Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Харьковские губернские ведомости
Регіон:
Харків
Номер видання:
1
Дата випуску:
01.01.1874
Дата завантаження:
09.12.2022
Сторінок:
4
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
Кількість номерів:
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Офіційна газета, яка видавалася в Харкові (Російська імперія) з 1838 року

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

1-го января 1874 года No 1. т ъ 1-го января 1874 года No L Плата за объявленія: Кодішсная цѣна*. JL 3/ІУа , і , Н а годъ . Н л ‘/, рода . Н а В. укьсінц. Ед 1 мъс. Велъ досыпай и пэресыод …. d p . 60 к. 5 р. 60 к. 3jr. 50 к. 1 р. 20 к. Съ достаг ЫЮ кп д о м ъ ……………………….. 6 ‘ — „ 4 – I, ‘ (. вд fy» WJKWUJIKOH) ……………………………………. ……. 10 „ 20 , 6 ьо ,. ‘ t „ 20 А (1 »* w ” Оѣтіа отдѣльному нумеру въ конторѣ рекикрія 10 оп. Подписка явчкжаетвк’ *») вь *.. «лорѣ і’вд»»:цЦ’въ Харьковѣ, въ Конномъ пер.гу.ікѣ іа . р»к „ Яаѣлопа. и б) 4 ѣнарттеа* г. р . -риь- киковъ в становыхъ приставовъ хатьковсвоД губерніи \ В Т О Ш Ь . При пбиѣщекш частныхъ объявленій плата за объявленія, печатаемыя корпусомъ, взи­ мается по чаксѣ находящейся въ.родакпіи за занимаемое объявляю уъ мѣсто. Объяьте­ нія отъ ^-ірел^ніЙ оплачиваются по 3 рубли вя ■голбодъ ‘щМаЬѵо шрифта, 4 рубля средняго’.и 5 рублей мелкаго. Статьи, присылаемыя для цомѣ^ені* іщ. Хзрикоі.сккхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, по усмотрѣны? редакціи, водлежаіь согра/цені*о. Харьвол>- скія Вѣдожостя выходятъ ѳжедяѳвно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ и воскресныхъ. ПОДПИСКА Н А 1 Ш ГО ДЪ. Условья тлм ^ кь и н эдьж іііі Я цѣна і а И Р Ь БОВОКШ ВѢДОМОСТИ въ 1874 і оду озшчещ шлиіе, въ заголовкѣ газеты. чт>ттмт< Отдѣлъ первый. ВіяСОѴАЙПІ/Й РЕСКРИ ПТЪ , деяяіД нл яля Йиджетра Народнаго ^ ост Ѣ щоеі / трала Д. А. Толстаго. Дмитрій Андреевичъ. Въ постоянныхъ заботахт Молхъ о благѣ М оі .’ гп народа, Я обращаю особенное (ѵГоі сниманіе на дѣло 1 народнаго про %£ genii’, видя вч. ве* . двяпутцую силу всякаго ус­ пѣха и утвержденіе тѣхъ нравст­ венныхъ основъ, на которыхъ зиж­ дутся государства. Дабы способ­ ствовать самостоятельному и пло­ дотворному развитію народнаго об- раоован; і вч. Россіи, іі утвердилъ въ 1871 п 1 С 2 годахъ составлен­ ные, согласно сь такими М оими видами. Уставы среднихъ учебныхъ j заведеній ввІгоеннаго вамъ Вѣдом- і ства, должт чсѵвующихъ давать впол­ нѣ основательное общее образова­ ны юношеству, готовящемуся къ замятіямъ высшими науками, а не 1 пр» дназнач&юіцкчъ себя кт онымъ приспособлять кт полезной практи- чеіхой дѣятельности. Заботясь рав­ но о томъ, чтобы с нѣтъ благаю ] П1Ѵ —- * —- -«Д- ;> гт*ч ОМА /ы х* слояхъ насблолій, Я пове- А ‘ •.(учре.ди’іь утитегоскіе инотк туты и семинаріи для ирнготовле- пія наставниковъ народныхъ учн- .дищъ, городскихъ ь сельскихъ; вмѣстѣ съ тѣмъ самыя училища эти должны получить указанное ахъ иразіиъвол устройство и развитіе, со лираяР о уь по і устные і .тмі врйкдѵ ни .д -’р-я^чаемымъ въ лы. тоят % .’У нЬвс’ мѣстно ыЛІяперіігстрсл- Ч “■ »мъ къ абразиваыю. Я надѣюсь, К ожидаемое і ‘лѣдсѵвіе’сета зігя- f . елыюе размноженіе на’ однихъ ■ іГ’лнщъ раопрострнпиуг. въ насе- яІяхъ, вмѣстѣ ст. грамотностью, < дно ’ разумѣніе божеемеяныхъщс- ■ Фі»> ученія Лристіва съ живымъ ‘ Іоггельнымъ чувство иъ* нраьствен- Ь и граждаксхато., долга. Іо достиженіе цѣла, для блага сца столь южной надлежитъ мд усмирительно об< опочить. То, «то въ предначертаніяхъ Моліъ должно служить къ ястинаому про­ свѣщенію МНІОДЫХ”. поколѣній, мог­ ло бы, при недостаткѣ попечитель- Виго наблюденія, быть обращаемо j иъ орудіе нралчсгѵ.ен.ч го растаѣнія та рода, къ чо< у у • <*6 гі ; ружеыі і лѢкоТОрЫЯ ІХОШЫДКІ) и отклонить •его отъ тѣхъ вѣроіазііі, йодъ сѣнью коихъ, въ.теченіе вѣковъ, собира- іась, крѣпла л возвеличивалась Россія, < г Какъ лицо, і риввкнное Моимъ ,-оѵл р’емТ къ осуществленію Мокчъ предначортавіі по части нар >дс.т. просвѣщенія, вы усугубите всегда. от . тич ‘ івшоо иіісъ рвеніе кт. тому, чтобъ щоложсены.. въ основу обіде- гчвсн а’ воспитаніи .начала вѣры, нршк’.Ш’. /вости, грая, ѵінскаго дол- м*. и освовате и,но т,, ученья были ограждены и обей ечены отъ вся- ь8го колебанія. О .гласно оъ симъ. Я вмѣняю въ непуі лѣпную обязан­ ность к лсѣмъ другимъ вѣдомствамъ лказйвать рам ь въ семъ ѣлѣ пол­ ное *юдѣіістгіс.( Ді.ло цароднаго обралшаяія въ духѣ р^діг’іи и нрахіственні.сти есть’ дѣло столъ гвелякие и сьлщншое, что поддержанію и упроченію ою ѵь семъ истинно-благомъ наиранле- \д»ц должны служить ке одно толь- духовенство, но и всѣ тгросвѣ- \ *ннѣйшіе люди страны. Рсссій- tc’: ЧТ дворянству, всегда слуа:ив- у примѣромъ обиесги и нре- яусти граждане ому долгу, ;;о Ц ‘пмущѵ’твѵ іг;, «о-хитъ о семь • ^ “ ■ .ло •: Іркое М ое – оѵі <януъ йц стражѣ лдроз- коП шко іі.. Да поможетъ оно Ира шігельстгу б.-.птельньтѵч ряб іюдЩ.Ч емъ яа мѣстѣ кт. огражденію оноіі отъ тлетворныхъ и пагубныхъ at С яній. Возлагая на него и въ с&> дѣлѣ М ое довѣріе. ІД мояе.Ч’Ѣту ваыъ, и о с<>і і.лщенію съ Маниср ромг-П’-етрг-тпихъ Дѣлъ, обратить с ’ КЪ мѣстнымъ Пр’ЗДВОДПТе.ТЯА# ді сфлкства, дабы они, въ звавіи яь нечителей начальныхъ училищъ ь іхъ губерніяхъ и уѣздахъ и на о< ■ нованіи правъ, кото)ыя имъ бѵдуті предоставлены особыми о томъ по! становленіями, спо ‘Обствовади – иі жайшимь своимъ участіемъ кт 4 б■: .«печенію нравственнаго наира» ленія этихъ школъ, а также къ ихі благоустройству и размноженію. 1»а подлвнноѵ’Ь Собственно*. Его Нхи згл торовато В йлнчс . отві рукою явпнеавэ: ,.А Д В К с А Н Д Р Ъ и С -Пзт* роургъ. 2іа- декабрѣ 1 і /3 г. ВЫСС ЧА К Ш ЕЕ ІГОВЕЛ Ы П Е . О ртрѣшечш изъятій изъ пр& ян.’п ст ат ь и Су-Ь городпваіе поло- м г •.•’!. Госудірсѵвенни і совѣтъ, н> соеді ті нныхь і,і’ііартау0нта.’:ъ злкоа>Лп и хо. ударствеиной звоном лі л въ ОбіЦѵЛ собраніи, разсмитрі’.въ представленіе М- Ліісгра вяутреивчхь дѣіъ о доволнень •стахъ* 36 і городевато шщ.макія СіЪ V’ —^ і ■ иАИм’-тааіоаъ относіыііі НО Ыіря»І ЫІ ГОДОДЛІЙХЪ думъ въ ц» родахъ т«> рнхг ено* гуЯЭрнііх, енѣніо>і| положилъ’, статью Зб городоваго im.toai” яія 16-ю іюВл 1870 года до іолпнть слі дігіцимъ іірйнѣчаніемъ: ^ ві . тіхъ горо дахъ, ьъ аоичх ію недосхитотоожу чі сл. хрисхіаи j | ораинріеинп ст. ae-xpt оііаисдямь на еліміемъ, ізлірхневів про- в..’.іа объ образованіи городской думы 4 іадгсві ие неяІы двухъ туесу* лясяіім .христіанъ ое . алось бы’, загр’з|.і. телиіымъ, изъахіо изъ сего пшіші.іа,; цо предствлойіьо подлежащаг.) г^б<‘рпсііію Начальства, можетъ быть ра:ч/іі|ваі мо мд- ішетролъ ваухрепню^ дЬл’і.1 і Ею Иипкгііоіѵкор Вѵ.нічитѴо хіго- аачіе’о ннѣи-е ■’осудар/дв-.ниіаЬ со Іта аі вовбра 1873 года B ucosa S ii тк р – лить соизволилъ и появлѢль відоліѵіі .. Отдѣлъ второй. дѣйствія п г а в л т в л ь 1т в \ ІЮ ХАГЬКОЧСКОЙ гуввтщи .1 I 1 Г. неправ. долго., яачальнн/ха ггбіі.иі.’і , утверждены въ должностяхъ сіѣдуѴпція I ляда, пзбранинн: но ахіирскйиу у ѣ а д у на бывшихъ губериэйехт, дюр*т- саи.м выборахі: кол. еовіти. Вячес.іакъ Васпдьецидг, ИАОі’ЕКЪ — кс.ндпдлто* къ і/редводигс.по ц депутату ді^ряпстін, кахпігаиь Владиміръ Махвѣевядъ 1JD ДОЛпЛІІЙ— въ долл;и. засѣдателя .’Іо- рявсКоіі ошзки и кандидатомъ къ неііе- мѣнасму, іасѣдателю въ’ полицейское уав.іеіхіе и коллежскій секретарь Гисдібт, Владиміровичъ КУЛВИЧЕВСЛІЙ – 41- Сре дой КОМЪ ПО UOJ і, ООІЧТО, у [М й ’,1І.і|Л- міы зечохь; а о с у м а к о м , у і 4 у Hit бывшихъ аасідаішігь с] sinwro уізд- * наго дворянскаго собранія: • коллежѣ’іft савѣтиикт., Николай Дмитріеяи іъ КОЙД- РАТііЕВЪе—ш, доі»кости уЛ хдітго г| •в- “стили .■ доорластйа , Д’Ычгвнто-хІый ехатсчііі совѣ гл якъ Іосифъ Тедор ч* .іЕСЕіШ ЧЪ л коллежскій «зсесооч 3 а- диміръ Николаевичъ ОЛ’ ШЧ’Ь—аь д<р ж- востак г, каіідндахоьъ къ предводіір лю дчораиотва и коллежскій совітс къ А- і тиса ч і ръ Нетр ош> чѵ. С ВЯД ОГОГЪ- Щ.’ Е- ПЦНЪ — іи. дол.шосги поореднньч ио рі.зкѣжевзиію земель. До реао.шціл г. і.спрт.в. долж. иаіаь- нива губерніи утверждены въ куі лп ую квартцрл)*) ковилля, на 1574 годъ де- п у тагами: отъ дворянъ и чішонлхітвт . коллежскій секретарь Алсісі.й ВЕОЕ ЛОВСПІЙ, къ ыму кандидатомъ >«рн- скііі секретарх» Александръ СК .сбИ ІІ- СКЗЙ; одъ куіі.,овъг>~■гуъеііъ .‘ к іікяі KR -’ РНЧОііЪ, ііь и к у жьдидахчшх. ьуяо- ческій сынъ Дмитрій ЦЕВЕННО отъ мѣщанъ Титовъ ООТОІІ.в, къ. «ем **іь днд&тонъ мѣідхш інь Оюиавъ ISC’н іЕ Н – : 110; <пъ государственныхъ • ку^^с гМ*1′ Iй— j государственный . арестьянквь ІЦѴхлфій і ФЕДОРОВЪ, къ нему ваитвтатоіг “ЧІХг. дзротвевни крестьяниьъ йвкврій ЕОГ- РЕІІНШЕЮ ХврькоЦсою кг.зевною ПАіатог опре- діл.-яъ ьаяіоляр.’кій служитель каг.с іноЙ и .ха гы Яковъ Ph$ РОВЪ— помощанкомь бут.аітора схероО;.льскаго іазЯачеЙства; пѳреміщевъ дшиощиякъ бухгалгери ста- рсбѣльскаго уѣзднаго газначейства, неи- мѣющі‘:. чнви Іскстаяткпъ С Е Р Е Д 0 Н »— ни таковую же до. жность ‘Взюмское к. чнейство,іСогл .сц- «Го желанію (оба с: . Декабря \ЛТ$ год Ж У Р Н А Л Ъ Харьковской Гщ іщ і каі» Лумы . Janb’)auie ‘) декабря І ^ іЗ іода. И: засѣданіе вр; был гзродской го­ ло’а К . С. Гордіенко п 42 гласитеь: И. Коптевъ, I1. Йчановь. Котляревскій, Т. К.удьшчнъ, А. Дмитріевъ, Я. Огнен­ но, П. Коваленко, И. Воиновъ, М. І.раЙ- ловсеій , М. Курпосог.і, В. Нопсмаревъ, П. Вазнлевсяій, В. ,гк .теяковь, И. Дере- вяву ; і нъ , В. Во голѣ, чъ, А. Ковадев,, Браьолб, I. Они ійчо, Задѣсскій, Н Ку­ зинъ, Скрыини». б , Т-чсовскій, Допен- ко, О. Рыжовъ, С. Кольчг.вко, С. Іісва- зеьъ, Вольверъ, И. Щв.іковг^ Корніенко, А. Канивалъскій, К. Вел;:тчеико, В. Гам- босцівъ, Ф. Даниловичъ, М. Ковадсиво, И. Золотаревъ, П. Акимхдко, А. Знберъ, А. Оболонскій, А. Коѣазьчуковъ, И. Ко­ валевскій, С. Алнмеим и Франконскій. ‘ Г.роднеты совѣщаній 7 [ Адресъ Н. II. Куіину шь выраже­ ніемъ прѣзнателгнеетя гбред .каго общв- сі В і . за учас’. іе его въ njn. ij іш.сіііи по­ жара въ зданіяхъ Пащені і-Ттяскина. Пистеиов.тено: наиечагаті лд, ееъ иъ дАрьковскахъ Гзберпскіаъ в юностяхъ. 2. Заявленіе лласнаго А. л,. Слрііпніі- і:о*а слѣдующаго содержата. Въ Харь-ч ъовѣ до сихъ воръ нѣтъ такого ааведе-я нія, въ которомъ бы дѣти бѣдныхъ ре> К«слеввв.еоыь и tui^Oma ян» ѵі ..«« ііич ‘ иу 4^ роідтел-й могди нріучатьсч къ іюмеслея-. иску :р/АУ и тѣмъ ввослідезвіи Обезае-‘ чатя себі ср. дстги къ (..‘Збѣдному оу- ществовссію. По этому, счи “*л учреадо«с ніч въ Харьковѣ ргмеслсалаго училища оодіонымъ я предс’н.чляя ‘встаиленіші имъ ироукта устава училища, онъ Скрын- никовъ просилъ распоряженія объ ут­ вержденіи его и разрѣшеніи открыть f- чионще, іхрігсовоцуоляя при тонъ, ,if>< въ лі / чь Ѣ ьоспослѣдсваиіа чакѵгаго рю- рѣшеаія, ни осноэьвіяхъ иредшавляс-іа^1′ го і шрѳг.га, о и ъ жерѵвуегь въ долиую М вѣчную собствеііііюіь того учнлдща врн- надлежвщіГ’ ему ваіхахівыі’ дэні.’.діа Тя»- ремзоі площади съ дворовымъ ири ноіхь мѣс^оьь, счоюмій ему до 30 т ір – но если1 бы иотену либо но аослѣдоиіло уг- ві.ра х,ои,*_ выягескіиав/хаго пропѣта п. .Гдз)/ішхешя открыть учаляше, го %ъ о- ставдяе-гъ за собою зраво отказіться отъ настоящаго ею пожертвованія, •, За.-. тЧ*ъ Онхч, «ртгтмтп. гЩбІкть устава іч нкслоіиато училищ’ . L > хгсводу этого Зі.ЯВЛі-14 городской голова выразилъ, рто асіъвя. ие охмасгнсь съ одобрѣціенъкт> почетЕому труду г. Од рыііыікова н \ ѵ„ искумннею ирнзаліі льноргію за его М>г жерхвсааніо, ки|о^оа безъ еомнѣшн, ии- зоветъ січуСтвіо и содѣйствіе со еччго- вы горохскаго общества, въ «собеикосіи же. ремесутеннаго и мѣщанскій о с . . »ві6 вт, аигеру. коюрыхг і.:а:і -ыкъ обрак ‘ мт, л у .Лжд»і . • 5 іа.:.’IV, с* ль что ерйд^тпа ьхѴа заведциія буду-і ъ д ста- точьо обездеѴ и, ьоц томъ одинъ изъ харьковскихъ Юажх .въ уморичіі ип абсъ- клшітань Гихочсій вь духовномъ завѣ­ щаніи овоемь о\ •’ залъ 10 т . пуб. въ пользу ремес тѳниЬ и учили щи; < ли бы оп о учредилось – Харьковѣ. Дума при- іхимая ет. помвыы ь сочувствіемъ к іедло- /Кевіо Алексѣя A.u s.r адроаича Скрынни- кова, яостановила: біѵі одар.чт’.. его за ..оставдевіе проекта устаѵл ремесленнаго училища я за его ло:к.,.ргьшаніе для э- Ѵ>Й благой дѣлг; ирозк-ь’‘устага пред- ѵавпть яе утрлдсм іе въ у саповлен- Щ г іъ порядкѣ; объяснивъ чъ іредстав- лщ іі о Деньгахъ, за Ѣпіаипщ.; , въ поль­ зу – М ‘слеавгѵго училища т. Тлхгдкимъ, а кан тѣ съ г і, еь виду зпачитель- лса н аас іо’явг се пожергѵорамія, пред- • ѵі\ ить 4 ібъ оі ’ і, . * “, кіоч ,, іішев усмо- трйі • і х’.дм ,.1ст»оча. о названіи у- чіиг ѵ.а i VoueMi^ оіс. щч ша геля. ‘ [і; л т.ряійі і К..І: ),ои,ёльной части и о к і р чхѴ-Т.Яі‘Э j чіИ» пожаровъ. Поста- цовлоно: „ля раі уотрѣніа лредставлен- иыль у а розою рнеоктозь правилъ но строіпАЛьноЙ части и о мѣрахъ противъ лоідровь иазаа іи л оі бую коммвсію изъ «лао .ііхь: М (1. ІЗалѣсс^^го, А. И. Ковальчу бога, М. Н Корвѣе^іао, А. Е. Ковтлеві. и И. II. К’ит,!’ьа, совмѣстно съ г.р’м рымъ гѵ . -г< кт.ломь .^ просить ii.pxmi.xopa Г>. ф. Йскш>чи;аго ѵлинять учаіртів ьъ isHBTjax’,. f 1 воммч. •» 4. Цнркт-Uipb ‘ уиііи р.. аоусрешыхъ дѣлъ по р тросу о ярмь, очныхъ комате- и имѣя въ виду, что вопросъ р ( уще сівовавлемъ въ Харьковѣ ярмарочномъ комитетѣ уже разрѣшенъ думою въены- сі^ безполѣзностя этого комитета, обя- з шости котораго въ настоящее время я. (олвяются безъ особыхъ затрудненій г* «декою управою, постановила: лору х:ыь управѣ сообщирь г. иачаль*и.ду гіг_ бервіи о состоявшемся уже рѣшеніи ту­ пы ио объясненному предмету. .ЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. 1878 года, 5ря 29 дня, по опредѣленію дм^іков- ск го окружнаго суда у» ершіі ».у ьков- сіі і 2 гильдіи купецъ Петръ Анду лгвкчъ Со никовъ объяьиіаъ песостоятелЬѣымъ То жни комъ. Вслѣдствіе ѵгго нрясутствен- вы* мѣста и начальства благоволя і ъ: -іЦ ш дожить запрещеніе на недвижимое и- изніе должника и арестъ на движимое, бі*,е такрвое въ ихъ вѣдомствѣ находит­ ся и 2) сообщить въ харьковскій оз ѵ « – г й судъ о своихъ требованііхъ на на- с. стоятедьномъ должникѣ или о.суммахд, слѣдующихъ ему отъ оныхъ мѣстъ и на- ‘! иьствъ. Частныя же лифа пмѣюгъ объ- жть окружному суду: 1) о долговыхъ іебованіяхъ своихъ на иесостоят .лънЦъ о суммахъ ему должныхъ, хоч;4 Г>х а» ѣмъ и другимъ сроки къ платёж еще е наступили; 2) объ имѣніяхъ нееосго- тельнаго находящихся у нихъ ах со­ храненіи или закладѣ и обратно объ н- луществѣ, отданномъ несостоятельному яа сохраненіе или подъ закладъ. Объяв­ леніе сіе должно быть учинено въ че- тЫііехъ-мѣсячный срокъ, считФА о дня прнпечатанія послѣдней о семъ .публика­ ціи въ сенатскихъ объявленіяхъ .—U ПРОДАЖИ. Вогодуховское уѣз .ноо по- згцейское управленіе назначило зь Дуб­ инную продажу 20 дес. пахаГной зем- іс, оцѣненной въ ЗОО р., находящейся въ хут. Ляховомъ богодуховскагс уѣзда, 1 стана, принадлежащей умеріхі .«у ио- руч іку Алексѣю Альбовскому, се »ыед- ше!7 во владѣвіе- жени его Надей; іх л.:ь- бовской, ва воволненіе числящейся но счетамъ Богодуховскаго уѣзднаго казна­ чейства ва томъ имѣніи разной недоим­ ки, въ количествѣ 224 р. 96¾ к., а п- мепао: процентовъ за продовольственный капиталъ, выданный въ ссуду г . 1833 и 1834 г. 98 р. 40f к., губоряск іхъ земскихъ сборовъ по 1867 г. 9Ц> р. 92¾ к., прогонныхъ выданныхъ въ 1848 г. испр. долж. Стряпчаго Удянскому, 1 р , 20 к. подушныхъ податей за крестьянъ невошедшихъ въ составъ волости і:;(, р. 54 к. государственнаго сбора J р. S7I к. н вубликаціониыхъ 6 р. 52 к. ’.’орги <<у- дутъ производиться въ прйбуТстФ і ’ ЭТОГО полицейскаго управленія 24 гетДірД 1874 года, съ 11 час. утра, сь узаконенною чрезъ три дня переторжкою.— 1 • •’ і ■ ! и 2. Судебный приставъ ха^ьковсвам окружнаго суда Оитовцовъ, ва.о аовадія 1039 ст. уст. гр. суд., обьявлцетч что яюшаченная на 31-е декабря J8 7 3 года публичная продажа движимаго имущества графини Вѣры Рекеття-де-Мир«$о. нахо­ дящагося въ г. Харьковѣ,; 12; иавасПЕ^ скаго участка, въ домѣ графа Мирабо, вслѣдствіе получеппаго, 30 декабря при­ каза испр. долж. предсѣдателя’ харьк >в- скаго окружнаго суда, отмѣнёЩ, и наз­ начена таковая продажа сказаннаго иму­ щества Мирабо иа 9-е число янѣаря 1874 года, съ 10 часовъ утра.— 1 »! « і . ‘ »; 3. Судебный нрпставъ суцріало ок­ ружнаго суда М. Снзаревь,. жцурльствуьі- щій въ г. Сумахъ, въ „домѣ Асмолова, объявляетъ, что 28 генваря 1674 года въ 10 час, утра, при сумскомъ окруж­ номъ судѣ будетъ производиться публич­ ная продажа недвижимаго имѣцт, при­ надлежащаго крестьянину Ииокеьтію ІІо- тетнѣ, за неплатежъ имъ крестдлщцну Федоту Потетпѣ, по исіголпительзому ли­ сту сумскаго мирового судьи 4 участка отъ 18 генваря 1872 г. зц Лв < … 326 р. 20 к. Имѣніе состоитъ сумскаго уѣз­ да, въ заштатнемъ городѣ БѣлоиолрЪ, щ, ІІокролскомъ приходѣ, вь предмѣп;иѣ „ДІзки4 и заключается въ урадебыамъ мѣстѣ, мѣрою отъ улицы Лѣски 18 сдж. 1¾ »р., отъ крестьянъ Федота Потстил и Длячла Кривошея 15 саж. и отъ кг стьл.уцк Татариновой 21 саж. Ц t усадь­ бѣ »»Л находятся слѣдующія щ стііойкі -. изба іеревянная старая,; амбаѵ ‘■ оріу вяняьй старый, сарай Плетневъ^ старый въ нслъ устроена крупорушка яа пару лошадій, амбаръ деревянный маленькій, всѣ поітройки крыты с» .омою, , ара, плетневый недос-роенный безф лриші ‘ ворота съ форткою и заборъ оеь улицы досчатые и кол.»дезь рубленный , ы ко­ ды. Кремѣ того, на усадьбѣ оі ои і мі- ются растущія деревья: липъ, осиль у березъ 7 и, грушъ 18. Означенное имѣ­ ніе оцѣиіл’о въ 3<ю г , г.ъ -ковріі сум­ мы’ п иаѴѵтса шрг ь.—-2 !*• И- А сѵд. ф;а up:s тлва іпъжоь. ‘Ка- ,. :ъѣі.,л :у-ны* ь о-‘Ч’ £’«-,ц ‘-А Лвочлемг- рѣшенія мировая »;удья 1 учагтка вііл – ковекмто окруіа, 1 ?«чжсанаіо ігь испол­ нительномъ листѣ его отъ 21 генваря н. г. за А6 221-мъ, 2S т в а р я 1874 г. съ 10 час. утра, будутз. вро>1заТься при ьалковскомъ съѣздѣ мировыхъ чудей, и- иѣнія государственнаго кі).у;тьянк>ц д а- ішха Лѣзиіі і . да поиз.ір/иіе должныхъ ямъ вреетьянкну Виаоааю МЬзпчу аоо руб., продаваемыя икѣнь. состоятъ вал- ковскаю уѣзда, миикоасксй волости въ урочищахъ Великомъ лѣсу, при хуторѣ Мѣзиновомь н Грушевой долішѣ, заклію- чаютса въ 3 десят. полустроеваго лѣса, 3¾ дес.. срубу, f- дес. огорода, и ^ дес. пахат- mo R :>емли. Торгъ натрется сь 400 р., т. е. съ суммы въ ксторую оцѣнены імѣв-‘я .—;1 5- Тотъ -ко судебныіГ приставъ объ- «цстяетъ, что со исполненію рѣшенія ми­ рнаго судья 1 участка валковскаго ок­ руга, ^сложеннаго въ нснолнательномъ листѣ его огъ тэ д-.каорн т,. та 3968, 29 генваря 1874 года .ъ 10 час утра, будутъ иіодаааіьоя три валкоя- скомъ съѣздѣ мировыхъ судей, имѣнід государстзен. с;іееѵьдяі:аа; Данила Мѣ- зниа, на пополненіе должныхъ имъ кре­ стьянину ІІвану йіѣвнку 450 д>уб. съ ародаваемыл иулѣндя состоятъ валнов- сьаго уѣяда минжовецой волости нрй; ку- іорахъ Кобзар. цомъ и Мѣчияовоъг в въ Тучищахъ Великомъ лѣсу, Саччеві.овомь Вамакѣ, Грушевомъ и Крамаровымъ, за­ ключаются въ 15., д с. 23 трехъяровн- ныхъ ^#а, усадебаэй, дубровной а иа- хатной чемли, роитотроеваго лѣса, ого-, родняго и^еоррцаго мѣста съ находя­ щимися па ччыхъ деревянцымк построй­ ками. Торгъ качнется съ 450 р , г. е. съ суммы въ котируй) ооМневы имѣнія .—‘4 6 . Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 29 генваря 1874 года съ 10 час. утра, буд^тѵ, продаваться при иалкозскомъ съѣздѣ мировыхъ судей и- иѣніе яреегьяинва Иваъз Яременка, со­ стоящее валковскаги уѣзда въ хут. Рѣд- тгстдтАп», лгтгкгіг.-тяп’ЩоеіЯГ Яі. п ДОС. ПЯ- хатиой и \;ѣнскоіной З’ікш г цеболь- шимь забытымъ срубамъ, онисамное во исполнительному листу, мнреваго судьи 3 участка валковскаго округа отъ 22 іюля я. гг за й 2365, на нонолнепіе додшвыхт крестьянину Ефиму Яреионву 4б0 руб. съ $ Тортъ иачпоіря съ 180 руб., т. ч. су. су .’Н въ Kcnopys оцѣее- но имѣніе.— ?. , , 7. Тотъ Же судебный приставъ объ­ являетъ, ‘что12 9 генваря 1874 года съ 10і час. утра, будетъ продаваться при ваіковсі омъ. рчѣзлѣ мировыхъ судей, и- мѣиіе к іеедьянанч ^Мг”вѣя Яременка, заключающееся въ 9 десят. накатной, и рѣпоиосиоіі зеа-^і Р- іаогьг- строепаго лѣса и дереаянарй «збѣ, соотоящее вал­ ковскаго уѣзда пр»і.хуторі Рѣдкодубцѣ, оиисавпое по исролнитеданоиу листу ми-, роваго судьи 3 участку валковакаѵо ок­ руга оіь ^3 марта н. в. за А% 7*0, «’ попеларвіе, д^Ьиыхъ инъ Яремезгомъ, крсс”.ьяаппѵ ^ ^ а м у , Яремооку 46<А туб. Торгъ. начнмтзв ць 460 ір^ г. е. /. сум- игя «^іі*^ стФи-мц) 8. Тодь же судебный приставъ объ­ являетъ, что по исполненію рЬіенРй мйі роваго судьи 2 участка ^а*ко)всваго с т ­ руга, изложеннаго г , іібшхяг^пг.сАнг листѣ его оіъ 4-гс мая п. Т. за No СД73 29.’гево»рл 1874? года’ съ Ѵп _чйе. ут-Тьі (7удетъг;л продаваться ajte валяовс^смъ ^ъѣздѣ івуизЕНхъ ■судёй’ пмѣпіе госфдаі – ствевнато крестмавяа Степана Хіиц.’Рнг па°нопомвніо–аоіжяйкхч’ .тмт *ѣш’е.’п,гпУ Авксеятйо Нозалеву 69 р.*’85 к’. . сѵ f t проданъАиок- т аѣіііс соотс “*ь въ іФ 3®^* какъ на Мвътр^ іК% .и.кді9ч4вт^Й .Lb I дес. дчордеагѵі к»сіа сз ф‘>уктов)і’ІМ’ь су­ домъ ч ДереЕЛЯномъ сг,*тіо іъ докѣ- Торгъ начнется с ь 139 р>„ ¥: е. і е 1 ‘ъ.хеі -н* Бегору*1 оч -пево нміі’іе.-в-^ { 9. Тогъ Же с^^ебны:’ лризтачъ объ- ялдяеть что Во ві-ослвевію р^іпелѴ м. ■ Ь * ‘ і “ • 1 *; .роваго судья 1 7444::-1 віл.уі>)всван..ок- ,руга, язл.’женьаго ы ш:ас дни гс.і .вол ь -лиеаѣ его оЧІ ,2І ѵевваря л г. зі> .’б 218 29Лгенваря 1874 года сц. ; 0 час. утра, будуі ѣ’!> лірЬігіііаться яри’ валко ясномъ !съѣздѣ Жаровыхъ судоЙ.’і.ъі’ъаія досударѴ ст’Пийгб’ крестьянина З.анилл Мѣзйва; на оонелнбіім доааівіпт- ацъ ьрестьянгі- ну истца/ Мѣсипу – :б і чроцдмаыіес рмѣвіе состопіъ Бал тію крго.цѣь^а ііин- .ксяской воіосги при х-уторахъ Цѣзввб- іВОМѴ No ВожковоМѢ ’ ІІ’ ВЪ урочищахъ, £в- ливрвъ1’Лѣбу’ и Крйма’ч’ЦопѴ.* зцключа- доіея въ ’19 де;-. 2бѣ’ трвхьаршпіг. і саж. ^ѵ бпой, чаьатио7, земли, ісада и .по- rpotвато гѣ’гіа.ч ггг па^.ог’ышічмі с і и 5ихъ доре&ііішын’и кН .рой. аня . іц»у>гъ наччг’ » сч. *8 іі й г. > , ь с.’ ^уіЫ /’ водѵріо оцЬыеси имЬніп і л ГО. Тотъ же судебный up л осты- іГОлѣетч., что 29’геаварч 1873.-,/’. 10′ час.: утра, ”бущіт.’ ‘ирода. в 1 л 4 о ь С кб м ь’ФіАі v ‘^ g a ^ скаг . округа отъ 15 мая а г. іа 14 729 крестьянину Фед; ру Отсвьиенку 300 р. съ ородавае; ов имѣніе состоитъ вь г. Вадьахь на Ротозовкѣ, завіючаетгя въ дворовомъ мѣстѣ съ садомъ, доиѢ, амбарѣ, зараѣ и погребѣ. Торгъ начнет­ ся сх 300 р., а. е. .съ суммы вь кого-’ IX » шОдеяо пм’ьаіг.—- 2 ______ _______ 11. ,Ггт> же с і дчбяе-гг- ліртн . ѵх ь, что гш исполиѳпір рѣшенія ми- роваго судьи аалковскагв округа вз о- Жрннаір въ пско. ни’ е.-.ьнсмъ листѣ его отъ Б ііыя 107.3 г„ за К 2045, 29 ян­ варя 1874 года съ 10 час, утра, будутъ продаваться при ваі»с>вокомъ еъѣзгЬ хи- ро ы.ѵ. судей имѣнія крестьянина 7’;і- хо .а Іі іицпаст, на пльолмаціе должныеь В5:ь кресты, авяі Алессандру Саіеьку 300 р. съ ‘j и . с/дебпыми издержками, про даваемыя і.мѣмія заключается въ дворовомъ мѣстѣ съ постройками, orojio- »*. двухъ садахъ, прдѵѣсяой. землѣ- о хворостяномъ срубѣ. Тбргт начнется съ 20U р . т. ‘е, с – сѵчмь вь которую о дѣік-иЫ имѣніи іг находятся вь льлков* сломъ уі.здѣ i f сл. М гпеоиь Ь к і « ііш конскихъ іг Базковскахь дачь.–2 12. Судебный преставъ Андрей Еол- ЯИЦКІ8, жительствующій въ г. Ахтыриѣ, сіімъ обьяатлетъ, ч о 22 геаваря 1874 іода, при ахтярскоѵь стѣздѣ млрозы ъ судей іродаегся недщг.кчцоч имѣніе крз- стьяяннв-собс-твецн’ака < лростянца Л- нова Резнччен ч дворовое мѣсто въ с. Тростяицѣ, су. ж,ѵ.ычъ деревяннымъ до­ момъ, крытый соломою, о 3 комнатахъ, съ сѣньыи и чуланомъ и.проч. поотрой- ішміі , оцѣпенпоо въ 400 руб. ііа ночол- кеиіе всісг авія к\ щу Алексѣю Виао- градову- 18 руб. 80 коп. Торгѣ будетъ нроішедеііъ съ • цѣіечноіі сум.пл— 2 13. ‘Готъ »е судебный приставь симъ обт.лаіяеть, что 21 х-ньаря 1874 года, при ахгырскоыъ съѣздѣ мировыхъ судей продается недвижимое имѣніе госудфр- т е п п о .і кріт.і ’ сткм l . Котедъуы і’лд •• кія КсіалелдоА ■ . состоящее яхтырснѵо уѣзди. .} вг сл. іхотедьвѣ, въ Бозвссен- ск(м ііриходв, лгкадяов мѣсто дчеяіь десят.; 2) въ котедевскихі дачахъ, въ урочищахъ Шматовой Грушки пахатвоіі ’мемли четыре десят.; S) въ урочищѣ Чц- ха5*^ніі о Лужки одна дезят.; 4) въ у- ѴО“ игі,’Чѵ іІтаоьковь пахаті’ОЙ зетс юл- оры юс^ц. Я) ъ урочищѣ Тоіь.р іго.І Креи и;кп ааНст оГі земли три десят.; 6) въ урочищѣ Боѣх. ьаго озера н-лхнтмой З ііи . іи двѣ съ половИтіою десят., г) вь урочищѣ КАмяпііи Шхатъ-Л” земли дьѣ десят.; 8) .Гт»1’урочищѣ II Чя/імибю па- .датиой Іеміи полторы д- С и ь . ‘V ‘ А урочишѣ Быовиаю <}.,**?> ‘ і’ -АН Со* ли нолгеры д. •;*•>■ -«ы, СіуѢЦсііНОс 41 60С руб. Ka moiiosj”- нір ачвекавія кргс,иьд вину ДмнТрі- і Кбвалгн’т 500 г. Ті л гі будетъ нрои.зчсД’ ЯЪ сь оцѣночной сум- м м і- •»1 / ! ‘ 3 И . Тотъ же судебный нрястдзъ елнт, оОъліляеГъ, что so Іёям*>і 1874 года, при l пырея омъ .”„Іядѣ мировыхъ ѴДеЙ про? і«»ся вс.’.ъ >жгм«а іпгѣвіе кве.-тина I Нид ‘3%г Лессои: 1 ¢: і, с тс.яще? ахтыр- увкаго уѣзда, въ дячех села Староива- ; войди л/сь сѣ веб ■ minor молодою одь- «евсю Bop-joibin бъ десят., сцѣвеоноо въ ; ‘,450 р І вт -г.бііб, в.иі». пзысхгіп сь стіегс аь ! і ,’ титуляузл’ .. гОъѣтяііка Мчрьн і .”’ейдеріі сОі’ р)б Торгѣ бу; з ъ ,’р > іі ;и, ; деяъ с»’Ч/Ц’я.іо”чой уиѵ і .— 2 15р .Тотъ же ущ-бвыП придавъ симъ рбѣаиляі гъ, что 30 геннаря 1874 года прв ахтЫрекор. съѣздѣ міірсиых’’» судей прбдайгся.недвижимое гиіпін адовы врр- і’г.а (ІоіпЬы Тгхтіноцсіо.Й цчррсвое і і . его аі.’іпрооѣ Ахоырі.к, ъъ Удибасарці, приходѣ, но улицѣ ІОИДВ^СКИЙ СЪ КП- дымъ деревяниыиь домомъ о 3 комнаг таѣъ съ сѣньяН, ь ры гый сціонців, оцѣ- пеиНое въ ІО^ руб. на пополневів.цз^г- ■ оканія кре^гьям^Ѣ Ьядокіи Дрбо.у.іпой Р0′> руб: ‘ Торгъ будетъ цроіпігед нь ръ о Ц і . іотя ‘ іі суммы.-—2 16. Тотъ :ке судебный прист.івъ сивъ обълнл*с I, ѴТ‘ 3S Хйьэрра 1874 іода, при ахтырскомт. съѣздѣ міірозыхь суд^А на о. вов. 1188 сг. уст. гр. суд. прода­ ется недвижимое имѣніе рсціучицы Марьи Ергруйловсй іадбві’иі’іпд’ часть, cpapoltifi. нёдни, онам’іімѣя’я І-.дщенкн; Ми; аа… ла Ja«caka, сосі» лщагс ахт’йр Я$; жъ дф іар сл. Котельвы, вдьхь: 1) г:{.и Гбіюре льарѢ Сддорячино * да Ф – в о дуговпны :t фрГ Ді’СИТ. 78¾.^ Тихой сщ – ,г. Ахтырки Андрея Компрнпго, состоя­ щее въ гор. Ахтыркѣ, въ Покровскомъ приходѣ, дворовое мѣсто съ небольшимъ садикомъ и на немъ жилой деревянный — о 4 комнатахъ съ сѣні-ли, крнтый то, плетпевый сарайчикъ маленькій, соломою, ветхій, одѣленное въ /. на пополненіе взысканія пол­ зу мѣщяяину Григорію Иолонско- 0 руб. Торгъ будетъ произведенъ >чаой суммы.— 2 ій . Въ золочевскомъ волостномъ прав- іи, харьковскаго уѣзда, будутъ пронз­ иться 27 гепварл 1874 года торги, продажу 500 четвертей ржи изъ за- ныхъ магазиновъ золочевскаго обще- і.— 2 9. Судебный приставъ при лебедин- іъ съѣздѣ мировыхъ судей Лиханскій, ущій въ г. Лебедпнѣ, на основ. 1148 149 ст. уст. гр. судопр. объявляетъ, і 30 гепваря 1874 года, въ 19 ча- „ъ утра, въ залѣ засѣданія лебедпн- каго съѣзда мировыхъ судей будетъ про- чаться съ публичнаго торга пахатная ѣсная земля мѣрою 7 десят. 600 кв. принадлежащая женѣ унтеръ-офи- дера Прасковьи Федорченковой, состоя­ щая въ дачахъ г. Лебедина; имѣніе это нигдѣ незаложено и назначено въ про­ дажу па удовлетвореніе отставнаго ун­ теръ-офицера Антона Федорчепка, въ гуммѣ 490 руб., оцѣнено оное въ 490 іуб.. съ каковой суммы я начн. торгъ— 9. 2и. хоть ле судебный приставъ объ­ являетъ, что 30 генваря 1874 года, въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданія Ле­ бединскаго съѣзда мировыхъ судей бу­ детъ продаваться съ цублнчнаго торга усадебное съ деревяннымъ домомъ мѣсто, принадлежащее kj естьянкѣ Марьи Олѣй- никовой, состоящее лебедянскаго уѣзда, близь селенія Литовскаго Бобрика. Имѣ­ ніе это пигдѣ незаложено и назначено въ продажу на удовлетвореніе крестья­ нина Терентія Нонкн, въ суммѣ 280 р., оцѣнена оное въ 280 руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.— 2 21. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 30 генваря 1874 года, въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданія Ле­ бединскаго съѣзда мировыхъ судей бу­ детъ продаваться съ публичнаго торга участокъ лѣсной земли мѣрою 14 дѳсят., принадлежащій отставному рядовому Ми- хайлу и цеховымъ Якову и Ивану Сай- ковымъ, состоящій въ дачахъ г. Лебе­ дина, въ урочнщѣ Головивщнна. Имѣніе вго нигдѣ незаложено н назначено въ продажу на удовлетвореніе крестьянина Трофима Недѣльки п мѣщанина Григорія Золотарева, въ суммѣ 600 руб., оцѣне­ но оное въ ЗОО руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.— 2 22. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 30 генваря 1874 года въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданія Ле­ бединскаго съѣзда мировыхъ судей будетъ продаваться съ публичнаго торга дворо­ вое съ деревяннымъ домомъ мѣсто, при­ надлежащее крестьянину Андріану Дурнц- кому, состояще въ г. Лебедивѣ въ Ильин­ скомъ приходѣ: Имѣніе это нпгдѣ не за­ ложено и назначено въ продажу на удо­ влетвореніе крестьянки Аннѣ Дурицкой въ суммѣ 480 руб., оцѣнено оное въ 400 руб. съ каковой суммы и начнется торгъ.—2 23. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 30 генваря 1874 годя въ 10 час. утра въ залѣ засѣданія лебедян­ скаго съѣзда мировыхъ судей, будетъ продаваться съ публичнаго торга дворо­ вое мѣсто съ домомъ я другими иадвор- ных* и постройками* ѣсто, принадлежа­ щее гестьян* іьоаѵ ін Лапиной, состо­ ящее въ г. Лебедпнѣ въ Трехсвятнтедь- скомъ приходѣ. Имѣпіе это нигдѣ не за­ ложено н назначено въ прода жу на у- довлетворепіе мѣщанина Андр.оЯ Грп- щепка въ суммѣ 170 р. оцѣнеь-о оное въ 250 р. съ каковой суммы и в* чнет- ся торгъ.— 2 24. Судебный приставъ состоящій при харьковскомъ съѣздѣ мировыхъ судей Ев­ геній дЮионъ жительствующій па При- мѣровской улицѣ въ домѣ подъ Хб 14, объявляетъ, что по исполненію рѣшенія мнроваго судьи 3 участка г. Харькова на основаніи 1188 ст. гр. суд. 31 ген­ варя 1874 года при харьковскомъ съѣз­ дѣ мировыхъ судей будетъ производится публичная продажа права принадлежа­ щаго въ недвижимомъ имѣніи мѣщанипу Ивану Ливанскому на удовлетвореніе^ис- ка дворянина Флоріава Гутовскаго 140 руб. 3 коп. неустойки. Имѣніе находит­ ся въ г. Харьковѣ но Кладбищенской у- лицѣ подъ J6 19 н заключается въ дво­ ровомъ мѣстѣ съ пзбою крытою соломой. Оцѣвено все вообще въ 700 р. а право принадлежащее Ливанскому въ 350 руб. съ каковой суммы и начнется торгъ. За­ прещеній на имѣніи имѣется кромѣ на­ стоящаго иска Гутовскаго, по иску от­ ставнаго унтеръ-офицера Степана Над- точія въ суммѣ 50 р. Недоимокъ чис­ лится за вторую половину 1869 г. за 1870, 1871, 1872 и 1873 г. однонроц. 14 р. 9 к. пени. 2 р. 60 к. \ проц. 3 р. 60 к. а всего 20 р. 29 к. въ залогѣ не состоитъ.—2 25. Судебный приставъ харьковскаго -нужнаго суда Коростовцевъ, житель- ;й въ г. Харьковѣ на Большой чицѣ, въ домѣ Павловыхъ ■;е объявленія своею, ‘овскнхъ вѣдомо- ‘ и 172, при- ва 29 января 1874 года въ публичную продажу означеннаго имѣнія, запрещенія на 1350 десят. лѣсной и луговой земли съ одной избой, двумя прудами и водя­ ною мельницею въ хут. Рѣпяховскомъ, въ обезпеченіе иска гвардіи ротмистра Дмитрія Похвиенева, заявившаго о при­ надлежности ему въ собственность этой части Константиновскаго имѣнія, будетъ производиться 29 января 1874 года съ 10 час. утра, при харьковскомъ окруж­ номъ судѣ, продажа только остальной части этого имѣнія, заключающагося: а) въ землѣ, какъ то: подъ усадьбой и са­ домъ 42 десят. 1016 саж., пахатной и сѣнокосной 1095 дес. 2015 саж., итого 1138 дес. 631 кв. саж,, въ томъ числѣ неудобной н подъ дорогами 30 дес. н б) въ постройкахъ, какъ то: каменномъ двухъэтажномъ домѣ крытымъ желѣзомъ, 13 флнгнілхъ, изъ коихъ два ирн домѣ, крытыхъ: тру желѣзомъ, одинъ соломою, а остальные деревомъ, всѣ каменные од­ ноэтажные. Садъ при домѣ занимать около 28 дес. съ фруктовыми п дико­ растущими деревьями н растерями ку­ старными, распланированный съ утрум- бованнымп аллеями, въ саду имѣется рыболовный прудъ, занимающій прост­ ранство болѣе деся^яны, двѣ каменныя бееѣдки и такор^й * е погребъ, а также каменное двухэтажное зданіе для оран­ жереи, крытое желѣзомъ, четыре камен­ ныхъ теплицы, изъ коихъ три съ стек- ланнымп крышами а четвертая остек­ ленная кругомъ. При усадьбѣ въ селѣ Константиновкѣ имѣется прудъ, зани­ мающій менѣе десятины и служащій об­ щимъ для крестьянъ и экономіи водопо­ емъ. Означенное имѣніе описано н наз­ начается въ продажу за долги Николая Похвиенева: 1) мѣщанину Ивану Левиц­ кому по исполнительному листу харь­ ковскаго окружнаго суда отъ 11 іюня 1873 года за Л* 1692, остальныхъ, за произведенною уплатою, 2500 р. съ § на 5000 р. съ 17 октября 1872 по 7-е августа 1873 г. и на 3000 р. съ 7 ав­ густа 1873 г. по день удовлетворенія н суд. издерж. 319 р. 464/з 2) харь­ ковскому купцу Матвѣю Кориѣенко по исполнительному листу того же суда отъ 24 февраля 1873 г. за Л* 519, 20000 р. съ $ съ 1 декабря 1872 г. и суд. изд. 800 руб. 69 одна треть кои.,.и 3) купеческому сыну Михаилу Герасимову, по исполнительнымъ листамъ того же суда, отъ 22 сентября 1873 г. за ДёЛ» 2838 и 2839, 7400 р. съ § съ 15 мая 1873 г. и суд. изд. 442 р. 82 к. Оцѣ­ вено то имѣніе, за выключеніемъ частя Дмитрія Похвиенева, въ 45000 руб., съ каковой суммы начнеттся торгъ н бу­ детъ продано въ совокупности. Въ зало­ гѣ оно не состоитъ.— 3 26. Судебный приставъ при нзюмскомъ окружномъ судѣ. М. Гр. Розаліонъ-Со- шальскій, жительствующій въ г. Изюмѣ, на основаніи 1148 и 1149 стат. уста­ ва гражданскаго судопроизводства объ­ являетъ, что 8 генваря 1874 г. въ 10 часовъ утра при нзюмскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе принадлежа­ щее славянскимъ мѣщанамъ Ивану и Григорію Лувомскимъ, состоящее изюм- скаго уѣзда въ заштатномъ г. Сдавян- скѣ 1 части, заключающееся вь дворо­ вомъ мѣстѣ съ деревяннымъ домомъ и другими постройками. Имѣніе это нигдѣ незаложено, н назначено въ продажу на удовлетвореніе капитана Михаила Леви сумною 130 р. съ $, неустойкой и су­ дебными издержками и оцѣнено въ 200 рублей, съ каковой суммы н начнется торгъ.—2 27 Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ , что 30-го генваря 1874-го года въ 10 часовъ утра при изюмскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе принадлежащее славянскому купцу Анд­ рею Войтову, состоящее изюмскаго уѣз- а – 7 въ заштатнемъ гор. Славянскѣ, 1-й час ти на Аптекарской улицѣ, заключаю­ щее ся въ дворовомъ мѣстѣ съ домомъ, ДРУГ ими постройками н садомъ. Имѣніе это находится въ залогѣ у маіора Вла- днмі ра фопъ-Беренсъ, по закладной крѣ- пост н совершенной 21 мая 1871 года и утвер жденной 8 іюля того же года, въ суммѣ .3400 р. н назначено въ продажу на удовлетвореніе его же маіора фонъ- Беренсъ: По закладной суммою 3400 р. съ $ съ 21 мая 1873 г., по особому договору неустойки 400 р., судебныхъ издержекъ и за веденіе дѣда 258 р. 13 к., по векселю 408 р., единовременной неустойки 12 р. 24 к., съ $ съ 31 мая 1872 г., судебныхъ издержекъ ц за ве­ деніе дѣла 31 р. 56 коп., крестьянина Ивана Мацыі-оры, по векселю 1000 р. съ $ съ 28 февраля 1873 г., судебныхъ издержекъ и -ja веденіе дѣла 81 р. 1¾ к. н купца ІІь.Тра Карнаушенко по век­ селю 4000 р. с-ъ ^ съ 26 марта 1873 года, судебныхъ издержекъ н за веденіе дѣда 272 руб. І о bod . н оцѣнено въ 4000 руб., съ как-эвой суммы н начнет­ ся торгъ.—3 28. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 8 генваря 1874 года въ 10 час. утра, при ’изюмскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться “ъ публичнаго торга недвижимое иміѣніе принадлежащее старобѣльскому купцу Ивану Носкову, состоящее старобѣльсіг.аго уѣзда въ сел. Бѣловодскѣ, заключающееся въ деревян­ номъ одноэтажномъ докѣ съ другими мѣ­ ловыми постройками, находящееся на общественной землѣ. Имѣніе эго нигдѣ’ не заложено и назначено въ продажу на удовлетвореніе старобѣльскаго купца Ни­ колая Осетрова по двумъ векселемъ ка­ нала 4000 руб. съ J съ Ц\ _&вгуста ” . въ число конхъ уже взыскано ’ кова 18 р. 90 к. н оцѣненс ‘ , съ каковой суммы и нач- — 3 чристваъ Андрей Пол- – ” *четл о 18 генваря 1874 года, при ахтырскомъ съѣздѣ ми­ ровыхъ судей будетъ продаваться недви­ жимое имѣніе, города Ахтырки государ- ственваго крестьянина Ивана Анищенка, состоящее въ ахтырскихъ дачахъ въ урочищахъ: близь хутора Легези пахат­ ной земли 1086 кв. саж., у Казанскихъ могилъ въ Ковбань 1 дес. 658 кв. саж., у Кряжнаго озера 1 дес. 1338 кв. саж., у Липиховатаго озера 1 дес. 2346 кв. саж., при хут. Сталинскаго 2 дес. Оцѣ­ ненное въ 145 р., на пополненія взы­ сканія крестьянкѣ Аграфинѣ Зиньченко- вой 100 р., мѣщанину Ананію Бодяку 40 р., цеховому Иваяу Шматку 80 р. и мѣщанину Анапію Бодяку 70 р,’ Торгъ начнется съ оцѣночной суммы-—^3 30. Тоть же судебный приставъ объ­ являете что 18 генваря 1874 года при ахтарскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое имѣніе, г. Ахтырки государственнаго крестьяни­ на Гаврила Ходунаева, 1) въ г. Ахтыр- кѣ въ Николаевскомъ приходѣ, но нло- Щадн Сѣнной, усадебное мѣсто съ одно­ этажнымъ жилымъ деревяннымъ домомъ крытый соломою о 2-хъ комнатахъ съ сѣньмн и чуланомъ, оцѣненное въ 500 р. и 2) въ ахтырскихъ дачахъ на Мо- шепкѣ при урочищѣ Черный ровчакъ и у Млинковой саги сѣнокоспый лугъ съ разнородною дровяною порослью 4¾ дес. Оцѣненный въ 100 руб., па пополненіе’ взысканія крестьянину Михаилу Давил­ ку 300 руб., купцу Ивану Курнлу 700 р. и купцу Митрофану Курнлу 100 р. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы.— 3 31. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 18 генваря 1874 года при ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое л-мѣніе мѣ­ щанина Якова Горбунова, въ г. Ахтыр­ кѣ въ Георгіевской» приходѣ усадебное мѣсто съ жилымъ деревяннымъ одно­ этажнымъ домомъ крытый соломою о 3 комнатахъ, съ сѣньмя и чуланомъ и про­ чими постройками. Оцѣненное въ 200 р. на пополненіе взысканія мѣщанину Пет­ ру Кононенку 370 руб. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы.— 3 32. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 18 генваря 1874 года прн ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое имѣніе въ с, Бѣлки усадебное мѣсто съ жилымъ де^вяннымъ домомъ о 2 комнатахъ съ сіньми и коморою крытый соломою н лрочимн постройками, принадлежащее дьячку Стефану Стеценку. Оцѣненное въ 350 руб., на пополненіе взысканія мѣ­ щанки Прасковьи Стеценковой 350 руб. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы.— 3 33. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 18 генваря 1874 года прн ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое имѣніе коллежскаго регистратора Ананія Влѣз- кова, пахатной земля въ количествѣ 16 дес. въ Ахтырскихъ дачахъ. Оцѣненная въ 320 р., на пополненіе взысканія съ Влѣзкова, купцу Алексѣю Виноградову 160 руб. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы. —3 34. Тотъ же судебный приставъ объяв­ ляетъ, что 16 генваря 1874 года при ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое имѣніе цеховаго Матвѣя Кудина, состоящее въ городѣ Ахтыркѣ, въ Петропавловскомъ приходѣ, по Сумской улицѣ, усадебное мѣсто съ жилымъ деревяннымъ домомъ о 3 комнатахъ сь сѣньмн, крытый соло­ мою, оцѣненпый въ 300 руб. на попол­ неніе изысканія крестьянину Андрею Гоптаренку 295 руб.— 3 35. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 16 генваря 1874 года при ахтырскомъ съѣздѣ мировыхъ судей бу­ детъ продаваться недвижимое имѣніе унтерь-офицера Василія Бондарева, со­ стоящее въ городѣ Ахтыркѣ, въ Нико­ лаевскомъ приходѣ, усадебное мѣсто съ жилымъ деревяннымъ домомъ о 2 ком­ натахъ съ сѣньмн и чуланомъ, крытый соломою, оцѣненное въ 180 руб., на по­ полненіе тисканія мѣщанкѣ Марьи Ива­ новой 180 руб.— 3 36. Судебный приставъ харьковскаго окружнаго суда Даревскій-Верига, жи­ тельствующій въ г. Харьковѣ, 8 мона­ стырскаго участка, по Кдочковской ули­ цѣ въ домѣ подъ Л 80, объявляетъ, что 18 января 1874 года, при томъ же су­ дѣ, будетъ продаваемо, съ публичныхъ торговъ, имѣніе жены титулярнаго со­ вѣтника Надежды Карт&шевской, состоя­ щее въ одной окружной межѣ харьков- скгго уѣзда, 1 стана, у зміевской поч­ товой дороги, на 9 верстѣ отъ г. Харь­ кова, въ хуторѣ Мокраго Жнхоря, имен­ но 18 дес. усадебной, пахатной и сѣно­ косной земли, одноэтажный, рубленый изъ дубоваго дерева домъ, о двухъ по­ ловинахъ, хворостяный сарай, въ кото­ ромъ имѣется походной погребъ н вбли­ зи дома двухъэтажная рубленая изъ ду­ боваго дерева, вѣтряная мельница, меха­ ническаго устройства, о двухъ поставахъ и съ семью ступами для дѣланія пшена, мельница крыта тесомъ, а драгія пост­ ройки соломою. Кромѣ того ва усадеб­ номъ мѣстѣ есть нѣсколько Десятковъ старыхъ вербъ и между ; ‘ними садикъ изъ молодыхъ вишневыхъ деревьевъ. Все имѣніе принадлежитъ одной Карташев–‘ ской.м іейтоитъ въ залогѣ только у пол­ ковника Порфирія Соляникова, а въ а- рендѣ ни укого не находится, Ьцѣнені въ 1346 р. и продается на пополненіе слѣдующихъ, согласно исполнительному ль харьковскаго окружнаго суда on 1 д чбря 1872 г. за ЛІ 2435, въ поль­ зу-г. ..Соляникова по закдадеой, за уиль- fSh) 100 р., остальныхъ 900 р., съ $ на нихъ съ 30 іюня 1871 г. по день удовлетворенія, а на 1000 р. съ 20 ок­ тября 1870 но 30 іюня 1871 г. и су­ дебныхъ издержекъ 73 р. 68 к. Торги начнутся съ 10 час. утра.— 3 г 37. Харьковское управленіе государст­ венными имуществами симъ извѣщаетъ, что 12 февраля 1874 года, при канце­ ляріи Чугуевскаго городоваго пристава, будутъ производиться торги, безъ пере­ торжки, на продажу лѣса изъ казенныхъ дачъ, а именно: При чемъ управленіе симъ извѣщаетъ, что продажа указаннаго лѣса, разбитаго на мѣлкія дѣлянки, будетъ производить­ ся на тѣхъ же условіяхъ, какъ распу­ бликовано въ Л° 153-мъ харьковскихъ вѣдомостей съ отступленіемъ лишь въ томъ, что допускается не желающимъ у- частвовать въ устныхъ торгахъ, подача запечатанныхъ объявленій въ торговую коммисію и ня отдѣльныя дѣлянки лѣ­ са.— 5 38. И. д. судебнаго пристава сумскаго судебпо-мироваго округа титулярный со­ вѣтникъ Иванъ Черкасовъ, жительствую­ щій въ г. Сумахъ на Засумкѣ въ собст­ венномъ домѣ, на основаніи 1148 и 1149 ст. устава, гражданск. судопр. объяв­ ляетъ, что 9-го генваря 1874 года въ залѣ сумскаго мироваго съѣзда, будетъ производиться публичная продажа нед­ вижимаго имѣнія государственнаго кре­ стьянина Григорія Новака, заключающа­ гося въ пахатной землѣ, состоящей сум­ скаго уѣзда куяновской волости въ да­ чахъ хутора Москаленкова въ урочищѣ по Бабановомъ Яру, мѣрою 2 дес. 730 кв. саж., оцѣненнаго въ 300 р- Имѣніе это нигдѣ не заложено и назначено въ продажу за долгъ по исполнительному листу сумскаго мироваго судьи 4 участ­ ка отъ 3 генваря 1873 г. за Л* 2, го­ сударственному крестьянину Ивану Ііор- суну 300 р. съ j съ 1 ноября 1872 г. по день удовлетворенія единовременной неустойкой съ капитальной суммы 3§ и судебныхъ издержекъ 20 руб. продажа начнется съ суммы въ которую земля оцѣнена.—3 39. Тотъ же судебный приставъ объ- лвляетъ, что 9 генваря 1874 года въ залѣ сумскаго мнроваго съѣзда, будетъ производится публичная продажа недви­ жимаго имѣнія государственнаго крестья­ нина Андрея Чайкина, заключающагося въ уса.кебнлиі. мѢлт’Ь иа коемъ находит­ ся деревянный жилой домъ, комора руб­ ленная, сарай плетневый, входный пог­ ребъ, огородъ съ порослью разнороднаго дерева фруктоваго, и частію дпнаго въ огородѣ устроена клуня состоящимъ сум­ скаго уѣзда въ сл. Стецковкн въ улицѣ Безводовкѣ, усадьба эта имѣетъ длины въ одномъ концѣ 55 саж., въ другомъ 60 саж., ширины 28 3-хъ арш. саж. и въ пахатной землѣ состоящая сумскаго уѣзда стецковской волости въ разныхъ урочищахъ въ 4-хъ кускахъ мѣрою 4 дес., оцѣненнаго въ 250 руб. Имѣніе э- то нигдѣ не заложено и назначено въ продажу за долгъ но исполнительному листу мироваго судьи 2 участка сумска­ го уѣзда отъ 6 октября 1873 года за No 67б-мъ крестьянину Данилу Радьку 400 руб. продажа начнется съ суммы въ которую усадебное мѣсто съ построй­ ками и земля оцѣвено.— 3 40. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 12 генваря 1874 года въ валѣ сумскаго мироваго съѣзда, будетъ производаться публичная продажа нед­ вижимаго имѣнія крестьянки Елисаветы Воропаевой, заключающагося въ усадеб­ номъ мѣстѣ, на коемъ находится дере­ вянный жилой домъ, состоящаго сумска­ го уѣзда въ предмѣстья г. Бѣлополья въ Преображенскомъ приходѣ на Крачковкѣ надъ рѣкою Биромъ, мѣрою длины 80 а ширины 30 трехъаршинныхъ саж., оцѣ­ неннаго въ 400 р. Имѣніе это нпгдѣ не заложено н назначено въ продажу за долгъ по исполнительному листу сумска­ го мпроваго судьи 4-го участка отъ 11 мая 1873 г. за Лі 430 крестьянину Се­ мену Коростилеву 350 р. Продажа нач­ нется съ суммы въ которую усадебное мѣсто съ домомъ оцѣнено.—3 1. Судебный приставъ воронежскаго окружнаго суда Колнтовнчъ, жительст­ вующій въ г. Воронежѣ, мѣщанской ча­ сти на Старой Московской улицѣ въ до­ мѣ Айваза, симъ извѣщаетъ, что па у- довлетвореніе иска купца Василія Дья­ кова, съ имѣнія оставшагося послѣ смер­ ти купца Петра Азарова капитальной ісуммы 7.000 р. н 4.000 р. § по заклад­ ной, по рѣшенію воронежскаго окружна­ го суда изложенному -ъ исполнитель­ номъ листѣ отъ 3 августа 1873 г. за No 433 ‘и по 4-мъ исполнительнымъ ли­ стамъ острогожскаго окружнаго суда за ММ 3716, 3714, 3718 н 4890, по рѣ­ шеніямъ состоявшимся 30 іюля 1871 г. о взысканіи съ того же Азарова въ поль­ зу Бѣловцевыхъ 1920 р. 78 к. ио 4-мъ заемнымъ письмамъ, въ воронежскомъ окружномъ судѣ будетъ произведена 23 генваря 1874 года въ 10 час. утра пуб­ личная продажа недвижимаго имущества оставшагося цоелѣ смерти острогожска­ го кунца Петра Азарова заключающаго­ ся въ 9 дес. 706 саж. земли съ усадеб­ нымъ мѣстомъ, хозяйственными дострой­ ками, мельницею н прудомъ находящаго­ ся воронежской губерніи, коротоякскаго уѣзда, въ селѣ Горкахъ, назначенное въ продажу оцѣнено въ 7.000 р. я торгъ начнется съ оцѣночной суммы.— 2 2. Судебный приставъ яри екатерино- славскомъ окружномъ судѣ Ііикаиоръ Хорошевскій, на основаніи 1148 н 1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 15 а- прѣля 1874 года въ 10 час. утра, въ залѣ засѣданій екатерннославскаго окру­ жнаго суда, будетъ продаваться съ пуб­ личнаго торга недвижимое имѣніе, состо­ ящее въ м. Никополѣ екатершюсгавска- го уѣзда и заключающееся въ дворовомъ мѣстѣ съ постройками, принадлежащее никопольскому купцу Алексѣю Гусьеву. Имѣніе это пигдѣ не заложено и назна­ чено въ продажу на удовлетвореніе же- вы титулярнаго совѣтника Екатерины Сербнповой н оцѣнено въ 1.000 р. съ каковой суммы и начнется торга — 2 3. Судебный приставъ полтавскаго окружнаго суда К. М . Ещенко, житель­ ствующій въ г. Полтавѣ, 2-Гі части, по Всесвятской улицѣ, въ домѣ Соколов­ скаго, на основаніи 1148 н 1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 23 янва­ ря 1874 года въ 10 часовъ утра, при полтавскомъ окружномъ судѣ будетъ про­ даваться ст: публичнаго торга недвижи­ мое имѣніе принадлежащее коллежскому секретарю Николаю Зарудному, состоя­ щее константиноградскаго уѣзда, бѣлу- ховской волости въ дачѣ Софіевкѣ, зак­ лючающееся въ усадебной съ постройка­ ми, лѣсной, садовой и сѣнокосной зем­ лѣ въ одномъ кускѣ, мѣрою 100 десят. Имѣніе это ончсапо н назначено въ про­ дажу на удовлетвореніе жены коллеж­ скаго сеьретаря Антонины Гобято, но Закладной КрѢпОСТИ ВЪ суммѣ 1500 р. съ § съ 13 ноября 1867 г. по день у- довлегворенія и издержекъ судебнаго пронаодства 159 р. 36 к. и ротмистра Александра Заруднаго по векселю въ суммі 10000 руб. съ % съ 10 февраля 1873 г. но день удовлетворенія и издер­ жекъ судебнаго производства въ количе­ ствѣ 489 р. 52 к. .Торгъ начнется съ оцѣшчной суммы 8000 р.— 2 4. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 23 января 1874 года въ Ю ас. утра, при полтавскомъ окруж­ номъ судѣ будетъ продаваться съ пуб- личніго торга, право на часть недвижи­ маго имѣнія, находящагося въ общемъ владѣли козакояъ: Михаила, Ивана, Ни­ колая и Демяна Краиаренковъ, состоя­ щаго кременчугскаго уѣзда, 2-го стана, омелинкской волости, въ селѣ Запсельѣ н дашхъ онаго, заключающагося: а) въ усадеіяоіі съ постройками н выгонной землѣ мѣрою примѣрно до 10 дес., и б) въ пжатной, сѣнокосной и лѣсной землѣ мѣров примѣрно до 84 дес. Имѣніе это описаю и нраво на часть козака Ми­ хаила Крамаренка назначено въ прода­ жу на удовлетвореніе козака Никиты Крамаіенка но векселю въ суммѣ 19759 р. 41 к. Торгъ начнется съ оцѣночныхт суммъ, на часть имѣнія въ 10 дес. съ постр/йкамп съ суммы 361 р. 50 к. и на чіеть имѣнія въ 84 дес. съ суммы 1205 руб.— 2 б. Судебный приставъ таганрогскаго окружнаго суда Лещинскій, живущій въ г. Таганрогѣ, во 2-й части, объявляетъ, что 6 февраля 1874 года, въ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданія таганрогскаго окружіаго суда будетъ продаваться съ публичнаго торга имѣніе, принадлежащее зубному врачу Григорію Вальтеру, состо­ ящее въ г. Таганрогѣ, 2 части, 9 квар­ тала, водъ М 52, заключающееся въ не­ достроенномъ, кирпичномъ, на камен­ номъ фукдаментѣ, полутора этажномъ домѣ и подворной землѣ, коей въ длину 25 и ширину 15 саж , на удовлетворе­ ніе долга слѣдуемаго по закладной же­ нѣ надворнаго совѣтника Александрѣ Лицыноі, въ суммѣ 12000 руб. н судеб­ ныхъ підержекъ 508 руб., оцѣненное въ 10000 руб., съ каковой суммы и нач­ нется торгъ.— 2 6. Судебный приставь полтавскаго ок­ ружнаго суда Оголѣвецъ, жительствую­ щій въ г. Полтавѣ 2-й части по Ново- Базарной улицѣ, въ домѣ почетн. гражд. Ворожебкіша, на основаніи 1141 и 1149 ст. уст. гр. судопр., объявляетъ, что 26 января 1874 г. въ 10 часовъ утра при полтавскомъ окружномъ судѣ будетъ про­ даваться съ публичнаго торга недвижи­ мое имѣніе, принадлежащее умершему ксллежскому совѣтнику Ивану Полетикя, состоящее гадячскаго уѣзда, въ дачахъ села Снневкн, заключающееся въ 109 дес. 1105 кв. саж. разнаго рода земли, въ чрезюлоспость безъ построекъ. Имѣ­ ніе это нигдѣ пѳ^заложено, описано и назначено въ продажу на удовлетвореніе долговъ: дочери стат. сов. Ольгѣ Ломо­ вой 1825 р., Ольгѣ Юрьевой 1300 р. и вдовѣ титул. сов. Агафін Глобѣ-Мііхай- ленковой 2500 р. н всѣмъ съ $ н суд. издержками, въ число конхъ долговъ по­ лучено Л омовой 723 р. 75 к., Юрьевой 519 р. 95 коп. и Глобѣ-Мпхайленковой 942 р. 50 к. Торгъ начнется съ оцѣ­ ночной суммы 3800 р.— 2 7. Судебный приставъ острогожскаго окружнаго суда Вертинскій, жительст­ вующій еь г. Бирючѣ, въ домѣ Болеба- нова, обивляетъ, что по исполнитель­ ному листу острогожскаго окружнаго су­ да отъ 2 мая 1872 г. за Л* 4352, на удовлетвоіеніе денежной претензіи бѣл­ городскаго 2 гильдіи купца Фролова по векселю 3)70 р. и другихъ кредиторовъ, втбрнчно будетъ продаваться съ публич­ наго торга въ зданіи острогожскаго ок­ ружнаго сца 25 генваря 1874 года въ 10 час. утра недвижимое имѣніе госу­ дарственная крестьянина Евстафія Ми- рошнцченказа, состоящее въ сл. Урозо- вой вадуйсіаго уѣзда, на Базарной пло­ щади, закльчающимся на немъ деревян­ номъ одноэтажнымъ домомъ на камен­ номъ фрндаіентѣ о 6 комнатахъ, подъ­ ѣздной сарай. Имѣніе это оцѣнено въ 2300 руб., съ каковой суммы и начнет­ ся торгъ.— 2 8. Судебный приставъ воронежскаго окружнаго суда И. К. Бѣльскій житель­ ствующій въ г. Воронежѣ, въ собствен­ номъ домѣ симъ извѣщаетъ, что на у- довлетвореніе иска коымерціл совѣтнпка Константина Попова по заіладиой, по рѣшенію воронежскаго окруянаго суда, изложенному въ псполпнтельгомъ листѣ отъ 1 сентября 1872 г. за No 317 въ суммѣ 3000 р. съ g съ 5 іюля 1871 г. въ воронежской ь окружномъ «удѣ бу­ детъ произведена 17 генваря 1874 года нъ 10 час. утра публичная продажа не­ движимаго имущества принадлежащаго куицу Николаю Бутусову заключающаго­ ся’ въ домѣ, двухъ флигеляхъ и усадеб­ номъ мѣстѣ, состоящаго въ г. Воронежѣ мѣщанской части, 4 квартала подъ No 18, назначенное въ продажу имѣніеоцѣнено въ 2000 р. и торгъ начнется съ оцѣночной суммы съ соблюденіемъ 1068 и 1187 ст. уст. гр. суд.— 2 9. Судебный приставъ полтавскаго ок- Р)жпаго суда М. 3. Бужинскій, житель­ ствующій въ г. Полтавѣ, 3-й части по Собориоіі площади въ домѣ Чернявскихъ, на основаніи 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 30 января 1874 года въ 10 час. утра, при полтавскомъ окружномъ судѣ будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе принадлежащее мѣщанамъ Петру и Пе­ лагеи Шевченковымъ, состоящее въ гор. Кременчугѣ, 1 части 2 кв., заключаю­ щееся въ трехъ дворовыхъ мѣстахъ, изъ коихъ 1-е мѣрою въ длину 14 и шири­ ну 9 саж. 1 ар. съ каменнымъ домомъ и другими постройками, 2-е ‘ мѣрою въ длину и ширину по 12 саж. съ деревян­ нымъ домомъ и другими постройками и 3-е мѣрою въ длину п ширину по 6-ти саж. безъ построекъ. Имѣніе это состо­ итъ въ залогѣ въ харьковскомъ земел** номъ банкѣ съ 4 мая 1873 года яа 18 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ; будетъ продаваться въ совокупности, а не по частямъ, опи­ сано п назначено въ продажу на удов­ летвореніе долга крестьянкѣ Епистимін Man у иловой по роспнскѣ 400 р. съ $ и за веденіе дѣла 50 р. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 5000 р .—2 10. Тотъ же судебный приставъ объ­ являетъ, что 23 января 1874 года въ 10 час. утра, прн полтавскомъ окруж­ номъ судѣ будетъ продаваться съ пуб­ личнаго торга недвижимое имѣніе коза­ ка Марка Шкуты, состоящее полтавска­ го уѣзда въ дачахъ села Ивашекъ, зак­ лючающееся въ пахатной и сѣнокосной землѣ, мѣрою 12 дес. 1737 саж. Имѣніе это вь залогѣ но состоитъ и будетъ про­ даваться въ совокупности, а не по ча­ стямъ; описано и назначено въ продажу на удовлетвореніе долга козачкѣ Авдотьѣ Рыбасевой 1500 р. Торгъ начнется сь оцѣночной суммы 1500 р.— 2 11. Судебный приставъ таганрогскаго окружнаго суда Лещинскій, живущій въ г ‘іъ.-оиппгѣ во 2-й части объявляетъ, что 9 апрѣля 1874 года, въ іи часовъ утра, въ залѣ засѣданія таганрогскаг’ окружнаго суда, будетъ продаваться съ публичнаго торга имѣніе, принадлежащее князю отоманской порты Василію Джу- ричу, состоящее скатеринославской гу­ берніи, ростовскаго уѣзда, при д. Павло- Очаковкѣ, у берега Азовскаго моря, за­ ключающееся въ 4999 дес. и 416 кв. саж. удобной и неудобной земли съ раз­ ными на нен экономическими цостроЛ- ками, на удовлетвореніе долга слѣдуема­ го поручику Николаю и штабсъ-ротуи- стру Ипполиту Сарандинаки по заклад­ ной, въ суммѣ 148.953 р. 25 к. съ $, оцѣненное въ 130.000 р., съ каковой суммы и начнется торгъ.—3 12. Правленіе полтавскаго земельнаго банка, согласно § 21 В ысочайше утверж­ деннаго устава сего банка, объявляетъ, что 20 декабря 1873 года, съ 12 час. утра до 2 по полудни въ г. Полтавѣ, въ помѣщеніи банка, будетъ производить­ ся публичная продажа безъ переторжки недвижимаго имѣнія жены прусскаго под­ даннаго Любови Тнлле, за невзносъ по займу изъ сего банка платежей, установ­ ленныхъ §§19 и 34 устава. Имѣніе это состоитъ харьковской губерніи богоду- ховскаго уѣзда, въ дачѣ села Крючика и дер. Александровки н заключаетъ въ себѣ въ одной окружной межѣ 322 дес., изъ коихъ удобной 259 дес., а неудоб­ ной 63 десятины. Означенное имѣніе бу­ детъ продаваться въ цѣломъ составѣ и самый торгъ, согласно § 24 устава, нач­ нется съ суммы 9982 р. 89 коп., слѣ­ дуемой въ уплату долга банку, срочныхъ по займу платежей, расходовъ по наз­ наченію пмѣнія въ продажу и недоимокъ въ податяхъ и земскихъ повинностяхъ. Къ сему правленіе имѣетъ честь присо­ вокупить, что капитальный долгъ банку въ количествѣ 9675 руб. 75 коп. мо­ жетъ быть погашенъ взносомъ закладні-^іі листовъ того же банка рубль за .^ль ихъ номинальной стоимости и что , ‘У’ГЬ же долгъ, съ согласія банка, можетъ быть переведенъ на покупателя за удов­ летвореніемъ послѣднимъ полностію всѣхъ остальныхъ платежей наличными деньга­ ми. При неуспѣшности торга, назначен­ наго на 20 декабря, яа основаніи § 27 устава, назначается вторичный и послѣд­ ній торгъ на 3 генваря будущаго 1874 года. Торгъ въ этотъ срокъ начнется съ 10346 руб. 64 кон. съ присовокуплені­ емъ 363 р. 75 кон., слѣдуемыхъ банку но займу срочныхъ платежей съ генва­ ря 1874 года.— 3 Желающіе купить назначенныя въ про­ дажу имѣнія и имущества могутъ разсмат­ ривать бумаги, до продажъ н публикацій относящіяся, въ подлежащихъ присут­ ственныхъ мѣстахъ. За Вице-губернат ра, С таршгй С овѣтникъ В. Кузинъ. Н ачальникъ газктн . стола Н. БерайЛОВЪ. ,’! !(ГЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ. ІРЕДСТВЕННЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ Харьковскихъ Вѣдомостей4- БДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФЫ. АГЕНТСТВА. ’ЕЖ Ъ , суббота. Министерскій ъ во Франціи продолжается, рселонѣ вспыхнуло въ чет- возмѵщеніе, которое однако іирѣно. Прав. Вѣсти.” напечатана цая телеграмма: I, 27-го декабря (8-го янва- вергъ вечеромъ. ІІо словамъ хъ газетъ, отъѣздъ импера- зстрійскаго въ Петербургъ иъ на 28-е января (9-е фев- Ітсутствіе императора изъ зкихъ владѣній продолжится вѵхъ недѣль. Въ свитѣ им- »а будутъ находиться: ми- иностранныхъ дѣлъ графъ іи и начальникъ отдѣленія ;ой канцеляріи тайный со- ь баронъ Гофманъ. етныя извѣстія. !. РЕДАКЦІЯ. Съ НЫНѢШНЯГО когда выходъ Харьковскихъ стей дѣлается ежедневнымъ, іая дней послѣ праздничныхъ гресныхъ. и когда такимъ об- , ь восполняется одно изъ глав­ ахъ стремленій редакціи—до- ять читателямъ по неофиціаль- отдѣлу возможно большую и образную массу свѣдѣній по . проявленіямъ общественной { не только въ краѣ, но и со- й отечества и всего міра, ре- іл считаетъ нужнымъ сказать >льно словъ о своей дѣятель- ч въ прошедшемъ году, призна­ ло необходимымъ, потому бо- что редакція не лишена была чствія общества въ то время, і ею были обѣщаны только воз- іыя улучшенія изданія. Поощ- ая публикою и руководясь серь- . мъ вниманіемъ ко своему дѣ- редакція принимала всѣ зави- я отъ нея мѣры къ тому, что- іоставлять отдѣлу мѣстныхъ из- ій возможную полноту и не про- ать ни одного изъ выдающих- фактовъ нашей общественной ли. ІІаши читатели въ теченіи ыаго года могли видѣть, что обѣщанное имъ въ этомъ отно- я не осталось только на сло- j , а исполнено на столько, на .ко сама провинціальная наша :ь представляла несомнѣннаго чеса. Но, впрочемъ, редакція ‘ .жетъ не сказать, что въ ис- мъ году отдѣлъ мѣстныхъ из- і былъ въ значительной сте- стѣсненъ печатаніемъ на стра- . съ вѣдомостей стенографиче- . ь отчетовъ по огромнымъ су- ымъ процесамъ, не могущимъ и мѣста даже въ снеціально- щческихъ изданіяхъ столицы— напр. дѣла: о серіяхъ, убій- братьевъ Филоновыхъ, о без- дкахъ 16 и 17 апрѣля; а къ іолу присоединялись еще полные эщаго интереса хивин- , перемѣна правитель- пнціи, революція въ Ис- .онецъ процессъ марша- Не слѣдить своевремен- і послѣдними нолитиче- лями, хотя и въ возмож- ь видѣ, редакція не мог- з могла нс помѣстить и судебныхъ процессовъ, ■■съ процессъ о серіяхъ іадцать дистовъ iu folio нфта. В$е это ставило ь неизбѣжное положеніе ‘■•ь ущербъ отдѣла мѣст- зтій весьма много мѣста, на то, что нѣкоторые омостей выходили въ пол- . Теперь-же, когда съ но- Харьковскія вѣдомости ирехъ разъ будутъ вы- ;ть разъ въ недѣлю, ре- учаетъ болѣе возможно- ствить свои стремленія >енію не только отдѣла но и другихъ извѣстій, ыхъ размѣровъ и, оста- дѣлѣ веденія изданія въ ъ году вѣрною той зада- рой говорила при пачалѣ года, и впредь также бу- иться о сосредоточеніи цахъ вѣдомостей возмож- го и разнообразнаго ин- •храняя п^и этомъ зньче- і мѣстной со всѣми д%- зствующими въ изданіи от- Эти отдѣлы, значительно ные и улучшенные въ еже- нумерахъ вѣдомостей і, будутъ слѣдующіе: щіальный отдѣлъ : Распо- правительства и мѣстной радіи. Назначенія, пере­ мѣны служащихъ, движенія по служ­ бѣ по губерніи и по харьковскимъ округамъ: военному, судебному и народнаго просвѣщенія. Казенныя объявленія. II. Телеграмы политическія и бир­ жевыя, получаемыя редакціею не­ посредственно отъ международнаго телеграфнаго агентства, при чемъ ежедневный выходъ вѣдомостей дастъ возможность сообщать теле­ грамы публикѣ въ тотъ же день, въ который онѣ появляются въ печати въ С.-Петербургѣ. III. Мѣстпыя извѣстія, состоящія изъ статей, замѣтокъ и корреспон­ денцій: земской, городской, быто­ вой, коммерческой, исторической, экономической и такъ называемой общественной жизни нашего края, свѣдѣній о происшествіяхъ, мѣст- ныя-театра.тышя, музыкальныя, би­ бліографическія и др. замѣтки. IV . Внутреннія извѣстія, заимст­ вованныя изъ газетъ въ интересѣ мѣстныхъ читателей. V. Заграничныя извѣстія съ из­ ложеніемъ политическихъ событій въ возможной полнотѣ. V I Судебныя извѣстія: распоря­ женія, циркуляры, резолюціи и оп­ редѣленія судебныхъ мѣстъ, стено­ графическіе отчеты о засѣданіяхъ въ судебныхъ мѣстахъ округа харь­ ковской судебной палаты, дѣла наз­ наченныя къ слушанію въ судеб­ ныхъ мѣстахъ и статьи по вопро­ самъ судебной практики и теоріи. V II. Справочныя свѣдѣнія: кален­ дарь, метеорологическія наблюденія, производимыя въ обсерваторіи харь­ ковскаго университета и метеоро­ логическія депеши главной физиче­ ской обсерваторіи, свѣдѣнія о по­ ѣздахъ желѣзныхъ дорогъ, харьков­ скій репертуаръ, дни и часы пріе­ ма больныхъ въ больницахъ, отвѣ­ ты редакціи и пр. и V III. Частныя объявленія. Такимъ образомъ, редакція, по­ ставляя своею обязанностію посиль­ но поддерживалъ въ вѣдомостяхъ разнообразіе и интересъ, соотвѣт­ ственные мѣстному органу, смѣетъ разсчитывать съ своей стороны, по мимо лицъ, изъявившихъ уже учас­ тіе въ сотрудничествѣ, и на сочув­ ствіе всѣхъ тѣхъ, кому дорогъ ус­ пѣхъ мѣстной газеты и кто, созна­ вая недостатки изданія, не лишитъ редакціи своего посильнаго содѣй­ ствія, съ довѣріемъ къ стремленіямъ ея. Картинная галерея, находящаяся при университетскомъ музеѣ изящ­ ныхъ искусствъ, въ настоящее вре­ мя вновь открыта для публики, по воскреснымъ днямъ отъ 12-ти до 2-хъ часовъ. Музей, какъ извѣстно, обогатился въ этомъ году дорогимъ пожертвованіемъ умершаго за гра­ ницей А . Н. Алферова, котораго коллекція, оцѣненная въ Боннѣ въ 13,000 талеровъ, состоитъ изъ 50 картинъ масляными красками, 316 акварелей и рисунковъ, старыхъ и новыхъ гравюръ, художественныхъ изданій и книгъ, относящихся къ искусству. Чтобы помѣстить новыя картины Алферова въ довольно тѣс­ номъ помѣщеніи музея, гг. завѣды- вающіе музеемъ сдѣлали новую пе­ регородку въ большой залѣ его и всѣ картины разсортировали и раз­ вѣсили вновь съ болѣе строгой группировкой ихъ и соображаясь съ условіями освѣщенія и требова­ ніями вкуса. Есѣхъ картинъ, какъ прежнихъ пожертвованій И. Е . Бец- каго и пріобрѣтеній самаго музея, такъ и новыхъ г. Алферова— 255. Сочувственное участіе въ этомъ дѣлѣ новаго устройства музея при­ нималъ любитель искусствъ, проф. Лазаревичъ. Трудъ этотъ теперь оконченъ и музей является въ но­ вомъ видѣ. Лѣстница, ведущая въ залъ музея, также украшена кар- тинамиу между которыми обраща­ ютъ на себя вниманіе копія съ большой картины Баттони: св. се­ мейство и мадонна болонской шко- ны. Изъ алферовскихъ картинъ мож­ но указать, какъ на замѣчательныя произведенія искусства: превосход­ ный пейзажъ извѣстнаго Ахенбаха, пейзажи Гюдена и Айвазовскаго, большая картина съ содержаніемъ изъ римской исторіи, приписывае­ мая Пуссену, нѣсколько картинъ фламандской школы, между кото­ рыми выдаются: небольшая картина: похищеніе Европы и большой мор­ ской видъ Флигера, писанный ьъ 1634 г., наконецъ 10 старыхъ порт­ ретовъ отличной работы. Изъ преж­ нихъ картинъ, знакомыхъ публикѣ, посѣщавшей музей, можно замѣтятъ длинные ряды портретовъ или го­ ловъ, сгруппированныхъ теперь вмѣ­ стѣ; между ними многіе отличают­ ся большимъ искусствомъ или пред­ ставлены любопытныя для любите­ лей згЮДы. Акварели и рисунки, очень ичщщые и цѣнные, хранят­ ся въ паімахъ и могутъ быть по­ казываемы •‘ддожникамъ и любите­ лямъ ТОЛЬКО іри содѣйствіи F0H серватора музея. Они не выстав­ лены подъ стекло, такъ какъ сол­ нечный свѣтъ оказываетъ на нихъ вредное дѣйствіе. Вообще, музей въ настоящее время представляетъ для любителя искусствъ и художника довольно обширную коллекцію для эстетическаго наслажденія и изу­ ченія. и все это благодаря пожерт­ вованіямъ просвѣщенныхъ любите­ лей искусствъ, посвятившихъ на и- зученіе ихъ свою жизнь, какъ по­ койный Алферовъ и г. Бецкій. п от­ давшихъ результаты своихъ тру­ довъ въ общественное учрежденіе. Примѣры, довольно рѣдкіе въ наше время, когда напр. превосходныя собранія рѣдкостей Донецъ-Захар- жевскаго идутъ не въ обществен­ ный музей, а продаются съ молотка. Общественное устройство Харькова и его новое управленіе 1871— 72 гг. (Окончаніе *). V. Перехожу къ заключительнымъ выводамъ изъ всего выше разска­ заннаго о настоящемъ положеніи харьк. городскаго общества и его управленія и о мѣрахъ, которыя гор. управа считаетъ необходимы­ ми. чтобы хотя отчасти выйти изъ этого положенія и привести въ по­ рядокъ городскую кассу. Въ своемъ отчетѣ гор. управа о- говариваегъ не разъ, что, состав- ляа его, опа не могла не коснуть­ ся дѣлъ бывшей городской думы и должна была представить то состо­ яніе, въ которомъ найдено город­ ское хозяйство, переданное въ ра­ споряженіе новаго управленія. ,.Е с­ ли здѣсь представляются въ невы­ годномъ свѣтѣ наслѣдованныя на­ ми дѣла и хозяйство, говоритъ от- ічетъ управы, то мы вовсе не имѣ­ ли въ виду составлять обвинитель­ ный актъ; порядокъ, подъ которымъ находилась прежняя дума, само правительство признало недостаточ­ нымъ, и слѣдовательно неустройст­ во могло произойти помимо доброй воли ея. Городская-же управа обя­ зана довести до свѣдѣнія общества о положеніи его хозяйства и вы­ сказать встрѣченныя нами затрудне­ нія, чтобы избѣгнуть незаслужен­ ныхъ нареканій, какіе могутъ пасть на новое городское управленіе.44 Эти затрудненія, какъ было уже выше разсмотрѣно, главнымъ обра­ зомъ состоятъ въ слѣдующемъ: 1) Новое управленіе вмѣстѣ съ дѣлами получило долги и неупла­ ченные счеты, какъ видно изъ до­ ходовъ управы и коммисіи. ревизо­ вавшей отчетность прежней думы. 2) Источники доходовъ истощепы; городскія имущества, приносящія доходъ: выгонная земля, торговыя помѣщенія отданы въ аренду на долгіе сроки и на условіяхъ весь­ ма невыгодныхъ. 3) Городъ обремененъ повиннос­ тями сверхъ узаконенной мѣры и городу едва достаетъ средствъ на удовлетвореніе ихъ и затѣмъ слиш­ комъ мало на устройство городска­ го хозяйства и на удовлетвореніе его собственныхъ нуждъ. 4) Какъ уже сказано, статьи до­ хода сильно оскудѣли! недоимка, числившаяся на домохозяевахъ по городскому сбору, оказалась боль­ шею частію или фиктивною, непра­ вильно насчитанною, или, по без­ надежности взысканія, подлежащею сложенію. 5) При введеніи новаго городс­ каго положенія потребовался новый расходъ и притомъ значительный на содержаніе „управленія и при немъ особаго архитектора и топо­ графа, а затѣмъ предстоить еще крупный расходъ на содержаніе общественной пожарной команды, на наемъ полицейскихъ служите­ лей, на устройство торговой и хо­ зяйственной полиціи. Находясь въ такомъ стѣснитель­ номъ положеніи, продолжаетъ от­ четъ управы, мы принуждены были ограничиваться лишь исполненіемъ лежащихъ на городѣ повинностей и ходатайствовать объ уменьшеніи размѣра ихъ. Городскому управле­ нію предстояло принять хозяйство, ввести новый порядокъ въ управ­ леніи, ознакомиться съ положеніемъ хозяйства, вести текущія дѣла, о- тыскивать свою собственность, об­ заводиться почти вновь всѣми хо­ зяйственными принадлежностями. Приходится съизнова устраивать порядокъ въ городѣ: составить планъ, котйраго нѣтъ, выпрямить застроен­ ныя улицы или расширить ихъ, вы­ мостить весь городъ, а дурно мо­ щенья утицы вновь перемостить, очистить рѣки, засоренныя десят­ ками лѣтъ, устроить на нихъ мос­ ты и набережныя. Общественное управленіе обязано прежде всего заботиться о благосостояніи и бла­ гоустройствѣ города, объ удовлет­ вореніи нуждъ его, но оно слиш- *) См. НК 176, 1-9. 1 °’ 1Л° комъ отвлечено исполненіемъ воз­ ложенныхъ на него повинностей: сборомъ доходовъ въ пользу казны, воинскою, рекрутскою и полицейс­ кою повинностями. Исполненіе э- тихъ обязанностей неотложно, без­ возмездно и соединено съ строгою отвѣтственностью, хотя обществен­ ное управленіе не есть правитель­ ственное учрежденіе. Собирая въ пользу казны государственный и промышленный доходъ, городская управа вмѣстѣ съ тѣмъ собираетъ и городской доходъ, назначаемый собственно въ пользу города и за­ трачиваетъ его большею частію не для нуждъ города. *а на тѣже го­ сударственныя надобности. Однимъ словомъ, приходится вводить благо­ устройство въ большомъ городѣ съ 85,000 населенія и для этого, ко­ нечно, нужны не слова, по деньги, нужны «милліоны. Городское управ­ леніе должно отказаться отъ удов­ летворенія настоятельныхъ город­ скихъ нуждъ за неимѣніемъсредствъ и даже не предвидитъ возможности вт> ближайшемъ будущемъ испол­ нить ихъ. Въ одной статьѣ грамо­ ты Императрицы Екатерины, жа­ лованной городамъ сказано: „го­ родовые доходи по иттако употреб­ ляются какъ на законные городо­ вые расходы44; но теперь городское общество, при всей своей самосто­ ятельности, ему дарованной, не мо­ жетъ сказать: что принадлежитъ ему безраздѣльно, и не можетъ поль­ зоваться своимъ доходомъ, какъ частный хозяинъ пользуется дохо­ домъ съ своего имущества. Бюд­ жетъ городскаго управленія подчи­ няется требованіямъ другихъ вѣ­ домствъ, такъ что при исполненіи обязанностей, возложенныхъ зако­ номъ на городское управленіе, по отношенію къ этимъ вѣдомствамъ, оно теряетъ общественный харак­ теръ и дѣлается административнымъ и отвѣтственнымъ передъ прави­ тельствомъ, съ этимъ вмѣстѣ теряя свою самостоятельность. Городская управа, въ своемъ до­ кладѣ объ исправленіи городской росписи, представляетъ слѣдующія соображенія о мѣрахъ, необходи­ мыхъ для приведенія въ порядокъ городской кассы, о принятіи кото­ рыхъ дума должна ходатайствовать предъ правительствомъ, пользуясь правомъ, предоставленнымъ ей ст. 13 город. положенія: 1) Для правильнаго веденія от­ четности по городской кассѣ нуж­ но имѣть двѣ отдѣльныя росписи. Въ одну, собственно городскую, за­ носить потребности только город­ скаго хозяйства, съ указаніемъ ста­ тей дохода, на счетъ которыхъ эти потребности должны быть удовле­ творены. Во второй росписи дол­ женъ заключаться расходъ для на­ добностей постороннихъ вѣдомствъ: по отправленію воинскаго постоя, по содержанію полиціи, полицей­ скихъ врачей и пособій разнымъ вѣдомствамъ; здѣсь должпы быть означены необходимыя для покрытія этихъ надобностей налоги съ город­ скихъ имуществъ или капиталовъ въ размѣрѣ, указанномъ правитель­ ствомъ. Отчетность по обѣимъ росписямъ должна вестись отдѣльно, съ указа­ ніемъ прихода, расхода и остатка; ни въ какомъ случаѣ дефицитъ по второй росписи не долженъ попол­ няться на счетъ суммъ первой, т. е. юродской росписи. Исполняя вто­ рую роспись, управа только соби­ раетъ налогъ и какъ довѣренное ли­ цо расходуетъ собранную сумму на воинскія и другія надобности; но опа, въ качествѣ довѣреннаго лица, не доіжна покрывать изъ городской кассь недостающій или сверхсмѣт­ ный исходъ; если же будетъ оста­ токъ іо этой росписи, то опъ дол­ женъ переноситься въ смѣты слѣ­ дующаго года, а при значительномъ накопленіи его поступать въ запас­ ный капиталъ, расходуемый лишь по расюряженію думы^ 2) Оіевидно, что городское упра­ вленіе ае пользуется для надобно­ стей города такъ называемымъ од­ нопроцентнымъ сборомъ. Нужды го­ рода удовлетворяются главнымъ об­ разомъ изъ дохода, получаемаго изъ его собственныхъ имуществъ, и ес-1 ли гордъ долженъ дѣйствительна пользоіаться сборомъ съ недвижи­ мыхъ юродскихъ имуществъ обы­ вателей то сборъ этотъ долженъ быіъ отдѣленъ отъ суммъ, собирае­ мыхъ для надобностей постороннихъ^ вѣдомствъ. >• 31 Думѣ предоставлено право 7(ѣ-‘ латъ налогъ на городскія имущест­ ва лишь въ размѣрѣ, не превышаю­ щемъ 1§ цѣнности или 10¾ доход­ ности имуществъ; дума не пользу* т- ся эгамъ правомъ для своихъ нуждъ, какъ было выше объяснено; но вмѣ-, стѣ съ тѣмъ желательно, чтобы и ДЛЯ другихъ: вѣдомствъ уСТЯТОВІМ?* былъ законодатр/п нымъ пѵт .ч ь та ны, и чтобы установилась такимъ образомъ точно опредѣленная нор­ ма для всѣхъ налоговъ, упадающихъ на разные предметы обложенія, въ томъ числѣ и на городскія имуще­ ства. Если правительство, земства, общества и сословія будутъ уста- новлять налоги, каждая сторона от­ дѣльно, сколько потребуется для у- довлетворенія ея нуждъ, то такой неограниченный сборъ съ предме­ товъ обложенія увеличится въ той мѣрѣ, что равносиленъ будетъ от­ чужденію частнаго имущества. Объ установленіи этой нормы налоговъ городское общество должно ходатай­ ствовать. 4) Предварительно опредѣленія размѣра тягостей, налагаемыхъ па городъ, слѣдовало бы точнѣе раз­ граничить городскую воинскую по­ винность отъ таковой же земской и государственной и принять во вни­ маніе массу всѣхъ налоговъ, лежа­ щихъ на городскихъ имуществахъ и промыслахъ. 5) Налогъ долженъ быть сораз­ мѣренъ не стоимости, но чистому доходу, получаемому съ облагаема­ го имущества, такъ какъ есть мно­ го имуществъ цѣнныхъ, но не при­ носящихъ дохода, хотя необходи­ мыхъ для жизни, и налогъ со стои­ мости ихъ не имѣетъ никакого спра­ ведливаго основанія и тѣмъ болѣе, что съ другой стороны капиталы, приносящіе вѣрный доходъ, не под­ лежатъ налогу, равно какъ и пред­ меты роскоши. 6) Слѣдуетъ ходатайствовать объ установленіи сбора въ пользу горо­ да со всѣхъ заведеній для продажи питей, и въ такомъ размѣрѣ, чтобы онъ могъ замѣнить тотъ сборъ, ко­ торымъ города пользовались до вве­ денія акцизнаго положенія, какъ главнѣйшею статьею ихъ дохода. 7) Въ виду скудности городскихъ средствъ, не удовлетворяющихъ нуж­ дамъ города, думѣ остается еще про­ сить: объ установленіи квартирнаго налога, о сборѣ съ страховыхъ об­ ществъ, или ихъ конторъ, находя­ щихся въ Харьковѣ, въ пользу по­ жарной команды, и о сборѣ въ поль­ зу города съ банковыхъ оборотовъ: учета векселей, залоговыхъ свидѣ­ тельствъ и проч., подобно тому, какъ нотаріусы вносятъ въ городскую кассу сборъ съ разныхъ докумен­ товъ, ими свидѣтельствуемыхъ; здѣсь разумѣются банковыя учрежденія или конторы ихъ, открытыя въ Харьковѣ. Заканчиваю статью слѣдующими словами отчета городской управы, въ искренности которыхъ, конечно, нельзя сомнѣваться: „Если у насъ гласность встрѣчаетъ препятствія, то намъ ничто не мѣшаетъ свои собственныя дѣла представить на судъ общественный, и мы готовы отвѣчать на вопросъ : что сдѣлала городская управа со времени откры­ тія своего въ теченіи 20-ти мѣся­ цевъ? ІІашъ откровенный отвѣтъ: мы трудимся много, но сдѣлали ма­ ло и не имѣемъ права хвалить се­ бя и выставлять свои заслуги. Въ оправданіе свое можемъ только ска­ зать, что дѣло наше не легкое, но­ вое; знакомясь съ нимъ и распоря­ жаясь, мы желали и старались ут­ вердить самостоятельность и само- модѣятельность на городской почвѣ, удалить по возможности вредное, установить лучшій порядокъ, н со­ знаемся—і^ |го е еще не приведено въ исполняете. Мы не чужды сами ошибокъ, неизбѣжныхъ въ новомъ дѣлѣ. Городское управленіе не вда­ валось въ капитальныя предпрія­ тія и причиною тому недостатокъ средствъ, затрудненія со стороны подрядчиковъ и рабочихъ и, глав­ ное, потому, что мы еще не доволь­ но опытны. Наше управленіе еще не установилось окончательно и не окрѣпло. Мы только кладемъ осно­ ву для новаго учрежденія; желали бы, чтобы эта основа и дальнѣйшее сооруженіе производились не спѣш­ но, но прочно, настойчивымъ нео­ слабнымъ трудомъ и чистыми ру- камиі- Намъ сообщаютъ, что въ среду, 2 января, въ большомъ театрѣ наз­ наченъ бенефисъ г. Борисова, из­ вѣстнаго въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ харьковской публикѣ по доб­ росовѣстной и нерѣдко успѣшной игрѣ своей. Пойдетъ во второй разъ драма Островскаго „Воевода”, д- мѣвшая успѣхъ въ ноябрѣ поош- лаго года и дивертиссментъ изъ танцевъ. Въ пятницу же, 11 янва­ ря, назначенъ въ томъ-же театрѣ бенефисъ нашему неутомиму и та­ лантливому комику г. Большакову Іму съ постановкою въ первый разъ драмы—былины Чаева „Свекровь”. Сколько мы знаемъ, пьеса эта и- мѣла большощ. успѣхъ и выдепжа ла много тп-* : ,о *і “і ><ъ 11 . :, .1 бытія въ своей трупѣ извѣ» мика г. Самсонова. Съ 13 января гг. скри лпнъ и віолончелистъ Кіз намѣрены дать четыре і квартетныхъ собранія. М получили свѣдѣній о мѣо ній, но узнали, что вході назначена на нумерованг та 2 р., а не нумеровані р.: абонементъ на всѣ че ра первыхъ мѣстъ стоит остальныхъ 3 р. Билеті продаваться въ музыкальь газинахъ Балиной и Гер кпиж. маг. Максимовича. Съ 2 No въ Харьковскі мосгяхъ будутъ иомѣща дневныя метеорологическ. денія, производимыя обсс Харьковскаго упиверсите теорологическія депешг физической обсерваторіи. Въ пособіе жителямъ ( губерніи въ редакцію по* 29 декабря: отъ П. М . Аі О. Н. Выходцева 10 р. Кузнецова 52 р. Послѣ пятилѣтпяго П} времени, въ Москвѣ, і весной, съ 1-го но 8-е а страивается весенняя высі товъ и растеній. Россійс ство любителей садоводс нявъ на себя устройство тавки, обращается с^- пг емъ къ садоводамъ садовыхъ заведеній тіе въ этой выставк приглашаются къ 1-j тавнть въ депо обще Мясницкая ул. д. кг заявленія объ участі программа которой депо безплатно. Внутреннія По поводу Высоча та, воспроизводима! дня въ офиціальной газеты изъ Ира” Вѣстника, „Моск. „Высочайшій рескрі ; нистра народнаго пр’ событіе неоцѣнимо ‘ для исторіи нашеі и для судебъ наш< призываемаго къ и достойному его ист j кой силы съ высоті не даромъ…. Никогда въ наше дѣло образованія не томъ столь мудрыхъ ныхъ заботъ какъ въ никогда не направлялі возвышеннымъ воззрѣн чайшій рескриптъ отъ ря вновь торжественно п отъ основанія учебной 1871— 72 годовъ, кото всего послужитъ къ обв шей народной жизни. Вс ко есть честнаго, прос мыслящаго въ Россіи, не отозваться съ жив чувствіемъ на эти дер боты, которыя видятъ ную пользу въ народі благо народа въ разі ховныхъ силъ и въ j ніи благаго просвѣн массахъ. Слово і’іоі ваетъ всѣ органы ной власти содѣйсті ру народнаго просвѣ ражденію воспитателі го дѣла отъ всякихъ торыя были бы ОТНЫі преступны, сколько і ны, а свое вѣрное ді сударь И мператоръ ирі на стражѣ народной „поможетъ оно прав „тельнымъ наблюдег „къ огражденію оно „ныхъ и пагубныхъ дарь повелѣваетъ : титься къ предводі ства, „дабы они вт „телей начальныхъ „губерніяхъ и уѣз „ваніи правъ, кото „предоставлены о „постановленіями „къ ихъ благоуст „жепію”. Дворяне права какъ новуі себя обязанность попеченіе о томъ школа была огра ,Положеніе дворянства измѣни­ лось. но его жизнь не изсякла, его призваніе не исчерпано. Опытъ пре­ образованій доказываетъ все бо­ лѣе и болѣе необходимость той службы въ государственной жизни, которую несло дворянство, и въ мысли правящей судьбами нашего отечества значеніе его не умали­ лось, и ему въ обновленной Россіи предстоитъ новая дѣятельность.. Заграничныя извѣстія Франція. Бъ Парижѣ пасгойчиво повторяется слухъ, что правитель­ ствомъ получены важныя вѣсти отъ маркиза Гонто-Бирона, изъ Берли­ на. Газета „Віеп Public”, органъ Тьера перепечатала статью „Сѣве­ ро-Германской Всеобщей Газеты,, относительно пастырскихъ посла­ ній французскихъ епископовъ, и выражаетъ желаніе, чтобъ предо­ стереженія этой статьи не оста­ лись безплодны. Assemble Naiionale, напротивъ, надѣется, что ни пра­ вительство, ни епископы не позво­ лятъ запугать себя никакими угро­ зами. Офиціозная газета „Franjais” обходитъ совершеннымъ молчані­ емъ упомянутую статью. —Бонапартистская газета „Ordre” сообщаетъ, что бывшая императри­ ца Евгенія отклонила всѣ визиты ;■ юболѣзнованія, предполагавшіеся на 9 января въ годовщину смерти Наполеона Ш , объявивъ, что она келаетъ провести этотъ день въ яолномъ уединеніи. По словамъ ‘ой же газеты, 9 января въ пяти гарижскихъ церквахъ будутъ от­ сужены панихиды поНаполеонѣ Ш . — Извѣстіе о политическомъ пе- щворотѣ, произошедшемъ въ Мад- шдѣ, произвело здѣсь тѣмъ силь- іѣйшее впечатлѣніе, что, какъ из- іѣстно, въ Парижѣ многіе возла- ■аютъ надежды на тотъ или иной оборотъ дѣлъ въ Испаніи. Здѣсь ;сѣ увѣрены, что новое испанское іравительство сочувствуетъ дону- Альфонсу. Однако, по словамъ здѣ- знихъ газетъ, донъ-Альфонсъ, прі- іхавшій на праздники къ своей ма- ери, въ Парижъ, возвратился въ убботу, 10 января, въ Вѣну, для родолженія своихъ учебныхъ за- ятій. — По словамъ „АгентстваГавасъ”, ъ циркулярѣ министра духовныхъ ѣлъ отъ 26 декабря, разосланномъ ранцузскимъ епископамъ, говорит- г, что нѣкоторыя изъ послѣднихъ | .стырскихъ носланій способны збудить неудовольствіе въ сосѣд­ яхъ державахъ. Епископы, гово- ятся въ циркулярѣ, первые пожа- Ѣли бы объ этомъ, и правительст- ), горячо желая, чтобъ впредь не .уявлялись заявленія такого рода, риглашаетъ епископовъ быть умѣ- Аннѣе, въ интересахъ государст- нной безопасности. Германія. „Имперскій Указатель” общаетъ, что простудная болѣзнь ператора Вильгельма почти со- ч.мъ прошла и что силы его за- но укрѣпляются. – Принцъ и принцесса Уэльскіе ринцъ Артуръ Великобританскій ѣдутъ въ Берлинъ, по пути въ гербургъ, 12 января, въ 7 час. іа, и пробудутъ нѣсколько дней столицѣ Ііруссіи; они остано­ ви во дворцѣ германскаго на- гднаго нринца. — Въ послѣдніе дни слѣдующіе /одическіе епископы подверглись жденіямъ: 2 января кельнскій хіепископъ Мельхерсъ пригово­ ръ къ денежному штрафу, а 3 ;аря къ тому же наказанію [въ мѣрѣ 2.000 талеровъ] пригово- іъ познанскій архіепископъ Ле- овскій. Послѣдній въ самомъ продолжительномъ времени нод- |>гнется суду высшаго церковнаго бунала; послѣднимъ уже полу- ъ изъ Познани обвинительный ъ противъ архіепископа. Італія. По случаю праздниковъ кдества, въ Ватиканѣ, по при- • іу прошлыхъ лѣтъ, происходилъ чный пріемъ поздравленій отъ хъ религіозныхъ учрежденій и гюрацій. – Изъ Рима пишутъ въ антвер- окую газету „Precurseur”, что утація бельгійскихъ католиковъ, ь предводительствомъ графа ьермона и барона Капнарта-де- іале, вручила папѣ собранную »гійскими католиками сумму въ J00 фр. Въ тотъ же день рек- > американской коллегіи въ ѣ поднесъ папѣ 5,000 ф. ст. томъ, присланныя епископомъ адельфіи, Вудомъ. Въ клерикальной „Флорентій- s Газетѣ” напечано: „Его свя- шество наииеалъ императору ,інцу – Іосифу собственноручное дравителъное письмо го случаю дцати-цятллѣтьсй годовщины его ѵпхені» па престолъ *- -‘чн <гт- одарилъ его за наена-, ^нара австро-вснгерг сланникомъ при св. престолѣ. Им­ ператоръ отвѣчалъ папѣ собственно­ ручнымъ же письмомъ, въ которомъ благодаритъ св. отца за поздрав­ леніе, и выражаетъ удовольствіе по случаю того, что назначеніе графа Паара пріятно его святѣйшеству. Письмо заключается слѣдующими словами: На сколько отъ меня за­ виситъ. я не упущу никакого слу­ чая доказать мою преданность св. престолу и вашему святѣйшеству, которому, вмѣстѣ со мною, искрен­ но и глубоко предано все мое се­ мейство”. Прочитавъ это письмо, Пій IX сказалъ своимъ приближен­ нымъ: „Хотя это не болѣе, какъ сдова, но все таки они свидѣтель­ ствуютъ о сыновней любви и пре­ данности, и вовсе нс похожи на заявленія нѣкоторыхъ другихъ мо­ нарховъ, также считавшихъ и счи­ тающихъ себя добрыми католиками. — Министромъ юстиціи и ду­ ховныхъ дѣлъ, Вильаки, представ­ ленъ въ палату депутатовъ слѣду­ ющій законопроектъ о гражданс­ комъ бракѣ: 1] Церемонія граждан­ скаго брака должна непремѣнно предшествовать церковному вѣнча­ нію; гражданскій бракъ совершает­ ся установленными на то властями безплатно. 2 ] Духовныя лица всѣхъ вѣроисповѣданій, приступа­ ющія къ совершенію обряда вѣнча­ нія до представленія брачующимися свидѣтельства о совершеніи граж­ данскаго брака, подвергаются въ первый разъ денежному штрафу въ размѣрѣ отъ 200 до 300 лиръ, а затѣмъ тюремному заключенію отъ 2 до 6 мѣсяцевъ. 3) Врачующіеся за нарушеніе ст. 1 подвергаются денежному штрафу въ размѣрѣ отъ 100 до 500 лиръ. 4] Наказанія, указанныя въ ст. 2 и 3, не приво­ дятся въ исполненіе, если подверг­ шіеся имъ въ теченіе трехъ мѣсяч­ наго с^ока совершатъ церемонію гражданскаго брака. 5] Тѣ, кто совершилъ только обрядъ церковна­ го вѣнчанія, не совершивъ прежде или послѣ него церемоніи граждан­ скаго брака, лишаются права на признаніе, со стороны государства, ихъ брака законнымъ. 6] Браки, совершенныя до изданія настояща­ го закона только церковнымъ по­ рядкомъ, признаются законными, если по истиченіи четырехъ мѣся­ цевъ по изданіи закона, лица, за­ ключившія эти браки, совершатъ церемонію гражданскаго брака. Испанія. Исходной точкой пос­ лѣдняго правительственнаго кризи­ са послужило разногласіе между Сальмерономъ и Кастеляромъ. Пре­ зидентъ Кортесовъ обѣщалъ свою поддержку президенту республики на слѣдующихъ условіяхъ: чтобъ Кастеляръ отмѣнилъ декретъ о назначеніи епископовъ на разныя вакантныя епископскія каѳедры и чтобъ онъ уволилъ министровъ Мэ- зоннаво и Санчеса-Брегву, мадрид­ скаго генералъ губернатора Павію іі начальниковъ войскъ въ сѣвер­ ныхъ провинціяхъ и подъ Картаге- ной, генераловъ Маріонеса и Ло- неца-Домингена. Кастеляръ отка­ зался исполнить эти требованія, и съ тѣхъ-поръ стало несомнѣннымъ, что большинство въ Кортесахъ рас­ падется и что правительство Кас- теляра будетъ низвергнуто. Всѣ попытки достигнуть соглашенія между двумя фракціями ^мьш ин- ства остались счетны; Ящѣдняя изъ этихъ попытокъ сдѣлана была не далѣе, какъ вчера, передъ са­ мымъ открытіемъ засѣданій Кор­ тесовъ. Когда стало извѣстно, что и эта попытка ни къ чему не при­ вела, въ Мадридѣ обнаружилось сильное безпокойство; разсчитыва­ ли, что Кастеляръ потерпитъ пора­ женіе большинствомъ 10 голосовъ; въ то же время было очевидно, что никакому другому политическому дѣятелю не удастся собрать въ свою пользу достаточно значительное большинство голосовъ; поэтому уже вреча всѣ ожидали вмѣшательства вооруженной силы. Мадридскій ге­ нералъ-капитанъ, увольненія кото­ раго Салыіерона тщено требовалъ отъ Кастеляра, имѣлъ подъ рукой 14,000 человѣкъ регулярнаго войс­ ка и 9,000 человѣкъ милиціи. Съ другой стороны, генералъ Моріо- несъ, какъ слышно, телеграфиро­ валъ, что онъ и его армія не бу­ детъ повиноваться другому прави­ тельству кромѣ правительства Кас­ теляра. Наконецъ опасались также смутъ въ провинціяхъ, въ особен­ ности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаютъ “непримиримые. Пос­ лѣ бурнаго засѣданія продолживша­ гося не менѣе 14-ти часовъ— съ 2 часовъ пополудни до 4-хъ часовъ утра—правительство Кастеляра по­ терпѣло пораженіе болыпнетвомъ 120 голосовъ противъ 100. Касте­ ляръ немедленно подалъ прошеніе объ отставкѣ.ГенералъПавія ждалъ, очевидно, этого момента, чтобъ вмѣ­ щаться въ дѣло. Тотчасъ послѣ Кастеляромъ прошенія объ отставкѣ, къ Сальмерону, занимав­ шему президентское кресло подо­ шелъ офицеръ и подалъ ему письмо отъ генерала Павія, требо­ вавшаго, чтобъ Сальмеронъ немед­ ленно распустилъ кортесы. Тогда многіе изъ депутатовъ, подавшихъ голосъ противъ Костеляра обрати­ лась къ нему съ просьбой, чтобъ онъ остался главой исполнительной всласти, но Кастеляръ настаивалъ на своей отставкѣ. Въ это время, въ виду отказа Сальмерона распус­ тить Коресты, въ залу засѣданія вошла рота солдатъ и принудила де­ путатовъ удалиться. Генералъ Па­ вія, съ своимъ штабомъ, находил­ ся въ это время въ зданій Корте­ совъ, противъ котораго направле­ ны были пушки. Къ вечеру, подъ предсѣдательствомъ маршала Сер- вано образовалось новое министер­ ство, въ составъ котораго вбшли: Сагаста, Топете, Цавала, Фигверола Эчегаро, Бесера и Гарсіа-Рюицъ. Простой перечень этихъ именъ но- каяываетъ, что новое министерство составлено исключительно изъ лицъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ революціи 1868 года и создав­ шихъ монархію короля Амедея, слѣ­ довательно имѣетъ характеръ явно­ монархическій. Увѣряютъ, что мар­ шалъ Серрано и его товарищи на­ мѣрены снова ввести въ Испаніи монархическую форму правленія, и возвести на престолъ 16-ти лѣт­ няго Альфонса, сына королевы Иза­ беллы. —4-го января—Въ парижскія га­ зеты телеграфируютъ изъ Мадрида, что новое министерство, тотчасъ по образованіи своемъ, обнародовало прокламацію, въ когорой пригла­ шаетъ всѣ партіи сплотиться для борьбы съ общими врагами, карлис­ тами и непримиримыми; по дости­ женіи этой цѣли, министерство обѣ­ щаетъ обратиться къ всенародному голосованію для опредѣленія буду­ щей формы правленія. — Маршалъ Серрано оконча­ тельно согласился на принятіе пос­ та министра-президента; адмиралъ Топете, напротивъ, какъ слышно, отказывается отъ портфеля мор- скаго министра. — 5-го января.— Сегодня въ „О- фиціальной Газетѣ” обнародованы декреты о назначеніи Мартоса ми­ нистромъ юстиціи, Эчегарэ— мини­ стромъ финансовъ, Москеры— ми­ нистромъ торговли и Альбаседы— генералъ-капитаномъ Мадрида.Кро- мѣ того, Серрано назначилъ гене­ раловъ: Цитону— главнымъ инспек­ торомъ пѣхоты, Изквіердо—кавале­ ріи и Росъ-Олано— артиллеріи. Де­ кретомъ правительства отмѣнены конституціонныя гарантіи и возега- новляется законъ объ обществен­ ной безопасности отъ 23-го апрѣ­ ля 1870 года. Циркуляромъ ми­ нистра внутреннихъ дѣлъ губер­ наторамъ провинцій предписывает­ ся запрещать газеты карлистскаго и кантональнаго оттѣнковъ. Въ послѣдніе два дня въ Мадридѣ [не было никакихъ безпорядковъ, хотя многіе опасались нарушенія спо­ койствія. — Изъ провинцій получены мно­ гочисленныя телеграммы отъ граж­ данскихъ и военныхъ властей съ изъявленіемъ преданности новому правительству. Порядокъ не былъ нарушенъ въ большей части горо­ довъ. Однако, въ Таррагонѣ и Валь­ ядолидѣ произошли незначительные безпорядки, а въ Саррагосѣ— стол­ кновеніе весьма серьозное. Вслѣд­ ствіе распущенія провинціальной депутаціи и общиннаго совѣта Cap- рагосы, волонтеры взялись за ору­ жіе для защиты правъ этихъ нре;- ставительныхъ собраній. Послѣ восьми-часоваго упорнаго боя ихь съ правительственными войсками послѣдніе одержали, наконецъ, верхъ. — Наканунѣ паденія правитель­ ства Кастеляра республиканская ьр- мія одержала довольно важный 1С- пѣхъ подъ Картагеной: ей удалесь взять послѣ довольно слабаго ю- противленія фортъ Кальваріо; іо­ противленіе было до такой степаш слабо, что хотя фортъ былъ взяъ въ штыки, инсургенты лишиліеь только двухъ человѣкъ убитыми. — Съ театра карлистскаго возса- нія сообщаютъ въ мадритскія газеты что генералъ Маріонесъ наміре- вается отплыть со, всѣми своіми войсками изъ подъ Бильбао въ Сан­ тандеръ, такъ какъ карлйсты, сто­ ящіе въ окрестностяхъ Билібао въ количествѣ 24-хъ батальоновъ, за­ граждаютъ ему путь сухимъ пу­ темъ. Ходитъ слухъ, что маршалъ Серрано намѣревается отозвать Мо- ріонеса и замѣстить его генераломъ Лонецъ-Домінгецомъ. Справочныя свѣдѣнія. календарь Январь Зі День. і января (13 н. с.)— вторникъ. Голый годъ. О брѣзаніе Г осподне . С в . Василія Великаго, муч. Аг- кирскаго. День неприсутственный. Восх. солнца въ 7 ч. 54 и., зах. въ 4 ч. 24 м. Издано положеніе о земскихъ учреж­ деніяхъ (1864). Отмѣна откупа (1863). Взята у персіяпъ крѣп. Ленкорань (1813). 2 января (14 н. с.)— среда. Се. Силь­ вестра, напы Римскаго. Восх. солнца въ 7 ч. 53 м., зах. въ 4 ч. 26 м. Получе­ ніе § и дивидендовъ: По купонамъ 1-го 5$ съ выигрыш. займа. По 5$ выкуп. свидѣтельст. По билетамт 4^ § финлянд­ скаго займа 1863 г. По купонамъ акцій Главнаго общ. Россійск. жел. дорогъ. Ти­ ражъ билетовъ перваго 5¾ займа съ вы­ игрышами. Время прихода и отхода ніе.іѣ.шо- іброжныхт. иоѣ.мовт. (съ 15 Нііііб.). I Скорый. Почтовый. I __________ _ J _____ приходятъ ВЪ! I Харьковъ. | изъ Курска .|2 ч. 29 м. я 11 ч. 20 м. в. — Таганрога. 2 „ 54 „ а . 6 „ 30 „ я — Полтавы .3 „ 52 „ 6 „ 5 „ £, отходятъ изъ Харькова. въ Курскъ . »|4 ч. 39 м. я 7 ч. 45 и. у. — Таганрогъ-1* „ 24 „ я 12 ,, 50 „ si — Полтаву. . 3 „ 14 „ к і 1 „ 14 „ | і Часы но мѣстному времени. Въ лѣчебницѣ харьковска­ го медицинскаго общества для приходящихъ больныхъ па Нѣмецкой улицѣ, въ домѣ харьков­ скаго медицинскаго общества (близъ си­ нагоги) ежедневно съ 9 час. и до 2 по-но.іудпи прививает­ ся оснаподъ руководствомъ распорядителя лѣчебницы. ДѢЛА НАЗНАЧЕННЫЯ КЪ СЛУШАНІЮ въ Харьковскомъ Военно-Окружномъ Судѣ. На 2 япваря въ 11 ч. утра. 1) О рядов. 9 улааск. Бугскаго под. М. Грянкѣ и Н. Шокаревѣ, обв. въ кра­ жѣ совзлом. 2) О рядов. Кременчугской уѣзд. ком. М. Игнатовѣ, обв. въ неодно- кратн. промот. казен. вещ. н вообще въ дурн. повед. 8) О рядов. 160 пѣх. Аб­ хазскаго под. К. Дзюбѣ, обв. въ треть­ емъ изъ служ. побѣгѣ, 4) О рядов. 141 нѣхот. Мсжайскаго пол. А. Шуваловѣ, обв. въ 2-мъ нзъ служ. поб. и въ неод- нокр. проют. казен. вещей. На 3 января. 1) О ряд. 1 рабоч. брнг. С. Петровѣ, обв. во 2-мъ изъ служ. ноб. съ сокрыт. своего зіан. при задерж. и въ иромот. казен. вещ. 2) О ряд. 19 иѣх. Костром­ ск ая пол. Ы. Бѣлоусовѣ, обв. въ неод- ыократ. растр. казен. вещ. 3) О ряд. 144 пѣх. Каширскаго пол. М. Григорьев Г., обв. во 2-мъ нзъ служ. ноб. и въ неод- нокр. растр. казен. вещ. 4) О находящ. до II ст. неспособ. въ отпус. служ. Во­ ронежскаго ннтепдантск. склада П. Джун­ ковскомъ, обв. въ неявкѣ нзъ отпуска на служ. до задерж. 5) О ряд. 142 пѣх. Звенигородскаго пол. А. Чернышевѣ, обв. въ 3-мъ изъ служ. ноб. н въ неоднокр. промот. казел. вещей. На 4 января. 1) О ряд. 4 драгунск. Екатерпнослав. пол. П. Рожковѣ, обв. въ кражѣ со взл. 2) 0 ряд. Нѣженской уѣзд. ком. Н. Воз­ несенскомъ, обв, во 2-мъ изъ служ. поб., пьянствѣ, взломѣ окна въ карц. и поб. гзъ онаго. 3) О ряд. 141 пѣх. Можай­ скаго пол. Н. Ермаковѣ, обв. въ кражѣ г своихъ товарищ. послѣ наказ. за двѣ лражи. ОПЕЧАТКА: Въ Л: 187 въ объявленіи о продажѣ домовъ, отдачѣ квартиръ и нроч., ошибочно сказано, въ Морд- виновскомъ переулкѣ .¾ 94 при женской гимназіи, а слѣдуетъ читать: въ Мордви- новскомъ переулкѣ No 9, что при жен­ ской гимназіи.— Р едакторъ И. УСТИНОВЪ. ОБЪЯВЛЕНІЯ. Л АМ А знающая въ качествѣ про- * фессора языки русск., фран- цуз., англ., науки и музыку, а также хо­ рошее начало нѣм. яз., желаетъ имѣть мѣсто наставницы. Согласна тоже зани­ маться практически по новѣйшей методѣ Фребеля и Грубе съ дѣтьми отъ 5ти-дѣт- няго возраста у себя на-дому и внѣ дома. Адресъ: въ Рождественскій пер. д. Шидо- кпрскаго, кв. Волкова. (No9) 4772 2 -‘1 С. Ф. Морошкинъ Зеленской, 21) ИЩ ЕТЪ КВАРТИРУ на СУМСКОЙ или близь нея съ буду­ щаго мая мѣсяца. (No 4) 4644 3— 1 На Бѣлгородской улицѣ, въ домѣ Полякова, отдаются гДВѢ М ЕБЛИ­ РО В АН Н Ы Я КОМ НАТЫ на время ярмарки. Спросить Мар кіана СЕ­ Р Е Д У ^ ______ _____ (No 5)2 3— 1 Кто дорожитъ своимъ и своего еемейства здоровьемъ, тотъ приглашается поспѣшить занять не­ давно освободившійся домъ Платоно­ вой, находящійся на Черноглазов- свой улицѣ, No 5-й, въ Садовой и возвышенной мѣстности. Бо флигелѣ дакхе двѣ комнаты свободны, и про­ дается фортепіано. (No 11) 4773 П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Я П Е Ч А Т И , необходимыя для байковыхъ домовъ и все- возиожіыхъ заведеній, а въ особенности нужныя для торговцевъ, ВЪ ІІЕРЧАТОЧНОМЪ МАГАЗИНѢ КАІ1УСА, на Николаевской площади въ домѣ Ковалева. Эти печати съ переждвнжпыми буквами даютъ каждому возможность печатать разнохарактерно въ нѣсколько минутъ визитныя карточки, адрессы на письмахъ, счеты, заглавные надписи для книгъ, бланковъ и мѣтки товаровъ, при томъ имѣю па продажу разноцвѣтныя чернила н чернило для мѣтки бѣлья; за доброкачество моего товару ручаюсь. (No24) 4765 8— 1— И. ШАНСОНЪ. Содержатель гостинницы „Б Е ІЬ -В Ю “ имѣетъ честь извѣстить обоихъ посѣтителей, что 2 и 4 января 1874 года зала ресторана будетъ занята по слу­ чаю двухъ большихъ заказанныхъ обѣдовъ. По этому содержатель проситъ гг. гостей войги черезъ дноръ, гдѣ есть отдѣльный Х”ДЪ.— 4 (No 24) No 4. ____________________________________ П РО СП ЕРЪ Общество Ішнпнаго кредита прикатиш ь въ г» Харьковѣ СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1874 ГОДА ПЛАТИТЪ: Но текущему счету . . . . . 6§ год. Но вкладамъ до востребованія • ЧЪ – — — срочнымъ па 6 мѣсяц. . ,7 ¾ — — — на одинъ годъ . . . . 7^ — — — на три года . . . .8 ¾ — ІІравіеніе Общества помѣщается па Рыбной ул. д. Костюрипой. (No24)4770 8— 2 Торговый доп Ьроварь и К‘ ВЪ МОСКВѢ увѣдомляетъ гг. торговцевъ, что онъ съ крещенской ярмарки 1874 г. открываетъ оптовую торговлю въ Харьковѣ, парфюмерными товарами своей фабрики, на Рыбной улицѣ въ лавкѣ Ковалева подъ No 9мъ. Завѣдываніе торговлею поручено -Николаю Алексѣ­ евичу Бѣлоусову . ______________ (No 29) 4762 3— 3 Продается два боль­ шихъ каменныхъ дома съ большимъ дворомъ, на Рыбной улицѣ подъ No 9-мъ. Спросить на Михайлов­ ской площади домъ Савиной бывшій Хрущовой No 14-й средній этажъ. ___________________________ (No 7) 4774 2 — 1 ПРОДАЕТСЯ противъ церкнн Рож­ дества въ д. Тнмницкой: гостинная ме­ бель, трюмо, буфетъ, туалетъ, стулья вѣн­ скіе, комодъ п двѣ кровати. Тамъ-же про­ дается коляска, шарабанъ н шоры Спро­ сить въ кварт. Казановой. (No5) 1 3 — 1 Ѵ іѣ л т а іж Ф ТА Н Ц У З С К А Г О И ѵ НОКІІ ан гл ій ск аго я з . съ X правильнымъ неревод. и оСъясн. на русск. языкѣ. Справиться на Еіатеринославской, въ иностранномъ ма­ газинѣ Массонъ. (No 5) 4771 2— 1 Продажа тирольскихъ канареекъ, по­ ющихъ днемъ и ночью при освѣщеніи, поющія жаворонки, дрозды черныя и сѣрыя, говорящіе попугаи, колнбры, со­ ловьинаго корну, чернаго и бѣлаго; за Харьковскимъ мостомъ на Старо-Мос­ ковской улицѣ, въ домѣ No 13 Кудряв­ цева. _ ___ (No 7) 4761 3— 2 На Благовѣщенской улицѣ, No 7 от­ дается мѣсто подъ уголь. Тутъ-же про­ дается новый фаэтонъ и ищутъ эко- иовку. _ _ (No 3) 4768 2— 2 Продается ПАРА СѢРЫХЪ ЛОША­ ДЕЙ, узнать на Сумской улицѣ домъ Альбрехтъ, спросить кучера Спиридона. (No 3) 4766 3 — 2 КАНДИДАТЪ математическихъ паукъ желаетъ давать уроки математики іі фи- зиьп. Адресъ: Чеботарск. ул. д. No 14 во дворѣ, во флигелѣ. (No 3) 4767 5— 2 Дама, желаетъ поступить въ экономки можетъ ѣхать въ отъѣздъ. Жительство имѣетъ на новой-Сумской въ д. Нено- веікаго снрос. Малышеву. (No3)4769 3-2 П р о д а с т с я д поаарнаго унтеръ-офицера 2-й части Вауеннка. (No 3) 4763 2— 2 ” £А ВЫѢЗДОМЪ ИЗЪ ХАРЬКОВА прогается мебель и рабочая лошадь съ водовознымъ бочонкомъ малая-ГОНЧА- РОВКА ДОМЪ ЭНЕИДОВА No 2. ________ _____________________ (No 5) 4755 4— 3 ІІГ/іГ I бывшая нѣсколько лѣтъ ІІІіЩ ) х классною дамою въ инсти­ тутахъ благородныхъ дѣвицъ, а также н доиашней наставницею, подготовляетъ дѣвочекъ въ казенныя и частныя заве­ денія. О подробностяхъ узнать: въ книж­ номъ магазинѣ, бывшемъ Скалопа, нынѣ Цеге-фонъ-Мангейфель, на Московской ул.; или у нея на дому: на Холодногор­ ской ул. No 49; гдѣ фабрики В. И. Во- гом о лова. Тамъ-же продается малоѣзженая карета двумѣстная, съ лавочкой, москов­ ской работы мастера Соболева. (JE11 )4753 5-3 Продается Ш1ѢНГЕ въ Полтавской губ. Зельковскаго уѣзда въ мѣстечкѣ Грунѣ, въ количествѣ 220 десят. пахатной, стѣн­ ной ж лѣсной земли. Земля удобная въ одномъ кускѣ, нрн имѣніи находится скотъ лошади, хлѣбъ я вся движимость, а так­ же усадьба съ домомъ ж со всѣми необхо­ димыми новыми хозяйственными построй­ ками. Имѣніе находится отъ станція жел. дороги въ 70 верстахъ. Адресоваться жела­ ющимъ купить въ мѣстечкѣ Грунь Пол­ тавской губ. Зеньковскаго уѣзда, дворянину Дмитрію Федорсвжчу Давриненкову. __________________________________ (No в) 4737 4—4 Старшій врачъ Ярдовъ, квартирующій на Конторской ули­ цѣ въ домѣ Гвоздикова No 27й— принимаетъ больныхъ ежедневно— отъ 4-хъ до 6-ти часовъ по-полуд- ви.— [Л*7] 4483 10— 7 ДОКТОРЪ М ЕД И Ц И Н Ы І . О . Г У Ш . І Ь объявляетъ своимъ паціента»’) чт0 онъ і первшолъ въ домъ Рыма,гіЯ1£о: н* Екатер. улицѣ, и принима”‘1 У себя бОіьйых! Отъ 9-І1 часовъ УТР& ежед­ невно. (No 1 4619 10— 7 n n l P T U P U Иа время 3-хъ ярма- ІІО і І I f ‘lD J рокъ, также ногодич- по и по мѣсячпо, съ мебелью и проч. н безъ оныхъ. Вблизи Евроц. гост. на Цыганской ул. въ д. No 3. (No4)4700 5-6 ПРОДАЮ ТСЯ лошади ѣзжалыя и заводскія, натки п жеребята рази, воз­ растовъ, сани разныя, карета. С. И. Кольченка. Московская улица дохъ No 45. ______________ (No5)4669 14— 5 Продается ХП” ША» „ ™ ДЕЙ, на Благовѣщенской улицѣ No 17 спросить кучера. J . ________ _ (No 4) 3974 20— 14 У Эйландта На Московской улицѣ, въ собственномъ домѣ No 4, ПРОДАЮТСЯ; мѣшки, антрацитъ, кай. уголь а желѣзныя лопатки Для камен. угля. (No 6) 4540 6 —6 l i t ! ІИ Г іі продаются въ магазинѣ HI DillШІ ВОЛЬБЕРГА. (No 2) 4416 10— 8 Продается і і ѣ е т л на углу Екатери- дворовое ^ нославской улицѣ, и Тюремной площади, подъ No 42, ря­ домъ съ домомъ Пащенко-Тряпкнна. О цѣцѣ узнать па Кацарской ули­ цѣ въ дочѣ Филонова, у владѣльца дома._ ___ ____ (No 7) 3973 20-19 Г л П0Вая продается, въ ll’VIfll/fii Конторскомъ переулкѣ, въ домѣ Каретника Пузанова. (No 3) 4363 10 — 10 !і T it Р Т Р Я комната съ параднаго ” * * и л хода для холостаго п0. мѣщенія, тутже отдается амбаръ съ зак- рамами на 500 четвертей и продается вороная кобылка рысистой породы 2£ лѣтъ на Михайловской площади въ домѣ подъ No 29. (No 6) 4661 3— 3— Продается ИМѢНІЕ Харьковской губ. того-жѳ уѣзда, при селѣ Мерефѣ, наслѣдниковъ Канивальскихъ, въ 24-хъ верстахъ отъ г. Харькова. Въ имѣніи находится станція Харьк.-Азов. желѣз. дороги, 238 десят. земли подъ лѣ­ сомъ и лугомъ, винокуренный заводъ, выстроенный по методѣ Несторіуса, двѣ водяныхъ мельницы, усадьба съ господ. домомъ, прудъ съ рыбными ловлями, за­ нимающій пространство 24 дес. земли. Просятъ адресоваться Въ г. Харьковъ на Екатеринославской улі въ домъ Баниваль- ской къ хозяйкѣ дома отъ 9 до 11тк час. утра н отъ 4хъ до 7мн часовъ вечера. _______________________________[JS14] 4І82 12 -10— Торговые дома: Густавъ Листъ въ ж«»*, Софійса. яаб. соб. дохъ. А дольфъ Л и с т ъ въ Лейпцигѣ. Для свеклосахарныхъ заводовъ луч­ шихъ достоинствъ заграничныя свек­ ловичныя сѣиена, высылаютъ по сахой дешевой цѣнѣ, съ доставкой во всѣ губернскіе города Россіи. __________________(No, 14) 4671 10— 4— Каменный уголь, кРулн»й н мелкой, продается во дворѣ Эйландта на Московск. ух? No 4. (No3)4204 ІО— 10 ПРОДАЕТСЯ домъ п отдается боль­ шая квяртнра въ средне-Гончаровской ул. доаъ No 9-й. (No 2) 4668 5-—5 П А КЛОЧКОВСКОЙ УЛИЦѢ въ домѣ ѲЕДОРОВА No 40-й отдаются день­ ги подъ вѣрный залогъ различныя сум­ мы СПРОСИТЬ РОЗЕМБЛЮМЪ. _ ___ _________ ___ (No 4) 4667 £— 4— ДВѢ КВАРТИРЫ отдаются не дорого каждая по 5 крицатъ нкМихайл. нлощ. рядомъ съ волостнымъ правл. д. No 2, а так­ же и дворъ гля склада. (No3)4673 4—4— Объявеаія къ печати разрѣшаются. Полиційиѳйстеръ Нрѳжавскій. доатаао въ типографіи Губернскаго Правленія.