ дирекцігі народныхъ училищъ. Жаворонковъ Николаи Григорьев., стат. сов. Въ первой гимназіи. Варташевскій Яковъ Семенов., сост. уъХкл. Во второй гимназіи. ? Оноиріешіо-Шелковый Терен. Степ., тнт. сов. Въ третьей гимназіи. Нетушнлъ Иванъ,Вячеславов., со*, въ МП кл. Въ реальномъ училищѣ. Фаберъ Федоръ Ивановичъ, сост. въ X кл. Въ управленіи мгьщанскаю общества. Бондаревъ Матвей Павловичъ, мѣщ. Въ желѣзно-дорожномъ тсхническ. училищѣ. Моравскій Цезарь Осиповичъ, врачъ. Въ вѣдомствѣ управленія курско-харъково- азовской желѣзной дороги, Анціщъ Левъ Сигпзмундовичъ, “двор.; Архан­ гельскій Андрей Яковлевичъ, мѣщ.; Брусенцовъ Николай Евламиіевичъ, губ. сек.; Бизяевъ Ми­ хаилъ Аггеевичъ, унт.-оф.; Богуцкій Волеславъ Никодимовичъ, двор.; Бутенко Сергѣй Долма- товнчъ, крест.; Василевскій Алексѣй Николаев., двор.; Варжанскій Викторъ Радіонов., стат. сов.; Васильевъ Матвей Негров., ноч. граж.; Вцпслав- скій Болеславъ Акимовичъ, мѣщ. Въ вѣдомствѣ г)правлснія хорьково-николаев­ ской желѣзной дороги . Домбровскій Иванъ Ивановичъ, губ. сек.; Ки­ селевъ Иванъ Алексѣевичъ, мѣщ.; Стуиачевскій Николай Григорьевичъ, лекарь. Въ юродской управѣ. Готовнцкій Федоръ Григорьевичъ, кол. секр.; Гороховъ Григорій Петров., кол. секр. Въ земельномъ банкѣ. Хксюк-г» Павелъ Андреевичъ, кол. ассес.; Бу­ товскій Иванъ Михайловичъ, двор.; Мандрыкинъ Василій Михайловичъ, двор. Состоящіе въ до^гж поста волостныхъ оче- ргедныхъ судей. Крестьяне: Богдановъ Николай Несторовичъ, Вопдарсжкій Трофимъ Демьяновичъ, Бадаклиц- кій Максимъ Петровичъ, Боровый Михаилъ Пе’ ровичъ, Варибрусъ Апдрей Павловичъ, Гула Ив Гіюфимовнчъ, Гуровый Иванъ Леонтьевичт лага Федоръ Ивановичъ Демченко Еыельяі рентьевнчъ, Дурагннъ Сергѣй Ивановна Іімгъющіс право быть присяжным’ тс.гями по 8 / ст. учр. суд. уг Бурлаковъ Ашюлонъ Наумов., скій Евгеній Никодаеви»;-. ти» Николай Ефимовичъ, мѣщ.; Калешіченко Нико­ лай Ивановичъ, двор.; Лезіевичъ-Адамовичъ Ми­ хаилъ Васильев., двор.; Михайловъ Николай Пет­ ровичъ, кол. секр.; Пассекъ Николай Помпеев., кол. секр.; Силинъ Илья Федоров., куп. Получающіе пенсіи не менгье 200 р. въ годъ. Воиновъ Илья Иванов., отст. по.тк.; Гвозди­ ковъ Ефимъ Григорьев., отст. подполк. Получающіе отъ своего занятія, ремесла и промысла нс менѣе 200 р. въ годъ. Тутаевъ Василій Семеновичъ, пров.; ІІолевын Павелъ Тимоѳеевичъ, мѣщ.; Прядиловъ Павелъ Дмитріевичъ, крест.; Порай-Кошнцъ Владиміръ Игнатьевичъ, докт.; Поповъ Митрофанъ Иванов., тнт. сов.; Иетковскій Петръ Корнѣевичъ, цех.; Паскевнчъ Иванъ Николаевичъ, двор.; ІІоваля- евъ Александръ Александровичъ, мѣщ.; Поно­ маренко Терентій Васильевичъ, цех.; Руфъ Левъ Самойловичъ, куп.; Русановъ Иванъ Иванов., кр. Зап а сны е. Домовладѣльцы г. Харькова. Ольховскій Андрей Васильев., кол. per.; Иро- кодовичъ Александръ Яковлев., кол. дек.; Пав­ ловъ Николай ІІавлов., губ. сек.; Пашковъ Ва­ силій Николаев., мѣщ.; Ііанчеико Даніилъ Пет­ ровичъ, крест.; Пугачевъ Федоръ Андреевичъ, мѣіц.; ІІшеияникъ Алексѣй Андрев., крест.; ІІе- ренаднчъ Петръ Ивановичъ, цех.; Поликарповъ Михаилъ Михайловичъ, мѣщ.; Павлюковъ Егоръ Павловичъ, мѣщ.; ІІитра Альбертъ Самойловичъ, дѣйст. стат. сов.; Павловъ Петръ Іонов., куп.; Павловскій Александръ Андреев., губ. сек.; ІІа- насенко Трофимъ Павловичъ, мѣіц.; Просинь Петръ Яковлевичъ куп. (Продолженіе слѣдуетъ). Розыски. 1. Уголовный департаментъ харьковской су­ дебной палаты розыскнваетъ крестьянку харь­ ковской губерніи, нзюмскаго уѣзда, слоб. Пе­ сокъ, Татьяну Тимоѳееву Жернову, 20 лѣтъ, обвиняемую въ побѣгѣ изъ йодъ стражи.— 1 2. Мировой судья 3 уч. старобѣльскаго ок­ руга розыскнваетъ жену старобѣльскаго 2 гил. купца Евдокію Васильеву Лихоносову, обвиняе­ м ую ^, двухъ кражахт>_ра«шнхъ вещей-* денегъ у мужа своею. 3. Богодуховское уѣздное полицейское управ­ леніе розыскнваетъ запаснаго унтеръ-офицера аккерманской уѣздной команды Федора Иванова Собку. 4. Старобѣльское уѣздное полицейское унрав- леніе розыскнваетъ запасныхъ низшихъ чиновъ: Алексѣя Котышевскаго и Корнѣя Иринутнева. 5. Зміевское уѣздное полицейское управленіе розыскнваетъ неявившнхея къ отбытію воинской повинности въ нризывъ 1881 года мѣщанъ гор. Зміева: Мамая Василія Авксентьевича, Гонча­ рова Андрея Андреевича, крестьянъ волостей: зміевской—Бурдакнна Максима иезакоішорожд.; замостянской—Гирмаиа Андрея Корнѣевнча; та- рановекой— Ткаченка Якова Тимоѳеевича; ли­ ванской—Пеичука Егора Федотовича; Мелихова Федосѣя Кузьмича; ново-борнсогдѣбской—Янов­ скаго Григорія Васильевича, Петрова Александ­ ра Марковича призыва 1880 г. и ново-серну- ховской—Волкодава Василія Петровича, Дени- сенка Степана Трофимовича и Кирііы Федора Прокофьевича—призыва тоже 1880 юда. 6. Сумское уѣздное но воинской повинности присутствіе розыскнваетъ лицъ, неявившнхея къ отбытію воинской повинности въ 1881 году, именпо мѣщанъ юр. Сумъ: Изотова Ивана Ан­ дреевича, Лебеденка Ивана Филипповича, Дмііт- ренка Дмитрія Федоровича, крестьянъ: сумской волости—Гуденка Георгія Герасимовича; хотѣн- ской волости—Цовачешса Феоиента Федотова; иисаревскои волости— ИІкарунѣлаго Федора Яков­ левича, Боливенка Тимоѳея Авксентьевича, Ан- дрійченка Василія Терентьевича, Чернаго Иси­ дора Ивановича; юнаковской— Турченка Андрея Григорьевича, Кравченка Павла Степановича; бѣлопольской—Литвішеика Антона Семеновича, Стовба Якова незаконнорожд.; ульяновской—Ли* совенка Лунду Ивановича; нрорубской—Зубка Лаврентія. Почему означенныя лица должны явиться въ сумское воинское присутствіе для выполненія воинской повшшостп; мѣета-же и лица, у коихъ окажутся проживающими розыски- ваемые, обязаны немедленно ихъ выслать. ПРОДАЖИ 1. Судебный приставъ, состоящій при богоду- ховскомъ съѣздѣ мировыхъ судей, Саиельевъ, жи­ вущій въ гор. Богодуховѣ, въ домѣ купца Лѳ- щенка, объявляетъ, что 30 января 1882 г., съ 10 час. утра, при боюдуховскомъ съѣздѣ миро­ выхъ судей, будетъ продаваться съ публичнаго торга на сносъ амбаръ рубленнаго дерева о 2-хъ отдѣленіяхъ н чуланъ, такою же дерева, прист­ роенный къ дому, крытые соломою, состоящіе харьковской губерніи, богодуховскаго уѣзда, 2-го судебно-нпроваю участка, въ сл. Хрущевой-Ни- китовхѣ, во дворѣ мѣщанки Евдокіи Алексѣевой Богдановой, принадлежащіе мѣщанину гор. Бого­ духова Федору Евстафьевичу Богданову,—на по­ полненіе иска съ него, Богданова, крестьянки Елены Федоровой Гончаровой, но исполнитель­ ному листу мііроваго судьп 2 участка, богоду- ’■“> ‘‘ѵнебно-ммроваго округа, or жа недвижимаго имѣнія, принадлежащаго цехо­ вому Григорію Федоровичу Роговому, состоящее въ г. Ахтыркѣ, 1-й сотни, въ Покровскомъ прихо­ дѣ, заключающееся въ дворовомъ и огороднемъ мѣстѣ, мѣрою въ сложности по смежностямъ 112 саж. 2 арш., съ находящимися на немъ построй­ ками: 1) домъ деревянный жилой о 4-хъ комна­ тахъ съ сѣньмп на земляномъ полу, крытый со­ ломой; 2) амбаръ деревянный на деревянномъ полу, крытый соломой; 3) два сарая деревянные на земляномъ полу, крытые соломой; 4) амбаръ деревянный съ навѣсомъ на деревянномъ нолу, крытый соломой; 5) сажъ деревянный; 6) погребъ походной, крытый землей, и 7) колодезь съ ду­ бовымъ срубомъ,— на пополненіе взысканія съ Рогова по испоіннтельньшъ листамъ мироваго судьи 2 уч. ахтырскаго округа, отъ 1 марта 1879 г. за No.\к 174 и 175, въ удовлетвореніе цеховой Маріи Осиповны Роговой 700 рублей. Имѣніе оцѣнено въ 200 руб., съ каковой сум­ мы и начнется торгъ.— 3 3. Тотъ-же судебный приставъ объявляетъ, что 23 января 1882 г., съ 10 час. утра, назначе­ на при ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей пуб­ личная продажа недвижимаго имѣнія, принадле­ жащаго цеховомѵ Василію Кондратову*Кривоно- су, находящагося въ г. Ахтыркѣ, 2-й сотни, ио улицѣ Катрнчевской, заключающагося въ дво­ ровомъ и огороднемъ мѣстѣ, мѣрою по смежоо- стямъ 184 саж., съ постройками: 1) домъ дере­ вянный, крытый соломою, о 3-хъ комнатахъ съ сѣньыи на земляномъ полу и кладовкѣ на дере­ вянномъ полу; 2) амбаръ рубленнаго дерева на деревянномъ нолу, крытый соломою; 3) погребъ деревянный, крытый землею, и 4) колодезь съ деревяннымъ срубомъ,—на пополненіе взысканія съ Кривоноса по исполнительному листу миро­ ваго судьи 2 уч. ахтырскаго округа, отъ 10 октября 1881 г. за No 845, вь удовлетвореніе крестьянина Алексѣя Алексѣева Мороза 500 р. Имѣніе это оцѣнено въ 150 руб., съ каковой суммы н начнется торгъ.— 3 4. По опредѣленію харьковскаго губернскаго правленія, состоявшемуся 4 декабря с. г., вслѣд­ ствіе требованія прокурора харьковскаго C S p j Z ’ наго суда, отъ 10 марта н. г. за No 2156, въ присутствіи иравленія назначены торги на 3-*е іюня 1882 года, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на продажу двороваго мѣста, со­ стоящаго въ г. Харьковѣ, въ 6 полицейскомъ участкѣ, но Усовской улицѣ, йодъ No 22і/ 7ц , оцѣ­ неннаго въ 300 руб.; на этомъ мѣстѣ нострой- ки: домъ въ полтора этажа, внизу каменный, а сверху деревянный, крытый желѣзомъ, оцѣненъ въ 1300 руб., деревянный одноэтажный флигель крытый соломою—въ 200 р., входной деревян­ ный ногребъ—въ 20 р., досчатые ворота—въ 10 р. и досчатый старый заборъ—въ 20 р., все же оцѣнено въ 1850 руб. Имущество эго приноситъ годоваго дохода 300 р. Заложено оно въ харьковскомъ земельномъ банки въ 1000 руб., срокомъ на 19 лѣтъ и 11 мѣсяцевъ, считая съ 1 іюля 1879 г., каковаю долга къ 1 сентя­ бря 1881 г. числится: капитальнаго по ссудѣ 921 р. 16 к., срочныхъ взносовъ, сіраховыхъ и пени 68 р. 19 к., итого 989 р 85 к. Все это имущество принадлежитъ харьковской мѣ­ щанкѣ Аграфенѣ Лукьяновой Васильевой, н пред­ назначено къ иродажѣ па пополненіе штрафа 5000 руб. за принятаго ею на поручительство и впослѣдствіи скрывшагося мѣщанина Моисея ііонюхеса. Ио увѣдомленію харьковской город­ ской управы, на описанномъ имуществѣ Ва­ сильевой недоимокъ нѣтъ, .а оклада 1881 юда оцѣночнаго сбора слѣдуетъ къ платежу съ ден­ ными 11 р. 48 к.—3 5. Йзюмское уѣздное полицейское управленіе объявляетъ, что по постановленію его, состояв­ шемуся 11 декабря 1881 г., за неплаіежъ не­ доимки, числящейся по счетамъ нзюмскаго уѣзд­ наго казначейства на имѣніи умершаго земле­ владѣльца коллежскаго регистратора Григорія Латы, въ количествѣ 235. руб. 22‘/ 2 кои., и на поиолненіе публикаціонныхъ денегъ 99 к., а все­ го 236 р. 214 к-, назначено въ публичную про­ дажу, съ узаконенною чрезъ три дня переторж­ кою, на 2Ь марта 1882 г. недвижимое имуще­ ство его, Латы, заключающееся: 1) въ 246 дес. несчаиой земли сплошиымъ срубомъ, и земля эта въ настоящее время не приставляетъ никакой доходности, каждая десяти:-/, но 2 ру? землѣ этой по срединѣ бывшей мѣстш находится старая, совершенно разрушен’ оцѣнена въ 3 р., и 3) при пей амбарт 6 и шириною 5 арш., полустроеваго пластинъ сосноваго качества, съ одно оцѣненъ въ 10 р. Имѣніе это состо- чшцѣ Должикъ, изюмской ВОЛОІТН, контракту находится у крестьяне венькн, шабедьковской волости, Ка на, и срокъ аренды оканчиве 1о83 г.; арендные-же дѳньг ленішымъ упла»- иолностію. Выі даваться въ при- начнется съ оцѣнс Желающіе купить ѵ и имущест ,ШІЫІАЯ. Ознаменованііш’вь русской жизни тяж­ кимъ несчастіемъ и преступленіемъ 1881 годъ отошелъ сегодня въ прошлое, сдѣлал­ ся достояніемъ исторіи. Новый Годъ, не похожій на старый, «улитъ намъ въ сво­ ей неизвѣстности новыя надежды: таково ужъ свойство человѣческой натуры— надѣяться на побѣду въ будущемъ лучшихъ, благород­ нѣйшихъ стремленій человѣка. Тѣ надежды на счастье, которыя высказываются сегодня всѣми при встрѣчѣ, не случайны,— случай­ ное счастье такъ рѣдко,— а основываются на урокахъ прошлаго, на пріобрѣтенныхъ знаніяхъ и опытѣ, на расширеніи человѣче­ скихъ понятій. Болѣе сознательное отноше­ ніе каждаго къ обществу, людямъ и при­ родѣ составляетъ вѣрный залогъ дѣйстви­ тельнаго, реальнаго улучшенія общественна­ го и частнаго быта. Въ нашемъ мѣстномъ общественномъ бы­ ту Новый Годъ возбуждаетъ множество на­ деждъ, изъ которыхъ намѣтимъ главныя, чтобы, быть можетъ, имѣть удовольствіе ска­ зать въ концѣ года: „исполнились4. Кто изъ слѣдящихъ за ходомъ мѣстной общественной жизни но присоединится въ день Новаго Года къ слѣдующимъ пожеланіямъ: Земству справиться съ наслѣдіемъ прош­ лаго года по продовольственному вопросу, найти дѣйствительныя мѣры противъ хлѣб­ наго жука, эпизоотій, поднять грамотность народа. Городу Харькову прежде всего осущест­ вленія перевода Ильинской ярмарки и со­ оруженія Харьково-Воронежекой дороги. За­ тѣмъ, поднять изъ развалинъ въ обновлен­ номъ видѣ городской домъ, рѣшить оконча­ тельно вопросъ о желѣзно-конныхъ дорогахъ, найти выгодныхъ арендаторовъ городскихъ земель, улучшить окраины города въ от­ ношеніи санитарномъ, освѣщенія, путей со­ общенія; найти средства для устройства школъ и улучшенія городскихъ финансовъ. Сельскому хозяйству введенія улучшен­ ныхъ способовъ полевой культуры; сельско­ хозяйственному обществу побольше членовъ, изданія газеты и устройства опытной стан­ ціи. Торговлѣ— оживленія и примѣненія ши­ рокаго, но вѣрнаго кредита. Кредитнымъ учрежденіямъ пониженія учет­ наго процента, числа протестовъ и добросо­ вѣстныхъ кассировъ. Поменьше залоговъ зе­ мель и поменьше публичныхъ продажъ. Каменноугольной промышленности— усилен­ наго товарнаго движенія по желѣзнымъ до­ рогамъ. Желѣзнымъ дорогамъ— усиленнаго товар­ наго и пассажирскаго движенія и прекра- столкновеній-.—-“— – Страховымъ обществамъ—-прекращеніе по­ жаровъ. Сценическому аскуству въ Харьковѣ— нѣ­ сколько вниманія со стороны городскаго уп­ равленія и возобновленія оперы. Бѣднымъ— уменьшенія дороговизны н про­ цвѣтанія благотворительныхъ учрежденій го­ рода и земства. . Мѣстной печати— освобожденія отъ общихъ отвлеченныхъ разсужденій и взамѣнъ ихъ раз­ работки дѣйствительныхъ интересовъ мѣст­ ной общественной жизни. Когда исполнятся эти желанія, мы будемъ вправѣ сказать, что наступившій сегодня новый 1S82 г. дѣйствительно счастливый ВеДЪ. – _ _ _ _ _ — Мы ‘.лишали, что въ нілвѣшнемъ янва­ рѣ будетъ происходитъ освященіе новаго зданія Харьаовской Биржа и офиціальное открытіе Биржи. Окончательная, впрочемъ, отдѣлка того зд.ѵиія отложена до лѣта. 30-го декабря черезъ Харьковъ въ Та­ ганрогъ проѣхали изъ Одессы товарищъ прокурора судебной палаты, судебный слѣ­ дователь по особо важнымъ дѣламъ и 2 кандидата на судебныя должности, для лризводства слѣдствія по открывшимся въ таганрогской таможнѣ злоупотребленіямъ. — Въ гочь на 29 декабря, н;’ Марьинский улицѣ, во дворѣ Оумцовой, неизвѣстно кѣмъ совершена кража разныхъ вещей, при­ надлежащихъ Сумцовой и квартирантамъ •реумиу 114 рублей, посредствомъ замковъ. Подозрѣнія въ -лей кра­ та кого не заявлено. Изъ числа Ѵхъ вещей часть на 30 руб. ро- 4 р*ощннКі.’мъ пристава 2-го участ­ іемъ 29 декабря въ саду Пдьи- і улицъ. Къ розыску остадь- 8 похитителей приняты мѣры. < 0 , въ 9 часовъ вечера,! ‘ і-Д улшЦ еьдояѣ Б ір -! ЗжрСихра, отъ! Лъ таковой-жеі В балки. Огонь | ібывшеэ пожар-І МЙл’щй* Бур- Доаъ) „ 5 „ „ 136 „ — „ 6 » – g . 1 Итого. .170 „ 9 Изъ нихъ непредъя- вило документовъ . . 82 „ — — Снова подтверждаютъ извѣстіе о пред­ стоящемъ прибытія въ Харьковъ скрипача Іоахима. На дняхъ онъ даетъ два концер­ та въ Кіевѣ. — Совѣтъ Харьковскаго Общества сель­ скаго хозяйства проситъ насъ извѣстить гг. членовъ Общества, что 10 января, въ вос- скресенье, имѣетъ быть общее собраніе чле­ новъ Общества. Предметы занятій: 1) Избраніе въ члены Общества предло­ женныхъ лицъ. 2) Докладъ гг. Детлова и Арондора объ улучшеніи рабочей лошади помощью арден­ ской породы; докладъ будетъ поясненъ на чистокровныхъ и полукровныхъ арденскихъ лошадяхъ, которыя будутъ выставлены въ дворѣ помѣщенія. 3) Докладъ г. Посникова о результа­ тахъ его сельскохозяйственныхъ наблюденій въ нѣмецкихъ колоніяхъ южной Россіи. Засѣданіе будетъ происходить въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи мпроваго съѣзда, въ д. Пащенка-Тряпкииа, входъ съ Клочковской улицы. — Въ воскресенье, 3-го января, въ оперномъ театрѣ, какъ намъ сообщаютъ, дастъ оригинальное представленіе нѣкто Фре­ дерикъ Лонгъ, „Человѣкъ-обезьяна4. Пред­ ставлена будетъ сцена: „Нѣмой и обезьяна4. — Намъ доставлено слѣдующее росписа- ніе дежурства дамъ въ столовой „деше­ выхъ обѣдовъ4, учрежденной княгинею Н. А. Дондуковой-Корсаковой, на январь мѣсяцъ 1882 года. 1 числа. Н. П. Грессѳръ. 2 — Е. И. Сосновекая. 3 — А. С. Свѣчина. 4 — А. В. Гордѣенко. 5 — А. М. Максимовская. 6 — П. В. Рыжова. 7 — М. В. Севастьяновичъ. 8 — 3. Ю. Трунова. 9 — А. Г. Харина. 10 — Л. К. Гранъ. 11 — М. А. Башкирова. 12 — Е. П. Бодиско. 13 — А. К. Хорватъ. 14 — Е. В. Ризенкампфъ, 15 — А. Д. Матушинская. 16 — А. Ф. Ковалева. 17 — А. А. Львова. 18 — Д. Д. Оболенская. 19 — А. К. Гранъ. -2d-— •Ю.–А5-4?®Noввя,г – — „ ——- 21 — А. X. Розовская. 22 — ВІ. И. Платонова. 23 — 0. Л. Де-Прерадсвнчъ. – 24 — Э. И. Рубинштейнъ. 25 — Ф. В. Грубе. 26 — А. И. Акименко. 27 — Ю. Ф. Череватенко. 28 — А. И. Вейсъ. 29 — М. А. Питра. 30 — 3. Н. Сумцова. 31 — А. I. Головина. Чтеніи г-на Стракоша. „Король Лиръ”, 30 декабря. Первое чтеніе г. Стракоша превосход­ наго чтеца, какого еще до сихъ поръ не слушала харьковская публика не вполнѣ оправдала нашихъ надеждъ. Надежды эти заключились въ слѣдующемъ. У насъ, въ Россіи, а особенно въ русской провинціи, слава Шекспира покоится на весьма зыбкихъ началахъ: гово­ римъ это потому, что изъ то­ го впечатлѣнія, которое производитъ на зрителя постановка въ провинціи тесъ шек­ спировскаго репертуара, трудно вынести по­ нятіе о геніи англійскаго драматурга, а чтеніе этихъ ліесъ можетъ вызвать этотъ послѣдній эффектъ только при значитель­ номъ художественномъ развитіи читателя. И такъ, всѣ эти патетическія вослицанія, что „Шекспиръ великій сердцевѣдецъ4, что „драмы Шекспира, это учебникъ психологіи” я другія въ тонъ-жс родѣ, которыя вы услышите въ любомъ салопѣ, ідѣ только заводится рѣчь „объ нскуствѣ”, весьма ча­ сто являются не болѣе какъ неискреннимъ,, повтореніемъ того, что сказано ранѣе „критиками4… А между тѣмъ хорошее исполненіе драмъ Шекспира устраняетъ отл пробѣлѣ: оно поднимаетъ пониманіе психо­ логической основы піесы на такую высоту, гдѣ ассимиляція идей, представленныхъ въ поразительно-картинной формѣ, становится доступной; оно доводитъ с еруны наше го сердца до такого напряженія, яри которомъ титаниче кіл страсти изображаемыхъ лицъ, яроходящія въ чтеніи или при плохой иг­ рѣ, такъ сказать, мня., насъ,— держать насъ ьъ тискахъ своего неотразимаго обоя- нія, „отрывая насъ, по выраженію Гейне, отъ нашихъ будничныхъ чувствъ и цехо­ выхъ мыслей4…. Такого именно эффекта мы ждали отъ г. 5; і ‘*-?А ІІ…. НѢСКОЛЬКО (и«мй.ТИСЪ …•}> сколько не устраняетъ тѣхъ, такъ гказпь, принципіальныхъ затрудненій, »ч»рня, іакъ показало намъ первое чтеніе вмтектоі ‘ азъ самой сущности предмета. Въ (, возьмемъ, напр., того-же „Ко о ЕСЛИ ВО ВСѢХЪ ПОЧТИ ДРУГИХЪ ‘ ,л’і. і рі ! изведеніяхъ Шекспиръ рисуетъ t-реіъ на-! мн недюжиппыя страсти, далеко іі” ііяш.иы-1 мающія намъ заурядныхъ людей, съ камиѵи мы обыкновенно встрѣчаемся, г: .Лиръ , представляетъ въ этомъ отно я салую замѣчательную канву: „здѣсь, какъ гово­ ритъ Гейне, поэтъ показываетъ намъ зрѣ­ лище болѣе страшное, чѣмъ всевозможные ужасы волшебнаго міра и царства духовъ; онъ именно показываетъ намъ страсть человѣческую, разбивающую всѣ пло­ тины разума, прорывающуюся наружу въ видѣ страшнаго безумія и со­ перничающую съ возмутившеюся приро­ дою, въ ея самомъ дикомъ волне­ ній….4 ІІіеса замѣчательна еще въ кімъ отношеніи, что титаническая воля представ­ лена здѣсь не въ одномъ какомъ-нибудь человѣкѣ, какъ это дѣлаетъ Шекспиръ въ другихъ ніееахъ, но почти всѣ персонажи подвержены этому дикому напору страстей, шагающихъ черезъ такія границы нравст­ венности, какъ родственныя привязанности, дѣтское почтеніе, благодарность, семейныя узы и т. д. Не говоря уже о самомъ Лирѣ, этомъ воплощенномъ торжествѣ необуздан­ ной воли надъ разсудкомъ, развѣ не шш стихійныя силы бушуютъ въ сердцѣ, нап­ римѣръ, Гонерильи, убивающей самое бебл и сестру, чтобы та не пользовалась любГвью ея идола, или герцога Корнвальскаго, ко­ торый вырываетъ своими руками глазъ у ма­ ститаго страдальца и топчетъ его ногами и т. д. Г. Стракошъ сконцентрировалъ вниманіе слу­ шателей да личности одного только Лира, выбравъ изъ піесы только тѣ мѣста, гдѣ изображенъ этотъ царственный страдалецъ, „котораго сѣдины самъ медвѣдь дизалъ-бы съ ласкою4. Но даже и въ этихъ ограни­ ченныхъ предѣлахъ, исполненіе, но самому, повторяю, принципу дѣла не могло быть тако­ во, чтобы достигнуть полнаго эффекта. Да это и понятно. Про актера иногда говорятъ, что ояъ „не вошелъ въ роль4: это означаетъ, что онъ не увлеченъ ролью, такъ сказать, ие проникся ею, не сроднился съ личностью героя, иначе говоря, не удовлетворилъ основ­ ному требованію сценическаго искусства.-А для г. Стракоша этотъ недостатокъ неиз­ бѣженъ; ему не возможно, въ интересахъ самого-же чтенія такъ увлечься одною ролью. Онъ произноситъ страшный, по­ трясающій душу монологъ Лира и самъ искусственно долженъ, если онъ увлеченъ, расхолодить себя, чтобы спокойно пропѣть веселую прибаутку шута; за тѣмъ онъ сно­ ва долженъ кипѣть, какъ котелъ; для фѵ- дующихъ .іаклшіаі.-:. Лира и скова о. для безсвязныхъ рѣчей еуН$Е5д$а72Г5о iluj Такое искусственное измѣненіе і |ле-‘ ратуры въ теченіи одной секунда л – вершенно противно законамъ природы, и ио- тому для г. Стракоша явилась оргаииченкая необходимость оставаться всегда на одина­ ковомъ уровнѣ увлеченія. И дѣйствительно, исполнитель Лира поразилъ насъ своимъ спо­ койствіемъ: онъ и кричитъ, изображая пѣвъ короля, по всѣмъ правиламъ декламаторска­ го иекуства, и слезы и дикій хохотъ пу­ скаетъ въ ходъ, гдѣ нужно, но ни «дно изъ этихъ проявленій страсти не носить на себѣ отпечатка увлеченія, и слушатели ос­ тается и самъ холоденъ, какъ-бы понимая, что все это дѣлается, какъ говорится „для ради одного притворства4. Такимъ образомъ, общее резюме относи­ тельно чтенія г. Стракоша представится въ слѣдующемъ видѣ: въ смыслѣ уясненія тра­ гедій Шекспира значеніе ихъ является очень сомнительнымъ, но отдѣльныя мѣста піесы, особенно тѣ, гдѣ отъ чтеца не требуется грандіозное вцечатлѣніе, передаются художе­ ственно. Бъ произведеніяхъ менѣе патети­ ческаго свойства а таковы всѣ въ его даль­ нѣйшемъ репертуарѣ, талантъ его долженъ проявиться съ большой силой, и такія, на­ примѣръ, вещи, какъ знаменитый монологъ Антонія изъ „Юлія Цезаря4 (соч. Шекспи­ ра), какъ стихотворенія Шиллера л Гейне которыя назначены въ программѣ будущихъ чтеній, и особенно вся роль Гамлета, не­ сомнѣнно доставятъ большое наслажденіе слушателямъ этого превосходнаго чтеца. А. Ч. — Изъ СіШ ірЫ , Кіевской і’уб.і намъ пишутъ: 27 здѣсь былъ устроенъ сеіМіШЙ вечеръ, ‘•боръ съ котораго назначается въ пользу бѣдныхъ студентовъ ХарькоьАін о. и Кіевскаго университетовъ. —- Сумы, 26 декабря. (Еоррвсппнд. Харыі. Вѣд.). Почти съ каждые” і идолъ потребности нашего города растутъ; дѣрь пят­ надцать точу назадъ никто и не думавъ что­ бы у насъ былъ овружныіі судъ, діѣ гим­ назіи— мостовыя, фонари, желѣзная дорога. Гсе это теперь существуетъ; народонаселе­ ніе ростетъ, городъ расширяется, бюджетъ юродской ь 20 т. дошелъ до сотни ты­ сячъ; неправлены и приведены вт поря­ докъ безобразныя улицы и зданія. Бъ ца- сХоящч время явилась мысль замѣнить Чеклос «враешам освѣщеніе геэлоигь. V Чь кзк” проведеніемъ жедѣфыЖ до- -‘■“ Лжяменнні* уірдр у насъ началъ вхо- употреблены, то глосіш. . въ по- Ызасѣданіи думы подняли вопросъ і% і« газомъ. Вслѣдъ затѣмъ язн- «.саіе механика Дмитріева и К’в’ЧАІМШі нави. ‘Til і. веф- 1 атаго (ю руб. изъ городскихъ остатковъ на приглашеніе въ нашъ городъ предпринимателя Зуккова для ознакомленія его съ мѣстными условія­ ми города и для выработки проекта кон- -акта на освѣщеніе города. По возбужденному директоромъ гимназіи ■■опросу объ уступкѣ городской земли смеж- і ой съ гимназіей для постройки зданія пан­ сіона и объ оказаніи городомъ нѣкотораго и вобія на этотъ предметъ, дума поручила управѣ обратится къ извѣстному жертвова­ телю Харитопенко съ просьбой не уступитъ ли онъ для постройки пансіона, части при­ надлежащаго ему двороваго мѣста, находя­ щагося по сосѣдству съ городскимъ зда­ ніемъ училища. Если на просьбу послѣ­ дуетъ согласіе, то составить планъ уступае­ мому мѣсту, и выдать денежное пособіе. У насъ устраиваются спектакли, съ бла­ готворительною цѣлью, любителями при у- частіи пріѣзжихъ артистовъ и подумыва­ ютъ объ устройствѣ постояннаго театра. При отсутствіи загороднихъ удовольствій лю­ бимицъ мѣстомъ нашей публики сдѣлался вок­ залъ ж. д. куда охотно ѣздятъ по двухверст­ ной прекрасной мостовой. Здѣсь можно встрѣ­ тить постоянно толпу горожанъ. Жаль толь­ ко что залъ вокзала весьма необширенъ и не можетъ вмѣстить всѣхъ желающихъ по­ обѣдать или закусить и получить свѣжія новости. Масеа публики въ ожиданіи поѣз­ да толкается на платформѣ, такъ что про­ ѣзжающему весьма трудно во время остано- Івокъ поѣздовъ достать мѣсто, чтобы пере­ кусить, хотя поѣздъ стоить здѣсь болѣе по­ лучаса. Необширное зданіе вокзала весьма мрачно, и напоминаетъ скорѣй сарай. Вагоны кажутся выше зданія вокзала и пассажиры должны спускаться по ступенькамъ на зем­ лю чтобы войти въ него. Для наншхъ сахароваровъ наступило зо­ лотое время и нѣкоторые изъ нихъ счита­ ютъ барыши десятками и даже сотнями ты­ сячъ. У извѣстнаго нанр. сахарозаводчика И. Г. Харптоненко находится 5 песочныхъ и 1 рафинадный заводъ; одинъ только по­ слѣдній вырабатываетъ до 700.000 пудовъ рафинада; цѣна послѣднему повысилась съ 7 р. до 8 р. 20 к. и 8 р. 40 к. Сочтите сколько получится пользы? II. Л. Полтавское экстренное губерн­ ское «омское собраніе. Полтавское очередное губернское земское собраніе, происходившее въ первыхъ чис­ лахъ октября мѣсяца, въ девятый день за­ сѣданія закончилось не рѣшивъ много во­ просовъ. Вопросовъ, не рѣшенныхъ собра­ ніемъ но входившихъ въ программу его за­ нятій, осталось такъ много, а нѣкоторые изъ нихъ такъ существенны, рѣшеніе ихъ такъ неотложно, что въ скоромъ времени ; явилась необходимость для рѣшенія этихъ і вопросовъ созш. гь экстренное • іекое соб­ раніе. % Ш собраніе * было созвано на 15 декабря. Собраніе это продолжалось всего два дня, разрѣшило нѣсколько, далеко нс существен­ ныхъ вопросовъ, а за тѣмъ было закрыто, такъ какъ гласные, какъ и въ октябрѣ, „разъѣхались4. Со словъ „Кіева.4 скажемъ о томъ, что сдѣлано собраніемъ въ двухдневный періодъ засѣданія. 15 декабря, но открытіи собра­ нія, предсѣдатель собранія П. А. Устино­ вичъ, въ виду постановленія минувшаго оче­ реднаго собранія, о приглашеніи стеногра­ фа для записыванія преній, сдѣлалъ запросъ губернской управѣ о причинѣ отсутствія та- коваго въ нынѣшнемъ засѣданіи. На ото предсѣдатель управы А. В. Залескій отвѣ­ тилъ, что стенографъ приглашенъ, но по случаю совпаденія харьковскаго земскаго собранія съ полтавскимъ онъ прибыть не можетъ, причемъ добавилъ, что такъ какъ необходимая для вознагражденія стеногра­ фа сумма внесена въ смѣту будущаго года, то разрѣшитъ ди собраніе управѣ произве­ сти выдачу стенографу, на случай бы онъ пріѣхалъ, изъ смѣтныхъ остатковъ. Собра­ ніе разрѣшило такую выдачу, но примѣнить ее не пришлось, такъ какъ стенографъ не явился. Послѣ этого собраніе постановило отпечатать стенографическіе отчеты минув­ шаго очереднаго земскаго собранія; поста­ новленіе же того собранія относп?ельно при­ глашенія стенографа и печатанія его отче­ товъ— оставить въ силѣ. Сдѣлавъ это постановленіе, собраніе за­ нялось обсужденіемъ заявленія гласнаго И. і. Зеленскаго о безполезномъ трудѣ и рас­ ходѣ, сопряженномъ съ разсылкой всѣмъ губернскимъ и уѣзднымъ гласнымъ носта- яовленііі уѣздныхъ собраній. Обсуждая это заявленіе, гласные А. П. Величковскій и Д. іі. Квитка высказали, что ознакомленіе гласныхъ съ отчетами засѣданій уѣздиыдъ зейскихъ собраній могло быть совмѣщено въ проектируемомъ губернскою управою из­ даніи земскихъ бюллетеней или земскаго журнала. Собраніе постановило: оставить этотъ вопросъ открытымъ до разсмотрѣнія доклада губернской управы о еженедѣль­ ныхъ земскихъ изданіяхъ. Такимъ образомъ есть надежда, что и у насъ когда нибудь будетъ свой земскій журналъ, пользу кото­ раго едвали кто станетъ отрицать. Засимъ на очередь былъ поставленъ док­ ладъ управы до вопросу объ измѣненіяхъ въ і тройствѣ мѣстныхъ но крестьянскимъ дѣ.і.г-ч учрежденія. На разрѣшеніе собра- ] нін Галь предложенъ предсѣдателемъ соб- : рація вопросъ: угодно ли ему войти въ об­ сужденіе какъ доклада губернской уиравы, ;так! .. і дѣльныхъ мнѣній уѣздныхъ собра­ ній н вопросовъ, предложенныхъ мииистер- і’ гномъ внутреннихъ дѣлъ, здѣсь въ собра- !иіи ..ли передать ихъ первоначально въ I особую для того коммисію. Послѣ, продолжительныхъ и ожптлен- ныхъ преній по этому вопросу собраніе постановило: комиссію не назначать, а при­ ступить теперь-же къ обсужденію вопроса , начавъ таковое съ вопросовъ предложен­ ныхъ земству министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. При этомъ состоялись слѣдую щі а поста­ новленія собранія: по первому изъ этихъ вопросовъ: „слѣдуотъ-ли остаться при на­ стоящемъ порядкѣ выбора непремѣнныхъ членовъ, или перенести этотъ выборъ съ губернскаго на уѣздныя земскія собранія, или-же предоставить уѣздншм собралъ я г, право рекомендовать своихъ шді. ; .ивъ губернскому собранію, не стѣ‘ ля этимъ вы­ бора сего послѣдняго; а таю по представ­ ляется ли какихъ-либо иных ■ мѣръ для обезпеченія удовлетворительна:! выбора по­ временныхъ членовъ?4— собра ■ единоглас­ но высказалось за нроизводс .о выборовъ непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ но кресть­ янскихъ дѣламъ присутствій въ уѣздномъ земскомъ собраніи. По второму вопросу: „слѣ гуитъ-ля пре­ доставить земскому собранію право но едино­ гласному избранію допускать ‘ л г ла- чости непремѣнныхъ членовъ лицъ, установленнаго закономъ сосл ь >, имуще ственнаго и образовательнаго ценза; допу- стнть-ли такое право собраны безусловно, или только въ случаѣ недостатка лицъ, удовлетворяющихъ требованіям закона?– г< браніе постановило имущестьепші, цензъ уменьшить до 100 десятинь сословный цензъ вовсе отмѣнить, сохранивъ образова­ тельный цензъ средняго учебнаго заведенія. При отсутствіи-же имущественнаго ценза до­ пустить избраніе большимъ, стгь 3Д го­ лосовъ. По третьему вопросу: cot с air постано­ вило, чтобы рѣшеніе вопроса о необходимо­ сти имѣть одного или нѣсколькихъ непре­ мѣнныхъ членовъ предоставлено было уѣзд­ нымъ собраніямъ. Что касаенл установле­ нія особой должности кандидата къ неире цѣнному члену, то послѣ преній собраніе признало необходимымъ установки ;г.тжш ч кандидата къ непремѣнному члеау къ ка­ чествѣ замѣстителя его во время его отлу­ чекъ или болѣзни, а не въ качествѣ по­ стояннаго помощника. По четвертому и пятому іщ р тамъ: со браніе постановило: а) возло: ■ , ца непре­ мѣннаго члена надзоръ за ,і\ лонролзвод- ствомъ уѣзднаго присутствія; і) никакихъ обязательныхъ сроковъ для объѣзди ими во­ лостей но устанавливать и в) предоставить яепрежмѣнному члену дисциплинарную власть въ предѣлахъ 125 ет. Пол ж. о щи : , вмѣстѣ съ тѣмъ допустивъ право і ::.:..1 ванія въ уѣздныя присутствіи іл, апелля­ ціонномъ порядкѣ въ семидневный срокъ. На волостныхъ старшинъ и в >л<- -ихъ су­ дей эта власть непремѣннаго ш ла не дол­ жна распространяться, какъ ]: пни ч г . и. сти надъ ними не долженъ і г 1 ный исправникъ. Дисциплиь ризя -.м надъ нами принадлежитъ одному уѣздному присутствію. По шестому вопросу: собре п и т а ­ ло предоставить уѣзднымъ собрат г’ какъ рѣшеніе вопроса о разъѣзда и ipes. Ѣч- ныхъ членовъ на земскихъ л ■ лд іх .. за ­ мѣнъ отпускаемыхъ нынѣ 50′) р., такъ і о мѣстопребываніи ихъ въ городѣ. По седьмому вопросу: соб а lie постано­ вило установить должность опіѣтстіеннаго секретаря уѣзднаго присутств, с ир.стау,- государственной службы, нріи п • к іа; ч жалованья секретарю опредѣляются уѣздны* і ми собраніями. По восьмому вопросу: собраніе постапо- J вило возложить наблюденіе надъ взыскано- j емъ сборовъ съ крестьянъ на имірстіѣсті;’ члена, какъ равно предост: ■ і дисциплинарную власть по оті: -гі дѣла:-, ь .’ причемъ въ болѣе важны: :. •. ; чаа.д власть эта принадлежитъ уѣздному присут­ ствію. И наконецъ по девятому вопросу: „и:! слѣдуетъ-ли установить, чтобы борщики or, обществъ не вносили сборы въ г; .„.ачеі–! ство, а едавали-бы ихъ, для представленія] туда, старшинѣ; а также не не идетъ-:ш зем- j ство удобнымъ сдѣлать какія-.іибо шмы- нія въ порядкѣ взноса сборовъ, и притомъ такія, которыя могли бы слу: пь къ ус­ тройству болѣе правильнаго счегоъодсіп ихъ въ крестьянскихъ общее шахъ и къ огражденію отъ растратъ?— собраніе поста­ новило оставить нынѣ существующій поря­ докъ взноса сборовъ съ крестьянъ въ каз­ начейство. Разрѣшеніемъ этихъ вопросо ь . ■ ч ч.с лось засѣданіе собранія 15 декабря. Бсчер- яее засѣданіе въ тотъ день не состояло.: вовсе, такъ какъ гласные, очеішдио утом­ ленные понесенными днемъ трудами, вече­ ромъ въ собраніе не явились. На другой день собраніе, ы. г.ы совъ, какъ было назначено, •irqu.vo было только во 2-мъ часу, когда собралось уза­ коненное число гласныхъ. По открытіи за­ сѣданія, предсѣдатель собранія (нова пред­ ложилъ вопросъ: чѣмъ угодно вь в:.і’вя­ щее время заняться собранію: г;ѵ: святки, і ли вопросомъ или другими другими “. ро­ сами земскаго хозяйства по докладамъ уи­ равы? Собраніе, послѣ прод. іжнтедышхъ яреній, постановило продолжай обсужденіе крестьянскаго вопроса. Ни к ■ пмь ре­ зультатамъ не пришли, такъ г.;и . слова явилось предложеніе предсѣда ля оочл’Ш;’ П. А. Устиновича „въ виду ѵдосіі . ■ ль ко ­ сти подготовки гласныхъ губерііекаг • зем­ скаго собранія для постановки окончатель­ ныхъ выводовъ по крестьяне я у вопросу, оставить вопросы открытыми до < игп.‘ »зь будущихъ экстренныхъ собраній; вмѣсѴч^ съ этимъ ходатайствовать о сознаніи * трон­ наго собранія для окончательнаго уішек.н какъ крестьянскаго такъ и друіьху с опро­ совъ, нс стѣсняясь притомъ чясло/ъ лішѵ- іігахся въ то собраніе гласныхъ4./ ( Собраніе согласилось съ ър/ложоніемъ нредсѣдатіля И перешло къ выб ралъ чле­ новъ отъ земства въ ііовочяте/.яый оіг и. іи г. а иска го реальнаго учитиШя в почетнаго • мечите,тя въ дегтяревское ре .”-елейное учи­ лище, ‘ іковымъ снова едлнуласяо избранъ Г. П. Балаганъ, и яиро-шх- судей для та- ‘..ячегаго уѣзда Послѣдишь было чпзехо іі’ѣко ѵ:,і і . : і і”-.о конг.аятивсградской ..ом­ ской управы о зі’Ихосбрявяонъ пособіи отъ губернскаго ксисьді, въ виду безденежности и несостоятельности къ выполненію ра-ходовъ константяноградскп:о земства. Тл’брті’ЛЛ ‘.1 редѣлидс выдать ІО’Ч’Л руб. сер. внутреннія извѣстія. I “** П етер б у р гъ . Ттербургъ, въ от- I ношеніи доходности, занимаетъ лое г: двое мѣсто въ уйду даже второевди игахъ (уро­ довъ зашцяой Европы. Такъ, но снѣгѣ доходовъ на будущій іодъ въ Парижѣ ін каждаго постояннаго жителя приходится до 200 фран., тогда, какъ насъ, при 800 і. жнт., м каждаго жителя приходится всего 7 , руб., т. е. около 20 •эранкояъ в.ги въ десять разъ меньше: Даже въ такихъ надопроюішешшхъ городахъ, сраиттелько съ Парижемъ, какъ Бтокм..і>мъ, Ліонъ в |Христіанія, цифра сборовъ съ кгждаіо жи­ теля, среднимъ числомъ, колеблется около 100 фр. Въ Берлинѣ и Вѣнѣ приходится 80— 70 фр., а Ць Копенгагенѣ и Юті.ѣ 50— 45 фраш:. Ьнрочемъ, фипаі сі- ложеніе Петербурга, если судить во суммѣ ассигнованной ш уплату долговъ и */, л;і, займамъ,, сравннгельно выше другпх ь горо’.й до въ. Въ Парижѣ на этотъ лрѳдке’іі и с енгяовг.но (іко.і’ 40 фр. (на одно о жт.т, За Тріестѣ Вѣнѣ 18, Хри: І.міи М,< Стокгольмѣ 7, Берлинѣ 4, Лондоні. а въ Петербургѣ около 1 фр. (Новости ).-А V Наступающій годъ, будетъ изобменѣ.) гліемѣсячнлмн журналами. -Чь чкс.іу шк г! д’ ■ ІНИХЪ слѣду о с отнести журналъ л г ѵріту; ный, паушкіі и ноли.зпссіой подъ «язиві. Піемъ „Ус^о Т, . оторый будетъ иыхо,,ил ѵ, 1882 г./въ Петербургѣ нри участіи про-^ фессорова А. Н. Веселовскаго, П. И. Ива^ нюкова, /В >. Ключевскаго, II А. Ь’остц- чевп, Щ. А Лебедева, U. И. (‘торежеіц.іі. Іі А. -Тим рязчіа, И. И. Инжута г .. а раиШс и извѣстныхъ литераторовъ it у. Успенскаго, Н. Златовратскаго, Н. Млн,кд го, Щ. Наумова, В. И. Семевскаго и д>іуг. „ Въ Пулковской 0 “«, ь.- ѵэ] л: нм..-» съ іастия.цес .чрежя тѣятельныя годгото • ле j, . кт. і. ре.і стоя і ч-лу въ 1882 г г лк ‘Делію і.р’. доа, ”і.,н планеты В с. ді чред- дискъ солнца. Обсерваторіей будетъ кодак- ди ровано три эы.іа’ігціи въ мѣстности, гдѣ яв леіііе будетъ дѵшіо всего видно. ‘Vs »Н. 4 ” )о(чцет, что Мрозиты Ій, Фуірсоаъ и Теглов» болѣе ужо і.е на.и /с- ся подъ доншивпц] арестомъ, (.’динъ ьіъ нихъ, внесъ залогъ, з«>,ц)угихъ поручились. ’* Кіевъ. Бь і епродо.іжит^лі.нохъ .эре меаи ари кіевской і оптовой KoaflW бгье, k учреждена цинтра.ідыія станція длЦ. ка.итіыхъ шікетовь городски:. , п, огненныхъ учрежденій гражданскаго наго вѣдомствъ. Въ н «стоящее время бнтывгются дранигі обмѣна ачкловт ” бвраюіея г: эбхедимыяітатиотич ■•-.щ: я д.а ., (Яар-Д ‘ В:ѣ окружныя кцизивя уараь.іем нри просьбѣ о выдачѣ на будущій годъ г. тентовъ на ороізводств” питейи.й нрод-ы.т’ требуюп отъ евреевъ, доживающихъ И”ЧІ і!,і…’..еП землѣ, и -1 івлеаі т удосч •і -н.и аомѣщвк» о . ‘л что іі’і-осі ‘* ,і лотъ і..і аилѣ собі ..шн.тый дои чішюего?’ правѣ, а нс ирі гоы,раіп. ” яиліхь обществъ патенты выдаются” Имъ евреямъ, которые представятъ :¾. етше акты на право владѣ-іія изш жихымь имуществомъ; на осюванія ж< прочихъ документовъ, илѣ икихъ /■ се до времени, цато.тш ,.е вкдаются. (8ap.j. д,* О десса. „Одесскій Листовъ” с.ш- шаль, по общество іого-заьдняхъ дорогъі а; іди’іъ съ будущаго года ко ый ухсньиісв-‘ ■ш тарифъ дли хдібішхъ івузовъ, иду­ щихъ въ Одессу. Такимъ обрі зовъ, съ вве деніопъ этого новаго тарифа будетъ урав- иовѣшепо цодожедіе одесска.) хлѣбнаго рынка съ кенигсбергскимъ. V Горо ,ская дула опредѣли іа іь ■ субсидію въ иазгѣтЬ 3000 у. с. лііь-чтзі оперныхъ артж ш ъ. Къ постродкь юрод­ скаго театра будетъ присгуилеио въ апрѣ­ лѣ будущаго 1882-го года. („иввл.4). ИішнШ – Ііовгород . . 1’. і, ишнутъ изъ Кижшіго Новгорода отъ 2 ’.-ч ь декабря, что вь еготь д.ьь едва в, «)- вторалаеь въ юродѣ исторія, имѣвшая мѣ ­ сто въ Варшавѣ, въ костелѣ св. Eptcf^” Въ большомъ городскомъ театрѣ, при чагѣ :і-ІО дѣйсгв.і!, Г.то-• о крикнулъ, жаръ, і орик-ь*. Прошкин г , какъ и , ѵь иодобаыхь с.іюняхъ, общее г * начались бѣіотнл, то.ікотия, ри :’ь, .. дамы падали вь обморокъ л ир і ‘ , ной пожарной артели, дежурившей въ : ьрсмя вь кдььѣ, едва удалось умкии, ,публику. Полагаютъ, что тревога эта воз­ буждена съ цѣлью воровства. Злоумышлен­ ники остались не обнаруженными, не смотря на всѣ старанія присутствовавшаго въ те­ атрѣ помощника подидШмейстера. *** В ар ш ава. „Кіевлянину” пишутъ изъ Варшавы, что въ ночь на 26-е декабря тамъ совершена крупная кража на 100000 р. с. изъ магазина брилліантовыхъ вещей г. Аршаги. По Московско-Курской жел. дорогѣ слѣ­ дуетъ въ настоящее время огромное количе­ ство хлѣбныхъ грузовъ: не хватаетъ обык­ новеннаго числа поѣздовъ— назначается по нѣскольку экстреннныхъ добавочныхъ. Плат­ формы въ Курскѣ, Орлѣ и Москвѣ букваль­ но завалены хлѣбомъ. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ „ХАРЬКОВСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*’ ОТЪМЕЩШРОДН. ТЕЛЕГРАФА. АГЕНТСТВА ПЕТЕРБУРГЪ, 31-го декабря. Въ „Ирав. Вѣсти.” напечатано: Высочайше повелѣно награды подарками по чинамъ въ воен­ номъ вѣдомствѣ прекратитъ. — Запрещена розничная про­ дажа журнала „Гусли”. — Газеты отъ 31 декабря со­ общаютъ, что Государственный Совѣтъ отклонилъ учрежденіе четырехъ – класснаго реальнаго училища въ гор. Александріи (херсонской губерніи) какъ про­ тивное уставу реальныхъ учи­ лищъ и безцѣльное. — 28-го декабря Высочайше утвержденъ повсемѣстный обя­ зательный выкупъ съ 1 генваря 1883 года. Въ 1882 году допуска­ ются добровольныя соглашенія относительно основаній выкупа. Казна выдаетъ выкунпыхъ на 800/(, 110 оцѣнкѣ Положенія. — 30-го декабря Чичеринъ окончательно выбранъ въ Моск­ вѣ кандидатомъ въ городскіе головы. — Скоро появится въ печати сводъ свѣдѣній добытыхъ Сена­ торскими ревизіями. — Многія земства ходатай­ ствуютъ уменьшить обязанности, лежащія на крестьянскихъ учре­ жденіяхъ. Многія думы ходатай­ ствуютъ о дозволеніи облагать пошлиной театральные билеты. — Рѣшено во второй полови­ нѣ 1882 года упразднить тамо­ женные округа. С.-Петербургская биржа 30 декабря 1881 года. Цѣна полуимперіалу . . . 7 р. 89 к. Вексельный курсъ па 3 мѣ­ сяца на Лондонъ . . . 26 пенс. Вексельный курсъ на 3 мѣ­ сяца на Амстердамъ . . — — Вексельный курсъ на 3 мѣ­ сяца на Гамбургъ . . . 212% пенс. Вексельный курс” на 3 мѣ­ сяца на Паі …. 263*/* сант. Вексельный курсъ на 3 мѣ- – сяца і Бѣльгію . . . — — Вексельн Л курсъ на 15 д. на Б ерли нъ……………………..— — {>’/, % Т ен та……………………..98‘/. % І-Ц внугр. заемъ съ выигр. . 221’/, р. Н-» ….. 216*/. р. 5°/0 бнк. би.т. 1 выпуска . 92% °/„ Б% . „ 2 . . . 9 О*/, % 6% „ . 3 „ . . 9 О3/, У. 5% „ . 4 „ . . 90’/ , % 6% . . 5 „ . . 9 О1/, % Восточный заемъ 1 выпуска . 90*/, °/0 . 2 89*/, % . , 3 „ 89% % Закл. листы с.-петерб. общ. взаимн. цоз. кр ………………….. 1263/, р. Закл. листы херсон. зенел. бан. 92 „ „ „ харьк. „ „ 96 „ „ „ иолт. „ „ 94 „ „ „ моск. „ „ 99% „ „ „ бесараб.-Тавр.„ 94*/, „ Акціи с.-п. тульск. зегел. б. . — „ „ центр. б. р. и. вр. . 83 „ „ межцународи. бан. . . 396 „ „ рус. б. для внѣш. тор. 291 „ „ харьк. зем. б. . . , 293 „ „ иолт. 375 „ „ гл. об. р. ж. д. . . 253 „ . нос. ряз. „ „ . . — „ орл. внт. …. — „ ,,…, рыб. бол. „ „ . . 78*/, „ „ мос. брест. „ „ . . — „ „ р. общ. иар. ит… — „ „ об. Кав. и Мерк. . . — „ „ страховое общ. уч. въ 1827 г………………….. 850 „ „ с.-нет. стр. общ. . . 258’/, „ Вексельный курсъ изъ Парижа на С.-Петербургъ . . . 260 „ вексельный курсъ изъ Перлина -а С.-Петербургъ на 3 мѣс, 207—80 „ „ексельвый курсъ изъ Берлина на С.-Петерб. на 2. нед. . 209—70 „ Русскіе кр. бил. въ Берлинѣ 210—60 „ Настроеніе денежнаго рынка слабое. ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. ПЕТЕРБУРГЪ. 30 декабря, Съ 18S1 года предполагается ввести въ войскахъ но­ вый порядокъ денежной- и хозяйственной от­ четности, совершенно измѣняющій прежній порядокъ веденія хозяйства въ частяхъ вой­ нъ. Такъ многія однородныя суммы, по­ дпавшія въ части (полки, баліоны, упра­ вленія и т.- п.) подъ различными названіями записывавшіяся въ разныя книги, какъ-то а) журналъ хозяйственныхъ распоряженій; б) книгу переходящихъ суммъ; в) книгу разныхъ капиталовъ; г) книгу денежныхъ писемъ и посылокъ; д) книгу хозяйствен­ ныхъ суммъ и е) хозяйственный журналъ по отдѣламъ, будутъ замѣнены двумя кни­ гами: а) денежный журналъ и б) предпо­ ложеніе и исполненіе хозяйственныхъ распо­ ряженій. Вмѣстѣ съ тѣмъ предполагается, какъ слышно, жалованье нижнимъ чинамъ выдавать не по третямъ, какъ было до сихъ поръ, а помѣсячно, для чего установить отчетные листы, какіе существуютъ въ на­ стоящее время по провіантскому и прива­ рочному довольствію. — Моск. Вѣд. сообщаютъ, что свѣду­ щіе люди, для продолженія обсужденія пе­ реселенческаго вопроса, созываются въ Пе­ тербургъ къ 10 февраля. — Профессору Петербургскаго Техноло­ гическаго Института Вышнеградскому пожа­ лованъ орденъ Св. Владиміра второй степени. — Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ командируется въ Варшаву особое лицо для разслѣдованія послѣднихъ анти-еврейскихъ безпорядковъ. — Въ 1882 году въ Закаспійскій нашъ гарнизонъ, находящійся въ Ахалъ-Текин- скомъ оазиеѣ, будутъ отправлены: изъ Орен­ бургскаго края два, съ Кавказа четыре, а всего шесть линейныхъ баталіоновъ нашихъ войскъ. — Работы по устройству телефоннаго со­ общенія Соляного Городка съ Большимъ и Маріинскимъ театрами, начатыя 24 дека­ бря, возобновились чтобъ успѣть окончить: установку телефонныхъ линій завтра, поста­ новку микрофоновъ въ театрахъ и телефо­ новъ въ Соляномъ Городкѣ 30 декабря. Телефонныхъ линій пока будетъ устроено только двѣ, по обѣимъ сторонамъ Екатери- ненскаго канала. — Демидовъ кн. Сандонато, письмомъ въ редакцію „Новаго Времени” предлагаетъ открыть подписку въ пользу бѣдныхъ, на каковый предметъ пожертвовалъ 5,000 р. — Нашъ посолъ при французской рес­ публикѣ, князь Орловъ, давалъ надняхъ въ Парижѣ обѣдъ въ честь графа НІодор- ди, назначеннаго французскимъ посломъ при русскомъ Дворѣ. Въ числѣ гостей былъ приглашенъ и Гамбетта, который занималъ мѣсто рядомъ съ Великимъ Княземъ Кон­ стантиномъ Николаевичемъ. На обѣдѣ при­ сутствовали также англійскій посолъ лордъ Дайсонъ, Спюллеръ, министръ почтъ и те­ леграфовъ Коіпри п весь персоналъ русска­ го посольства въ Парижѣ. — Проектъ генерала Каховскаго о льгот­ ной перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ у- чениковъ и учителей встрѣтилъ слабое со­ чувствіе со стороны желѣзно – дорожныхъ обществъ. — „Новости” передаютъ, что открытіе финляндскаго сейма возложено на финлянд­ скаго генералъ-губернатора, графа Гейдена — Возбужденный св. синодомъ вопросъ объ освобожденіи учащихся на дни мѣст­ ныхъ праздниковъ рѣшенъ министерствомъ просвѣщенія отрицательно. — КАИРЪ, 9 января (28 декабря). Въ англо-французской коллективной нотѣ сказано: Оба правительства считаютъ со­ храненіе хедивомъ трона при условіяхъ по­ слѣдовательно “утверждаемыхъ фирманомъ за единственно возможный залогъ порядка и благосостоянія Египта, въ коихъ одинаково заинтересованы какъ Франція, такъ и Англія. Оба правительства тѣсно соединенялиеь въ рѣ­ шимости обоюдными усиліями предотвратить всѣ поводы ко внутреннимъ ивнѣшнимъ замѣша­ тельствамъ. Они не сомнѣваются что откры­ то высказанное формальное намѣреніе ихъ будетъ содѣйствовать уменьшенію опасно­ стей которыя могутъ грозить правительству хедива и которыя несомнѣнно будутъ встрѣ­ чены сообща Англіей и Франціей. Прави­ тельства надѣются что и хедивъ, въ свою очередь, почерпнетъ изъ этого увѣренія си­ лу и довѣріе которыя ему необходимы для управленія судьбами Египта. На дняхъ, какъ намъ сообщаютъ, въ Пе­ тербургѣ объявленъ несостоятельнымъ дол­ жникомъ одинъ изъ выдающихся коммерсан­ товъ г. Н— въ, ведшій съ заграницею об­ ширную торговлю желѣзомъ, скупаемымъ имъ по всѣмъ южнымъ заводамъ Урала. Бан­ кротство его простирающееся на сумму въ 2600,000 рублей произвело въ петербург­ скомъ торговомъ мірѣ подавляющее впеча­ тлѣніе, т. к. г. Н—-въ пользовался всегда репутаціей честнаго и осторожнаго дѣльца причиной банкротства считаются повсемѣст­ ной застой въ дѣлахъ. На дняхъ прибыла въ С.-Петербургъ компанія французскихъ капиталистовъ съ цѣлью ходатайствовать въ высшихъ прави­ тельственныхъ сферахъ о выдачѣ ей кон­ цессіи на сооруженіе вокругъ Москвы па­ ровой желѣзной дороги, для болѣе быстра­ го и дешеваго передвиженія пассажировъ и грузовъ, передаваемыхъ Московскою сѣтью желѣзішхъ дорогъ съ одной дороги для дальнѣйшаго слѣдованія на другую. Пере­ движеніе это особенно товарное, совершается нынѣ, какъ извѣстно, съ поразительною ме­ дленностью въ явный ущербъ торговлѣ и торговцамъ. Компанія эта, какъ мы слыша­ ли, вошла уже въ соглашеніе съ Москов­ скою городскою думою, и по полученіи кон­ цессіи, намѣрена образовать для своего пред­ пріятія акціонерное общество съ выдачею акціонерамъ по 7″/0 дивиденда; доходъ же превысившій 7°/0 съ акціонернаго капита­ ла, долженъ поступить въ пользу города Москвы. „Journal de St.-Petevsbourg” говоритъ „По случаю новаго года е. в. импера: торъ германскій вновь выразилъ свою вѣру въ сохраненіе мира. Что касается насъ, то мы можемъ только выразить свои искрен­ нѣйшія и пламеннѣйшія пожеланія, чтобы такое довѣріе уважаемаго и августѣйшаго декана европейскихъ государей вполнѣ оп­ равдалось не только относительно 1882, но и послѣдующихъ годовъ. Правительст­ вамъ и народамъ представится возможность посвятить себя съ еще большею заботливо­ стью внутреннимъ реформамъ, которыя, ихъ занимаютъ, и вопросамъ международнаго пра­ ва (торговля, выдача преступниковъ), по которымъ происходятъ переговоры между различными державами и для разрѣшенія которыхъ необходимо, чтобы вниманіе не было отвлечено воинственными событіями”. Княгиня Трубецкая, проживающая въ Парижѣ, передъ праздниками, 22-го дека­ бря, сдѣлалась жертвою воровства. Во вре­ мя ея отсутствія изъ квартиры неизвѣст­ ный, проникши въ спальню княгини пос­ редствомъ подобраннаго ключа, похитилъ изъ находившейся тамъ шкатулки всѣ ея драгоцѣнности. Княгиня, воротившись до­ мой, нашла дверь спальни отворенной, хотя при уходѣ она ее сама заперла. Париж­ ская полиція приняла всѣ мѣры къ разы­ сканію этихъ драгоцѣнностей. Въ парижскихъ газетахъ напечатано слѣ­ дующее письмо Верещагина къ г-жѣ Эдмонъ Аданъ: „Будьте любезны принять на себя пос­ редничество въ передачѣ отъ меля въ ви­ дѣ приношенія одной изъ моей картинъ, ко­ торую я намѣренъ продать въ пользу по­ страдавшихъ отъ катастрофы въ Рингъ-те­ атрѣ. Я желалъ бы этимъ засвидѣтельство­ вать вѣнцамъ, какъ признателенъ я за прі­ емъ болѣе чѣмъ симпатичный, какой мнѣ былъ оказанъ въ ихъ столицѣ”. С у д е б н ы я И з в ѣ с т ія . Окончаніе процесса Юханцсв- ской растраты. Въ одномъ изъ предпраздничныхъ засѣ­ даній IV отдѣленія петербургскаго окруж­ ного суда разсматривалось дѣло по иску повѣреннаго правленія общества взаимнаго поземельнаго кредита, прис. пов. Унковска- го, къ бывшимъ членамъ правленія этого общества: д. с. с. Пейкеру, ген.-лейт. Крей- цу, д. с. с. Познанскому, т. с. Салькову, с. с. Герстфельду, кап. 1-го ранга Племян­ никову и колл. асс. Миллеру, нынѣ умер­ шему, надъ имуществомъ котораго, по не­ имѣнію въ виду наслѣдниковъ, имѣетъ Сыть учреждена опека,— въ суммѣ 1.795,289 р. 50 к. съ каждаго по равной части, т. е. по 299,214 р. 91 к., кромѣ Валькова, къ которому предъявленъ искъ въ 182,157 р. 97 к. съ °/0 съ 27 марта 1878 г. по день уплаты. 27 марта 1878 года въ правленіи об­ щества взаимнаго поземельнаго кредита об­ наружена растрата хранившихся въ его кас­ сѣ облигацій 7-го 5“/0 англо-голландскаго займа на 75,300 фунтовъ стерлинговъ и 5% консолидированныхъ облигацій желѣз­ ныхъ дорогъ второго выпуска на 203,500 фунт. стерл., цѣнность которыхъ, по бир­ жевому курсу дня обнаруженія растраты со­ ставляла, по исчисленію, сдѣланному отвѣт­ чиками въ докладѣ правленія общему соб­ ранію 9 мая 1878 года, 2.123,295 р. По этому предмету въ петербургскомъ окруж­ номъ судѣ разбиралось уголовное дѣло, окон­ чившееся обвиненіемъ бывшаго кассира прав­ ленія, отст. колл. сов. К. Н. Юханцева, который опредѣленіемъ окружнаго суда (по И отдѣленію) 10 апрѣля сего года при­ сужденъ къ уплатѣ обществу взаимнаго по­ земельнаго кредита цѣнности растраченныхъ бумагъ, со слѣдующими на нихъ процента­ ми въ количествѣ 2.259,912 р. 86 к. Въ счетъ этой суммы взыскано съ Юханцева, чрезъ судебнаго пристава исполнявшаго рѣ­ шеніе, всего 116,243 руб. 32 к., послѣ чего исполнительные листы были возвраще­ ны судебнымъ приставомъ, съ надписью, что на уплату остальной суммы у Юханцева ни денегъ, ни имущества нѣтъ. Настоящій искъ былъ предъявленъ вес­ ною 1880 года и съ тѣхъ цоръ дѣло нѣс­ колько разъ назначалось къ слушанію, но состояться не могло ио вновь возбуждавшимся вопросамъ, или же ио истребованію доку­ ментовъ какъ отъ той, такъ и отъ другой стороны. Ходатайство истца относительно обезпеченія иска было судомъ уважено. От­ вѣтчики съ самаго начала защищались тѣмъ, что настоящій искъ можетъ быть предъяв­ ленъ къ членамъ правленія только послѣ того, какъ окажется, что съ Юханцева взыскать нечего. Между тѣмъ Юханцевъ хотя и объявленъ должникомъ несостоятель­ нымъ и надъ нимъ назначенъ конкурсъ, но дѣло это еще не копчено, такъ что неиз­ вѣстно есть ли что въ конкурсной массѣ или нѣтъ и въ настоящее время нельзя ска­ зать, получатъ ли кредиторы что иибудь или нѣтъ. Вотъ тѣ основанія, но ко­ торымъ отвѣтчики находиіи преждевремен­ нымъ предъявленіе къ нимъ иска. Окружной судъ опредѣлилъ отказать об­ ществу въ искѣ по преждевременности. РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. да „Порядокъ” сообщаетъ о смерти извѣстною американскаго писателя, натуралиста и историка, Джона Вильяма \ Дртера, .„послѣдовавшей въ Гастингсѣ, близъ Нью-Іорка, 23-го декабря (5-го ян­ варя 1882 г.); онъ умеръ семидесяти лѣтъ отъ роду. Дрэперъ былъ профессоромъ хи­ міи и физіологіи въ Нью-Іорсісомъ универ­ ситетѣ, но кромѣ сочиненій по этимъ спе­ ціальностямъ, оставилъ еще пѣсколько ис­ торическихъ трудовъ, получившихъ большую извѣстность и въ Европѣ. Таковы: „Исто­ рія столкновенія между наукой и религіей”. Оба сочиненія вышли въ русскомъ перево­ дѣ подъ ред. А. Пыпина. Наконецъ по русски было переводено и сочиненіе о послѣ­ дней американской войнѣ. Дрэперъ принад­ лежалъ, вообще, къ первостепеннымъ име­ намъ современной американской литературы. да Операція надъ швейцарскими „ сіам­ скими‘ близнецами. По словамъ Tageblatt, въ кантонѣ Бернъ въ іюнѣ нынѣшняго года родились близнецы женскаго пола, соеди­ ненные между собою широкой мясистой по­ лосой въ 8 сантиметровъ длины и 25 сант. ширины, исходящій отъ нижняго конца груд­ ной кости. На третій день рожденія дѣ­ вочки вѣсили 7 килограммовъ. Такъ какъ мать не могла кормить ихъ грудью, то они питались коровьимъ молокомъ. (Въ концѣ іюля одна изъ этихъ дѣвочекъ, носившая имя Адель, заболѣла желудкомъ и безпре­ станно кричала, между тѣмъ какъ другая, по имени Марія, спала спокойно и, неви­ димому пользовалась хорошимъ здоровьемъ. Страданія Адели увеличивались съ каждымъ днемъ, а такъ какъ ея болѣзнь стала на­ конецъ вліять и на ея сестру, то врачи рѣшили раздѣлить близнецовъ. Операція была совершена на-дняхъ проф. Буньономъ при содѣйствіи многихъ врачей, -но, къ сожалѣнію она имѣла печальный исходъ. Адель умерла, еще въ тотъ-же день отъ истощенія; Марія-же умерла два дня спу- зтя вслѣдствіе воспаленія легкихъ. да Въ берлинскихъ газетахъ помѣщено извѣстіе о смерти г-жи Тальони, урожден­ ной Амаліи Гольстеръ, знаменитой танцов­ щицы, которая вышла замужъ за Поля Тальони, брата содержательницы „Sylphide”. Г-жѣ Тальони было 78 лѣтъ. да> Брюнскій силькопатъ заявилъ властямъ, что домовладѣлецъ Петръ Адамецъ, женясь три года тому назадъ во второй разъ, не сооб­ щилъ священнику, что молодая невѣста есть родная сестра его первой жены. Такъ какъ но австрійскому кодексу это считается про­ ступкомъ противъ общественной нравствен­ ности (§ 507), то окружный судъ возбу­ дилъ противъ Адамеца обвиненіе. Этотъ послѣдній сослался на свое невѣдѣніе вы­ шеуказанной статьи закона и кромѣ того на давность. По закону давность наказуе­ маго дѣйствія наступаетъ лишь тогда, ког­ да она преступившему но приноситъ поль­ зы. Судья нашелъ, что этотъ доводъ здѣсь неумѣстенъ и приговорилъ виновнаго къ тремъ днямъ ареста. Адамецъ подалъ на этотъ приговоръ ашіеляцію въ высшую ин­ станцію, которая оправдала его вполнѣ, признавши „давность”, Мотивированное рѣ­ шеніе гласило: только деньги и драгоцѣнныя вещи, а не супруга, могутъ разсматривать­ ся въ отношеніи полезности, и такимъ об­ разомъ Адамецъ не виновенъ, ибо свою вторую супругу онъ взялъ за еебя бѣдной дѣвушкой. Приговоръ этотъ ни мало не оскорбилъ г-жу Адамецъ, присутствовавшую въ еудѣ съ ребенкомъ на рукахъ, наоборотъ, она радовалась счастливому исходу. да По свѣдѣніямъ Inddpendance Beige, 20-го декабря происходили безпорядки въ Пекгемѣ, близь Лондона, но случаю пропо­ вѣди двухъ мормонскихъ миссіонеровъ, ко­ торые почему-то вообразили, что имъ легко яайдти прозелитовъ среди женскаго населе­ нія этого англійскаго мѣстечка. Какъ толь­ ко проповѣдники начали излагать прелести полигаміи, слушатели бросились къ трибунѣ, стащили съ нея обоихъ миссіонеровъ, ра­ зорвали на нихъ одежду въ клочки и до­ вели ихъ до жалкаго состоянія. Къ своему великому благополучію, проповѣдники успѣ­ ли бѣжать, послѣ чего уже не возобновля­ ли своихъ попытокъ въ Пекгемѣ. да Берлинскій корреспондентъ „Times” пишетъ отъ 18-го (30-го) декабря: сегодня въ присутствіи префекта полиціи, командира пожарной бригады и содержателей всѣхъ берлинскихъ театровъ, былъ сдѣланъ весьма интересный опытъ, съ выдаваемою за вновь изобрѣтенную „анти-пирогенною” или противопожарную жидкостью, предназначен­ ный если все, что говорятъ о ней, правда, изгнать воду какъ болѣо дѣйствительное средство противъ восплаяеяенія. Занавѣсы, веревки, газъ, иекуственіше цвѣты, ковры? костюмы и другія театральныя принадлеж­ ности были иронитаны этою химическою жид­ костью. Кажется, явилось даже два конку­ рента. Принесли факелы и стали поджигать театральныя. принадлежности, онѣ только о- бугливались и тлели безъ пламени и пере­ ставали тлѣть тотчасъ какъ принимались факелы, тогда какъ другіе предметы, не пропитанные этою „анти-пирогенною” жид­ костію. едва касался ихъ огонь, тотчасъ воснамеиялись и мгновенно сгорали. Испы­ туемые предметы, надо правду сказать, бы­ ли довольно долго намочены, раньше опыта лою противопожарною жидкостью, но это нисколько не повредило ихъ свѣжести кра­ сокъ. да Изъ чего состоитъ икра. — По анализу химика Дидова зернистая икра со­ держитъ на 100 частей 53,84% В°ДЫ> 1 У,12°/0 жиру, 25,18 азотистыхъ веществъ и 7,86 золы. Паюсная же икра содержитъ 30,897» коды, 18,907» ЖИРУ> 40,33*/» азотистыхъ веществъ и 9,88 золы. И такъ,/ главная составная часть икры — вода, чго же касается пикантнаго вкуса и питатель­ ности ея, то они происходятъ отъ присут­ ствія азотистыхъ веществъ, свойства кото­ рыхъ еще мало изслѣдованы. да Изъ Вѣны телеграфируютъ въ Stan- dart, что въ Іоническомъ морѣ, у входа въ Патрасскій заливъ, происходило ужасное подводное изверженіе. Одинъ корабль по­ гибъ совершенно. Море на протяженіи нѣ­ сколькихъ миль было покрыто рыбами, по­ раженными этимъ изверженіемъ. Огромное количество мертвой рыбы было выкинуто на берегъ. Этотъ морской феноменъ произошелъ въ той части залива, которая извѣстна подъ названіемъ Анатолика, и близъ Мие- солонги. да Репортеръ вѣнской Presse имѣлъ слу­ чай удостовѣриться, что Антонъ [Рубинш­ тейнъ отвергъ на этихъ дняхъ предложеніе совершить за 500,000 фр. артистическую поѣздку по Америкѣ, которая продолжа­ лась бы не болѣе 5-ти мѣсяцевъ. Онъ от­ вѣчалъ антрепренеру, предлагавшему внести въ одинъ вѣнскій банкъ эту сумму впередъ, запискою, въ которой между прочимъ гово­ ритъ: „Я принялъ бы ваше предложеніе лишь въ томъ случаѣ, еслибъ внезапно обан- крутился мой банкиръ, чего не дай Богъ” По этому случаю репортеръ узналъ, что состояніе А. Рубинштейна представляется круглою цифрою въ 5 милліоновъ фран­ ковъ. Огромное состояніе нисколько не ис­ портило его дѣтскаго сердца; напротивъ, чѣмъ болѣе богатѣлъ онъ, тѣмъ сострада­ тельнѣе къ другимъ и скромнѣе онъ стано­ вился. Въ настоящую минуту Антонъ Ру­ бинштейнъ находится въ Вѣнѣ. да Въ Вѣнѣ умеръ недавно милліонеръ Мартинъ Оттъ. Соискатели на его наслѣд­ ство не замедлили явиться, вслѣдствіе чего возбужденъ былъ процессъ. На-дняхъ вѣн­ скія власти получили письмо изъ Нью-Іор­ ка, въ которомъ нѣкая Маргарита Фран­ циска, урожденная Коргаусъ, увѣдомляетъ, что она— законная жена умершаго Марти­ на Отта и слѣдовательно его единственная наслѣдница. Бракъ ихъ былъ заключенъ въ Киссингенѣ въ присутствіи двухъ сви­ дѣтелей. Мартинъ Оттъ былъ замѣчательный скряга; своей 19-ти-лѣтней, женѣ не давалъ ѣсть и уговорилъ се ѣхать въ Америку, обѣщая вскорѣ послѣдовать за ней. Онъ однакожъ не пріѣхалъ. Прошло много лѣтъ; Маргарита Отто принуждена была сниски­ вать себѣ хлѣбъ работою. Недавно она прочла въ газетахъ извѣстіе о смер­ ти своего супруга н проситъ теперь ав­ стрійскихъ властей вступиться за ея права. Просьба эта была уважена и процессъ о наслѣдствѣ пріостановленъ. Т о р г о в ы я и з в ѣ с т ія – Кенигсбергъ, 6 января 1882 г. (25 декабря 1881 г.). Недѣльный отчетъ ио хлѣб­ ной торговлѣ съ 19 по 25 декабря (съ 31 декабря по 6 января) (Корресп. пКар. Вѣд.“). Погода со вступленіемъ новаго года удержало свой теплый и сырой характеръ, который она имѣла въ концѣ минувшаго года. Наконецъ изъ Англіи извѣстили о появ­ леніи холодной погоды и, ссылаясь на поч­ ти повсемѣстное увеличеніе давленія возду­ ха, ожидаютъ повсюду скораго наступленія нормальной зимы. Въ нашей провинціи, внутреннія воды ‘ покрыты еще старымъ льдомъ и сообщеніе 1 съ Пилау ограничивается только жедѣзно- I дорожными транснортами. j Въ хлѣбномъ дѣлѣ напрасно ожидали ‘болѣе оживленнаго развитія оборотовъ съ j наступленіемъ новаго года, какъ это обык- I новенно бываетъ. Въ Америкѣ мука оста­ лась безъ перемѣны, между тѣмъ, какъ I пшеница на 7» с. понизилась. Англія на пшеницу обнаружила болѣе спроса, осталь­ ные продукты остались безъ спроса. Па французскихъ рынкахъ обороты остались вя.шми; въ Бельгіи и Голландіи пшеница хорошо держалась, а рожь была дешева, подобный же видъ имѣли обороты и на Рейнѣ. Сѣверная Германія, съ Берлиномъ во главѣ, обнаружила на пшеницу крѣпкій, а на рожь вялый спросъ. На здѣшнемъ рынкѣ подвозъ былъ очень умѣренный и все прибывшее количе­ ство въ тотъ же день живо разобрано Па пшеницу сначала господствовало доволь­ но крѣпкое настроеніе, что подняло собою нѣсколько цѣны; вчера же спросъ умень­ шился, вслѣдствіе чего продавцы должны были уступать дешевле. Гожъ опять посте­ пенно теряетъ въ цѣнѣ. Ячмень лучшихъ отборныхъ сортовъ пользовался вниманіемъ. Овесъ вполнѣ отстоялъ прежнія цѣны. Льня­ ное сѣмя вяло и обнаруживается наклон­ ность къ паденію цѣнъ. Германъ Тешендорфъ , предошаеителн Іо- нинъ и Домно. Кенигсбергскія биржевыя извѣ­ стія. 25-го декабря, 1881 г; (3 января 1882г.) Цшеница: ыдсок. 1 р. 66 к. за дудъ. Озимая сред. 1 р. 57 к- за ц. Яровая, вцс. 1 р. 42 к., сред. 1 р. 40 к. Рожь: выс. 1 р. 14 к., сред. 1 р. 8 к. Овесъ: круи. 86 к., мел. 85 в. Ячмень: круи. 85 к., мел. 81 коп. Русскіе билеты въ Кенигсбергѣ за 100 руб. 211—70. — НИКОЛАЕВЪ, 29-го декабря, (отъ кор- ресііоадѳага Хі^иковиялгъ Вѣдомостей! ЗА ПУДЪ. ОТЪ ДО г. к. г. к. Озимая пшеница хорошаго качества: вѣс. 9 п. 30 ф. и 10 и. 1 36 1 42 „ 9 и. 15 ф. и 9 п. 25 ф. 1 26 1 33 „ 9 и. — ф. и 9 а. 10 ф. 1 16 1 21 Гирка хорошаго качества: вѣс. 9 о. 30 ф. и 10 а. 1 34 1 40 „ 9 □. 15 ф. и 9 и. 25 ф. 1 23 1 30 „ 9 а. — ф. и 9> и 10 Ф. 1 14 191 Рожь хорошаго качества . . . — 90 — 92 „ средняго , . . . — 84 — 88 Ячмень хорошаго качества чистый — 65 — 67 Ленъ хорошаго качества чистый . 1 42 1 46 Рѣиакъ зимній хорошаго качества — — ——- Сурѣпа……………………………………………. ………………………. О в е с ъ ……………………. …” — 63 — 66 Лѣтній рапсъ . . . . і . . —————– Сегодняшнія извѣстія изъ заграницы нъ пше­ ницу немного слабѣе. Ф. Фришень. КРЕМЕНЧУГЪ. 23 декабря. Велѣдствіе полу­ ченныхъ извѣстій изъ Николаева объ улучшеніи тамошняго рынка, у насъ дѣло замѣтно, начи­ наетъ поправляться. Всѣ продукты повышаются въ цѣнѣ, хотя незначительно. Уже теперь уде­ рживаются отъ продажи экономической пшени­ цы и ие соглашаются на предлагаемыя цѣны по 1 р. 08— 10 к. за пудъ, въ ожиданіи боль­ шаго повышенія и лучшаго сбыта. З а пудъ, р. к. р. к. Пшснична сборная . . .. . , — 94 — 98 Рожь . . ……………………………….. …… 72 — 74 Я чм ен ь ……………………………………… — 49 — 51 „ пивоваренный . . . . — 56 — — Овесъ. . , . …………………………. — 50 — — Погода до 20-го чиела стояла морозная, за послѣдніе дни пасмурная, что помѣшаетъ вво­ зу, который въ послѣднее время принялъ зна­ чительные размѣры. Съ табакомъ—вяло. С п р а в о ч н ы я С в ѣ д ѣ н ія . Драматическій театръ. Въ Пятницу 1-го января утренній спектакль для дѣтей по уменьшенной цѣнѣ представ. бу­ детъ: „Вокругъ Свѣта 80 дней“. Больш. драй, предст. въ 5 д. и 15 карт. Вечерній спектакль нредст. будетъ:, „Хижина дяди Тома0 драна въ 5 д. и дивертисментъ. Въ субботу 2 января утренній спектакль предст. будетъ „Каширская Старина“ драма въ 5 дѣйств. Оперный театръ. Въ пятницу, 1-го Января, представлено бу­ детъ „Прекрасная Елена“, ком.-опера въ трехъ дѣйствіяхъ, переводъ Вальяно, муз. Оффенбаха. Дѣда, назначенныя къ слушанію. Въ Харьковской Судебной Палатѣ. По 1-му гражданскому департаменту. Апелляціонныя дпла. На 9-е января. Но искамъ; 1) казака И. Масленникова къ коллежск. секр. П. ІИабакову о недѣйствитель­ ности аренднаго договора; 2) кр. А. Терехова къ харьковской казенной палатѣ о 370 д. земли и 1368 р. 48% к. оброка; 3) купца И. Нус- сипова къ правленію общества харьковско-ни­ колаевской желѣзной дороги 1931 р. 37 к. убыт­ ковъ; 4) опекуна имѣнія И.-Г. Ольшанчинка съ двор. II. Григоровымъ и И. Лесевицкимъ о до­ говорѣ. На 13-е январь. По искамъ: 1) купца Я. Воробьева къ кр. Архипу1, Осипу и др. Аникѣевымъ о землѣ и убыткахъ; 2) Крест. П. Усенка, Д. Мартынен- ка н 11. Борисснка къ конкурсному управленію но дѣламъ несостоятельной Е. Анненковой, ге- нералъ-маіору А. Мосолову, женѣ надв. совѣт, Н. Языковой н дочери надв. сов. С. Анненко­ вой о 18 дес. лѣса; 3) Мѣщ. М. и Т. Проску­ ряковыхъ къ конкурсному управленію по дѣламъ несостоятельнаго И. Проскурякова о нравѣ соб­ ственности на дворовое мѣсто съ постройками; 4) Дворян. Г. Андреева къ крест. И. Лушеш- никову по закладной и неустоичной записи; 5) Свящ. И. ІІокотнлова къ вдовѣ маіора II. По­ ровой о землѣ и усадьбѣ; 6) Колл. секрет. И. ІІІирмановскаго къ поруч. В. Хрущову по дого­ вору; 7) Мѣщ. А. Подгорной къ есаулу С. Сер­ дюкову по духовному завѣщанію. Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А ВОЗЛЪ СИНАГОГИ. Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 8 час. утра Jo 2-хъ час. дня , съ женскнмв болѣзнями но воскресеньямъ в четвергамъ отъ 10-ти до 11-ти час. Д ЬТ С К А Я БОЛЬНИЦА Дворянская уж., д. Городской думы, [гдѣ іауп вахта]. 20 постоянныхъ кроватей . Пріемъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 12 час. дня. Время прихода и отхода^желѣзяо – дерожаыхъ по ѣздовъ . Приходятъ въ Харьковъ: Пассажирскій. Почтовый. Игъ Курска . .1 2 ч. 12 м. д. 8 ч. 15 м. в „ Таганрога . 6 „ 29 „ . 7 „ 22 „ у „ Полтавы . 4.14,, 5, 44, а , Сумъ . . 7 , 24 , *. Товаро-пассажирскій.. Изъ К урска………………………….4 ч. 39 м. воч. , Таганрога . . . . . 9 , 14 , аеч. , Сумъ ……………………………… 10 , утра. Отходятъ изъ Харькова: Пассажирскій. Почтовый. Въ Курскъ . . . 6 ч. 39 м. в. 8 ч. 14 м. у. , Таганрогъ . . 1 , 22 , д. 9 „ 15 , «. „ Похтаву . . 2 „ 24 , , 10 , 04 , , , Сумы . . . 9 , 39 , jTpa. Т оваро-пассажкрсній. Въ К у р с к ъ ……………………………. 10 ч. 56 а. , Таганрогъ . . . . . в , 29 , . Сумы . ………………………………….. 4 , дня. Метеорологическія наблюденія, СООБЩ. МЕТЕОРОЛОГ. ОБСЕРВАТОР. Харьковскаго университета. (во ® Й о 1 fi ^ *3 чі ^ й Ц О О §/° О • « м « g р. VD Й Ъа р. А а g o ■дек.’ ~~ і ” ” 30 1 Д. 744,3 + 1,2 87 СЗ» 4 — 9 в. 742,0 4- 0,9 90 З3 4 В°’’ снѣг. 31 7 у. 7 3 6 ,0 + 1,0 89 3, 4 0. 6. Ю. Морозовъ. Редакторь АНДРЕЕВЪ. ,ОБЪЯВЛЕНІЯ* I’lM ‘Fb Я Ш И Н А НА МОСКОВСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ ДОМѢ РЫЖОВА, въ Пятницу, 1-го Января 1ѲѲ53 года, ПОЖЕЛАНІЯ ПУБЛИКИ большое утреннее Д ‘ Б Т С К О Е представленіе jhCoyVIAH^OPA j^ A 3 E H E B A , Цѣны мѣстамъ умѣренныя. НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ПО ПОЛУДНИ. © ач ій л і тлтт чмтшшш НАЧАЛО ВЪ 7 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. Въ Субботу 2-го Января 1882 Г. Большое блестящее представленіе Командора КАЗЕНЕВА. Начало въ Т|2 час. вечера. Касса открыта отъ 10 ч. утра. __________________ __________________________ _ _______ (*30—18) 21,— ВЪ ЗАЛѢ ДВОРЯНСКАГО СОБРАНІЯ П р о ф к с А л к о а н д р ъ 0 т р а * ® ш ъ ( И З Ъ В Ѣ Н Ы ) дастъ два драматическихъ вечера. ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ: 1) въ еубботу, 2-го января:— Гамлетъ соч. Шекспира. 2) въ понедѣльникъ, 4-го января:— „Пѣснь о колоколѣ”, соч. Шиллера, „Дмитрій”, соч. Шиллера. НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. Билеты по 3, 2, 1 р. 60 к. и входные по 1 р. можно подучать вечеромъ въ день пред­ ставленія, въ кассѣ дворянскаго собранія н въ музыкальномъ магазинѣ ГЕРГАРДА и ГЕЛЬ- ФЕРИХЪ-САДЕ. (No30п18) 20. 0 Р Ш І І 1 ХАРЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА съ 1 января 1882 г. будетъ взимать: по учету векселей . 8‘|2 — спеціальнымъ с ч е т а м ъ ……………………………………. 8 — ссудамъ подъ °|0 бумаги …………………………………………… Т|2 Будетъ платить: по вкладамъ безсрочны м ъ ……………………………………. 6°0 — срочнымъ о т ъ …………………………………….0^4 до 7°0 — текущимъ счетам ъ……………………………………………………5’2 (*29) 3. ПРАВЛЕНІЕ О Ш В А В З Ш КРЕДИТА ГОРііОЯРОМЫШДЁНІійКОВЪ ? 0 Ш доводитъ до всеобщ аго евѣ Іш ія. что со 2 -гс января 1882 г. откры ваю тся операціи О бщ ества, заклю чаю щ іяся: II въ окрытій ч.і.иамъ Общесті и .»щахъ счетовъ простыхъ а іЧ — арю иш отъ членовъ вк.іядовъ ровныхъ і и-зерои о» — учетѣ торговыхъ векселей, ямѣюыікь не м ч. Ь’і 2-хъ подансей; . •„) – • гы’ѵгчѣ ссудъ подъ толары, коносаменты, кш аъіік желѣзныхъ дорогъ л ‘ оакспоргшхъ конторъ, процентныя бумаги, драя-щѣішыо металлы ассиш-ь- Ы і на золото и прот.; 5) — накинешь порученій членовъ •.(баротв* по щ.іу.мію п.таге.жеР го и, ишіѣ t. и другимъ документамъ, і.родищплъ п„ купенамъ и іинпълт ио во ‘ч-.р г.-ъ .і, тираз j булатамъ, по вокуикѣ и про, .о! «граігчаихъ иекмлеВ и аі лихъ бумагъ, обращеніе : ш д.сшлаво въ Россіи; 6) — u-‘реводѣ денегъ въ другія цѣла, гдѣ ихоюгел корре.’чгоішчпч бзача, 7) — учетъ •/•*/• <Р»гь лыпъднші ■, въ тиражъ ;• куиов ч ь. до с.роі:л уплаты | коихъ осталось не болѣе 6-т: мѣсяцевъ. В предь до изм ѣненія Общество будетъ платить: а) но ъкущьмъ сайтамъ простымъ . . . . . “j., б) – – — — у ело-яш н ъ …………………………………………/, | л) — вкладамъ безсрочнымъ ……. і’Ѵ .ч г) — — срочі%мъ нс менѣ : 1 г л л . . . . У /, Д) — —• — — — 3 лѣтт …. 6 – – — ■ — •— — 6 лѣтъ . . . ■ А’., а ) — ‘ ~ — болѣ 6 дѣлъ . . Общ ество будешь ьзнжвтй: а> зо у челу век чіей . . . . . . » S’\’„ (<} — ссудамъ подъ 0 с/ „ бумаги …… в1/,*/» I в) — енсціадыш.. те. ѵпречъ счетамъ ….. N *)•/, ‘ г) — ссудамъ подъ товаръ, кщпавція. юнюсатеаш и ароч. . ..ОдоН . ” „ На ое,і,оаайі.і ѵсм.чч -‘т-і-что. іаа, плечами – го, ц.лмѣ гор.оироѵищлі .гишов; , о ѵі бн.ь ліідч о 4кого «. 1 ! ія, оиѵсго пола, о рыто и учреждены. I Оіаеаво ц-.дѴд ■ : ягъ Харьковъ, п В ш еряттеж койул,, въ …. Купи,-, л ‘і. Банковыя t іорадіи въ присутственны1 дни проитводяічч отъ 10 ч, ут. до . ч. ipu.j (5)19,24,29,801)18) 8748 >—* , ПОЛУЧЕНА НОВАЯ КНИГА: Женщина, “(ея жйзнь, нравы и обще­ ственное положеніе у всѣхъ народовъ зем­ ного шара, соч. Швейгеръ – Лерхенфельда, перев. Мерцаловой съ 200 рисунковъ съ статьей о русскихъ женщинахъ Немировича- Данченко, С.-П. 1882 г., цѣна 5 р., въ роскошномъ переплетѣ 6 р. КАЛЕНДАРИ: Техническій— 2 р. 50 к., Медицинскій — 1 р. 50 к., Гоппе Всеобщій— 1 р., Харьковскій— 1 р., стѣнные и разные. Харьковъ (Историко- Статистическій опытъ) К. П. Щелкова. X. 1881 г., ц. 50 к. ВЪ КНИЖН- МАГАЗ. И. И- ШОІЕВСКАГО, Екатерин. ул., прот. гостинн. „Дагмара”. __________________________________ 1*15-3) 1. ВЕТЕРИНАРН. ВРАЧЪ ПОПОВЪ ежедневно принимаетъ отъ 8 — 10 ч. дня нотъ 4—г 6 ч. в. для .печенія больныхъ животныхъ. Конторская ул. д. Поповой No 58. (No3) 11. УРОКИ ^ А н г л і й с к а г о я з ы к а . Р ы б н а я у л . No 3 6 , в о д в о р ѣ , в о ф л и г е л ѣ . ($8) 8749 — Н ЩУТЪ ОСОБУ къ дѣтямъ, знающую фран­ цузскій яз. и русскіе предметы. Старо-Мос­ ковская, д. No 74, верхній эт. (No2) 17 10— 1 И іІІР Т І* м^ста НЯНИ; спросить на Болып. ГІЩ и I Ь Москаіевкѣ д. Булгакова No 20. ________________________ (*1П8 3—1 Ѵ тРП ЯИ *к Д0КУментъ въ гостинницѣ „Мо- J ICfJnnb настырское Подворье” герман­ скаго подданнаго Іоанна Генриховича Д ит – риш ъ, выданный изъ канцеляріи Московскаго генералъ-губернатора. (No4) 9 3— 1 1881 года, Декабря 28, около 6 час. вечера похищены изъ квартиры моей вещи, находящіяся на Большой Москалевской ул. въ домѣ Стахо- вича No 34 изъ квартиры No 11, при вещахъ взятъ паспортъ за No 1252, выданный мнѣ изъ гор. Жиздры мѣщан. старостою^ отъ 2 Іюня сего года, срокомъ на одинъ годъ. Мѣщ. Кон­ стантинъ Гавриловъ Брунѳндовъ. (No7) 16. ВО ВРЕМЯ ВСЕЙ КРЕЩЕН. ЯРМАРКИ БЪ МАГАЗИНѢ 0Б7ВИ в ш ш ж в а д , н а з н а ч е н а д е ш і м ж п р о д а ж а , близъ Собора, Шляпный нер. домъ городскаго Общества, противъ торговли Северина. (*9) р Ю—1 НА 1 VUE1 HI чулочная Экстрамадура II 1/(1« lfitlii отъ 1 р. 20 к., а арелъ отъ 1 р. русскихъ фабрикъ Морозова и Щербачова въ 4 нитки 65 к., а въ 3— 60, дам. корсеты отъ 1р. 10 к., бумага на клубкахъ красная и бѣлая отъ 10 к., нитки Брока 70 к. дюж., а болѣе дѣлается уст., глицер. мыло Пульса 1 р. 80 к. дюж., а болѣе дѣл. уст., и другіе модно- толант. товары будутъ прод. по умѣренн. цѣ­ намъ; тутъ-же принпм. заказы, перед. дамск. шляпъ, голов. уборовъ и вѣнчал. фаты, въ маг. Дам. Рукод. въ Пассажѣ No 18— 20, около зерк. (ЛИ) 13 2-1 60,000 т. отдается подъ залогъ и подъ вексель, на Ека- терин. ул., табачн. магаз. 76 дома 36. (S3) 4 4 —– & а Тюремной площ., прот. вокзала ж. дор. отдаются въ аренду и прод. гостинница Рос­ сія Ч 14 гт номерами, 3-мя флигел., лавочкою !і; со ;и !■.’ ..-«и; о цѣнѣ узн. на Екатер. |; і. л : с 36. хозяина оной. (Л)4) 15. Продается по с ѵ іаю іо1,; дамская черно-бурая діПѣо! кгубка, спросить Рыбная улица, Ѵ> НО, во дворѣ во флигелѣ. (No7) 19 3— 1 — а ОМЪ ПРОДАЕТСЯ въ концѣ гор. Харь- нова по дорогѣ на Павловку, противъ кирпичнаго заьо.’.а Досѣкина; двора 150 кв. сачс комли и J, сѣнцы, сарай и садикъ; по л.п •. і и p i і ч п j риницъ удобный и для дачи; ( ‘I», ч,- тамъ-же Егора Черникова. (No5) 5. П п г іп п тр а inapa Уиряжныхъ и верхо- 1 1 у ‘> Lf ,Сч 1 і , і в^я лошадь. Большая Сум­ к и іб, к 1. (No2) 14 3 -1 — Ilpi-WЧСЧ ‘1*, вблизи Торговой ил., по у І.І 1 И .0 і . .. д. No 3; въ немъ-же отда- іі іі ;,.- ій ТЧІ въ 3 и 5 комнатъ. (No2) 23 6—1 – Приблудилась собака дтыми ушами, хозяина ко- 1 1 ! овать ко мнѣ получить ее. ославская улица, As 32-й^ •.«. ,іра .V 4. (^5) 7. ,.л разная мебель, цвѣты и 2 ІІ |іи Д ш і даж. рубл. сух. дровъ. Мало- .4 .5¾ і ^ 5. (No2)8699 4— 4 III л д. въ д. Лагачевой No 17 flrt « мш а ‘. въ бньшомъ запасѣ для продажи Бродовская оль. а также ледянка для ло- і адн а скота. (No3) 8002 10-8 ——- (ГУБЧАТЫЕ п а р о в ы е КОТЛЫ, л ы Паукша j, 40> 70 > і ь счлъ имѣются въ готовности — чь X ау’і-яов}, і Пулахъ. Подробности въ техніі- чеса •» 6 joj > ) і ня технолога А. В. Блинова. л.і ,/Ы’ , Сумс.ая ІЭ. (No6)7360 ,10*-10— Желаю) , купить ГдГГхо^оТо при, г. .;ьбо. 1 м, омъ, при селѣ ши дер., но ,. 4,.,0. у , г,М . .’іу или-жс яри хорошей водѣ; uejfci и. е а t адресуютъ нодроб. свѣдѣнія н и, ю г. Чп’узвь д Грекова—Ан. Ад. Идьиау. (*5) 6940 ,20’—16— К Р А С Н О Е В И Н О столовое, отличнаго качества, продастъ владѣлецъ виноградниковъ, ведро 5 р. бут- 40 к. Складъ: Нетечинская ул., д. Медвѣдева X 45. |(*і9)8 СПЕЦІАЛИСТА Ш Ш Й Щ ЗУБОВЪ И ЛЕСЕНЪ Г. А, ВАЛЬТЕРЪ, принимаетъ ежедневно больныхъ въ г. Харьковѣ, на Николаев, площ., домъ Питры. Встав­ ляетъ вновь усовершенствованные ионуственныѳ з у б ы сверхъ корней, безъ крючковъ и пру­ жинъ. Собст венные зубы , выпавшіе по причинѣ слабости, могутъ быть также, упомянутымъ способомъ, вст авлены обратно безъ венной боли; продаются зубные порошки. (No20)8742 5—2 Согласно 22 § устава Харьковскаго Общества Взаимнаго Кредита въ присутствіи его Совѣта въ январѣ мѣсяцѣ 1882 года будутъ продаваться недвижимыя имущества, принадле­ жащія харьковскому купцу Алексѣю Ивановичу Левченкову, состоящія въ слѣдующемъ: (а дворовое мѣсто со всѣми находящимися па немъ по­ стройками, состоящее въ г. Харьковѣ 3-го участка па Нѣ­ мецкой улицѣ No 5; б) пять десятинъ 1524 кв. саж. земли состоящей въ харь­ ковскомъ уѣздѣ, во второмъ станѣ; в) дворовое мѣсто съ постройками, находящееся въ гор. Харьковѣ на Журавлевской улицЬ подъ j\« 11П; г) дача въ урочищѣ Помѣркахъ, харьковской губерніи и уѣзда заключающаяся въ усадебномъ мѣстЬ, съ садомъ, сѣно­ косною лукою и озеромъ, всего 5 десят. 1200 кв. саж. и д) дворовое мѣсто съ постройками находящееся въ гор. Харьковѣ па Сумской улицѣ подъ Лё 513. Дворовое мѣсто съ постройками Василія Семеновича КЛАЧКОВА, состоящее въ гор. Харьковѣ на Молочной улицѣ подъ А” 2. О днѣ торга и другихъ подробностяхъ будетъ особая публикація. 429 – 30 * 18,7997 „з »-2 Въ магазинъ АЛЧЕВСКИХЪ (Екатеринославская ул., домъ Тарасснка, въ Харьковѣ), П О І У Ч Ѵ Г О Н О В А Г О No @ Ж А ! высокаго достоинства ч а Ш а ю ж ж ж г і » . Ц Ѣ Н А ф у н т ъ е в о коп. ПЕРЕСЫЛКА ВЪ ДРУГІЕ ГОРОДА НА СЧЕТЪ МАГАЗИНА. ,[*30] 7893 16—10 —– Швейцарка (француженка) ищетъ бонны или компаніонкн. Мордвпновская ул., домъ No 4, кварт. No 3. _______________________________ (*4) 8730 3-2 НаСТАРО-МОСКОВ. УЛИЦЪ, рядомъ еъ первой гимназіей, въ домѣ Ефре­ мовой, отдается въ паемъ помѣ­ щ еніе подъ РЕСТОРАЦІЮ. ______ ________________________[S5] 8748 2—2 (ІТІЯРТРИ въ Ha(;tl’b помѣщеніе подъ ует- ѴІДоѵШІ ройСІВО трактирнаго заведенія и погребъ, ходы съ улицы, при долѣ г-жи Савиной, на Михаилов. площ. J& 18. (*4)8731 3-2_ /1 РІІІРРП пР°Даются нѣсколько двухс’іволь* I ныхъ и одноствол. ружей, ВИИ«ц товки (магазипка) Винчестера , заряжаі щааса 12-ю патронами и Берданка кавалерійская. Бъ Аптекарскомъ нер., домъ No 4; спросить казака Т у ж и к о в а . (No5) 8728 5— 2 Садъ Шато де-Флеръ и при немъ домъ въ два этажа со всѣми служ­ бами съ 1 Января отдается въ аренду, въ саду имѣется газопроводъ; спросить: Малая Данасовка домъ No 45 хозяйку. (No5) 8726 3—2 Л е о н ъ Г р и г о р ь е ю г п , 2?<шадзш© в ъ квартируетъ на Маю-Нѣмецкой уі. »ь донъ : Брамовскаго 16 7, кв. 2. (764)8588 ,3* – ; — U „ u w rnли Дешево продается і г м ш – і lld ffl, у і и /ІЬ п 0дГ0рвая ул. д. 76 сять хозяина. (762) 8720 7 2——- \/терянный мною паспортъ крест. Курскиі. г; , * Тнмскаго уѣзда, дер. Грязной Осипа Саіиен- нова, выдай. Крестшцен. вол. нравл на шесть ыѣс. съ 26 Іюля І88І г., счит. недѣйст. Врачъ Волинъ. (S3) 8716 3- 3 І Ш І Ш Ш І Ш І Ь Ш І въ г. Харьковѣ на Николаев, площ. въ донѣ Ковалева, основанная въ 1869 г’ту принимаетъ перекраску, очистку, сняі яягепь изъ всѣхъ родовъ матерій какъ ш чоюгх-.., шерстяныхъ, бархатныхъ, мебельной чап’рік, занавѣсей, китайскаго крепа и кружеі п и : мужскаго платья. Ѳеодоръ М А ГА ‘ К Ъ [*9]8315 4- Іешево J11ЦГА сибирскихъ знотъ новая Д нродается ШіОп на Театрал. плои; д. (J внцкаго 76 8, наверху. (No 2)8190 ,4 – — Квартиры разныя отдаются въ наемъ съ отопленіемъ, ватер­ клозетомъ, мебель и безъ. Михайлов, ул., д. X 52, Клочковой; о цѣнѣ узн. тамъ-же. (S4) 8375 ,5‘—4— ” І Т т г т т т Г Ч Я итальянская, луч- У У « « шій сортъ Ч и н к – ван тп н о , совершенно аклиматизированяая (уже третій урожай) прода’ . ..о, еая для сѣмянъ, въ початкахъ и ьъ хернѣ, и также для винокуренія до пятисотъ чет­ вертей. Узнать на Мироносиі іоя площ. гъ домѣ Сердюковой Л 12, кві> Л о (*9)8687 1 – і Открыта подписка на ежедневную общественную, литературную и политическую газету „ ю ж н ы й KFuSk-iа;”, 1 8 8 2 г о д а , (второй годъ изданія). Газета „Южный Край” будетъ издав. въ 1882 г. подъ прежнею редакціею и по прежней программѣ Программа газеты: I. Руководящія статьи по вопросамъ внутренней и внѣшней политики, литературы, науки, ис- куства и общественной жизни. II. Обозрѣніе газетъ и журналовъ. III. Дѣйствія правительства. IV. Городская и земская хрони­ ка. V. Телеграммы спеціальныхъ корреспондентовъ „Южнаго Края” и телеграфныхъ агентствъ. VI. Послѣднія извѣстія. ѴТТ. Внутреннія извѣстія: корреспонденціи „Южнаго Края” и извѣстія другихъ газетъ. VIII. Политическое обозрѣнь. 1.1. 1′.«: корреспонденціи, X. Фельетонъ научный, литературный и художественный. Беллетристика. Театръ. Музыка. XI, і!р,яѴ; хрони­ ка. XII. Критика и библіографія. X III. Смѣсь. XIV. Биржевая хроника и торговый отдѣлъ. XV. Календарь. XV! Cap* во г яня свѣдѣнія. Дѣла, назначенныя въ слушанію и резолюціи но нимъ округа харьковской судебной палаты и хат • аоі -,.:.:0 во­ енно-окружнаго суда. ХѴП. Объявленія. Редакція имѣетъ собственнныхъ корреспондентовъ въ слѣдующихъ городахъ южной Росеіи: въ Азоѵ А.-.еггс,- [иочть, Ахтыркѣ, Бердянскѣ, Богодуховѣ, Бѣлгородѣ, Бирючѣ, Бахмупгѣ, Бѣлкахъ, Волчанскѣ, Ворона ѣ, ІѴпч воронѣ, Елисаветградѣ, Екатеринославѣ, Зѣньковѣ, Зміевѣ, Изюмѣ, Кіевѣ, Кишиневѣ, Кобеаяі.ахъ, К ■>… градѣ, Кременчугѣ, Купянскѣ, Курскѣ, Керчи, Ку маисѣ, ЛебеОинѣ, Миргородѣ, Мелитополѣ, Маріуполѣ, /. ,/■ н ѣ, Новочеркаскѣ, Одессѣ, Острогѣ, Полтавѣ, Павлоградѣ, Поти, Переяславлѣ, Путивлѣ, Паутинкѣ. / Еостовѣ-на-Дону, Славянскѣ, Олавяносербскѣ, Ставрополѣ, Старобѣлъскѣ, Старомъ Осколѣ, Симферополѣ, «а; тополѣ, Судясѣ, Сумахъ, Тамбовѣ, Тифлисѣ, Таганрогѣ, Херсонѣ, Черниговѣ и Ялтѣ. Кромѣ постоянныхъ корреспонденцій изъ Петербурга и Москвы, редакція позаботилась полученіемъ в) 1 – л ііій мз\ .. -з. -л-, центровъ западной Европы и Америки. П О Д П И С Н А Я ІД’ЬЬЗІАь.: НА ГОДЪ. НА 6 МѢС. НА 3 МѢС. ПА іNo Везъ д о с т а в к и ………………………………………… 10 р. 50 к. 6 р. — к. 3 р. 50 к. і р. 20 к. Съ д о с т а в к о ю ………………………………………….1 2 , — „ 7 „ — „ 4,-— „ і – 4 0 ., Съ нер. ияогородн ………………………………………………………….. 12 „ 50 „ 7 „ 50 4 „ 50 „ і .. 6г- Допускается разсрочію. платежа за годовой экземпляръ, ио соглашенію с а ; і ; дг і Подписка принимается только съ 1 -го числа каждаго кѣеяца. Главная контора редакціи въ Харьковѣ, на Моск чекой ул., въ д. Харьковскаго уннвере п о а, No 7-й, нрн „Публичной Библіотекѣ44 А. А. Іозе >внча, принимаетъ подписку к объявл аш. Кромѣ того п о д п и ск а И о б ъ я в л ен ія п р и н и м аю тся: въ Петербургѣ — въ Центральной конторѣ о.’ья.з. „ія всѣхъ европейскихъ языковъ, на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Струбинскаго и въ книжномъ магазинѣ Эм’и« Гцѵ./.с. на і-і ! скомъ проспектѣ, М 27; въ Москвѣ — въ Центральной конторѣ объявленій для всѣхъ европейскихъ языковъ -а П в – гнонііі , сі . домѣ Солодовннкова и въ конторѣ подписки и объявленій Н. ІІечковской: въ Варшавѣ — вь варшавской! аісяг’-тві і>Огы.«леі.1:; Рейхманъ и Френдлеръ, на Сенаторской ул., А 22; въ Кіевѣ — въ книжномъ магазинѣ Е. Я. Федорова; въ Одессѣ — въ книж­ ныхъ магазинахъ В. И. Бѣлаго и Е. II. Раенопова; въ Полтавѣ—-къ книжномъ магазинѣ Г. И. Бойно-Родзевича,. и въ Кр, менчуіѣ, у нотаріуса И. Ф. Зильберберга. Изъ Франціи объявленія принимаются исключительно въ Парижѣ — у Нала- Lafite et С°, Place de la Bourse Издатель А. А. Іочефовичъ. Редакторъ А И. ‘.’тонное’ (Nol3,44,45M33J s,«l 4—4 Печатано въ типографіи Губернскаго Иранденія, Объявленія къ печати разріиз. т я, Иолкіцйкейс.іръ Короуин*.